Xây dựng lực lượng là gì? Xây dựng lực lượng CAND là gì?

Xây dựng lực lượng Công an nhân dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng, Nhà nước. Công an nhân dân là nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chính vì vậy, hôm nay hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây nhé!

1. Xây dựng lực lượng là gì?

Lực lượng vũ trang nhân dân được hiểu là tổ chức vũ trang và bán vũ trang do nhân dân Việt Nam lãnh đạo, do Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quản lý, có nhiệm vụ: đấu tranh giành và giữ vững độc lập. xác lập và bảo vệ chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội; bảo vệ nhân dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và thành quả cách mạng, cùng toàn dân xây dựng đất nước. Là lực lượng xung kích trong toàn dân khởi nghĩa giành chính quyền, lực lượng nòng cốt của nền quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân.

Khái niệm trên đã chỉ ra lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam là tổ chức vũ trang của nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam quản lý. Việt Nam do Đảng ta xây dựng, giáo dục và rèn luyện, đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng về mọi mặt.

2. Quan điểm, chủ trương của Đảng trong việc xây dựng Công an nhân dân:

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng Công an nhân dân, nhất là xây dựng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại không ngừng được bổ sung, phát triển. với nhu cầu của người dân. Lực lượng cảnh sát. yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong từng thời kỳ. Từ Đại hội VIII đến Đại hội X của Đảng, Đảng ta luôn xác định: Xây dựng Quân đội và Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011) nêu rõ: “Xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại hóa Công an nhân dân, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và đấu tranh phòng, chống tội phạm) chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong đó “ưu tiên hiện đại hóa một số ngành, lực lượng vũ trang”( 3) Đặc biệt, Đại hội XIII của Đảng xác định rõ: “Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số ngành, lực lượng vũ trang, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại ” đến năm 2025, xây dựng Quân đội và Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu đến năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức về tổ chức và cán bộ”(4).

Xem thêm bài viết hay:  Phân tích bài thơ Bếp lửa của Bằng Việt chọn lọc siêu hay

Quan điểm xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng của Đảng ta dựa trên lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và thực tiễn triển khai từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII đến nay. Đó là sự kế thừa và phát triển trong tư duy lý luận của Đảng, Nhà nước ta về xây dựng Công an nhân dân; đồng thời khẳng định những vấn đề hết sức quan trọng trong chủ trương, đường lối củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh mới.

3. Tiêu chí xây dựng lực lượng Công an nhân dân:

Bốn nội dung cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại là một thể thống nhất trong mục tiêu xây dựng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh toàn diện. Các nội dung này có mối quan hệ hữu cơ và tác động qua lại lẫn nhau nên cần được xây dựng đồng bộ, không xem nhẹ một nội dung nào, bảo đảm tính thống nhất từ ​​tư tưởng đến hành động, nhận thức và kiến ​​thức. vào thực tiễn tổ chức các cấp trong Công an nhân dân.

3.1. Xây dựng lực lượng công an “cách mạng”:

Một là, xây dựng lực lượng Công an nhân dân “cách mạng” tiếp tục được xác định là thành tố đầu tiên trong nội dung xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Đó là xây dựng bản chất, thuộc tính, chức năng, nhiệm vụ cơ bản của Công an nhân dân Việt Nam. Công an nhân dân có tính giai cấp, tính dân tộc và tính nhân dân sâu sắc; là lực lượng chuyên chính của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam, là công cụ sắc bén bảo vệ Đảng, chính quyền cách mạng, quyền và lợi ích hợp pháp của giai cấp công nhân và nhân dân. Đây là sợi chỉ đỏ xuyên suốt hơn 75 năm xây dựng, phát triển của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam gắn với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Trong giai đoạn hiện nay, xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng chính là xây dựng lực lượng vũ trang thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao cho. Đó là: Tham mưu với Đảng, Nhà nước bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và đấu tranh phòng, chống tội phạm; quản lý nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm trên phạm vi cả nước; là lực lượng nòng cốt, trực tiếp đấu tranh chống âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu tờ trình đề nghị thành lập chi Đoàn thanh niên mới nhất

3.2. Xây dựng lực lượng công an bao gồm những gì?

Một là, xây dựng lực lượng Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, được nhân dân tin yêu; luôn vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách, không tỏ ra “yếu đuối”; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; có sức “miễn dịch” trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và bọn tội phạm; nhận thức rõ chủ thể, đối tác theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Hai là, xây dựng Công an nhân dân thực sự là lực lượng của dân, do dân, vì dân; thực hiện nghiêm túc phương châm “dân cần, dân khó, có công an” và tác phong “trọng dân, gần dân, sát dân, có trách nhiệm với dân”, tăng cường gần dân, sát cơ sở. người dân và kịp thời giải quyết sự cố. các vấn đề. Trong nhân dân, trong từng gia đình, từng thôn xóm không để xảy ra tội phạm, các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự được giải quyết ngay tại cơ sở.

Ba là, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân giác ngộ sâu sắc về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có khả năng vận dụng sáng tạo những nhận thức đó trong công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Bốn là, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, gương mẫu, có lối sống trong sạch, lành mạnh, tiến bộ, văn minh, trung thực, có ý thức. kỷ luật tổ chức. nêu cao, sẵn sàng nhận và phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống.

Thứ hai, xây dựng lực lượng Công an nhân dân “chính quy” là yêu cầu tất yếu, xuất phát từ đặc thù của lực lượng vũ trang. Đó là xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có nền nếp các quy chế, nguyên tắc, quy định, tiêu chuẩn nhằm tạo sự thống nhất về chính trị, tổ chức và hành động, tạo nên sức mạnh chiến đấu của quân đội. đội, lực lượng cảnh sát.

Về chính trị, phải xây dựng lực lượng Công an nhân dân tuyệt đối trung thành, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đây là yếu tố quan trọng hàng đầu, có ý nghĩa sống còn và hoàn toàn phù hợp với yêu cầu, nội dung xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng; Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Công tác Công an phải gắn chặt với đường lối chính trị của Đảng. Nếu tách khỏi đường lối chính trị của Đảng thì dù khôn khéo đến đâu cũng không có kết quả”(5).

Xem thêm bài viết hay:  Metaverse là gì? Tìm hiểu về siêu vũ trụ ảo Metaverse?

Về tổ chức, bộ máy Công an nhân dân từ bộ đến địa phương là một tổ chức vũ trang tinh gọn, chặt chẽ, khoa học, cơ động, có tính chiến đấu cao, bảo đảm sự lãnh đạo, quản lý của một tập thể nhân dân. cơ thể con người. nhóm vũ trang. văn phòng. thống nhất, tập trung, chuyên trách. sâu sát các cấp, từ Trung ương đến cơ sở, trọng tâm là Công an xã, phường chính quy, kiểu mẫu, đáp ứng nhanh, hiệu quả mọi yêu cầu, nhiệm vụ công tác Công an. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân định rõ ràng, khoa học, không chồng chéo, trùng lắp giữa các đơn vị, các cấp, các cá nhân trong lực lượng và giữa Công an nhân dân với các lực lượng khác. Đội ngũ cán bộ được xác định rõ ràng, cụ thể về vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh, được đào tạo, trang bị kiến ​​thức pháp luật và nghiệp vụ vững vàng.

Về hành động, mọi hoạt động của Công an nhân dân phải quán triệt nguyên tắc “pháp quyền” và coi yếu tố bảo đảm “pháp quyền” là điều kiện quan trọng để đánh giá tính “chính quy” của Công an nhân dân . Mọi chủ trương, chính sách về bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng đều được thể chế hóa bằng các quy định của pháp luật. Công tác, chiến đấu, tác phong, lễ tiết của Công an nhân dân được thực hiện trên cơ sở pháp luật, hệ thống điều lệ, quy trình, nội quy và giữ nghiêm kỷ luật của lực lượng vũ trang.

Thứ ba, xây dựng lực lượng Công an nhân dân “tinh nhuệ” là định hướng, chủ trương và yêu cầu mà Đảng ta đặt ra trong quá trình tổ chức, xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Đó là xây dựng đồng bộ, tổng hợp các yếu tố để tạo nên sức mạnh, hiệu quả trong công tác và chiến đấu, bảo đảm đủ sức tấn công kẻ thù và tội phạm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ, đảm bảo ANTT. an ninh trật tự trong mọi điều kiện.

Xây dựng Công an nhân dân tinh nhuệ phải đặt yêu cầu xây dựng vững mạnh về chính trị lên hàng đầu. Trong đó, chú trọng xây dựng lực lượng Công an nhân dân tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Xây dựng lực lượng là gì? Xây dựng lực lượng CAND là gì? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận