Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh

Để giáo dục có hiệu quả cần phải xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với từng mục đích cụ thể, hôm nay chúng ta cùng đến với Module 4: Xây dựng kế hoạch dạy học theo định hướng phát triển chất lượng. , năng lực của học sinh để tham khảo

1. Khái niệm năng lực và phẩm chất:

Theo Từ điển Tiếng Việt, phẩm chất là cái tạo nên giá trị của con người và sự vật hay: Phẩm chất là những yếu tố về đạo đức, hành vi, niềm tin, tình cảm, giá trị sống. Ý thức pháp luật của con người được hình thành sau một quá trình giáo dục.

Cũng theo Từ điển Tiếng Việt, năng lực là khả năng, điều kiện chủ quan hoặc tự nhiên sẵn có để thực hiện một hoạt động nhất định; hoặc: Năng lực là khả năng tổng hợp kiến ​​thức và kỹ năng để thực hiện thành công một loại công việc trong bối cảnh nhất định. Năng lực bao gồm năng lực chung và năng lực cụ thể. Năng lực chung là năng lượng thiết yếu cơ bản mà mọi người cần để sống, học tập và làm việc. Năng lực cụ thể được thể hiện trong từng lĩnh vực khác nhau, do sự hình thành và phát triển của lĩnh vực đó.

2. Yêu cầu về phương pháp dạy học và tổ chức hoạt động dạy học theo định hướng hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh:

Đổi mới phương pháp dạy học và giáo dục theo định hướng hình thành phẩm chất và năng lực của học sinh là yêu cầu cần thực hiện trong đổi mới giáo dục hiện nay. Dạy học và tổ chức các hoạt động giáo dục theo định hướng hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh không có nghĩa là loại bỏ các phương pháp dạy học truyền thống và các hình thức tổ chức hoạt động giáo dục hiện hành. củ hành. Đó là sự kết hợp hài hòa, nhuần nhuyễn giữa phương pháp dạy học truyền thống với các hình thức tổ chức giáo dục hiện có nhằm dạy học, tổ chức các hoạt động giáo dục phát huy tính tích cực, chủ động, tự chủ. tính độc lập, sáng tạo của người học.

Để đạt được mục tiêu đó, mỗi giáo viên, mỗi nhà trường, mỗi cơ sở giáo dục cần rà soát lại nội dung dạy học trong chương trình Thể dục, Thể thao hiện hành, giảm bớt những nội dung dạy học không cần thiết để đạt được mục tiêu này. tiếp thu kiến ​​thức, kỹ năng của chương trình; điều chỉnh tránh trùng lặp nội dung dạy học giữa các môn học trong hoạt động giáo dục; bổ sung, cập nhật nội dung kiến ​​thức mới phù hợp thay thế nội dung kiến ​​thức cũ, lạc hậu; giảm tải những nội dung kiến ​​thức, bài tập, câu hỏi trong sách giáo khoa vượt quá yêu cầu chuẩn kiến ​​thức, kỹ năng của chương trình giáo dục hiện hành. Trên cơ sở chương trình giáo dục hiện hành, lựa chọn chủ đề, rà soát nội dung các bài học trong sách giáo khoa để sắp xếp lại thành một số bài tích hợp của từng môn học hoặc liên môn, từ đó xây dựng kế hoạch. Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục từng bài học, chủ đề, môn học theo định hướng hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường. điều kiện kinh tế – xã hội của địa phương và năng lực sư phạm của giáo viên.

Xem thêm bài viết hay:  Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý QLPT 11

Mỗi nhà trường, cơ sở giáo dục cần tăng cường đào tạo, bồi dưỡng giáo viên về các hình thức, phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực, xây dựng kế hoạch dạy học và tổ chức các hoạt động giáo dục theo định hướng phát triển. phát triển và phát huy tính tích cực, chủ động, tự giác, độc lập, tự giác của học sinh. Chú trọng rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu để tiếp nhận tri thức, vận dụng tri thức đã lĩnh hội thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập và yêu cầu của hoạt động giáo dục. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh phù hợp với kế hoạch dạy học của từng môn học và kết quả tổ chức giáo dục của nhà trường theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh.

3. Xây dựng kế hoạch dạy và học theo hoạt động giáo dục định hướng hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh:

3.1. Kế hoạch dạy học, kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục:

Kế hoạch dạy học là bản thiết kế và hướng dẫn cụ thể việc thực hiện nhiệm vụ dạy học một môn học, một bài học, bao gồm các nội dung: xác định mục tiêu dạy học; tài nguyên học tập dự kiến; thiết kế các hoạt động dạy và học; kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động dạy và học.

Kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục là bản thiết kế và hướng dẫn cụ thể việc tổ chức, thực hiện các hoạt động giáo dục trong năm học, tháng, học kỳ hoặc hoạt động giáo dục theo chủ đề. Nội dung kế hoạch tổ chức giáo dục bao gồm: xác định mục tiêu giáo dục, nội dung/hoạt động/nguồn lực giáo dục; thời gian thực hiện; dự kiến ​​kết quả cần đạt được và kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện một hoạt động giáo dục.

3.2. Các bước xây dựng kế hoạch dạy học, kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục định hướng hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh:

Bước 1: Nghiên cứu tài liệu, chương trình, sách giáo khoa giáo dục hiện hành và các điều kiện để xây dựng kế hoạch.

Đối với việc xây dựng kế hoạch dạy học cần nghiên cứu nhiệm vụ trọng tâm năm học theo chỉ đạo của Bộ GDĐT, Sở GDĐT; khung thời gian năm học; chuẩn kiến ​​thức, kỹ năng và chương trình môn học; nội dung dạy học có thể tích hợp vào các môn học, bài học, dạy học phân hóa các năng lực ở các đối tượng học sinh khác nhau; cơ sở vật chất hiện có của nhà trường; điều kiện kinh tế – xã hội của địa phương; năng lực sư phạm của giáo viên.

Đối với việc xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục cần nghiên cứu xác định nhiệm vụ trọng tâm năm học; khung thời gian năm học; nhiệm vụ tổ chức các hoạt động giáo dục từng tháng, từng học kỳ, cả năm học ở khối, lớp; đặc điểm nhận thức của học sinh; cơ sở vật chất hiện có của nhà trường; điều kiện kinh tế – xã hội của địa phương và năng lực sư phạm của giáo viên.

Bước 2: Xác định những phẩm chất, năng lực chung và năng lực riêng cần hình thành và phát triển ở học sinh qua từng nội dung dạy học, giáo dục.

Xem thêm bài viết hay:  So sánh giữa Cương lĩnh chính trị và Luận cương chính trị

Mỗi môn học, mỗi hoạt động giáo dục đều có thể góp phần hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh, vì vậy, khi xây dựng kế hoạch dạy học, kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục cần xác định rõ những phẩm chất, năng lực cần hình thành và được phát triển qua từng bài, từng bài, từng chương, toàn bộ môn học, qua các hoạt động giáo dục từng tuần, từng tháng, từng học kỳ, từng chủ đề và toàn bộ môn học. năm học. Có như vậy giáo viên mới tích cực hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh.

Bước 3: Xác định hoạt động học tập và tự giáo dục của học sinh.

Phẩm chất và năng lực của học sinh được hình thành và phát triển trong hoạt động và hoạt động của chính các em. Đối với học sinh, phẩm chất và năng lực được hình thành và phát triển thông qua việc lĩnh hội kiến ​​thức, vận dụng kiến ​​thức, kĩ năng vào các tình huống thực tiễn ở các mức độ khác nhau. Vì vậy, để xây dựng kế hoạch dạy học, kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục theo định hướng hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh thì học sinh phải có khả năng xây dựng hoạt động học, hoạt động chủ động. chủ động, vận dụng kiến ​​thức vào thực tiễn qua từng bài học, từng chương, từng môn học, từng chủ đề, từng chủ đề hoạt động và từng hoạt động giáo dục cụ thể.

Bước 4: Xây dựng kế hoạch dạy học, kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục theo định hướng hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh.

Có hai bước trong bước này:

1) Tổ chức cho giáo viên nghiên cứu chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông hiện hành, sắp xếp lại nội dung dạy học và hoạt động giáo dục theo định hướng hình thành phẩm chất, năng lực của học sinh.

– Thứ nhất: Rà soát, sắp xếp lại nội dung dạy học và hoạt động giáo dục trong chương trình Giáo dục thể chất hiện hành, nhằm loại bỏ những kiến ​​thức, nội dung giáo dục lạc hậu, không phù hợp, đồng thời cập nhật, bổ sung kiến ​​thức, nội dung giáo dục mới phù hợp với trình độ nhận thức đặc điểm lứa tuổi, sự phát triển tâm sinh lý của học sinh, điều kiện kinh tế – xã hội của từng vùng, miền.

– Thứ hai: Thiết kế nội dung dạy học, nội dung giáo dục tích hợp theo chủ đề hoặc liên môn. Chủ đề liên môn gồm những nội dung dạy học, giáo dục tương tự nhau, có liên quan chặt chẽ với nhau trong các môn học, bổ sung một số nội dung dạy học, giáo dục cần thiết nhưng chưa có trong CT GDPT. Hiện tại.

2) Tổ chức cho giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học và hoạt động giáo dục theo định hướng hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh.

– Thứ nhất: Nghiên cứu nội dung bài học, nội dung giáo dục. Mục đích của việc tìm hiểu nội dung dạy học, nội dung hoạt động giáo dục là xác định nội dung dạy học, nội dung hoạt động giáo dục đó góp phần hình thành và phát triển những phẩm chất, năng lực gì của học sinh? Những phẩm chất, năng lực cần hình thành và phát triển ở học sinh?

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin hoãn thi học kỳ, hết học phần, hết môn mới nhất

– Thứ hai: Tìm hiểu đặc điểm nhận thức, phẩm chất và năng lực của học sinh. Mỗi học sinh có khả năng nhận thức, phẩm chất và năng lực khác nhau trong học tập và hoạt động cá nhân. Vì vậy, có sự khác nhau giữa các học sinh trong nhận thức và thực hiện nhiệm vụ học tập. Sự khác biệt này đòi hỏi giáo viên khi xây dựng và thực hiện kế hoạch dạy học, hoạt động giáo dục phải đảm bảo phù hợp với từng đối tượng học sinh.

– Thứ ba: Khảo sát cơ sở vật chất của nhà trường, điều kiện kinh tế xã hội của địa phương. Điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường, điều kiện kinh tế – xã hội của địa phương không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục mà còn ảnh hưởng đến việc vận dụng phương pháp dạy học, hình thức tổ chức dạy học, nội dung tài liệu dạy học. nội dung giáo trình, nội dung giáo trình. Vì vậy, khi xây dựng và thực hiện kế hoạch dạy học, kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục cần tìm hiểu kỹ về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của nhà trường, điều kiện kinh tế – xã hội của địa phương. phương pháp đảm bảo tổ chức các hoạt động dạy học và giáo dục nhằm hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh.

– Thứ tư: Xây dựng kế hoạch dạy học, kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục mới. Kế hoạch dạy học và kế hoạch tổ chức giáo dục mới là kế hoạch được xây dựng sau khi cơ cấu, sắp xếp lại nội dung dạy học và giáo dục. Trên cơ sở kế hoạch dạy học và giáo dục này, tiến hành phân phối lại chương trình các môn học, hoạt động giáo dục phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương.

Bước 5: Thực hiện kế hoạch dạy học, kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục đã xây dựng theo định hướng hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Sau khi có kế hoạch dạy học và kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục theo định hướng hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh, nhà trường được phép dạy thí điểm một lớp, một chương, một môn học. chủ đề nhất định vào thời điểm thích hợp để đánh giá tính khả thi, hiệu quả của kế hoạch dạy học, kế hoạch hoạt động giáo dục đó. Điều chỉnh, bổ sung, triển khai và nhân rộng kế hoạch dạy học, kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục theo định hướng hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

Bước 6: Đánh giá hoạt động học tập và giáo dục của học sinh theo định hướng hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh. Đánh giá kết quả học tập, giáo dục của học sinh theo định hướng hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực nhằm xác định trình độ phát triển của học sinh trong từng thời kỳ, đồng thời góp phần định hướng, điều chỉnh phương pháp dạy học. phương pháp dạy học, phương pháp dạy học.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận