Vụ kinh tế đối ngoại là gì? Nhiệm vụ và chức năng của vụ kinh tế đối ngoại?

Khoa Kinh tế Đối ngoại là gì? Nhiệm vụ của kinh tế đối ngoại là gì? Vị trí và chức năng của bộ phận kinh tế đối ngoại?

Hiện nay, đất nước ta đang trong thời kỳ hội nhập giữa các nước, kinh tế đối ngoại đang là vấn đề được quan tâm phát triển hàng đầu vì vừa mang lại lợi ích kinh tế vừa mang lại lợi ích hữu nghị giữa các nước.

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài Trực tuyến 24/7:

1. Khoa Kinh tế Đối ngoại là gì?

Khi chúng tôi đề cập đến Vụ Kinh tế đối ngoại, là đơn vị trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng tổng kết về kinh tế đối ngoại, quản lý nhà nước về vốn hỗ trợ phát triển chính thức bằng nguồn vốn vay ưu đãi. đối xử, viện trợ phi chính phủ nước ngoài, quan hệ đối ngoại với các đối tác nước ngoài;

Thực hiện nhiệm vụ hợp tác phát triển kinh tế – xã hội với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia, hội nhập kinh tế quốc tế, Chương trình hợp tác kinh tế tiểu vùng sông Mê Công mở rộng, các sáng kiến ​​hợp tác khu vực khác thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

2. Nhiệm vụ kinh tế đối ngoại:

1. Nghiên cứu, tham gia xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch vùng lãnh thổ, kế hoạch 5 năm và hàng năm của quốc gia về các nội dung liên quan đến lĩnh vực kinh doanh. kinh tế đối ngoại, bao gồm: kinh tế đối ngoại chung, vốn ODA, vốn vay ưu đãi và viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

2. Nghiên cứu, tham gia xây dựng chiến lược, kế hoạch hợp tác Việt Nam – Lào – Campuchia, hội nhập kinh tế quốc tế, chương trình hợp tác kinh tế Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS). , các sáng kiến ​​hợp tác khác.

3. Chủ trì soạn thảo các định hướng, chiến lược trong lĩnh vực hợp tác phát triển; soạn thảo, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực kinh tế đối ngoại được giao, bao gồm quản lý nhà nước về ODA, vốn vay ưu đãi viện trợ phi chính phủ nước ngoài và các lĩnh vực khác có liên quan.

4. Phối hợp với các Bộ, ngành, đơn vị có liên quan trong Kinh tế đối ngoại phục vụ Lãnh đạo Bộ, Chính phủ và cơ quan cấp trên.

5. Đầu mối thu hút, điều phối và thực hiện quản lý nhà nước đối với nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi.

Xem thêm bài viết hay:  Biện chứng chủ quan là gì? Biện chứng khách quan là gì?

6. Thực hiện nhiệm vụ Phó Tổng Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi của Chính phủ.

xem thêm: Chính sách đối ngoại là gì? Vai trò và quan điểm của chính sách đối ngoại của Việt Nam?

7. Thực hiện quản lý nhà nước đối với viện trợ phi chính phủ nước ngoài thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của Bộ.

8. Về hợp tác với Lào và Campuchia:

a) Giúp Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ thường trực, Chủ nhiệm Ủy ban hợp tác Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam – Lào; Làm Thư ký Ủy ban hợp tác Việt Nam – Lào.

Chuẩn bị các chiến lược, hiệp định, thỏa thuận hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật giữa Việt Nam và Lào, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các chương trình hợp tác giữa Việt Nam và giữa Việt Nam. Nam với Campuchia trên cơ sở các Chiến lược, Hiệp định, Thỏa thuận và Biên bản đã ký.

b) Nghiên cứu, tổng hợp cơ chế, chính sách và xây dựng kế hoạch hợp tác dài hạn, 5 năm và hàng năm về các hoạt động hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật với Lào;

Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương báo cáo định kỳ tình hình thực hiện kế hoạch hợp tác với Lào; đôn đốc việc thực hiện các chương trình, dự án sử dụng vốn viện trợ của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Vương quốc Campuchia.

c) Thường trực giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Điều phối Việt Nam khu vực Tam giác phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp chỉ đạo, điều hành và thúc đẩy hợp tác kinh tế trong khu vực Tam giác ba Quốc gia;

Soạn thảo các chương trình, nội dung hợp tác, phối hợp hoạt động giữa ba nước Campuchia, Việt Nam và Lào. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện các thỏa thuận đã ký kết.

xem thêm: Đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại là gì?

9. Về hợp tác kinh tế Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng và một số sáng kiến ​​hợp tác khác:

a) Thực hiện nhiệm vụ điều phối viên quốc gia về hợp tác kinh tế Tiểu vùng Mekong mở rộng và một số sáng kiến ​​hợp tác khác;

b) Thực hiện nhiệm vụ Thư ký Thường trực Quốc gia về Hợp tác Kinh tế Tiểu vùng Mekong mở rộng.

10. Về hội nhập quốc tế và hợp tác song phương:

Xem thêm bài viết hay:  Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến của phép biện chứng duy vật

a) Đầu mối hội nhập quốc tế trong phạm vi nhiệm vụ được giao của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

b) Chủ trì, đầu mối tham gia các Ủy ban liên Chính phủ, Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế.

c) Theo dõi, đôn đốc và báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ hội nhập quốc tế của các đơn vị trong Bộ.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bộ trưởng.

xem thêm: Nội bộ là gì? Các chức năng đối nội và đối ngoại của nhà nước là gì?

Như chúng ta đã biết, việc mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại mang lại nhiều lợi ích to lớn cho sự phát triển kinh tế – xã hội của nước ta. Kinh tế đối ngoại góp phần gắn sản xuất trong nước và trao đổi với sản xuất và trao đổi quốc tế, gắn thị trường trong nước với thị trường khu vực và thế giới, mở rộng thị trường ra bên ngoài, đồng thời góp phần phát triển thị trường trong nước và các mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại, nước ta sẽ khai thác được các nguồn lực bên ngoài vô cùng quan trọng để đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đó là vốn, công nghệ hiện đại và kinh nghiệm quản lý tiên tiến.

Bên cạnh đó, kinh tế đối ngoại còn tạo điều kiện thuận lợi để khai thác, phát huy có hiệu quả lợi thế so sánh và các nguồn lực trong nước, kết hợp nguồn lực trong nước với nguồn lực bên ngoài, mở rộng không gian, môi trường để phát triển kinh tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nhiều việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp, tăng thu nhập, ổn định và nâng cao mức sống của nhân dân, góp phần đưa nước ta thoát khỏi tình trạng chung cư. kém phát triển, thực hiện dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Vì vậy, Ban Kinh tế Đối ngoại phải thực hiện nhiệm vụ của mình một cách nghiêm túc và hiệu quả nhất nhằm nâng cao giá trị kinh tế của đất nước và của đất nước.Hội nhập kinh tế quốc tế có thể mang lại nhiều lợi ích kinh tế, việc nhập khẩu các sản phẩm trung gian và thu hút đầu tư mà trong nước chưa cung cấp được với cùng mức giá, chuyển giao công nghệ và ý tưởng từ các nước phát triển hơn, tiếp cận thị trường hàng hóa và vốn quốc tế có thể giúp chúng ta giải quyết một số hạn chế cố hữu đối với tăng trưởng và phát triển nhanh hơn. Như vậy, chúng ta thấy rằng đây là lợi ích tiềm năng và hoàn toàn có thể phát huy được hiệu quả khi chúng ta có nội lực mạnh, có chính sách và thể chế bổ sung với kinh nghiệm của các nước có tốc độ phát triển nhanh. Tăng trưởng kinh tế cao từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay phải là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa mở cửa, tự do hóa với duy trì mức tiết kiệm và đầu tư cao, ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển nguồn nhân lực. lực lượng và quản lý nhà nước tốt.

Xem thêm bài viết hay:  Kiến thức là gì? Nghị luận về vai trò của kiến thức và kĩ năng?

Căn cứ quy định tại Quyết định số 1896 / QĐ-BKHĐT ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cụ thể như sau:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Vụ Kinh tế đối ngoại là đơn vị trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng tổng kết về kinh tế đối ngoại, quản lý nhà nước về nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi. , viện trợ phi chính phủ nước ngoài, đối ngoại với các đối tác nước ngoài, thực hiện nhiệm vụ hợp tác phát triển kinh tế – xã hội với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia, hội nhập kinh tế quốc tế, Chương trình hợp tác kinh tế Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS), các khu vực khác các sáng kiến ​​hợp tác thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Như vậy, qua quy định này, chúng ta có thể thấy pháp luật Việt Nam quy định chức năng của bộ phận kinh tế đối ngoại rất cụ thể và chi tiết, hiện nay với sự phát triển của kinh tế đối ngoại đang là một trong những định hướng lớn của nền kinh tế. Kinh tế việt nam. Với xuất thân là một nước nông nghiệp lạc hậu, giải pháp để phát triển đất nước trong xu thế chung của toàn cầu hóa là mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại thông qua tăng năng lực cạnh tranh và chủ động hội nhập. hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực. Trong từng thời kỳ lịch sử, Việt Nam luôn thực hiện đường lối, chính sách kinh tế đối ngoại linh hoạt, sáng tạo nhằm góp phần phát triển kinh tế và xây dựng đất nước.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Vụ kinh tế đối ngoại là gì? Nhiệm vụ và chức năng của vụ kinh tế đối ngoại? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận