Văn phòng đăng ký đất đai là gì? Vị trí, chức năng và quyền hạn?

Văn phòng đăng ký đất đai là gì? Vị trí, chức năng của Văn phòng đăng ký đất đai như thế nào? Nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng đăng ký đất đai? Văn phòng đăng ký quản lý đất đai được quy định như thế nào?

Đất đai là tài sản đặc biệt và quý giá. Vì vậy, việc đăng ký biến động, chuyển nhượng, tặng cho… đều được pháp luật quy định với trình tự, hồ sơ, thủ tục rất chặt chẽ. Theo đó, cơ quan có thẩm quyền đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai… là Văn phòng đăng ký đất đai.

Cơ sở pháp lý:

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014;

Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai 2013;

Thông tư liên tịch 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

1. Văn phòng đăng ký đất đai là gì?

Theo khoản 1 Điều 5 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai hướng dẫn chức năng của Văn phòng đăng ký. đất như sau:

Văn phòng đăng ký đất đai là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập hoặc tổ chức lại trên cơ sở hợp nhất. Tài nguyên và Môi trường và các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hiện có thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn; có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu riêng và được mở tài khoản để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Văn phòng đăng ký đất đai có chức năng đăng ký đất đai và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai; cung cấp thông tin đất đai theo quy định cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu;

Văn phòng đăng ký đất đai có chi nhánh tại huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai được thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng đăng ký đất đai theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

Kinh phí hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.”

xem thêm: Đăng ký đất đai là gì? Quy định về đăng ký đất đai theo Luật đất đai 2013

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính quy định chi tiết cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai.

Xem thêm bài viết hay:  Các loại trái cây kiêng kị bày lên trong mâm ngũ quả ngày Tết

2. Vị trí, chức năng của Văn phòng đăng ký đất đai:

– Văn phòng đăng ký đất đai (gọi tắt là Văn phòng) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu (gọi tắt là Sở) có chức năng đăng ký đất đai, nhà, tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai và cung cấp thông tin đất đai cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

– Văn phòng có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản riêng, được Nhà nước bố trí trụ sở và trang thiết bị làm việc, hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập. được thành lập theo quy định của pháp luật; chịu sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Giám đốc Sở về tổ chức, biên chế và hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng đăng ký đất đai:

Xây dựng chương trình, kế hoạch hàng năm, dài hạn của Văn phòng và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

Làm thủ tục đăng ký đất đai được Nhà nước giao quản lý, đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Làm thủ tục cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai được Nhà nước giao quản lý, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Lập, chỉnh lý, cập nhật, lưu trữ và quản lý hồ sơ địa chính; tiếp nhận và quản lý việc sử dụng phôi Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật.

xem thêm: Giám đốc văn phòng đăng ký đất đai có phải là công chức?

Cập nhật, chỉnh sửa, đồng bộ và khai thác dữ liệu đất đai; xây dựng và quản lý hệ thống thông tin đất đai theo quy định của pháp luật.

Thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; chỉnh lý bản đồ địa chính; trích lục bản đồ địa chính.

Kiểm tra việc trích đo địa chính thửa đất; kiểm tra, xác nhận sơ đồ nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do tổ chức, cá nhân cung cấp để phục vụ công tác đăng ký, cấp Giấy chứng nhận.

Đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

Cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, dữ liệu địa chính, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Xem thêm bài viết hay:  Cải tạo không giam giữ là gì? Án treo và cải tạo không giam giữ hình phạt nào nặng hơn?

Thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

Thực hiện các dịch vụ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ phù hợp với năng lực theo quy định của pháp luật.

Tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Sở; phòng chống tham nhũng, lãng phí trong cơ quan; bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ và bảo đảm an ninh, trật tự cơ quan.

xem thêm: Xác định công chức, viên chức làm việc trong Văn phòng đăng ký đất đai

Quản lý cán bộ, viên chức, tài chính, tài sản của Văn phòng theo quy định của pháp luật; báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

4. Cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng đăng ký đất đai:

* Cơ cấu tổ chức:

– Chánh văn phòng:

+ Đứng đầu Văn phòng có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc;

+ Chánh Văn phòng là người đứng đầu Văn phòng, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Văn phòng.

+ Phó Chánh Văn phòng là người giúp Chánh Văn phòng chỉ đạo, lãnh đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

+ Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Văn phòng thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh, phù hợp với tiêu chuẩn chức danh theo quy định.

xem thêm: Văn phòng đăng ký đất đai làm mất bìa đỏ của khách hàng

– Các phòng nghiệp vụ:

Văn phòng có 04 phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm:

– Vụ Hành chính – Tổng hợp (bao gồm cả lĩnh vực tài chính);

– Văn phòng đăng ký đất đai;

– Khoa Địa kỹ thuật (bao gồm cả lĩnh vực quy hoạch);

– Cục Thông tin – Lưu trữ;

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Văn phòng có Trưởng phòng và 01 Phó Trưởng phòng. Chánh Văn phòng quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Văn phòng.

– Văn phòng chi nhánh:

xem thêm: Hợp đồng đất đai là gì? Đặc điểm và nội dung của hợp đồng khoán đất?

Số ngành Số huyện là số huyện thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Văn phòng Chi nhánh có Giám đốc, không quá 02 Phó Giám đốc và 03 phòng nghiệp vụ (Hành chính – Tổng hợp, Đăng ký đất đai và kỹ thuật, Thông tin – Lưu trữ). Các phòng trực thuộc Chi cục có Trưởng phòng và 01 Phó phòng.

* Số người làm việc

Số người làm việc (bao gồm số người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước và số người làm việc hưởng lương từ nguồn thu dịch vụ và các nguồn thu hợp pháp khác) của Văn phòng được giao trên cơ sở đề xuất. đề án vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế, số lượng người làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Xem thêm bài viết hay:  Ý tưởng là gì? Sự khác biệt giữa ý tưởng và khái niệm?

* Cơ chế hoạt động và quản lý tài chính

– Văn phòng đăng ký đất đai hoạt động theo hình thức đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi phí thường xuyên.

– Cơ chế quản lý tài chính của Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư liên tịch số 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường – Bộ Nội vụ – Bộ Tài chính hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

* Cơ chế phối hợp

Sự phối hợp giữa Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh). nhân dân cấp huyện), cơ quan tài chính, cơ quan thuế và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng đăng ký đất đai theo nguyên tắc sau:

– Đảm bảo thực hiện đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ, kịp thời, công khai, minh bạch;

– Xác định rõ cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp; trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; nội dung, thời hạn, cách thức tiến hành; chế độ thông tin, báo cáo;

– Tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quy chế tổ chức và hoạt động của từng cơ quan, đơn vị.

Cơ chế phối hợp giữa Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cơ quan tài chính, cơ quan thuế và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan thực hiện theo quy định tại Nghị định này. Quy chế phối hợp do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đảm bảo các nguyên tắc quy định tại Khoản 1 Điều này và hướng dẫn của liên Bộ: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường về quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục nhận chuyển nhượng của người sử dụng đất’ hồ sơ khi thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Văn phòng đăng ký đất đai là gì? Vị trí, chức năng và quyền hạn? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận