Vấn đề cơ bản của triết học là gì? Cách giải quyết như thế nào?

Vấn đề cơ bản của triết học là gì? Vấn đề cơ bản của triết học Anh là gì? Giải quyết thế nào?

Vấn đề cơ bản của triết học đồng nhất với nền tảng của việc nghiên cứu. Với nội dung ban đầu và tác động đến nhận thức sau này. Những vấn đề này cung cấp một cách tiếp cận hiệu quả để nghiên cứu triết học. Ở đó, có sự hình thành, phản ánh tác động qua lại giữa vật chất và ý thức. Khi đó nguồn gốc và thời điểm ra đời mới mang ý nghĩa khảo cứu. Cũng như trả lời vật chất hay ý thức có trước. Trong mối quan hệ đó, cái này ảnh hưởng đến cái kia, ảnh hưởng đến cái kia như thế nào? Đây là vấn đề cơ bản, vì trong suốt quá trình nghiên cứu, các mối quan hệ tác động xung quanh vật chất và ý thức đều được xem xét.

Luật sư Tư vấn pháp lý Online miễn phí qua tổng đài:

1. Vấn đề cơ bản của triết học là gì?

Đối với các ngành, lĩnh vực nói chung, vấn đề cơ bản làm nền tảng cho việc nghiên cứu. Qua đó phản ánh với đặc điểm, tính chất xung quanh đối tượng. Triết học cũng giống như bất kỳ khoa học nào khác với việc nghiên cứu. Khi bạn phải giải quyết rất nhiều vấn đề liên quan. Trong đó vấn đề tạo nền móng cực kỳ quan trọng phải được coi trọng đầu tiên. Và là điểm khởi đầu để giải quyết các vấn đề xuyên suốt còn lại. Tính chất này được gọi là vấn đề cơ bản của triết học.

Trong các công trình nghiên cứu của mình, Ph.Ăngghen cũng chỉ ra chủ đề trở thành vấn đề cơ bản này. theo đó: “Vấn đề cơ bản vĩ đại của mọi triết học, đặc biệt là triết học hiện đại, là vấn đề về mối quan hệ giữa tư duy và tồn tại.”

Có thể nói, càng đi sâu nghiên cứu càng thấy nghiên cứu phải xoay quanh tư duy và hiện hữu. Nói cách khác, vật chất và ý thức nằm trong mối quan hệ qua lại với nhau.

Giới thiệu khái niệm sau:

Những vấn đề cơ bản của triết học là những vấn đề xoay quanh mối quan hệ giữa tư duy và tồn tại, giữa vật chất và ý thức. Qua đó, thấy được những khía cạnh cần nghiên cứu. Mọi tồn tại đều có tác động nhất định với tính chất cơ bản này. Lý giải cho mọi hiện tượng vận động, hình thành và phát triển xung quanh con người. Vấn đề cơ bản của triết học có hai mặt. Với các nghiên cứu được thực hiện làm rõ. Mỗi bên phải trả lời một câu hỏi lớn.

– Mặt thứ nhất: Giữa ý thức và vật chất trong bản chất tương hỗ. Vậy cái nào có trước, cái nào có sau? Gắn liền với tác động và biểu hiện như thế nào? Chứng minh cho khoảnh khắc xuất hiện và tồn tại. Cái nào quyết định cái nào? Cung cấp các hiệu ứng một chiều hoặc tương hỗ. Tất cả phải được nghiên cứu để đưa ra cái nhìn chính xác. Vì hoạt động được thực hiện là nghiên cứu khoa học.

Xem thêm bài viết hay:  Đặc điểm chung của thanh niên? Tâm sinh lý tuổi thanh niên?

– Mặt thứ hai: Con người có khả năng nhận thức thế giới không? Trong bản chất của sự vận động và phát triển. Các biến thể được dự đoán? Dựa trên cơ sở nào trong nghiên cứu và phân tích. Từ đó, cũng có thể kiểm soát thế giới. Với ảnh hưởng và kiểm soát. Mang lại lợi ích tiếp cận và đáp ứng nhu cầu của con người. Tất cả các nghiên cứu phải được thực hiện trong tâm trí con người. Và tác động lên vật chất tồn tại.

xem thêm: Lực lượng sản xuất là gì? Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất ở Việt Nam hiện nay

Giải quyết vấn đề cơ bản của triết học:

Hãy trả lời hai câu hỏi trên bằng hoạt động nghiên cứu khoa học. Mang đến cơ sở và thực hiện phân tích. Từ đó cho thấy câu trả lời cho hai bên trên. Liên quan chặt chẽ đến việc hình thành các trường phái triết học và các học thuyết nhận thức của triết học. Cũng như gắn liền với mọi vận động và phát triển được xác định với triết học. Khi nó là cơ sở, là nền tảng cho sự phản ánh thế giới.

Việc giải quyết vấn đề cơ bản của triết học không chỉ xác định cơ sở, điểm xuất phát để giải quyết các vấn đề khác của triết học. Theo nghĩa tìm kiếm hoặc xác định điểm bắt đầu. Đó cũng là tiêu chí để xác định vị trí, thế giới quan của các triết gia và học thuyết của họ. Khi được định hướng với quan điểm nghiên cứu của các đối tượng. Họ đưa ra các lập luận và nghiên cứu chứng minh cho các lập luận của mình. Qua đó, mọi người tìm ra cách phân tích thuyết phục nhất.

Học thuyết được thực hiện bởi các triết gia cho phép truy cập vào thế giới. Trong sự hình thành, vận động và phát triển. Các vị trí khác nhau giúp nhiều quan điểm. Cũng như các nhóm có cùng quan điểm thực hành nhiều hơn. Tất cả các nghiên cứu nhằm mục đích cung cấp một cái nhìn thực sự của con người về thế giới. Qua đó tiếp cận hoặc tác động hiệu quả đến nhu cầu.

Tại sao đây là vấn đề cơ bản của triết học:

Vì giải quyết được nó sẽ xác định cơ sở, tiền đề trong nghiên cứu. Thông qua đó để giải quyết các vấn đề của các triết học khác. Làm rõ với phân tích của thế giới. Điều này đã được chứng minh rất rõ ràng trong lịch sử phát triển lâu dài và phức tạp của triết học. Phản ánh chân thực nhất trong sự vận động và phát triển của thế giới. Cũng như nhìn thế giới bằng những cách tiếp cận vật chất và ý thức.

Xem thêm bài viết hay:  Người làm chứng là gì? Quyền và nghĩa vụ của người làm chứng?

2. Làm thế nào để giải quyết nó?

Vấn đề cơ bản của triết học bao gồm hai mặt, đó là:

2.1. Mặt thứ nhất – Ontology:

Trả lời câu hỏi giữa ý thức và vật chất, cái nào có trước, cái nào có sau? Và cái nào quyết định cái nào?

xem thêm: Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến ​​trúc thượng tầng

Việc giải quyết khía cạnh thứ nhất của vấn đề cơ bản của triết học là cơ sở để phân biệt các trường phái triết học. Với cách tiếp cận trong các giả thuyết được đặt ra. Các nhà khoa học đã nêu trong kết quả nghiên cứu của mình. Từ đó, thực hiện các phân tích để hỗ trợ cho giả thuyết đó.

Với hai đối tượng là vật chất và ý thức. Với mối quan hệ phản ánh với hiện thực vận động và phát triển của thế giới. Có ba cách giải quyết:

Một là, Vật chất có trước, ý thức có sau, vật chất quyết định ý thức. Do đó mang lại sự xuất hiện ban đầu của vật chất. Các hiện hữu chưa mang lại ý nghĩa trong tương tác của chúng với vạn vật. Nhưng khi có ý thức, người ta bắt đầu nghiên cứu để nâng cao hiệu quả. Từ nền tảng sẵn có của chất liệu đến ứng dụng phù hợp.

Như vậy, có cơ sở là vật chất thì ý thức mới có cơ sở để thực hiện các động tác. Từ đó với những nghiên cứu qua thời gian để mang tính ứng dụng ngày càng có ý nghĩa hơn. Giải pháp này giả định bản chất thứ nhất của vật chất, bản chất thứ hai của ý thức.

Hai là, ý thức có trước, vật chất có sau, ý thức quyết định vật chất. Sự xuất hiện đầu tiên của ý thức. Và dựa trên nhu cầu phát triển, tìm kiếm và dịch vụ. Trên cơ sở ý thức tạo ra vật chất. Khi đó, ý thức tồn tại trước hết để làm cơ sở cho vật chất ra đời.

Giải pháp này giả định bản chất thứ nhất của ý thức, bản chất thứ hai của vật chất. Nguyên mẫu tương tự đã ra đời trước đó. Quyết định với việc giới thiệu các yếu tố còn lại.

Ba là, vật chất và ý thức tồn tại độc lập. Chúng không nằm trong mối quan hệ sinh thành, khi nó không dựa trên tiền đề phát triển cái này để tạo ra cái kia. Họ cũng không ở trong một mối quan hệ quyết định. Đó là, không có mối quan hệ với các thuộc tính năng động phát triển theo thời gian. Vật chất vận động như thế nào cũng có thể khẳng định được với sự kéo theo của ý thức và ngược lại.

theo đó:

xem thêm: Quan điểm toàn diện của chủ nghĩa Mác – Lênin và sự vận dụng của quan điểm toàn diện

Xem thêm bài viết hay:  Mất cân đối tài chính là gì? Làm gì khi mất cân đối tài chính?

Giải pháp thứ nhất và thứ hai có nội dung đối lập nhau. Khi khẳng định với sự ra đời hoặc hành động của một yếu tố, yếu tố kia vẫn còn. Nhưng nó giống nhau khi cả hai đều thừa nhận tính chất đầu tiên của một bản chất (hoặc vật chất, hoặc ý thức). Hai giải pháp này thuộc triết học nhất nguyên luận. Tức là chỉ thừa nhận thuộc tính của phần tử này với phần tử kia. Không có ngược lại.

Từ đó hình thành với trường phái nhất nguyên duy vật và nhất nguyên duy tâm. Nhà nghiên cứu chứng minh bằng giả thuyết của mình. Với các nhà triết học duy vật và duy tâm. Hoạt động chứng minh các giả thuyết đặt ra trong hoạt động nghiên cứu những vấn đề cơ bản của triết học. Nền tảng với các nghiên cứu sâu hơn.

Cách thứ ba thuộc về triết học nhị nguyên. Với sự tồn tại của cả hai yếu tố. Và bản chất độc lập, không phụ thuộc hay ảnh hưởng lẫn nhau.

2.2. Mặt thứ hai – Nhận thức luận:

Con người có khả năng nhận thức thế giới không?

Đại đa số các nhà triết học tin rằng con người có khả năng nhận thức thế giới. Bất kể hệ tư tưởng nào họ theo. Với những bằng chứng đi kèm với giả thuyết đặt ra theo quan điểm của họ. Sau đó:

Với các nhà triết học duy vật. Vì vật chất có trước và tác động trở lại ý thức. Vậy nhận thức đó là sự phản ánh thế giới vật chất vào bộ não con người. Tất cả được thực hiện với sự hình thành, vận động và phát triển của thế giới vật chất. Thể hiện với cách tiếp cận, ý nghĩa của vật chất. Không xuất phát từ những phản ánh với nhận thức của ý thức con người.

Với một số nhà triết học duy tâm. Nhận thức đó chính là sự tự nhận thức của tâm trí, suy nghĩ. Với sự tác động trong nhu cầu của con người. Khi có nhận thức về tầm quan trọng và ý nghĩa trong sự phát triển thế giới. Tất cả đều xuất phát từ ý thức tác động và điều chỉnh.

Một số nhà triết học duy tâm khác theo “Thuyết bất khả tri”. Họ phủ nhận năng lực nhận thức thế giới của con người. Khi cho rằng các thuộc tính với nhận thức không được phản ánh.

xem thêm: Hàng hóa là gì? Các thuộc tính cơ bản của hàng hóa là gì?

Theo những cách giải quyết khác nhau, gắn liền với giả thuyết do các triết gia đưa ra. Từ đó chứng minh bằng sự vận động và phát triển thực tế. Cũng như thông qua đó kết quả của vận động được phản ánh vào thực tế.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Vấn đề cơ bản của triết học là gì? Cách giải quyết như thế nào? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận