Ủy nhiệm thu là gì? Quy trình thanh toán ủy nhiệm thu mới nhất?

Ủy nhiệm thu là gì? Lập và nhận ủy nhiệm thu? Kiểm soát ủy nhiệm thu? Xử lý chứng từ và hạch toán ủy nhiệm thu ?

1. Ủy nhiệm thu là gì?

Ủy nhiệm thu (sau đây gọi là dịch vụ ủy nhiệm thu) là việc ngân hàng thực hiện theo yêu cầu của người thụ hưởng thu hộ một số tiền nhất định trên tài khoản thanh toán của người trả tiền để chuyển cho người trả tiền. người thụ hưởng trên cơ sở văn bản thỏa thuận ủy nhiệm thu giữa người trả tiền và người thụ hưởng, nội dung này được quy định cụ thể tại Thông tư số 46/2014/TT-NHNN.

Mỗi ngân hàng sẽ xây dựng và ban hành quy trình nội bộ về thanh toán ủy nhiệm thu, đảm bảo xử lý nhanh chóng, chính xác, an toàn và đầy đủ. Các bước thực hiện ủy nhiệm thu như sau:

2. Lập, giao, nhận ủy nhiệm thu:

Người hưởng lợi lập lệnh nhờ thu kèm theo văn bản thỏa thuận giữa người trả tiền và người hưởng lợi về lệnh nhờ thu và các chứng từ khác (nếu có) gửi ngân hàng phục vụ mình hoặc ngân hàng của người trả tiền. Ngân hàng hướng dẫn khách hàng lập và giao nhận hồ sơ đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

3. Kiểm soát ủy nhiệm thu:

+ Tại ngân hàng phục vụ người thụ hưởng: Khi nhận được ủy nhiệm thu và các chứng từ kèm theo từ khách hàng, ngân hàng phải kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ của ủy nhiệm thu theo đúng quy định về chứng từ kế toán ngân hàng. Nếu ủy nhiệm thu không hợp pháp, hợp lệ, ngân hàng sẽ thông báo cho khách hàng để sửa chữa, bổ sung hoặc trả lại cho khách hàng.

Xem thêm bài viết hay:  Dàn ý cảm nhận vẻ đẹp 3 cô gái thanh niên xung phong hay

+ Tại ngân hàng phục vụ người trả tiền: Khi nhận được hồ sơ ủy nhiệm chi, ngân hàng sẽ kiểm soát ủy nhiệm thu hợp pháp, hợp lệ và kiểm tra số dư trên tài khoản thanh toán và khả năng thanh toán. của người nộp tiền.

Trường hợp ủy nhiệm thu có sai sót, trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được ủy nhiệm thu, ngân hàng bên nhận tiền yêu cầu truy tìm hoặc chuyển trả ủy nhiệm thu cho ngân hàng bên thụ hưởng. hoặc người thụ hưởng. Trường hợp tài khoản của người trả tiền bị đóng, trong vòng 01 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được ủy nhiệm thu, ngân hàng của người trả tiền chuyển trả ủy nhiệm thu cho người thụ hưởng hoặc ngân hàng phục vụ người thụ hưởng.

4. Xử lý chứng từ và hạch toán ủy nhiệm thu:

Trường hợp người trả tiền có tài khoản thanh toán tại ngân hàng của người thụ hưởng. Sau khi kiểm soát ủy nhiệm thu, ngân hàng kiểm tra thỏa thuận thanh toán giữa người trả tiền và người thụ hưởng và xử lý:

+ Trường hợp người trả tiền ủy quyền cho ngân hàng tự động trích nợ tài khoản thanh toán của người trả tiền để thanh toán ủy nhiệm thu:

Nếu người trả tiền bảo đảm khả năng thanh toán thì chậm nhất trong 01 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được lệnh thu, ngân hàng phải hạch toán vào tài khoản thanh toán của người trả tiền, người thụ hưởng và thông báo cho người nợ biết. người trả tiền, thông báo cho Người thụ hưởng Có.

Xem thêm bài viết hay:  Người phụ thuộc là gì? Mức giảm trừ một người phụ thuộc?

Trường hợp người trả tiền không bảo đảm khả năng thanh toán thì trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ủy nhiệm thu, ngân hàng phải thông báo cho người trả tiền, người thụ hưởng và gửi lại ủy nhiệm thu cho người trả tiền. người thụ hưởng (nếu người thụ hưởng yêu cầu) hoặc tiếp tục giữ ủy nhiệm thu cho đến khi người trả tiền đảm bảo khả năng thanh toán và tiến hành xử lý như trên.

xem thêm: Tờ khai đăng ký thuế (Dành cho đại lý thu) – Mẫu 04.4-ĐK-TCT

+ Trường hợp người trả tiền chưa ủy quyền cho ngân hàng tự động trích nợ tài khoản thanh toán của người trả tiền để thanh toán ủy nhiệm thu thì ngân hàng phải thông báo ủy nhiệm thu cho người trả tiền.

Nếu người trả tiền chấp thuận ủy nhiệm chi trích tài khoản thanh toán, trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ủy nhiệm chi của người trả tiền, ngân hàng sẽ xử lý chuyển khoản vào tài khoản thanh toán của người trả tiền. người trả tiền, người hưởng lợi và báo Nợ cho người trả tiền, báo Có cho người hưởng lợi.

Nếu người trả tiền không chấp nhận ủy nhiệm chi thì ngân hàng thông báo ngay và trả lại ủy nhiệm thu cho người thụ hưởng. Hình thức ủy quyền trích nợ tài khoản thanh toán do ngân hàng quy định theo quy định của pháp luật về ủy quyền.

Trường hợp người trả tiền không có tài khoản thanh toán tại ngân hàng của người thụ hưởng:

Xem thêm bài viết hay:  Năm nhuận là gì? Năm thường, năm nhuận có bao nhiêu ngày?

+ Sau khi kiểm soát ủy nhiệm thu hợp pháp, hợp lệ, ngân hàng bên thụ hưởng có hình thức theo dõi chứng từ đã xử lý phù hợp và trong vòng 01 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được ủy nhiệm thu. nhờ thu, ngân hàng gửi đến ngân hàng phục vụ người trả tiền.

+ Khi nhận được ủy nhiệm thu và các chứng từ kèm theo (nếu có) do ngân hàng phục vụ bên thụ hưởng hoặc bên thụ hưởng gửi đến, sau khi kiểm soát ủy nhiệm thu hợp pháp, hợp lệ, ngân hàng phục vụ bên thụ hưởng kiểm tra thỏa thuận ủy nhiệm chi ghi nợ tài khoản thanh toán và xử lý. hạch toán vào tài khoản thanh toán của bên trả tiền như trường hợp bên trả tiền có tài khoản thanh toán tại ngân hàng của bên thụ hưởng; đồng thời lập lệnh chuyển khoản phục vụ người thụ hưởng theo hệ thống thanh toán phù hợp.

+ Khi nhận được lệnh chuyển tiền từ ngân hàng phục vụ bên trả tiền, chậm nhất trong vòng 01 ngày làm việc, căn cứ vào lệnh chuyển tiền, ngân hàng phục vụ bên thụ hưởng hạch toán vào tài khoản phù hợp và thông báo cho bên có. người thụ hưởng.

Ngân hàng có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời báo Nợ, báo Có cho khách hàng theo phương thức và thời gian báo Nợ, báo Có theo thỏa thuận giữa ngân hàng và khách hàng phù hợp với quy định của pháp luật.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Ủy nhiệm thu là gì? Quy trình thanh toán ủy nhiệm thu mới nhất? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận