Tư tưởng là gì? Hệ tư tưởng là gì? Nhà tư tưởng là gì?

Hệ tư tưởng là sự phản ánh hiện thực trong ý thức, là sự biểu hiện mà mối quan hệ giữa con người với các vấn đề của thế giới xung quanh, trong các nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh, các khái niệm về tư tưởng, hệ tư tưởng được nhà tư tưởng đề cập có tính chất khái quát triết học. Ý nghĩa. Vậy Tư tưởng là gì? Hệ tư tưởng là gì? một nhà tư tưởng là gì?

Dịch vụ luật sư tư vấn luật qua điện thoại:

1. Tư tưởng là gì?

Hệ tư tưởng là sự phản ánh hiện thực trong ý thức, là sự biểu hiện các mối quan hệ giữa con người với các vấn đề của toàn bộ thế giới xung quanh, trong các nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh, khái niệm tư tưởng được đề cập mang ý nghĩa khái quát triết học.

Quan điểm tư tưởng sẽ xuất phát từ ý tưởng của những nhà tư tưởng có tầm nhìn xa trông rộng. Không phải ai có ý tưởng cũng được coi là nhà tư tưởng bởi theo nhà khoa học Lênin, người đó phải biết giải quyết các vấn đề chính trị, chiến thuật và tổ chức.

Hệ tư tưởng là ý thức của mỗi cá nhân, của một cộng đồng, nó chứa đựng hệ thống các quan điểm, quan niệm, lý luận được xây dựng trên nền tảng triết học. Những quan niệm, quan điểm nhất quán thể hiện ý chí, đại diện cho nguyện vọng của mỗi cá nhân, giai cấp, dân tộc được hình thành trên cơ sở thực tiễn nhất định và trở lại. hướng hoạt động thực tiễn, cải tiến trên thực tế.

Tư duy có ba đặc điểm cơ bản, đó là:

+ Thứ nhất, ý tưởng sẽ gắn liền với lợi ích;

+ Thứ hai, trong xã hội có giai cấp đối kháng thì hệ tư tưởng chủ yếu là giai cấp;

+ Thứ ba là sự ra đời, tồn tại, phát triển và mất đi của một tư tưởng đều gắn liền với tồn tại xã hội, chịu sự quy định của tồn tại xã hội, chịu sự quy định của các quan hệ xã hội sản sinh ra nó.

Ví dụ: Tư tưởng chính trị dân chủ

xem thêm: Phân tích nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ, về xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân là một trong những di sản tư tưởng bao trùm và trường tồn suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Người. Đồng thời, đây cũng là hệ tư tưởng có ý nghĩa chỉ đạo toàn bộ sự nghiệp cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và cả trong công cuộc đổi mới, đổi mới. xây dựng đất nước hôm nay.

Xem thêm bài viết hay:  Phân tích đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp (45-54)

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân chủ là vốn quý nhất của toàn dân. Nó được hình thành trong quá trình dựng nước và trong quá trình giữ nước của cả dân tộc. đồng thời phản ánh về mối quan hệ cơ bản giữa Nhà nước và nhân dân trong một chế độ chính trị – xã hội nhất định.

Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định phải xây dựng Nhà nước Việt Nam mới, đó là nước “Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”. Người đã tuyên bố một cách dứt khoát rằng: “Chế độ ta ​​là chế độ dân chủ, nghĩa là nhân dân ta làm chủ”.

Nội dung cơ bản, cốt lõi nhất trong tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ là: Nhân dân là chủ thể của các quyền lực chính trị – xã hội. bảo đảm quyền lực thực sự thuộc về toàn dân, nhân dân có quyền quyết định vận mệnh quốc gia – dân tộc;

Nhân dân ta có trách nhiệm và nghĩa vụ xây dựng, củng cố và thực thi quyền lực của mình thông qua hệ thống chính trị và thể chế chính trị dân chủ, xây dựng và củng cố bộ máy chính trị. Quản lý nhà nước nhằm phục vụ lợi ích của chính mình.

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Chúng ta phải hiểu rằng các cơ quan chính quyền từ cả nước đến các làng xã đều là công bộc của dân… Việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm. Việc gì có hại cho dân, chúng ta phải hết sức tránh. Ta phải hết sức yêu dân, hết sức kính trọng dân thì dân mới yêu mến, kính trọng ta”.

2. Hệ tư tưởng là gì?

Hệ tư tưởng là một hệ thống, một tập hợp các ý tưởng và quan điểm về các lĩnh vực khác nhau.

Trong Từ điển bách khoa Việt Nam đã giải thích hệ tư tưởng là hệ thống những tư tưởng, quan điểm lý luận thể hiện sự nhận thức và biểu hiện về hiện thực xung quanh, nó xuất phát từ lợi ích của con người. xã hội nhất định. Hệ tư tưởng của nó mang tính lý thuyết, nghĩa là nó được hệ thống hóa một cách duy lý. Khác với tâm lý xã hội gắn liền với cảm xúc sống của ý thức hàng ngày, hệ tư tưởng bao gồm các quan điểm, tư tưởng về chính trị, kinh tế, xã hội, pháp quyền và tôn giáo. tôn giáo, đạo đức, thẩm mỹ, triết học.

Xem thêm bài viết hay:  Dịch vụ bưu chính là gì? Thủ tục xin giấy phép bưu chính?

xem thêm: Phẩm chất đạo đức là gì? Những phẩm chất đạo đức cơ bản của người Việt Nam là gì?

Trong từ điển tiếng Việt, hệ tư tưởng được giải thích là hệ thống tư tưởng, quan điểm, nó thường phản ánh những lợi ích cơ bản khác nhau của các giai cấp, tầng lớp trong xã hội.

Trong Từ điển Chính trị học giải thích ngắn gọn: Hệ tư tưởng – hệ thống quan điểm và tư tưởng chính trị, về pháp luật, về đạo đức, về triết học, về tôn giáo, về nghệ thuật. Hệ tư tưởng của nó dựa trên giai cấp. Trong các hình thức đối lập, hệ tư tưởng của giai cấp thống trị là hệ tư tưởng thống trị.

Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng, các quan niệm về hệ tư tưởng hiện nay vẫn còn cách hiểu khá khác nhau và nó mới chỉ đạt được sự thống nhất tương đối.

3. Nhà tư tưởng là gì?

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống toàn diện và sâu sắc những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam nước ta, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, đồng thời là sự kết tinh tinh hoa văn hóa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.

Hiện nay, chúng ta chỉ có hai con đường tiếp cận hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, đó là:

– Thứ nhất, Tư tưởng Hồ Chí Minh được xác định là một hệ thống kiến ​​thức tổng hợp, bao gồm: tư tưởng triết học; là tư tưởng kinh tế; là chính trị tư tưởng; là hệ tư tưởng quân sự; là tư tưởng văn hóa, đạo đức, nhân văn

Thứ hai, Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm về cách mạng Việt Nam, bao gồm: tư tưởng về dân tộc và tư tưởng về dân tộc. cách mạng giải phóng dân tộc; là về chủ nghĩa xã hội và về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; là đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; là dân chủ, Nhà nước của dân, do dân, vì dân; Đó là về văn hóa, đạo đức…

Ví dụ về các nhà tư tưởng vĩ đại, cụ thể:

Xem thêm bài viết hay:  Khái quát về Triết học Tây Âu thời kỳ Phục hưng và Cận đại

xem thêm: Phân tích quan điểm sáng tạo của Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc

Không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới có những nhà tư tưởng vĩ đại có ảnh hưởng lớn đến toàn xã hội loài người từ cổ chí kim cho đến nay. Một trong số đó là:

– Nguyễn Trường Tộ – đây là nhà tư tưởng lớn của Việt Nam thế kỷ 19

+ Nguyễn Trường Tộ – ông không chỉ là một nhà cải cách nổi tiếng, một nhà Công giáo yêu nước mà ông còn là một nhà tư tưởng lớn của nước ta thế kỷ XIX. Tuy bị gò bó bởi thế giới quan duy tâm về tôn giáo, nhưng ông lại có những tư tưởng triết học về đời sống, xã hội… khá độc đáo so với các nhà tư tưởng Việt Nam cùng thời. Ngoài ra, ông còn đưa ra nhiều kiến ​​nghị trong nhiều lĩnh vực, từ khoa học tự nhiên đến khoa học xã hội, quốc phòng, ngoại giao…

– Nhà tư tưởng – Triết gia Khổng Tử

Những tư tưởng triết học của Khổng Tử tập trung vào ba nội dung chính, đó là: Quan niệm về trời, quỷ, thần và nhân; lý thuyết đạo đức và tư tưởng chính trị xã hội. Các quan niệm về trời, về trời, về quỷ thần, về con người được coi là cơ sở cho các quan điểm khác chứa đựng trong hệ thống tư tưởng của Khổng Tử. Nó khá mâu thuẫn vì tính hai mặt, và vì thế mà người ta còn có ý kiến ​​khác nhau về đặc điểm và khuynh hướng tư tưởng của Người.

– Nhà tư tưởng Karl-Marx

Nhìn chung, giá trị tư tưởng của C.Mác gắn liền với giá trị cách mạng, bởi tư tưởng của ông là kim chỉ nam để hiểu bản chất, quy luật vận động, phát triển của thế giới trong quá trình đó. Trong quá khứ, hiện tại và tương lai, đối với những người bị nô lệ, những người bị bóc lột làm cách mạng “đổi cũ lấy mới, đổi xấu thành tốt”. Các Mác còn xây dựng và trang bị thế giới quan, phương pháp luận khoa học cho giai cấp vô sản và cho loài người không chỉ nhận thức thế giới mà còn cải tạo thế giới; đưa các giai cấp bị áp bức bước lên địa vị làm chủ xã hội mới.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Tư tưởng là gì? Hệ tư tưởng là gì? Nhà tư tưởng là gì? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận