Trưng cầu dân ý là gì? Độ tuổi được bỏ phiếu trưng cầu dân ý?

Trưng cầu dân ý là gì? Quy định của pháp luật về trưng cầu ý dân? Mục đích, nguyên tắc thông tin, tuyên truyền về trưng cầu ý dân? Độ tuổi bỏ phiếu trưng cầu dân ý là bao nhiêu?

Trưng cầu ý dân là vấn đề liên quan đến quyền dân chủ của nhân dân, tức là được nhà nước tổ chức trên cơ sở bỏ phiếu để quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Việc trưng cầu ý dân phải được tiến hành trên cơ sở quy định của pháp luật.

Cơ sở pháp lý: Luật trưng cầu ý dân 2015

Tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7:

1.Trưng cầu dân ý là gì?

Căn cứ Khoản 1 Điều 3 Luật trưng cầu ý dân 2015 quy định:

1. Trưng cầu dân ý là việc Nhà nước tổ chức để cử tri cả nước trực tiếp biểu quyết bằng lá phiếu quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước theo quy định của Luật này.

Trưng cầu ý dân về bản chất là thực hiện quyền làm chủ của Nhân dân đối với một số công việc của Nhà nước. Ở Việt Nam, trưng cầu dân ý được thể hiện, chẳng hạn khi bầu chủ tịch nước, công dân được thực hiện quyền làm chủ của mình dựa trên hoạt động trưng cầu ý dân. quy định của pháp luật cụ thể về trưng cầu ý dân

2. Quy định của pháp luật về trưng cầu ý dân:

2.1. Nguyên tắc trưng cầu dân ý:

Ở Việt Nam, Nhà nước Việt Nam là của dân, do dân và vì dân. Vì vậy, nhân dân có quyền làm chủ, được đóng góp nguyện vọng, ý kiến ​​của mình vào hoạt động của nhà nước và pháp luật thông qua nhiều hình thức. giống như trưng cầu dân ý, trưng cầu ý dân cần được tiến hành theo những nguyên tắc nhất định. Tại Luật Trưng cầu ý dân 2015, Điều 4. Nguyên tắc trưng cầu ý dân

1. Bảo đảm để Nhân dân trực tiếp thể hiện ý chí của mình trong việc quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tăng cường đồng thuận xã hội.

2. Thực hiện nguyên tắc đầu phiếu phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín khi trưng cầu ý dân.

3. Việc trưng cầu ý dân phải được tiến hành theo trình tự, thủ tục do Luật này quy định.

xem thêm: Thăm dò ý kiến ​​là gì? Trưng cầu dân ý là hình thức dân chủ nào?

Xem thêm bài viết hay:  Ký giáp ranh đất là gì? Quy định ký giáp ranh khi làm sổ đỏ?

Như vậy, có thể thấy, để thống nhất và tạo sự đoàn kết dân tộc trong giải quyết các vấn đề chung của đất nước và các vấn đề quan trọng của đất nước, Nhà nước ta rất coi trọng và thực hiện các điều kiện về quyền con người. Nhân dân được giải quyết công việc theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín với hoạt động trưng cầu ý dân bảo đảm an toàn, trật tự và bình đẳng.

Việc trưng cầu ý dân phải được tiến hành đầy đủ theo thủ tục, tập quán quy định để bảo đảm kết quả trưng cầu chính xác và được nhân dân đồng tình. Trong trường hợp trưng cầu ý dân như bầu ra những người đại diện để bảo vệ quyền và nghĩa vụ của mình như bầu ra các cơ quan có thẩm quyền thì đây là quyền của nhân dân về sự tin tưởng của nhân dân đối với những cá nhân có đủ phẩm cách, năng lực và tư cách đại diện cho nhân dân trong quyết định các công việc chung của đất nước

2.2. Quy định về vấn đề trưng cầu ý dân:

Quốc hội xem xét, quyết định trưng cầu ý dân về những vấn đề sau đây:

+ Toàn văn Hiến pháp hoặc một số nội dung quan trọng của Hiến pháp, để áp dụng các quy định của Hiến pháp cần phải có ý kiến ​​của nhân dân vì hiến pháp là đạo luật gốc quy định những vấn đề quan trọng. như quyền con người, các vấn đề về pháp quyền trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội nên cần trưng cầu ý dân để hoàn thiện các quy định và nhận được sự đồng thuận của người dân. quốc gia.

Xét về mặt khách quan của mối quan hệ này được xác định nằm ở hai nội dung: Một là lợi ích của cả Nhà nước và công dân đạt được trong việc bảo đảm thực hiện chủ quyền nhân dân, tôn trọng và phát huy dân chủ. từ đó tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong toàn xã hội, tạo mối quan hệ giữa chính quyền với nhân dân ngày càng gần gũi hơn; Thứ hai là hành vi của người dân và cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, trách nhiệm trong quá trình từ khi xem xét, quyết định việc tổ chức lấy ý kiến, biểu quyết cho đến khi công bố kết quả. Kết quả cuối cùng Từ những phân tích trên, có thể khẳng định thiết chế trưng cầu ý dân là một trong những thiết chế pháp lý trong hệ thống ngành Luật Hiến pháp.

Xem thêm bài viết hay:  Người thành niên là gì? Người thành niên theo quy định của Bộ Luật dân sự 2015?

+ Những vấn đề đặc biệt quan trọng về chủ quyền, lãnh thổ quốc gia, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của đất nước

Xác định thiết chế trưng cầu ý dân là một trong những thiết chế trong hệ thống ngành Luật Hiến pháp, mối quan hệ giữa Nhà nước và công dân trong toàn bộ quá trình trưng cầu ý dân là quan hệ pháp luật hiến pháp như đã phân tích ở trên. Những điều trên đã góp phần làm sáng tỏ đặc điểm thứ hai: thiết chế trưng cầu ý dân là cơ sở pháp lý quan trọng để khẳng định và bảo đảm thực hiện nguyên tắc tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân.

+ Những vấn đề kinh tế – xã hội đặc biệt quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của đất nước

xem thêm: Thủ tục bỏ phiếu trưng cầu ý dân

cho ĐỎĐiều kiện kinh tế của đất nước là một trong những yếu tố quan trọng trong việc soạn thảo và xây dựng các quy phạm pháp luật của thể chế trưng cầu dân ý. Quá trình soạn thảo lấy ý kiến, thẩm định, đánh giá tác động, tổ chức hội thảo, phát phiếu, thu thập số liệu, tổng hợp ý kiến, xin ý kiến ​​chuyên gia, dịch thuật văn bản đến hoàn thiện dự thảo, thông qua dự luật đều đòi hỏi một quy mô rất lớn, ổn định và lâu dài. quỹ đầu tư có thời hạn và cần thiết phải lấy ý kiến ​​về trưng cầu ý dân và các vấn đề đặc biệt quan trọng khác của đất nước theo quy định của pháp luật. pháp luật yêu cầu phải tổ chức trưng cầu dân ý.

3. Mục đích, nguyên tắc thông tin, tuyên truyền về trưng cầu ý dân:

Đối với công tác thông tin, tuyên truyền về trưng cầu ý dân nhằm cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về vấn đề đưa ra trưng cầu ý dân để cử tri hiểu được ý nghĩa của cuộc trưng cầu ý dân. hiểu nội dung trưng cầu ý dân để thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cử tri trong việc tham gia trưng cầu ý dân và vận động, khuyến khích cử tri tích cực tham gia trưng cầu ý dân. bỏ phiếu trưng cầu ý kiến ​​về những công việc hệ trọng của quốc gia.

Đối với công tác thông tin, tuyên truyền về trưng cầu ý dân được thực hiện công khai, thực hiện dân chủ, khách quan, khoa học, đúng pháp luật, thuận tiện cho cử tri và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong nước. các vùng của đất nước. Đối với trưng cầu ý dân, mọi công dân Việt Nam từ đủ mười tám tuổi trở lên tính đến ngày trưng cầu ý dân đều có quyền biểu quyết để biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân, trừ trường hợp do pháp luật quy định. của pháp luật hiện hành

Xem thêm bài viết hay:  Vi phạm đạo đức là gì? So sánh vi phạm pháp luật và vi phạm đạo đức?

Các trường hợp thông tin, tuyên truyền trưng cầu dân ý nhưng có mục đích gây phản động, gây mất trật tự xã hội sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

4. Tuổi tham gia trưng cầu ý dân:

Theo quy định của Luật trưng cầu ý dân 2015:

Điều 5. Người có quyền biểu quyết trong trưng cầu ý dân

Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ mười tám tuổi trở lên tính đến ngày trưng cầu ý dân có quyền biểu quyết để biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này. khoản 2 Điều 25 của Luật này.

Theo đó, người đủ 18 tuổi trở lên tính đến ngày trưng cầu ý dân có quyền biểu quyết để biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân. Và bây giờ không có giới hạn độ tuổi để bỏ phiếu khi tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý.

xem thêm: Những vấn đề trưng cầu ý dân theo quy định mới

Tuy nhiên, trong một số trường hợp cụ thể: người bị kết án tử hình đang chờ thi hành án, người đang chấp hành án phạt tù mà không không có án treo, người bị Tòa án tuyên bố là mất năng lực hành vi dân sự thì không được ghi tên vào danh sách cử tri. Trường hợp người đã có tên trong danh sách cử tri mà đến thời điểm bỏ phiếu bị kết án tử hình, phải chấp hành hình phạt tù nhưng không được hưởng án treo hoặc bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi thì Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân xóa tên người đó khỏi danh sách cử tri và thu hồi thẻ cử tri thì người đó không có quyền biểu quyết trong cuộc trưng cầu ý dân.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Trưng cầu dân ý là gì? Độ tuổi được bỏ phiếu trưng cầu dân ý? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận