Tình hình an ninh quốc phòng của Việt Nam hiện nay thế nào?

Hiện nay, cùng với sự phát triển kinh tế – xã hội, nhiều bạn đọc quan tâm đến tình hình an ninh – quốc phòng của Việt Nam hiện nay. Vậy thực trạng an ninh quốc phòng của Việt Nam hiện nay như thế nào?

1. An ninh quốc gia được hiểu như thế nào?

Căn cứ quy định tại Điều 2 Luật Quốc phòng 2018, bảo vệ Tổ quốc là công tác bảo vệ Tổ quốc bằng sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc, trong đó lực lượng vũ trang nhân dân là nòng cốt, sức mạnh quân sự là đặc trưng. .

Quốc phòng được hiểu là hoạt động tổ chức, thực hiện các biện pháp phòng thủ của một quốc gia nhất định nhằm bảo vệ, ngăn chặn nguy cơ xâm lược của các thế lực bên ngoài vào quốc gia đó. Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là cơ quan tối cao của Nhà nước về quốc phòng, giữ vai trò quan trọng nhất.

Đối với Việt Nam, bảo vệ Tổ quốc là hoạt động của cả nước, với lực lượng vũ trang làm nòng cốt, là hoạt động bảo vệ Tổ quốc của một quốc gia độc lập, có chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ nhằm giữ vững hòa bình, ngăn chặn, đẩy lùi các hoạt động chống phá của kẻ thù, sẵn sàng đánh bại chiến tranh xâm lược dưới mọi hình thức và quy mô. Vì vậy, công cuộc xây dựng và đấu tranh bảo vệ Tổ quốc luôn mang đậm dấu ấn của cuộc đấu tranh giai cấp trong điều kiện mới và thời đại mới; thể hiện sự thống nhất biện chứng giữa giai cấp-dân tộc-dân tộc; tập trung, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; phong phú về nội dung, linh hoạt, sáng tạo về hình thức, phương pháp;

Bảo vệ Tổ quốc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức và xây dựng nền quốc phòng toàn dân là quan điểm cơ bản của Đảng và Nhà nước ta. Xác định đúng vị trí, vai trò của quốc phòng thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng về yêu cầu tiếp tục củng cố, tăng cường quốc phòng, đồng thời chỉ rõ mối quan hệ không thể tách rời giữa quốc phòng và an ninh. , kinh tế đối ngoại,…

Hiện nay, trong tình hình mới, an ninh quốc gia có những nhiệm vụ sau đây phải thực hiện:

Một là, phải xây dựng nền an ninh nhân dân, nền quốc phòng toàn dân chính quy, vững chắc, toàn diện mà không lực lượng nào địch nổi;

Hai là, Duy trì, thiết lập môi trường có trật tự, kỷ cương để mọi người dân tuân theo.

Ba là, Bảo vệ vững chắc: toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền, quốc phòng, an ninh chính trị, độc lập, văn hóa dân tộc và ổn định xã hội. Ổn định tư tưởng, đập tan các âm mưu, hoạt động phá hoại, Giữ vững và tạo lập môi trường đặc thù cho Đảng, chính quyền và nhân dân có điều kiện hoạt động.

2. Tình hình an ninh quốc phòng của Việt Nam hiện nay như thế nào?

Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cách mạng Việt Nam. Đó là quan điểm nhất quán, được Đảng ta khẳng định sâu sắc, rõ ràng trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Theo đó, tại Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 13 xác định:Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, nền văn hóa và lợi ích quốc gia; xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh vì sự phát triển của đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia và an ninh con người“.

Xem thêm bài viết hay:  Ancol Metylic Là Gì? Công Thức Cấu Tạo Và Ứng Dụng

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, để xác định đúng đắn nhiệm vụ quốc phòng, an ninh cho phù hợp với tình hình thực tế, Đảng ta luôn căn cứ vào nhiệm vụ của cách mạng trong từng thời kỳ. Đảng, Nhà nước đặt mục tiêu hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng trong quản lý, điều hành đất nước, làm tốt công tác quốc phòng, an ninh, qua đó bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, tập trung phát huy sức mạnh tổng hợp của quần chúng, giữ vững chính trị ổn định, nhiều nghị quyết, luật, nghị định mới được ban hành, thông qua phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay.

Trước tình hình thế giới, khu vực còn tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, phức tạp. Đất nước ta đứng trước sự can thiệp từ bên ngoài kết hợp với sự mất ổn định từ bên trong; lợi dụng, kích động các vấn đề dân tộc, nhân quyền, tôn giáo, trước sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch với âm mưu, thủ đoạn hết sức thâm độc, tinh vi như “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ; xây dựng lực lượng chống đối nhằm chống phá chế độ, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng; chống lại chúng tôi trong tất cả các lĩnh vực. Trước tình hình đó, để có thể đối phó với tình hình trên, Đảng và Nhà nước ta đã có quan điểm đúng đắn về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, kết hợp chặt chẽ kinh tế với an ninh nhân dân. . Chiến lược quốc phòng, an ninh, quốc phòng được điều chỉnh, bổ sung kịp thời, nhất là hoạt động đối ngoại ngày càng được mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng quân đội, công an nhân dân vững mạnh. củng cố quốc phòng về mọi mặt.

Đảng và Nhà nước ta đã đề ra đường lối, xác định rõ những phương hướng cơ bản để phát triển tiềm lực quân sự, quốc phòng của đất nước, từ đó nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội. Giáo dục quốc phòng và an ninh, công tác tư tưởng cho toàn dân nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết và trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc của mỗi cá nhân người Việt Nam và các đối tượng khác trong cả nước. xã hội. Đồng thời, Đảng lãnh đạo tổ chức hiện thực hóa các quan điểm, đường lối đó trong cuộc sống.

Trong những năm qua, thực trạng công tác quốc phòng, an ninh ở nước ta bước đầu đã đạt được những thành tựu nhất định về: Củng cố xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tạo môi trường ổn định để phát triển đất nước, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân và an ninh nhân dân. tư thế; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Bước đầu, nhiều nội dung triển khai đạt kết quả tốt, như: Giáo dục quốc phòng toàn dân, kết hợp quốc phòng – an ninh với kinh tế – xã hội, xây dựng khu vực phòng thủ địa phương, quản lý nhà nước. Công tác bảo vệ Tổ quốc đang được tiến hành từng bước và dần đi vào nền nếp.

Xem thêm bài viết hay:  Hướng dẫn cách tra cứu mã số thuế đơn giản bằng số CMND/CCCD ngay tại nhà

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, sự nghiệp quốc phòng, an ninh cũng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Nhận thức về quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa đầy đủ. Một số cán bộ, đảng viên nhận thức chưa đầy đủ về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; Chủ quan, lơ là, nắm chắc tình hình ở cơ sở, chưa gắn bó với nhân dân… Các thế lực thù địch đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình”, chống phá cách mạng nước ta, hòng xóa bỏ. Đảng lãnh đạo, “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang. Vấn đề giữ vững an ninh chính trị, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo, bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước đang đặt ra nhiều vấn đề mới cần giải quyết. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức; nhất là tệ quan liêu, tham nhũng của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên; làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Thế trận quốc phòng toàn dân ở một số nơi chưa được củng cố vững chắc.

3. Giải pháp tăng cường quốc phòng, an ninh trong tình hình mới:

Để tiếp tục củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh bảo vệ Tổ quốc đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó tập trung vào các giải pháp sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp quốc phòng, an ninh:

xem thêm: An ninh quốc gia là gì? Lực lượng quốc phòng và an ninh bao gồm những lực lượng nào?

Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng về mọi mặt, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và sự nghiệp quốc phòng, an ninh là giải pháp có ý nghĩa quyết định để thực hiện thắng lợi đường lối toàn quốc. mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Thứ hai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, các cấp, các ngành, mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ củng cố quốc phòng, an ninh:

Tiếp tục nâng cao, đổi mới tính thiết thực, chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, nhằm nâng cao trách nhiệm, nhận thức của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, các cấp, đảng viên, các ngành, mọi cán bộ, nhân dân đối với nhiệm vụ tăng cường quốc phòng, an ninh, qua đó bảo vệ Tổ quốc.

Tăng cường bồi dưỡng kiến ​​thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân, cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị và học sinh, sinh viên. Tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong cả hệ thống chính trị và toàn dân đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, qua đó bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chú trọng phổ biến những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo của các địa phương;

Xem thêm bài viết hay:  Axeton Là Gì? Các Tính Chất Đặc Trưng Và Ứng Dụng Của Axeton

Ba là, củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, có sức chiến đấu cao:

Tổ chức thực hiện đồng bộ, thống nhất xây dựng và phát triển đất nước giàu mạnh gắn với xây dựng nền quốc phòng an ninh nhân dân vững chắc.

Kết hợp chặt chẽ thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân. Tăng cường tiềm lực quốc phòng của đất nước, nhất là xây dựng tiềm lực chính trị – tinh thần, “thế trận lòng dân”.

Chuẩn bị chu đáo các phương án huy động nhân tài, vật lực cho nhiệm vụ quốc phòng, an ninh khi cần thiết.

xem thêm: Thế nào là tội xâm phạm an ninh quốc gia? Tội xâm phạm an ninh quốc gia?

Xây dựng kế hoạch bảo đảm quốc phòng, an ninh thống nhất, đồng bộ từ thời bình, kịp thời điều chỉnh khi có chiến tranh. Sẵn sàng chuyển nền kinh tế sang thời chiến.

Nâng cao chất lượng xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố vững chắc toàn diện, v.v.

Bốn là, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế – xã hội với củng cố nền quốc phòng toàn dân.

Chủ trương nhất quán của Đảng ta đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là kết hợp phát triển kinh tế – xã hội gắn với củng cố nền quốc phòng toàn dân. Kết hợp phát triển kinh tế – xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh phải được thể hiện trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển trên từng lĩnh vực, từng vùng.

Tăng cường đảm bảo an ninh kinh tế, nhất là an ninh nguồn nước, an ninh tài chính tiền tệ, an ninh môi trường, an ninh lương thực và an toàn thực phẩm.

Cần tập trung bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, dân tộc, tôn giáo ở các địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. con người, biên giới, hải đảo, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng, các tầng lớp dân cư,….

Năm là, Xây dựng và phát triển nền công nghiệp QPAN hiện đại, lưỡng dụng

Cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, quan điểm của Đảng về xây dựng công nghiệp QPAN, trong đó có Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng QPTD. chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị định số 63/2020/NĐ-CP ngày 08/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về công nghiệp an ninh, Văn bản số 25-TB/TW ngày 11/4/2017 của Bộ Chính trị về Đề án đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới,…

xem thêm: An ninh quốc gia là gì? Biện pháp, mục đích đảm bảo an ninh quốc phòng?

Văn bản pháp lý sử dụng trong bài viết:

– Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 01 tháng 02 năm 2021;

– Luật Quốc phòng 2018.

Nhớ để nguồn: Tình hình an ninh quốc phòng của Việt Nam hiện nay thế nào? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận