Tính chất điển hình và vai trò của Đảng trong Cách mạng tháng 8 năm 1945

Những nét tiêu biểu của Cách mạng tháng Tám năm 1945? Vai trò của Đảng trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945?

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam do Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh sáng lập vào mùa xuân năm 1930 đã chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về đường lối dẫn đến thất bại của phong trào yêu nước phản hiện thực. người Pháp của người Việt. Với vũ khí tư tưởng là chủ nghĩa Mác – Lênin, với cương lĩnh, đường lối đúng đắn, phù hợp với tình hình trong nước và quốc tế lúc bấy giờ, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, cách mạng Việt Nam đã bước sang một giai đoạn mới, mở đầu cho thắng lợi vĩ đại nhất trong lịch sử dân tộc. Tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã vùng lên phá bỏ xiềng xích nô lệ gần một thế kỷ dưới ách đô hộ của thực dân Pháp, phát xít Nhật hàng ngàn năm. của chế độ quân chủ; Làm chủ đất nước, làm chủ cuộc sống mới. Mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc, kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.

1. Những nét tiêu biểu của Cách mạng Tháng Tám năm 1945:

Một làCách mạng tháng Tám năm 1945 là Cuộc cách mạng giải phóng dân tộc thành công đầu tiên ở một nước thuộc địa và phụ thuộc do một chính đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo. Thắng lợi của Cách mạng là thắng lợi đầu tiên của phong trào đấu tranh cách mạng do một Đảng Cộng sản lãnh đạo.

Trong hoàn cảnh lịch sử của một đất nước bị đế quốc và chế độ phong kiến ​​lạc hậu áp bức, bóc lột, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã tìm ra con đường cứu nước cho cả dân tộc. Trung thành và kiên định với con đường đã chọn, vượt qua những thử thách khắc nghiệt của cuộc đấu tranh một mất một còn. Sức mạnh của lòng yêu nước, truyền thống văn hiến của một dân tộc có hàng nghìn năm lịch sử, nỗi nhục mất nước và khát vọng độc lập, tự do đã hợp thành một sức mạnh đủ sức “dìm hết lũ cướp nước”, khôi phục quốc hiệu Việt Nam và làm sống lại một dân tộc có nền văn hiến tầm khu vực và thế giới.

hai làCách mạng Tháng Tám năm 1945 là sự thể hiện tập trung nhất lý tưởng độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường của dân tộc ta: “Đem sức ta mà giải phóng cho ta”. Nhờ sức mạnh của khối đại đoàn kết, các tầng lớp nhân dân đã chung sức, đồng lòng thành lập khối Liên minh Công – Nông dưới sự lãnh đạo vững chắc của Đảng Cộng sản, thống nhất là người một nhà, quyết giành độc lập, tự do. làm. Đồng bào cả nước, đồng bào các dân tộc một lòng chiến đấu, quyết tâm chống các thế lực thù địch đang xâm lược đất nước, trong hàng ngũ cách mạng không chỉ có công nhân và nông dân như trước, mà còn có trí thức, tiểu thương, địa chủ. tư sản, công chức trong chính quyền cũ. Các dân tộc thiểu số và đồng bào tôn giáo được đại diện trong hàng ngũ của cuộc đấu tranh.

Xem thêm bài viết hay:  Bao gồm nhưng không giới hạn được hiểu nghĩa như thế nào?

ba làThắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 cũng là một điển hình của nghệ thuật “chắm thời cơ” và lựa chọn hình thức khởi nghĩa. Thời cơ chỉ có giá trị khi con người nhận thức và làm chủ được tình thế, biết tận dụng và phát huy nó để giành thắng lợi. Để có được một cuộc Cách mạng Tháng Tám thắng lợi và thắng lợi xuất phát từ nhiều yếu tố, trong đó nghệ thuật “Chớp thời cơ” góp phần không nhỏ vào thành công của Cách mạng.

Bốn là, Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 còn là mẫu mực của quá trình đánh đổ chế độ cũ, xây dựng chế độ mới một cách nhân văn, tiến bộ. Với tình hình quân sự của chúng ta, ưu tiên hàng đầu luôn là giảm thiểu đổ máu. Đây cũng là truyền thống nhân nghĩa, cao cả của một dân tộc đại đoàn kết. Và thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là kết quả rõ ràng nhất, đánh dấu thành công của Đảng ta trong việc giảm thiểu đổ máu. Thực hiện chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc, một số quan lại cũ của triều đình nhà Nguyễn cũng được mời tham gia chính quyền cách mạng. Kiên quyết, triệt để và hạn chế đổ máu, đó cũng là nét đặc sắc của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở nước ta. Sau khi cách mạng thành công, bộ máy nhà nước nhanh chóng được thành lập trong cả nước từ trung ương đến địa phương mà không gặp trở ngại lớn.

2. Vai trò của Đảng trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945:

Một là, Đảng đã dự đoán đúng cuộc xung đột Nhật – Pháp.

Sau khi nhận được tin phát xít Nhật bị tổn thất nặng nề trên hầu hết các chiến trường châu Á – Thái Bình Dương trong Chiến tranh thế giới thứ hai, chúng phải gửi công hàm cho Đồng minh yêu cầu ngừng bắn. Với nhãn quan chính trị sắc bén, tầm nhìn chiến lược, kịp thời nắm bắt thời cơ, đồng chí Hồ Chí Minh và Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã họp tại Tân Trào quyết định tổng khởi nghĩa vũ trang trong cả nước. . Ngay sau cuộc họp, “Lệnh khởi nghĩa” được ban hành. Chiều ngày hôm sau, 13-8-1945, trong lúc Thường vụ Trung ương Đảng đang họp để đánh giá tình hình và phân công nhiệm vụ chỉ đạo tổng khởi nghĩa thì nhận được một tin rất quan trọng. , đó là phát xít Nhật bại trận và chuẩn bị đầu hàng Đồng minh.

Xem thêm bài viết hay:  Nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng

Với sự nhạy bén đặc biệt về chính trị, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Ban Thường vụ Trung ương Đảng quyết định triệu tập ngay Hội nghị Thường vụ mở rộng để bàn biện pháp đối phó với tình hình. Hội nghị cho rằng sau cuộc đảo chính này, phát xít Nhật là kẻ thù chính, kẻ thù cụ thể và trực tiếp duy nhất của nhân dân Đông Dương. Vì vậy, khẩu hiệu “đánh Pháp đuổi Nhật” được thay bằng khẩu hiệu “đánh đuổi phát xít Nhật”, cùng với việc thành lập chính quyền cách mạng của nhân dân. Ngay sau đó, từ những nhận định đúng đắn và những quyết định quan trọng của Hội nghị, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị lịch sử “Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”.

Hai là, Đảng coi trọng xây dựng lực lượng vũ trang và căn cứ địa cách mạng.

Sau khởi nghĩa Bắc Sơn (27-9-1940), Đảng chủ trương phát triển lực lượng vũ trang từ Đội du kích Bắc Sơn, xây dựng căn cứ địa Bắc Sơn – Vũ Nhai, xây dựng và cứu quốc quân. Ngày 28-1-1941, Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước và trực tiếp chỉ đạo xây dựng căn cứ địa cách mạng ở Cao Bằng. Tại các căn cứ địa, lực lượng chính trị của quần chúng tập hợp vào Mặt trận Việt Minh ngày càng lớn mạnh. Từ lực lượng chính trị đó phát triển lực lượng vũ trang. Các vấn đề về chính quyền, kinh tế, xã hội cũng được đặt ra và triển khai thực hiện ở vùng căn cứ cách mạng. Đó là quá trình vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng trong điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam. Căn cứ địa cách mạng trên cả nước đã góp phần làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám vĩ đại.

Ba là, Đảng đã vận động, tổ chức và đoàn kết lực lượng của toàn dân trong Mặt trận dân tộc thống nhất và lựa chọn hình thức tổ chức là Mặt trận Việt Minh.

Nếu Hội nghị Trung ương chủ trương thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất phản đế Đông Dương thì Hội nghị Trung ương tháng 5-1941 chủ trương thành lập Mặt trận riêng của Việt Nam là Việt Minh độc lập (Việt Minh). Tổ chức Mặt trận trong khuôn khổ dân tộc Việt Nam nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần dân tộc và lòng yêu nước, hướng tới mục tiêu độc lập dân tộc. Mặt trận được xây dựng với một hệ thống tổ chức chặt chẽ và bao gồm các đoàn thể cứu quốc. Đảng lãnh đạo Mặt trận bằng việc đưa các quan điểm, chủ trương của mình vào các tổ chức, hoạt động của Mặt trận và thông qua đảng viên tham gia Mặt trận, các đoàn thể nhân dân.

Xem thêm bài viết hay:  Lời khai là gì? Quy định về việc lấy lời khai người làm chứng?

Bốn là, Đảng tiên phong đề ra đường lối cách mạng đúng đắn, sẵn sàng lãnh đạo quần chúng khởi nghĩa giành chính quyền.

Ngay từ năm 1930, tại Hội nghị thành lập Đảng, Cương lĩnh chính trị vắn tắt của Đảng đã xác định nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam là “đánh đổ đế quốc Pháp và bọn phong kiến, làm cho nước Nam hoàn toàn độc lập”. Đường lối chiến lược, sách lược của Đảng đúng đắn ngay từ đầu và không ngừng được bổ sung, phát triển cho phù hợp với từng thời kỳ cách mạng.

Trong bối cảnh 16 vạn quân Anh chưa vào Nam và 20 vạn quân Tưởng chưa vào Bắc giải giáp quân Nhật; Quân Nhật bại trận mất tinh thần, hoang mang, mòn mỏi chờ quân Đồng minh đến giải giới; còn chính quyền bù nhìn Trần Trọng Kim tháo chạy hoặc đầu hàng chính quyền cách mạng, có thể khẳng định thành công lớn nhất của nghệ thuật khởi nghĩa trong Cách mạng Tháng Tám là Đảng ta đã phát hiện ra thời cơ và chớp thời cơ. thời cơ để Tổng khởi nghĩa nổ ra đúng lúc, giành thắng lợi trong cả nước, ít đổ máu. Đồng thời, có được thắng lợi này là do lãnh tụ Hồ Chí Minh và Đảng ta đã nhanh chóng, kịp thời chuyển hướng, chỉ đạo chiến lược cách mạng. Sự chủ động, nhạy bén đó bắt nguồn từ bản chất cách mạng, đường lối, quan điểm đúng đắn, trí tuệ tập thể của Đảng, đồng thời vận dụng và phát triển trung thành, sáng tạo quy luật thời cơ cách mạng, thể hiện tầm nhìn xa trông rộng của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Về điểm này, đã có một thời gian dài chuẩn bị lực lượng từ năm 1930. Đảng sẵn sàng lãnh đạo quần chúng chớp thời cơ tổng khởi nghĩa giành chính quyền, đây là nhân tố rất quan trọng để khởi nghĩa giành thắng lợi. Chiến thắng.

Thời gian không ngừng trôi, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám mãi mãi là mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng và lịch sử dân tộc Việt Nam. Những bài học kinh nghiệm của thắng lợi của Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 cần được tiếp tục nghiên cứu, vận dụng và phát huy trong điều kiện mới.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Tính chất điển hình và vai trò của Đảng trong Cách mạng tháng 8 năm 1945 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận