Thực thi pháp luật là gì? Cơ quan thực thi pháp luật Việt Nam?

Thực thi pháp luật là gì? Các cơ quan thực thi pháp luật ở Việt Nam? Các hình thức thực thi pháp luật khác nhau?

Ở mọi quốc gia trên thế giới, các quan chức thực thi pháp luật luôn đi đầu trong nỗ lực chống tội phạm có tổ chức. Xây dựng năng lực điều tra tội phạm và thực thi pháp luật khác là một thành phần cốt lõi. Hỗ trợ kỹ thuật bao gồm tăng cường năng lực thể chế và hoạt động của các cơ quan thực thi pháp luật và tư pháp để tăng cường điều tra và truy tố tội phạm có tổ chức. Đào tạo được cung cấp cho cảnh sát điều tra, công tố viên và thẩm phán, nhà phân tích tình báo tội phạm, điều tra viên chuyên ngành về ma túy và tội phạm có tổ chức và quan chức hải quan. Vậy khái niệm chấp pháp ở đây là gì? Các cơ quan bảo vệ pháp luật Việt Nam được quy định như thế nào? Tìm hiểu thêm về điều này trong bài viết dưới đây:

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài Trực tuyến 24/7:

Cơ sở pháp lý: Hiến pháp Việt Nam 2013.

1. Thế nào là thi hành pháp luật?

Thực thi pháp luật là hoạt động của một số thành viên chính phủ hành động một cách có tổ chức nhằm thực thi pháp luật bằng cách phát hiện, ngăn chặn, phục hồi hoặc trừng phạt những người vi phạm các quy tắc và chuẩn mực quản lý xã hội. hiệp hội đó. Thuật ngữ này bao gồm cảnh sát, tòa án và các cơ quan quản lý. Ba thành phần này có thể hoạt động độc lập với nhau hoặc cùng nhau, thông qua việc sử dụng chia sẻ hồ sơ và hợp tác lẫn nhau.

Theo truyền thống, các bộ luật pháp hiện đại của tiểu bang sử dụng thuật ngữ sĩ quan hòa bình, hoặc nhân viên thực thi pháp luật, để bao gồm bất kỳ ai đã được nhà nước lập pháp trao quyền lực hoặc thẩm quyền cho cảnh sát. hệ thống, bất kỳ ai “tuyên thệ hoặc đeo phù hiệu, có thể bắt giữ bất kỳ người nào vi phạm luật hình sự, đều được đưa vào quy định chung về thực thi pháp luật.

Trong khi cơ quan thực thi pháp luật có thể quan tâm nhất đến việc ngăn ngừa và trừng phạt tội phạm, các tổ chức tồn tại để ngăn chặn nhiều loại vi phạm quy tắc và chuẩn mực phi hình sự, được thực hiện thông qua việc áp dụng các hậu quả ít nghiêm trọng hơn như quản chế.

Xem thêm bài viết hay:  Carbon footprint là gì? Cách giảm thiếu dấu chân Carbon?

Cũng có thể hiểu là hành vi của chủ thể (hành động hoặc không hành động) được thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu của pháp luật, nghĩa là không trái, không vượt quá khuôn khổ mà pháp luật quy định. thực thi pháp luật của các cơ quan thực thi pháp luật như được quy định trong hiến pháp.

Đó có thể là hành vi chủ động, được thực hiện bằng một hành động nhất định, nhưng cũng có thể là hành vi bị động, tức là không tiến hành ngoài hành động bị cấm đó cũng được xác định. là thực thi pháp luật.

– Từ việc hiểu nội dung thi hành pháp luật là gì? từ đó tác giả có thể rút ra những đặc điểm cơ bản của hoạt động thực thi pháp luật, cụ thể: Việc thực thi pháp luật được tiến hành bởi nhiều chủ thể theo những cách thức khác nhau. Bên cạnh đó, thi hành pháp luật còn được hiểu là hành vi hợp pháp của các chủ thể pháp luật.

– Thực hành pháp luật bao gồm các giai đoạn chính sau:

+ Giai đoạn thứ nhất: Giữa các cá nhân, tổ chức hình thành quan hệ xã hội do pháp luật điều chỉnh (gọi là quan hệ pháp luật) trên cơ sở các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

+ Giai đoạn tiếp theo: Cá nhân, tổ chức tham gia quan hệ pháp luật thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

2. Các cơ quan pháp luật Việt Nam?

Hầu hết việc thực thi pháp luật được thực hiện bởi một số loại cơ quan thực thi pháp luật, trong đó cơ quan điển hình nhất thực hiện vai trò này là lực lượng cảnh sát. Đầu tư của xã hội vào việc thực thi thông qua các tổ chức như vậy có thể là đáng kể, cả về nguồn lực đầu tư vào hoạt động và về số lượng người tham gia chuyên nghiệp để thực hiện các chức năng đó.

Các cơ quan thực thi pháp luật có xu hướng bị giới hạn trong một khu vực tài phán cụ thể. Trong một số trường hợp, thẩm quyền có thể chồng chéo giữa các tổ chức. Các bộ phận khác nhau của xã hội có thể có các tổ chức thực thi pháp luật chuyên biệt của riêng họ. Một số bộ phận của xã hội, chẳng hạn như các công ty tư nhân chịu trách nhiệm về cơ sở hạ tầng thiết yếu và quan trọng, có thể có các cơ quan thực thi pháp luật của riêng họ.

Tùy thuộc vào nhiều yếu tố, chẳng hạn như liệu một cơ quan có tự chủ hay phụ thuộc vào các tổ chức khác để hoạt động hay không, cơ quan chủ quản cung cấp kinh phí và giám sát cơ quan đó có thể quyết định giải thể hoặc sáp nhập. tích cực nhất. Giải thể cơ quan có thể xảy ra khi cơ quan chủ quản hoặc chính bộ đó quyết định ngừng hoạt động. Điều này có thể xảy ra vì nhiều lý do, bao gồm cải cách cảnh sát, thiếu dân số trong khu vực tài phán hoặc từ chức hàng loạt.

Xem thêm bài viết hay:  Concept là gì? Ý nghĩa và ứng dụng trong các lĩnh vực?

Trên cơ sở quy định của Hiến pháp năm 2013 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan bảo vệ pháp luật Việt Nam bao gồm:

– Chính phủ là “tổ chức thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, luật, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước” (khoản 1 Điều 96),

– Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ: “Lãnh đạo tổ chức thi hành pháp luật” (khoản 1 Điều 98);

– Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ có nhiệm vụ: “Tổ chức thi hành và theo dõi việc thi hành pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực trong phạm vi cả nước” (khoản 1 Điều 99);

– Chính quyền địa phương có nhiệm vụ: “Tổ chức thi hành Hiến pháp và pháp luật ở địa phương” (khoản 1 Điều 112); và Ủy ban nhân dân các cấp có nhiệm vụ: “Tổ chức thi hành Hiến pháp và pháp luật ở địa phương” (khoản 2 Điều 114).

Các cơ quan hành pháp theo Hiến pháp 2013 có những đặc điểm cơ bản sau:

Chủ thể thi hành luật là Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, chính quyền địa phương và Ủy ban nhân dân các cấp.

– Mục đích của tổ chức thi hành pháp luật là làm cho các quy định của pháp luật được thực hiện trong đời sống trở thành hành vi pháp lý thực tế của các chủ thể pháp luật.

Khách thể của tổ chức thi hành pháp luật là đối tượng quản lý nhà nước và được tiến hành trong quá trình thực hiện chức năng quản lý nhà nước.

Nội dung của tổ chức thi hành pháp luật bao gồm một chuỗi các hoạt động nối tiếp nhau, có mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau, cái trước là tiền đề, điều kiện quyết định cho cái sau.

3. Phân biệt các hình thức áp dụng pháp luật:

Đầu tiên: Căn bản

– Các hình thức thực hiện pháp luật thực chất là chấp hành pháp luật: việc thực hiện pháp luật mang bản chất thụ động và biểu hiện dưới hình thức không hành động.

Xem thêm bài viết hay:  Nóng lên toàn cầu là gì? Tác hại, nguyên nhân và giải pháp?

– Các hình thức áp dụng pháp luật thực chất là áp dụng pháp luật: là hành vi hành động được thực hiện một cách chủ động, tích cực.

– Các hình thức thực hiện pháp luật thực chất là sử dụng pháp luật: nó được thể hiện dưới hình thức hành vi hành động và hành vi không hành động.

– Các hình thức áp dụng pháp luật thực chất là việc áp dụng pháp luật: Các chủ thể lựa chọn làm những gì pháp luật cho phép. Nó có thể là một hành động hành động hoặc một hành động không hành động như được pháp luật cho phép.

Thứ hai: Đối với chủ thể thực hiện

– Hình thức thực hiện pháp luật về chủ thể thực hiện là chấp hành pháp luật: Mọi chủ thể.

– Các hình thức áp dụng pháp luật về chủ thể áp dụng pháp luật là: Mọi chủ thể.

– Hình thức thực hiện pháp luật Chủ thể thực hiện khi sử dụng pháp luật: Cán bộ, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

– Các hình thức áp dụng pháp luật về chủ thể áp dụng pháp luật: Mọi chủ thể.

Thứ ba: Đối với hình thức thể hiện

– Hình thức thực hiện pháp luật Hình thức thực hiện sẽ phải tuân theo pháp luật: Thường được thể hiện ở dạng cấm.

– Các hình thức thực thi pháp luật về hình thức thực hiện sẽ phải dựa trên cơ sở thực thi pháp luật: Thường được thể hiện dưới dạng các quy phạm bắt buộc.

– Các hình thức thực hiện pháp luật Hình thức thực hiện sẽ phải dựa trên cơ sở vận dụng pháp luật: Thể hiện ở tất cả các loại quy phạm khác nhau do nhà nước có nghĩa vụ cũng như thẩm quyền tổ chức thực hiện cho các chủ thể. hành pháp khác.

– Các hình thức thực hiện pháp luật Hình thức thực hiện sẽ phải dựa trên cơ sở áp dụng pháp luật: Thường được thể hiện dưới dạng các quy phạm trao quyền.

Thứ Tư: Bắt buộc

– Tuân thủ pháp luật, thi hành pháp luật và sử dụng pháp luật:

Bắt buộc thực hiện, theo đó chủ thể phải tuân theo các quy định của pháp luật mà không được lựa chọn nào khác.

– Áp dụng pháp luật: Chủ thể thực hiện theo ý chí của mình mà không bị ép buộc.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Thực thi pháp luật là gì? Cơ quan thực thi pháp luật Việt Nam? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận