Thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của Đảng viên là gì?

Việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của Đảng viên được quy định như thế nào? Nhiệm vụ của Đảng viên. Đảng viên thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao như thế nào?

Đảng viên là một trong những lực lượng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mỗi Đảng viên đều mang trong mình sứ mệnh và nhiệm vụ cao cả để thực hiện nhiệm vụ được giao một cách đúng đắn và nghiêm túc nhất. Vậy việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của người Đảng viên là gì? Mời bạn đọc bài viết dưới đây:

Tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại:

1. Thế nào là thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Đảng viên?

Đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2011 được coi là Người chiến sĩ cách mạng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng, Nhà nước, do dân, vì dân, vì lợi ích của dân. lợi ích của Tổ quốc. Ngoài ra, Đảng viên phải chấp hành đầy đủ, nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đảng viên tốt là người hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cần cù lao động, có đạo đức và ý chí vươn lên, có lối sống lành mạnh; chấp hành nghiêm kỷ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất đơn vị, tổ chức.

Trách nhiệm có thể hiểu là trách nhiệm trong phạm vi cương vị, nhiệm vụ được giao và có nghĩa vụ phải làm. Vì vậy, với tư cách là Đảng viên, mỗi cá nhân sẽ phải thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao trong phạm vi, thẩm quyền của mình đạt hiệu quả cao nhất.

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2011, Đảng viên có những nhiệm vụ sau:

đầu tiên, không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ kiến ​​thức cũng như kỹ năng, năng lực công tác cũng như phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, đảm bảo lối sống lành mạnh.

Thứ hai, Đảng viên phải tuyệt đối trung thành với lý tưởng chính trị của Đảng và Nhà nước, nghiêm chỉnh chấp hành Điều lệ Đảng, cương lĩnh chính trị, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đảng viên phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, phân công trong phạm vi quyền hạn.

Thứ ba, Đảng viên phục tùng dân, do dân, vì dân, phải liên hệ chặt chẽ với nhân dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân. Đảng viên tích cực tham gia các hoạt động, phong trào ở địa phương và ở đơn vị, tổ chức nơi công tác.

Xem thêm bài viết hay:  Phần mềm bản quyền là gì? Quy định sử dụng bản quyền phần mềm?

Thứ Tư, Đảng viên tham gia bảo vệ cũng như xây dựng đường lối, chính sách của Đảng phải thường xuyên kiểm điểm tự phê bình, trung thực kiểm điểm những việc đã làm được và chưa làm được để rút kinh nghiệm.

xem thêm: Thời gian học cảm tình Đảng sau khi đăng ký kết nạp Đảng là bao lâu?

3. Đảng viên thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao như thế nào?

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, sau mỗi năm công tác, Đảng viên cần viết bản kiểm điểm cá nhân để từ đó kiểm điểm những việc đã hoàn thành, chưa hoàn thành và còn nhiều thiếu sót trong quá trình hoạt động. hành động tập thể dục. Trên cơ sở đó, Đảng viên đánh giá, rút ​​ra bài học kinh nghiệm cho những năm tới đạt kết quả tốt nhất.

Theo quy định, Đảng viên sẽ phải viết bản kiểm điểm cá nhân mỗi năm một lần. Việc kiểm điểm sẽ để đảng viên trung thực tự kiểm điểm một cách nghiêm túc. Dưới đây là mẫu bản kiểm điểm Đảng viên một năm:

ĐẢNG BỘ ………
Chi nhánh: …….
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————
….., ngày tháng năm …

ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN

Họ và tên:……Ngày sinh:……

Chức vụ Đảng: Đảng viên

Chức vụ chính quyền:…….

Chức vụ công ty:……..

Đơn vị công tác:……..

xem thêm: Xử lý trường hợp đảng viên sinh con thứ ba

Chi nhánh: ……..

I. Thuận lợi và kết quả đạt được

1. Về chính trị tư tưởng; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức và kỷ luật; phong cách làm việc và tác phong:

– Về tư tưởng chính trị: Tuyệt đối trung thành với Đảng, với chủ nghĩa Mác – Lênin, thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; học tập nghị quyết, chỉ thị, tham gia sinh hoạt chính trị để nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan cách mạng, học tập nghị quyết đảng để nâng cao bản lĩnh chính trị.

– Về phẩm chất đạo đức, lối sống: Luôn giữ vững đạo đức, phẩm chất lối sống chuẩn mực của người Đảng viên, đạt kết quả tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu, sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ý thức xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị và giữ gìn đoàn kết nội bộ.

Xem thêm bài viết hay:  Đảng viên dự bị là gì? Quyền của Đảng viên dự bị bao gồm?

– Về ý thức tổ chức kỷ luật: Chấp hành nghiêm túc sự phân công của tổ chức; thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm và nội quy, quy chế của địa phương, cơ quan, đơn vị; nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng, đóng đảng phí theo quy định; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân và giữ mối liên hệ thường xuyên với các chi ủy, đảng bộ địa phương nơi cư trú; Đảng viên có trách nhiệm nêu gương.

– Tác phong, tác phong làm việc: Luôn chủ động trong công việc, khoa học, năng động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ; phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, nguyên tắc; tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

– Đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

xem thêm: Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu trong năm của Đảng viên

Tự đánh giá mức độ thực hiện theo 4 mức độ Xuất sắc; Tốt; Vừa phải; Ít nhất

2. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao:

– Việc thực hiện trách nhiệm, quyền hạn theo quy định (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Thực hiện đúng trách nhiệm, quyền hạn theo quy định; Đóng đảng phí đầy đủ;…

– Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm trong lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách…

– Có tinh thần trách nhiệm và tự phê bình cao; phát huy ưu điểm, sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm; có tinh thần cầu tiến, có chí tiến thủ, khiêm tốn, không kiêu căng

– Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; thực hiện đúng chỉ tiêu đề ra;….

– Bản tự đánh giá kết quả thực hiện công việc mức độ 4: Xuất sắc; Tốt; Vừa phải; Ít nhất

3. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm:

xem thêm: Đảng viên là gì? Nhiệm vụ, vai trò, quyền hạn của Đảng viên?

Cố gắng học hỏi kinh nghiệm và thực tế công việc của bản thân, góp ý kịp thời, hoàn thành tốt công việc được giao…

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1. Hạn chế, nhược điểm (theo 03 nội dung trên): Chưa mạnh dạn phát biểu ý kiến ​​trong các cuộc họp chi bộ, chưa quán triệt, nghiên cứu

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm: Chưa sắp xếp thời gian hợp lý giữa công việc, học tập, nghiên cứu, v.v.

Xem thêm bài viết hay:  Thông tin địa chỉ Tòa án nhân dân thành phố Thủ Đức, TPHCM

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc chỉ ra trong các lần kiểm điểm trước.

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa khắc phục); khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm cá nhân.

Tự đánh giá mức độ thực hiện công việc: Xuất sắc; Tốt; Vừa phải; Ít nhất

IV. Phương hướng, biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế:

xem thêm: Kỷ luật khiển trách Đảng viên ? Có bị khiển trách bổ nhiệm?

– Xây dựng thời gian biểu hợp lý để bản thân có nhiều thời gian học tập, tìm hiểu các chủ trương, đường lối, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước.

– Cán bộ, đảng viên cần nêu cao tính chủ động trong công tác, vận dụng cụ thể, phù hợp với lĩnh vực chuyên môn được phân công, phụ trách.

– Cần nhận thức rõ vị trí, vai trò, chức năng của mình trong mọi công việc, mọi hành động và không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng.

– Tích cực nghiên cứu, đề xuất, chủ động triển khai thực hiện công tác chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao, tạo sự đổi mới thực sự về tư duy, phương pháp làm việc nhằm nâng cao hiệu quả công tác tư vấn.

V. Tự đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên, cán bộ, công chức.

1. Phân loại cán bộ, công chức theo các tiêu chí sau:

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chức trách được giao trên 4 mặt:

– Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

xem thêm: Liên hệ bản thân về tinh thần trách nhiệm của Đảng viên

– Hoàn thành tốt nhiệm vụ

– Hoàn thành nhiệm vụ

– Không hoàn thành nhiệm vụ

2. Phân loại Đảng viên: Đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo 4 mức

– Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

– Hoàn thành tốt nhiệm vụ

– Hoàn thành nhiệm vụ

– Không hoàn thành nhiệm vụ

xem thêm: Thời gian, thời hiệu, hình thức kỷ luật Đảng viên

TÍNH CÁCH CON NGƯỜI

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đánh giá, phân loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

– Nhận xét, đánh giá của cán bộ quản lý, nhân viên, công chức, viên chức:……

– Mức độ phân loại chất lượng công chức, viên chức:……

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Ghi rõ ngày tháng năm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của Đảng viên là gì? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận