Thông tin địa chỉ và số điện thoại UBND huyện Yên Mỹ

UBND huyện Yên Mỹ ở đâu? Địa chỉ UBND huyện Yên Mỹ? Giới thiệu thông tin cơ bản và thông tin liên hệ mới nhất của UBND huyện Yên Mỹ.

Ủy ban nhân dân cấp huyện là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương, trước Hội đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan hành chính nhà nước cấp trên. Ủy ban nhân dân cấp huyện là lực lượng nòng cốt trong việc tổ chức quản lý xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện.

Bài viết dưới đây Luật Dương Gia sẽ cung cấp đầy đủ thông tin liên hệ của UBND huyện Yên Mỹ, giới thiệu chức năng nhiệm vụ của UBND huyện Yên Mỹ, dịch vụ pháp lý của Luật Dương Gia tại Yên Mỹ. nói riêng và trên địa bàn tỉnh Hưng Yên nói chung. Nếu còn vướng mắc cần tư vấn, hỗ trợ pháp lý tại tỉnh Hưng Yên, quý khách vui lòng liên hệ với Luật Dương Gia qua điện thoại: . Đội ngũ luật sư nhiều năm kinh nghiệm của Luật Dương Gia luôn sẵn sàng tư vấn cho quý khách hàng 24/7.

1. Giới thiệu thông tin liên hệ của UBND huyện Yên Mỹ:

– Thông tin liên hệ UBND huyện Yên Mỹ: xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

– Số điện thoại UBND huyện Yên Mỹ: 0221.3964.640

– Số điện thoại tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí:

Tổng đài luật sư của Luật Dương Gia luôn sẵn sàng tư vấn – giải đáp mọi vấn đề pháp lý cần giải quyết tại UBND huyện Yên Mỹ.

xem thêm: Địa chỉ, số điện thoại UBND thị trấn Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của UBND huyện Yên Mỹ:

2.1. Nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp huyện:

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân huyện quyết định nội dung quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 26 của Luật này và tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện. HĐND huyện.

2. Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện.

3. Tổ chức thực hiện ngân sách cấp huyện; thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, phát triển công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông, lâm nghiệp, thủy sản, mạng lưới giao thông, thủy lợi, xây dựng điểm dân cư nông thôn; quản lý, sử dụng đất đai, rừng núi, sông hồ, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên biển và tài nguyên thiên nhiên khác; bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

4. Thực hiện nhiệm vụ tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật, xây dựng chính quyền và địa giới hành chính, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, y tế, lao động, chính sách xã hội, dân tộc , tôn giáo, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Xem thêm bài viết hay:  Thủy tức là gì? Vai trò, tác hại và cấu tạo cơ thể thủy tức?

5. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

6. Phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức khác thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

(Điều 2số 8 – Luật số: 77/2015/QH13 – Luật tổ chức chính quyền địa phương)

2.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện là người đứng đầu Ủy ban nhân dân huyện và có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Lãnh đạo, điều hành công việc của Ủy ban nhân dân và các thành viên Ủy ban nhân dân huyện; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện;

2. Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; điều động, đình chỉ, cách chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; phân công Chủ tịch UBND cấp xã trong trường hợp khuyết Chủ tịch UBND cấp xã giữa hai kỳ họp HĐND cấp xã; bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, cách chức, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật;

3. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thi hành Hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo vệ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản và các quyền, lợi ích hợp pháp khác của công dân; thực hiện các biện pháp quản lý dân cư trên địa bàn huyện;

4. Lãnh đạo và chịu trách nhiệm về hoạt động của hệ thống hành chính nhà nước từ huyện đến cơ sở, bảo đảm sự thống nhất, thông suốt của nền hành chính; chỉ đạo cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức trong hệ thống hành chính nhà nước ở địa phương;

5. Đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ văn bản trái pháp luật của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Đình chỉ việc thi hành văn bản trái pháp luật của HĐND xã, báo cáo UBND huyện đề nghị HĐND huyện bãi bỏ;

Xem thêm bài viết hay:  Đền Quán Thánh ở đâu? Truyền thuyết về đền Quán Thánh?

6. Chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; ủy quyền cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện hoặc Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện;

7. Quản lý, tổ chức sử dụng có hiệu quả trụ sở, tài sản, phương tiện làm việc và ngân sách Nhà nước được giao trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật;

8. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật, tiếp công dân theo quy định của pháp luật;

9. Chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ; chỉ đạo, áp dụng các biện pháp giải quyết công việc đột xuất, cấp bách trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật;

10. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

(Điều 29 – Luật số: 77/2015/QH13 – Luật tổ chức chính quyền địa phương)

2.3. Nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở huyện:

1. Tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn huyện.

2. Quyết định các vấn đề của huyện trong phạm vi được phân cấp, phân quyền theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan hành chính nhà nước cấp trên ủy quyền.

4. Kiểm tra, giám sát về tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương cấp xã.

5. Chịu trách nhiệm trước chính quyền địa phương cấp tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương trên địa bàn huyện.

6. Quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở địa phương. bảng quận.

xem thêm: Địa chỉ, số điện thoại UBND huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

3. Cơ cấu tổ chức của UBND huyện Yên Mỹ:

UBND huyện Yên Mỹ và các UBND cấp huyện khác có cơ cấu tổ chức như sau:

1. Ủy ban nhân dân huyện có Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên.

Ủy ban nhân dân huyện loại I có không quá ba Phó Chủ tịch; Huyện loại II và loại III có không quá hai Phó Chủ tịch.

Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện gồm các Ủy viên là Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Ủy viên phụ trách quân sự, Ủy viên phụ trách công an.

2. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện gồm các phòng và cơ quan tương đương sở.

Xem thêm bài viết hay:  Hội đồng quản trị tiếng Anh là gì?

(Điều 27 – Luật số: 77/2015/QH13 – Luật tổ chức chính quyền địa phương)

xem thêm: Địa chỉ, số điện thoại UBND huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

4. Cách thức làm việc với UBND huyện Yên Mỹ:

Mục đích liên hệ với UBND huyện Yên Mỹ:

– Liên hệ, làm việc với các phòng ban thuộc UBND huyện Yên Mỹ để giải quyết các công việc, thủ tục hành chính có liên quan;

– Khiếu nại, tố cáo những việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện Yên Mỹ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Mỹ;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền của UBND huyện Yên Mỹ…

Cách thức làm việc với UBND huyện Yên Mỹ:

Tùy theo mục đích công việc, người dân có thể liên hệ làm việc, giải quyết vướng mắc với UBND huyện Yên Mỹ theo các hình thức sau:

– Đến trực tiếp trụ sở, nơi làm việc của các phòng, ban trực thuộc UBND huyện Yên Mỹ để thực hiện thủ tục hành chính theo hướng dẫn.

– Gọi điện thoại đến đường dây nóng của UBND huyện Yên Mỹ;

– Gửi đơn thư khiếu nại, tố cáo đến UBND huyện Yên Mỹ, Chủ tịch UBND huyện Yên Mỹ theo thẩm quyền;

– Liên hệ đặt lịch tiếp công dân, gặp gỡ/trao đổi theo lịch tiếp công dân của UBND.

– Liên hệ với Luật Dương Gia qua số Hotline: để được tư vấn – hỗ trợ – hướng dẫn cách thức liên hệ hiệu quả – chính xác nhất!

xem thêm: Địa chỉ, số điện thoại UBND huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

5. Dịch vụ luật sư của Luật Dương Gia tại Hưng Yên:

Luật Dương Gia là công ty Luật hoạt động theo Luật Luật sư, được Sở Tư pháp cấp giấy phép hoạt động với ngành nghề kinh doanh chính là tư vấn pháp luật. Với 3 chi nhánh tại 3 miền trên cả nước, Luật Dương Gia luôn sẵn sàng tư vấn – hỗ trợ mọi vướng mắc pháp lý của mọi khách hàng tại Hưng Yên nói riêng và trên toàn quốc nói chung.

Đa dạng các dịch vụ pháp lý Luật Dương Gia hiện đang cung cấp:

– Dịch vụ tư vấn pháp luật qua điện thoại

– Dịch vụ tư vấn pháp luật có phí qua Email và qua đường bưu điện

– Dịch vụ đại diện thủ tục hành chính, đại diện ngoài tố tụng

– Dịch vụ luật sư tham gia bào chữa vụ án hình sự, tham gia tranh tụng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp

– Dịch vụ luật sư đại diện làm việc với các Sở, ngành thuộc UBND huyện

– Các dịch vụ pháp lý khác theo quy định của pháp luật…

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Thông tin địa chỉ và số điện thoại UBND huyện Yên Mỹ của website thcstienhoa.edu.vn