Thanh niên là gì? Vai trò, quyền và nghĩa vụ của thanh niên?

Tuổi trẻ là gì? Vai trò, quyền và nghĩa vụ của thanh niên? Quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của thanh niên?

Thanh niên là lực lượng trẻ trung, nhiệt huyết trong xã hội. Lực lượng này đóng vai trò quan trọng, cung cấp nguồn nhân lực có tư duy đổi mới, sáng tạo trong phát triển kinh tế. Luật Thanh niên xác định chủ thể của tầng lớp thanh niên, quyền và nghĩa vụ được giao trong trách nhiệm đối với Tổ quốc. Những vai trò của Thanh Liên được ghi dấu ấn trong các hoạt động Đoàn, Đảng cũng như trong các tổ chức xã hội. Thể hiện vai trò, trách nhiệm trong học tập, trong lao động, trong xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, v.v.

Cơ sở pháp lý: Luật Thanh Niên 2020.

1. Tuổi trẻ là gì?

Tuổi trẻ là tương lai của đất nước, mang sức trẻ, sức sáng tạo cũng như tiềm năng để phát triển kinh tế. Đây là lực lượng hùng hậu, có nhiều đóng góp, vai trò quan trọng trong công cuộc phát triển và xây dựng đất nước. Vai trò được thể hiện trong suy nghĩ, nhu cầu và mục tiêu thể hiện bản thân.

Tùy theo điều kiện kinh tế – xã hội của mỗi quốc gia và mục đích mà mỗi quốc gia, tổ chức sẽ có những quy định và cách xác định tuổi thanh niên khác nhau. Tuy nhiên, các lực lượng này có thể tham gia lao động, sản xuất theo quy định của pháp luật. Từ đó mang lại ý nghĩa trong học tập, nhận thức và vận dụng vào thực tế.

Tại Việt Nam, Điều 1 Luật Thanh niên 2020 quy định về độ tuổi của thanh niên như sau:

“Thanh niên là công dân Việt Nam từ đủ 16 tuổi đến 30 tuổi.”

Theo đó, có thể hiểu thanh niên là những người trong độ tuổi từ 16 đến 30 tuổi. Quy định về độ tuổi có liên quan và ràng buộc với các hoạt động của thanh niên trong đoàn. Đây là độ tuổi mà con người đang trưởng thành, là những người trẻ, khỏe, năng động và nhiệt tình. Việc học tập, tu dưỡng, rèn luyện cũng như nhu cầu khẳng định bản thân tăng cao. Đóng góp cho nền kinh tế và sự phát triển của đất nước.

Tại Việt Nam, tháng 3 hàng năm là Tháng Thanh niên. Tháng Thanh niên được tổ chức nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên. Trong đó ghi nhận thành tích, hoạt động để tuyên dương, khen thưởng. Từ đó đem lại phong trào sôi nổi và lý tưởng đúng đắn trong hoạt động thanh niên. Vận động thanh niên tham gia các hoạt động vì lợi ích cộng đồng, xã hội và vận động các tổ chức, cá nhân đầu tư, phát triển thanh niên.

2. Vai trò, qQuyền và nghĩa vụ của thanh niên:

Nội dung này được quy định tại Điều 4 Luật Thanh niên 2020. Theo đó:

Điều 4. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của thanh niên xác định bao gồm:

xem thêm: Vai trò của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Xem thêm bài viết hay:  Phân tích hồn Trương Ba, da hàng thịt của Lưu Quang Vũ

– Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, xung kích, sáng tạo, đi đầu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;

Thanh niên có vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Thanh niên có quyền và nghĩa vụ công dân theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Những vai trò được khẳng định vì sự nghiệp, lý tưởng xây dựng đất nước.

Ngoài ra, Điều 5 Luật Thanh niên 2020 quy định 7 nguyên tắc bảo đảm thực hiện quyền, nghĩa vụ của thanh niên và chính sách của Nhà nước đối với thanh niên, đó là:

Quyền và nghĩa vụ của thanh niên được công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm thực hiện theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

– Không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của thanh niên.

Nhà nước, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình và cá nhân có trách nhiệm tạo điều kiện để thanh niên thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

xem thêm: Quan điểm của Bác Hồ, của Đảng về công tác thanh niên

– Chính sách của Nhà nước đối với thanh niên phải bảo đảm mục tiêu phát triển thanh niên; tạo điều kiện để thanh niên thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm và phát huy năng lực. Thanh niên được xây dựng hoặc lồng ghép trong các chính sách của ngành, lĩnh vực và địa phương.

– Việc xây dựng và thực hiện chính sách của Nhà nước đối với thanh niên phải bảo đảm thanh niên tham gia. Phải tôn trọng và lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của thanh niên.

– Hỗ trợ, tạo điều kiện để thanh niên Việt Nam ở nước ngoài tham gia các hoạt động hướng về Tổ quốc và giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Xử lý kịp thời, nghiêm minh cơ quan, tổ chức, cá nhân không thực hiện hoặc thực hiện không đúng trách nhiệm theo quy định của Luật này.

3. Quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của thanh niên:

Đầu tiên: Học hỏi:

– Được giáo dục và có cơ hội học tập bình đẳng. Từ đó nâng cao chất lượng chung của thanh niên trong xã hội, cải thiện và nâng cao trình độ vận dụng và tiếp cận tri thức.

– Tích cực học tập, hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục và vươn lên bậc học cao hơn. Mang lại những hiểu biết lý thuyết và thực tiễn tốt. Thường xuyên học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ. Luôn tham gia học tập, nỗ lực phát triển năng lực bản thân. Tham gia xây dựng môi trường văn hóa học đường, trung thực trong học tập.

Xem thêm bài viết hay:  Tóm tắt chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ tại Việt Nam

– Tích cực tham gia các chương trình phát triển giáo dục và đào tạo, xây dựng xã hội học tập. Đổi mới và phát huy hiệu quả các phương pháp học tập tiến bộ, phù hợp trên cơ sở ứng dụng công nghệ, điện tử.

xem thêm: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam: Những điều bạn cần biết!

Thứ hai: Trong lao động:

– Lao động để lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng đất nước. Phải tham gia lao động để nâng cao chất lượng cuộc sống, để có thu nhập ổn định. Cũng như đảm bảo khả năng tiếp cận tốt với nhu cầu ngày càng cao.

– Tích cực tiếp cận thông tin thị trường lao động. Không ngừng nâng cao trình độ, tay nghề và kỹ năng công việc. Cũng như học tập để đạt được những chức danh, vị trí công việc cao hơn. Chọn việc làm và nơi làm việc phù hợp với khả năng của bản thân và nhu cầu của xã hội. Cũng như phản ánh hiệu quả tham gia và cống hiến của lao động cho nền kinh tế.

– Rèn luyện tác phong công nghiệp, năng lực quản lý, kinh doanh, tuân thủ kỷ luật lao động. Ngày càng chuyên nghiệp hơn trong thị trường mở rộng và hội nhập của nhiều thành phần kinh tế. Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học và công nghệ. Cũng như điều chỉnh, tác động để đảm bảo sự bình đẳng về kinh tế giữa các vùng miền.

Thứ ba: Bảo vệ Tổ quốc:

– Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của thanh niên. Đây cũng là điều kiện, môi trường để thanh niên phát triển và bảo vệ quyền lợi của mình.

– Được huấn luyện về chương trình giáo dục quốc phòng. Thực hiện nghĩa vụ quân sự, tham gia môi trường quân đội để rèn luyện tư tưởng, ý chí, tác phong, sức khỏe,…. Tham gia lực lượng vũ trang theo quy định của pháp luật.

– Tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chủ động, sáng tạo. Giữ bí mật quốc gia, tích cực đấu tranh chống mọi hành vi xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Thứ tư: Trong hoạt động khoa học và công nghệ và bảo vệ tài nguyên, môi trường:

– Nghiên cứu khoa học công nghệ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và đời sống. Tiếp cận và ứng dụng những phát triển của nền kinh tế mới.

– Trung thực và hợp tác trong nghiên cứu khoa học và công nghệ. Nâng cao chất lượng nền khoa học và công nghệ chung của đất nước.

– Tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên. Đấu tranh chống các hành vi hủy hoại tài nguyên và môi trường. Bảo vệ tốt nhất điều kiện sống và làm việc của người dân.

Thứ năm: Trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí:

– Được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí lành mạnh. Tham gia các phong trào tập thể với tinh thần đoàn kết, xây dựng và kỷ luật cao.

Xem thêm bài viết hay:  Số may mắn để lì xì? 2023 mừng tuổi bao nhiêu là may mắn?

Thường xuyên rèn luyện đạo đức, tác phong, ứng xử văn hóa. Thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng cộng đồng văn hóa.

– Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ di sản văn hóa. Mang vẻ đẹp và truyền thống dân tộc lâu đời. Tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa cộng đồng.

Thứ sáu: Trong hoạt động bảo vệ sức khỏe, thể dục, thể thao:

– Được bảo vệ, chăm sóc và hướng dẫn nâng cao sức khỏe, kỹ năng sống lành mạnh, phòng chống bệnh tật. Giữ gìn sức khỏe, có ý thức trách nhiệm phòng, chống bệnh tật bằng cách tổ chức cuộc sống có hiệu quả.

– Chăm lo phát triển thể chất, tham gia các hoạt động thể dục, thể thao, rèn luyện thân thể.

– Phòng, chống HIV/AIDS, ma túy và các tệ nạn xã hội khác.

Thứ bảy: Trong hôn nhân và gia đình:

– Được giáo dục về hôn nhân và gia đình. Thực hiện hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ, một chồng, bình đẳng, xây dựng gia đình hạnh phúc. Gắn với kiến ​​thức về hôn nhân và gia đình theo quy định của pháp luật, theo chuẩn mực đạo đức.

– Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Thể hiện ở những nét đẹp truyền thống được duy trì qua nhiều thế hệ. Kính trọng ông bà, cha mẹ và người lớn tuổi. Chăm sóc, giáo dục con, cháu trong gia đình. Từ đó, mang đến thế hệ thanh niên chất lượng cho tương lai của đất nước.

– Làm mẫu việc thực hiện pháp luật về hôn nhân và gia đình, về dân số và kế hoạch hóa gia đình.

Thứ tám: Trong quản lý nhà nước và xã hội:

– Nâng cao ý thức công dân và chấp hành pháp luật. Tuân thủ các quy định trong hoạt động tổ chức quản lý nhà nước. Góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

– Được ứng cử vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của pháp luật. Được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng, kiến ​​nghị với cơ quan, tổ chức về những vấn đề mà mình quan tâm. Được tham gia bộ máy nhà nước nếu đáp ứng đủ điều kiện, lý tưởng là theo quy định. Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật về thanh niên và các chính sách, pháp luật khác.

– Tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thể hiện sức trẻ, kỹ năng thuyết phục trong nhận thức và cách tiếp cận lý tưởng đúng đắn về quản lý nhà nước.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Thanh niên là gì? Vai trò, quyền và nghĩa vụ của thanh niên? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận