Tải mẫu phiếu thu Thông tư 88, 133, 200, 107 (Mẫu số 01-TT)

Mẫu phiếu thu là một bằng chứng thanh toán quan trọng trong kinh doanh. Đây là một bài viết về Tải về mẫu biên lai Thông tư 88, 133, 200, 107 (Mẫu số 01-TT), mời bạn đọc cùng theo dõi.

1. Tải về mẫu Phiếu tiếp nhận Thông tư 88 (Mẫu số 01-TT):

Đối với hộ, cá nhân kinh doanh: Mẫu số 01 – TT ban hành kèm theo Thông tư 88/2021/TT-BTC

HỘ, CÁ NHÂN KINH DOANH:…….

Địa chỉ:……

Mẫu số 01 – TT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính)

PHIẾU NHẬN

Ngày tháng năm ……

Số sách:………….

Con số:…………

Họ và tên người nộp tiền:………….

Địa chỉ:…………

Lý do nộp hồ sơ:………….

Số tiền bằng chữ):…….

Kèm theo:…………Tài liệu gốc:

Ngày tháng năm ……

Đại diện hộ kinh doanh/cá nhân kinh doanh

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Người lập kế hoạch

(Ký, ghi rõ họ tên)

người trả tiền

(Ký, ghi rõ họ tên)

thủ quỹ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (bằng chữ):…………

2. Tải về Mẫu biên lai Thông tư 133 (Mẫu số 01-TT):

Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa: Mẫu số 01 – TT ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC.

Đơn vị: …………..

Địa chỉ: …………

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Bộ Tài chính) PHIẾU NHẬN

Ngày tháng năm….

Số sách: …………..

Con số: …………

Nợ: ………

Có: ………..

Họ và tên người nộp tiền: …………..

Địa chỉ:…………..

Lý do nộp hồ sơ: …………..

Lượng tiền:…………. (Viết bằng chữ):…………

Kèm theo:…………Tài liệu gốc:

Ngày tháng năm… Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên) người trả tiền
(Ký, ghi rõ họ tên) cử tri
(Ký, ghi rõ họ tên) thủ quỹ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (bằng chữ):………….

+ Tỷ giá ngoại tệ: ………….

+ Số tiền cần quy đổi: …………

(Liên hệ gửi đi phải được đóng dấu)

3. Tải về Mẫu biên lai Thông tư 200 (Mẫu số 01-TT):

Đối với doanh nghiệp nói chung: Mẫu số 01 – TT ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Đơn vị: ……….

Địa chỉ: ………..

Mẫu số 01 – TT
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)

PHIẾU NHẬN

Ngày tháng năm ……

Số sách: …………

Con số: ……….

Nợ: ………

Có: ………

Họ và tên người nộp tiền:………….

Địa chỉ:………….

Lý do nộp: ………….

Số tiền bằng chữ):………

Kèm theo:…………..Hồ sơ gốc:…………

Ngày ………… tháng …….. năm 20……

Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)

người trả tiền
(Ký, ghi rõ họ tên)

cử tri
(Ký, ghi rõ họ tên)

thủ quỹ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin ra quân trước thời hạn (xuất ngũ) mới nhất 2022

Đã nhận đủ số tiền (bằng chữ): ………….

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý):……………………

+ Số tiền cần quy đổi: ………….

Lưu ý: Danh bạ gửi đi phải được đóng dấu.

4. Tải về Mẫu biên nhận Thông tư 107 (Mẫu số 01-TT):

Đối với cơ quan nhà nước; Đơn vị sự nghiệp công lập, trừ đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, được áp dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp và áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện phù hợp với quy định hiện hành; Tổ chức, đơn vị khác có thu và không thu ngân sách nhà nước: là Mẫu số C40-BB ban hành kèm theo Thông tư 107/2017/TT-BTC.

Đơn vị: ………

Mã QHNS: …………

Hoa Kỳ,u số: C40-BB

(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài chính)

PHIẾU NHẬN

Ngày…..tháng ……năm…………

Con số: ………

Số sách:……..

Nợ: ………

Có: ………

Họ và tên người nộp tiền:………….

Địa chỉ:……………

Nội dung:…………

Tổng số tiền tệ)………….

(viết bằng chữ): ………….

Gắn:

TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(CZK)ý tưởngHọ và tên)

THÀNH LẬP
(CZK)ý tưởngHọ và tên)

Đã nhận đủ số tiền: ………….- Đến số:………….

– Chữ:………..

NGƯỜI GỬI
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày …..tháng……năm …..
thủ quỹ
(CZK)ý tưởngHọ và tên)

+ Tỷ giá ngoại tệ: ………….

+ Số tiền cần quy đổi: ………….

5. Nội dung phiếu tiếp nhận hồ sơ:

Phiếu thu là một loại chứng từ dùng để ghi chép việc thu tiền một cách chính xác và rõ ràng. Biên lai được sử dụng phổ biến trong các hoạt động kinh doanh, giao dịch mua bán, cung ứng dịch vụ và các hoạt động tài chính khác.

hóa đơn mẫu là một tờ giấy mà người bán hàng, người cung cấp dịch vụ phải cung cấp cho khách hàng của mình để làm bằng chứng thanh toán. Có thể ít nhất hàng ngày, bạn nhận được biên lai dịch vụ từ một số cửa hàng khác nhau. Không còn nghi ngờ gì nữa, biên lai chuyên nghiệp là một phần thiết yếu của thủ tục giấy tờ phải được duy trì cho các giao dịch giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp.

Sử dụng Mẫu Biên lai, bạn có thể tạo biên lai tiền mặt phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp hoặc giao dịch cá nhân bằng cách tùy chỉnh mẫu biên lai để phù hợp với nhu cầu của bạn. Tùy thuộc vào cách thức thanh toán được thực hiện, biên lai có thể có nhiều hình thức khác nhau, bao gồm email hoặc biên lai in. Cũng có thể gửi biên lai PDF được cá nhân hóa hoặc thậm chí ở định dạng Microsoft Word.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin đi học bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn mới nhất

Các mẫu biên lai thường bao gồm các trường cơ bản có thể được sử dụng để thu thập thông tin cần thiết về các giao dịch này, chẳng hạn như số biên nhận, ngày, tổng phụ, thuế bán hàng, đơn giá, chi tiết. về công ty, thông tin về bán hàng, v.v.

Sử dụng mẫu biên lai có nhiều lợi ích, bao gồm giảm thời gian bạn cần tính toán thủ công những thứ như thuế giá trị gia tăng, do đó bạn có thể tiết kiệm thời gian mà không phải tính toán.

Một mẫu biên nhận điển hình sẽ bao gồm các thông tin sau:

  • Tên, địa chỉ của người/đơn vị đã nộp tiền
  • Số tiền đã chi, ghi bằng số và chữ
  • Ngày thanh toán
  • Nội dung tiêu tiền, chẳng hạn như trả tiền thuê nhà, mua hàng hóa hoặc dịch vụ hoặc trả lương cho nhân viên
  • Chữ ký của người nhận tiền

Việc sử dụng phiếu thu giúp cho việc quản lý tài chính của doanh nghiệp hay cá nhân trở nên dễ dàng hơn, đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong các giao dịch tài chính.

6. Tại sao nên sử dụng Mẫu Biên lai?

Mẫu biên lai là công cụ quan trọng trong công tác quản lý tài chính của một tổ chức, cá nhân. Mẫu biên lai là văn bản dùng để ghi lại các khoản tiền mà cá nhân, tổ chức đã thu của người khác. Nó thường được sử dụng trong kinh doanh để ghi lại tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng.

Dưới đây là một số lý do cơ bản tại sao bạn nên sử dụng mẫu biên lai:

Bằng chứng thanh toán: Mẫu biên nhận là một bằng chứng quan trọng của việc thanh toán bằng tiền mặt. Nó giúp người gửi và người nhận có biên bản chính thức về việc chi trả, đảm bảo không có tranh chấp về việc chi trả sau này.

– Quản lý tài chính: Sử dụng mẫu phiếu thu giúp quản lý tài chính chặt chẽ hơn. Bạn có thể lưu trữ các mẫu biên lai trong tài khoản của mình để giúp đối chiếu các khoản thu và chi phí, tạo báo cáo tài chính và đảm bảo rằng tất cả các khoản thu được ghi lại đầy đủ.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu thông báo về việc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính

– Đáp ứng yêu cầu quản lý: Đối với một số loại hình hoạt động kinh doanh, việc sử dụng mẫu phiếu thu là bắt buộc theo quy định của pháp luật. Ví dụ, doanh nghiệp phải lưu trữ các mẫu biên nhận để đáp ứng yêu cầu kiểm toán.

– Tạo sự chuyên nghiệp: Sử dụng mẫu biên lai giúp tạo ấn tượng chuyên nghiệp đối với khách hàng và đối tác kinh doanh. Nó cho thấy rằng bạn quan tâm đến tài chính của mình và cẩn thận trong việc ghi lại các giao dịch.

Vì vậy, việc sử dụng mẫu biên lai là rất quan trọng và mang lại nhiều lợi ích cho việc quản lý tài chính của bạn.

7. Hướng dẫn cách ghi biên lai:

Để viết mẫu biên nhận doanh nghiệp, bạn có thể làm theo các bước sau:

– Bắt đầu bằng cách nêu rõ tiêu đề “GIAO GIẢI ĐÃ NHẬN”. Bạn có thể sử dụng phông chữ đậm để làm nổi bật tiêu đề này.

– Tiếp theo, ghi rõ thông tin về người nộp tiền. Thông tin này bao gồm họ và tên, địa chỉ và số điện thoại của người trả tiền. Nếu đây là biên lai kinh doanh, bạn nên bao gồm tên và địa chỉ của doanh nghiệp.

– Ghi rõ số tiền đã thanh toán. Đây là thông tin quan trọng nhất trên biên nhận. Bạn cần ghi rõ số tiền bằng số và bằng chữ để tránh nhầm lẫn. Ví dụ: 1.000.000 VND (Một triệu đồng).

– Tiếp theo, chỉ định ngày thanh toán. Bạn có thể sử dụng định dạng ngày/tháng/năm để chỉ định ngày thanh toán. Ví dụ: 28/02/2023.

– Sau đó, nêu rõ lý do thanh toán. Lý do thanh toán sẽ giúp bạn dễ dàng tìm kiếm và xác định biên lai trong tương lai. Ví dụ: Tiền thuê tháng 2 năm 2023.

– Ghi rõ thông tin về người nhận tiền. Thông tin này bao gồm họ và tên, địa chỉ và số điện thoại của người nhận thanh toán. Nếu đây là biên lai kinh doanh, bạn nên bao gồm tên và địa chỉ của doanh nghiệp.

– Cuối cùng, ký và ghi rõ họ tên người lập biên bản và người nhận tiền. Việc ký tên giúp xác nhận thông tin trên biên nhận là chính xác và đã được hai bên xác nhận.

Trên đây là mẫu biên lai cho từng loại hình doanh nghiệp cụ thể được quy định tại các Thông tư do Bộ Tài chính ban hành, mời bạn đọc tham khảo.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Tải mẫu phiếu thu Thông tư 88, 133, 200, 107 (Mẫu số 01-TT) của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận