Sở xây dựng là gì? Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn?

Khái niệm và chức năng của Sở Xây dựng? thuật ngữ tiếng anh? Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Xây dựng? Quy định pháp luật?

Sở được thành lập với tư cách là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Vì vậy, Sở Xây dựng hoạt động mang tính chất quản lý, thực hiện các công việc chuyên môn về xây dựng. Đây là cơ quan giúp việc, có chức năng tham mưu trong quản lý, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh về lĩnh vực xây dựng. Trong đó, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Xây dựng được quy định cụ thể trong các văn bản quy phạm pháp luật. Nhờ đó, Nhà nước thống nhất quản lý và kiểm soát quyền hạn, nghĩa vụ của các Sở trên phạm vi cả nước.

Cơ sở pháp lý:

– Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015.

– Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BXD-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng của Bộ trưởng Bộ Xây dựng – Bộ Nội vụ.

Luật sư Tư vấn luật miễn phí qua tổng đài điện thoại:

1. Khái niệm, chức năng của Sở Xây dựng:

Chức năng của Sở Xây dựng được quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BXD-BNV. Nó cũng cho thấy các khái niệm và hoạt động công việc trong các khía cạnh quản lý. Chi tiết:

Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Tính chất chuyên nghiệp thể hiện trong hoạt động của lĩnh vực xây dựng nói chung. Có thể là thực hiện độc lập theo chức năng hoặc phối hợp với các đơn vị khác để thực hiện nhiệm vụ chung trong hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh.

*Thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về các lĩnh vực sau:

– Quy hoạch xây dựng, kiến ​​trúc;

– Hoạt động đầu tư xây dựng;

– Phát triển đô thị;

– Hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao. Bao gồm:

+ Cấp thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao;

+ Quản lý chất thải rắn thông thường tại các đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng;

+ Chiếu sáng đô thị;

+ Công viên, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sĩ;

+ Hạ tầng giao thông đô thị không bao gồm hoạt động quản lý, khai thác, sử dụng và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đô thị;

+ Quản lý công trình ngầm đô thị;

+ Quản lý và sử dụng hạ tầng kỹ thuật đô thị;

Xem thêm bài viết hay:  Đột biến gen là gì? Nguyên nhân và các dạng đột biến gen?

– Căn nhà;

– Văn phòng;

– Thị trường bất động sản;

– Vật liệu xây dựng;

– Về dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở;

– Thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.

*Quy định riêng đối với Sở Xây dựng Hà Nội và TP.HCM:

Không thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước về lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến ​​trúc. Trong khi các chức năng khác vẫn được đảm bảo thực hiện.

Có thể thấy, Sở Xây dựng đảm nhận tất cả các công việc liên quan, đặc thù của lĩnh vực xây dựng. Có định hướng ban đầu, tổ chức thực hiện, theo dõi và điều chỉnh quy hoạch trong thực tế. Do đó, các kế hoạch mang tính chất xây dựng sẽ thuộc chức năng của Bộ phận này.

2. Thuật ngữ tiếng Anh:

Sở Xây dựng tiếng anh là Sở Xây dựng.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Xây dựng:

Nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Xây dựng được quy định tại Điều 2 Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BXD-BNV. Theo đó, các công việc tiếp nhận đều là những công việc thuộc lĩnh vực UBND tỉnh có nhu cầu thực hiện. Chi tiết:

3.1. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh:

* Trình UBND khoản trợ cấptỉnh (khoản 1):

– Dự thảo quyết định, chỉ thị, văn bản quy định việc phân công, phân cấp, ủy quyền thuộc lĩnh vực quản lý. Khoa nắm bắt được tình hình thực tế và có những điều chỉnh trong nghiên cứu chuyên môn. Vì vậy, việc xây dựng dự thảo đảm bảo chất lượng, đúng chuyên môn, đúng đối tượng, đúng năng lực.

– Dự thảo quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm, chương trình, đcác dự án thuộc ngành, lĩnh vực được phân công. Để có định hướng vi mô, định hướng cụ thể cho từng giai đoạn thực hiện. Nhằm phát huy vai trò, giá trị của cơ quan đầu mối giám định về xây dựng.

– Dự thảo chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở trên địa bàn tỉnh. Để triển khai các công việc thuộc chức năng được giao trên thực tế. Phải phù hợpợ hơip với mục tiêu, nội dung Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh. Mang tính đồng bộ, đóng góp và thực hiện quy hoạch tổng thể của địa phương.

– Dự thảo văn bản quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh cho từng đơn vị. Các dự thảo được thực hiện sau khi thảo luận, phối hợp và thống nhất với các sở, ngành liên quan. Bao gồm các vị trí:

Xem thêm bài viết hay:  Đền bà Chúa Then ở đâu? Thờ ai? Lễ bà Chúa Then xin gì?

+ Trưởng, phó các đơn vị thuộc Sở;

+ Trưởng, phó phòng Quản lý đô thị, phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

* Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Khoản 2):

– Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Liên quan trực tiếp đến lĩnh vực chuyên môn, chức năng xây dựng của cơ quan giúp việc.

– Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, giải thể các đơn vị thuộc Sở. Tiến tới tổ chức bộ máy hiệu quả, chất lượng, đáp ứng mục đích công việc cao hơn.

3.2. Thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực cụ thể:

– Hướng dẫn, test và chịu những đứa trẻTrách nhiệm tổ chức đối với:

+ Văn bản pháp luật.

+ Các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy hoạch, kế hoạch phát triển, chương trình, dự án đã được phê duyệt thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở;

– Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở. Giúp những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan hiểu và cùng nhau thực hiện.

Thực hiện các nhiệm vụ trong các lĩnh vực sau:

Trong các trường, các chức năng và nhóm công việc được chỉ định. Để đảm bảo phân chia, xác định các yêu cầu trong công việc. Đồng thời là thực hiện tốt mọi yêu cầu công việc của cấp quản lý trực tiếp, với nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

– Về hoạt động đầu tư xây dựng đtiếng anh:

– Về phát triển đô thị:

– Về hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao

Về nhà ở:

– Về trụ sở:

Về thị trường bất động sản:

– Về vật liệu xây dựng:

3.3. Nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể khác:

– Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các tổ chức dịch vụ công trong các lĩnh vực do Sở quản lý. Phải cung cấp các nhu cầu, quản lý và kiểm soát tốt nhất trong các công việc của nhà nước. Đồng thời để người dân tiếp cận và thực hiện các dịch vụ công.

– Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về hoạt động quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, đảm bảo quy hoạch, kế hoạch đồng bộ, phát triển xây dựng.

– Thực hiện hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực quản lý. Mở rộng và tiếp cận khả năng, nhu cầu lập kế hoạch và phát triển trên địa bàn tỉnh. Phải bảo đảm sự cân bằng giữa nhu cầu, lợi ích và tính thiết thực trong tác động, phát triển kinh tế – xã hội.

Xem thêm bài viết hay:  Phân tích mối liên hệ của các mô đun 1, 2, 3 đã tập huấn với mô đun 4

– Xây dựng, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường; xây dựng hệ thống thông tin, tư liệu phục vụ quản lý nhà nước.

– Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các nhận được lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở đối với Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện. Giúp các cơ quan cấp dưới thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ. Có như vậy mới bảo đảm hiệu quả bộ máy ở cấp tỉnh.

– Thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân xâm phạm. Có biện pháp, cách thức xử lý hiệu quả, căn cứ vào hành vi vi phạm cũng như quy định về biện pháp xử lý. Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong các lĩnh vực quản lý nhà nước.

– Theo dõi, tổng hợp và báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao. Đảm bảo công tác quản lý, giám sát, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất.

– Quy địnhphânChức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng, Thanh tra, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và đơn vị sự nghiệp thuộc Sở. Đây là việc xây dựng, tổ chức, quản lý và triển khai các đơn vị. Đảm bảo vai trò, nhiệm vụ công việc thực tế. Đồng thời giúp kiểm soát sự phân công, phối hợp giữa các đơn vị đó.

* Công tác quản lý:

– Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, viên chức,… trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Từ đó mang đến một bộ máy vận hành tốt, đảm bảo cả về chất và lượng. Thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách, chế độ đãi ngộ theo quy định của pháp luật và phân công, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. Để cán bộ, công nhân viên được hưởng chế độ, quyền lợi chính đáng.

– Quản lý tài chính, tài sản được giao. Phải sử dụng và khai thác tốt các công dụng vì mục đích và lợi ích chung. Đảm bảo chất lượng cũng như bảo quản, giữ gìn tài sản.

– Quản lý, chỉ đạo các hoạt động và tổ chức thực hiệnHở quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các tổ chức sự nghiệp công lập thuộc Sở theo quy định của pháp luật. Phân công giúp xác định trách nhiệm và đảm bảo hiệu quả hoạt động. Từ đó cũng góp phần vào công việc chung của Sở.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công hoặc theo quy định của pháp luật.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Sở xây dựng là gì? Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận