So sánh giữa Cương lĩnh chính trị và Luận cương chính trị

Nội dung cương lĩnh chính trị (2/1930) và luận cương chính trị (10/1930)? So sánh chương trình chính trị và luận cương chính trị? Điểm giống và khác nhau giữa chương trình chính trị và luận văn chính trị?

Nếu là người Việt Nam, chắc hẳn trong quá trình học tập và phát triển bản thân, bạn đã từng nghe đến thuật ngữ “chương trình chính trị” vì hầu hết các chương trình từ cấp cơ sở đến đại học. Ở các trường đã dạy các nội dung chương trình chính trị, luận văn chính trị như: Chương trình THPT môn Lịch sử lớp 12; Chương trình đại học và cao đẳng ở tất cả các môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh hoặc đường lối cách mạng của Đảng.

Đây không chỉ là một trong những văn kiện thể hiện phương hướng hoạt động, ý chí, đường lối, sự chính xác của Đảng mà còn là một trong những bằng chứng lịch sử góp phần xây dựng Đảng. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam như ngày hôm nay. Vì vậy, nếu không nắm chắc chương trình chính trị và luận văn chính trị thì sẽ là một thiệt thòi rất lớn. Vì vậy, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu, phân tích giữa hai Chương trình chính trị và Luận cương chính trị những năm đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Luật sư Tư vấn pháp lý Trực tuyến miễn phí qua tổng đài:

1. Chương trình Chính trị và Luận văn Chính trị là gì?

Đúng như tên gọi, chương trình chính trị và luận văn chính trị đều là những tài liệu được sử dụng trong hoạt động chính trị. Đây cũng là một trong những điểm tương đồng quan trọng giữa hai văn bản này; Vì vậy, chúng ta sẽ tìm hiểu một chút về thuật ngữ “cương lĩnh” và “chính trị” để làm cơ sở phân tích sâu về hai văn bản này.

1.1. Tiêu chí là gì?

Có nhiều cách hiểu khác nhau về chương trình, nhưng chúng ta có thể sử dụng hai định nghĩa sau của chương trình:

Theo từ điển tiếng việt Cường Cường là mục tiêu phấn đấu và các bước cần thực hiện của mục tiêu và các bước tiến hành của một tổ chức chính trị, một đảng chính trị, một tổ chức chính trị, một đảng phái chính trị.

Theo V.I.Lênin Cương lĩnh là một bản tuyên ngôn ngắn gọn, rõ ràng và chính xác, nói ngắn gọn, rõ ràng, chính xác những điều Đảng muốn, những điều Đảng muốn đạt được và nhằm mục đích gì. mà Đảng đã đạt được và Đảng đấu tranh nhằm mục đích gì.

1.2. Chính trị là gì?

Chính trị: Chính đáng; để cai trị là để cai trị. Chính trị – để cai trị một cách chính đáng. (cai trị bằng vũ lực là chính trị.

Theo cách hiểu thông thường, Chính trị là tất cả các hoạt động có liên quan, là tất cả các hoạt động liên quan đến quan hệ giữa các giai cấp, quốc gia, dân tộc đến quan hệ giữa các giai cấp, quốc gia. , các dân tộc và các nhóm xã hội với vấn đề giành, giữ, tổ chức và sử dụng và các nhóm xã hội với vấn đề giành, giữ, tổ chức và sử dụng quyền lực Nhà nước; là sự tham gia của nhân dân, là quyền lực của Nhà nước; là sự tham gia của nhân dân vào các công việc của nhà nước và xã hội; là hoạt động thiết thực về các công việc của nhà nước và xã hội; là hoạt động chính trị thực tiễn của giai cấp, của đảng, của Nhà nước nhằm tìm ra đường lối chính trị của giai cấp, của Đảng, của Nhà nước nhằm tìm ra khả năng thực hiện đường lối và khả năng thực hiện đường lối, mục tiêu đã đề ra. để thỏa mãn các lợi ích. mục tiêu được đặt ra để thỏa mãn lợi ích.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu bản tường trình chuyển sinh hoạt Đảng chậm mới nhất

Từ hai khái niệm trên chúng ta có thể hiểu Chương trình chính trị là văn bản, trình bày những nội dung cơ bản về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và phương pháp cách mạng trong một thời kỳ lịch sử nhất định. Cương lĩnh chính trị là cơ sở thống nhất ý chí và hành động của toàn Đảng, là ngọn cờ tập hợp, động viên các lực lượng xã hội phấn đấu vì mục tiêu lý tưởng của Đảng. Về bản chất, cương lĩnh chính trị và luận cương chính trị giống nhau nhưng có tên gọi khác nhau và được hình thành từ hai khoảng thời gian khác nhau.

xem thêm: Hoàn cảnh ra đời, ý nghĩa của cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

2. Nội dung của Cương lĩnh chính trị (tháng 2 năm 1930):

Chương trình chính trị là chương trình đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam, sự ra đời gắn liền với sự ra đời của Đảng năm 1930. Chương trình ban đầu gồm những nội dung chủ yếu sau:

Định hướng chiến lược: Cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng ruộng đất để đi đến xã hội cộng sản chủ nghĩa.

Sứ mệnh: Lật đổ đế quốc Pháp và bọn phong kiến; làm cho nước Việt Nam hoàn toàn độc lập; thành lập chính phủ công nhân và nông dân, tổ chức quân đội công nhân và nông dân.

Về lực lượng cách mạng: mọi tầng lớp xã hội: công nhân, nông dân, tri thức, tiểu điền chủ, …. Đứng về phía cách mạng

Về tầng lớp lãnh đạo: Giai cấp vô sản là lực lượng lãnh đạo của cách mạng

Về phương pháp cách mạng: Bạo lực cách mạng bao gồm lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang

Về mối quan hệ của cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới: Cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới, phải thực hành liên hệ với các dân tộc bị áp bức và giai cấp vô sản thế giới.

Đánh giá: Chương trình chính trị tháng 2-1930 được đánh giá là chương trình hoàn hảo nhất, phù hợp với tình hình đất nước. Mong rằng tấm bản đồ giúp ích cho cách mạng Việt Nam trên con đường giành lại độc lập cho đất nước trong thời kỳ này.

3. Nội dung Luận văn Chính trị (10/1930):

Nội dung chính của Luận cương tháng 10 năm 1930 bao gồm:

Xem thêm bài viết hay:  Tổng hợp những lời chúc sinh nhật hay và ý nghĩa nhất

Định hướng chiến lược: Lúc đầu nó là một cuộc cách mạng tư sản dân quyền, với tính chất bản ngữ và chống đế quốc, cuộc cách mạng tư sản dân quyền là một thời kỳ chuẩn bị cho một xã hội cách mạng.

Sứ mệnh: Lật đổ chế độ phong kiến, thực hiện cách mạng ruộng đất triệt để, lật đổ đế quốc Pháp, giành độc lập hoàn toàn cho Đông Dương.

Về lực lượng cách mạng: Giai cấp công nhân là lực lượng chủ yếu của cách mạng và là lực lượng lãnh đạo của cách mạng. Nông dân là lực lượng đông đảo nhất và là động lực mạnh mẽ của cách mạng, trong khi các tầng lớp khác không được đánh giá cao.

Về giai cấp lãnh đạo: Giai cấp vô sản là lực lượng lãnh đạo của cách mạng.

Về phương pháp cách mạng: Bạo lực cách mạng bao gồm lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang

Về mối quan hệ của cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới: Cách mạng Đông Dương là một bộ phận của cách mạng thế giới. Vì vậy, giai cấp vô sản Đông Dương phải đoàn kết, gắn bó với giai cấp vô sản thế giới và phải liên lạc với các phong trào cách mạng ở các nước thuộc địa và nửa thuộc địa.

Đánh giá: Theo nhiều đánh giá, Luận cương tháng 10 về cơ bản đã giúp ích rất nhiều cho việc tìm ra phương hướng của cách mạng; Tuy nhiên, luận án này vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập do có nhiều nội dung chưa phù hợp với hoàn cảnh khách quan của thời đại lúc bấy giờ và sau đó đã được sửa chữa trong các giai đoạn sau.

4. So sánh Chương trình Chính trị và Luận văn Chính trị:

Như nhau:

Về phương hướng chiến lược của cách mạng: Cả hai văn kiện đều xác định thực chất của cách mạng Việt Nam là: Cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng ruộng đất, bỏ qua giai đoạn tư bản chủ nghĩa để tiến lên xã hội cộng sản chủ nghĩa.

Về phương pháp cách mạng: Trước tình hình đất nước bị áp bức, bóc lột sức mạnh của thực dân, phong kiến, cả cương lĩnh và luận cương chính trị đều nhận thấy cách mạng không có con đường nào khác ngoài con đường. bạo lực cách mạng.

Về quan hệ quốc tế: Cả chương trình và luận cương chính trị đều chỉ rõ vị trí của cách mạng Việt Nam là một bộ phận hợp thành của cách mạng thế giới và phải thường xuyên liên lạc với cách mạng thế giới để mở rộng quan hệ. ngoại tình.

Về tầng lớp lãnh đạo: Cả cương lĩnh và luận cương chính trị đều cho thấy giai cấp lãnh đạo của cách mạng là giai cấp vô sản với đội ngũ giai cấp công nhân dày dặn kinh nghiệm, là những người lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi. .

Sự khác biệt:

Về ảnh hưởng, Chính cương tháng 2/1930 đã xây dựng đường lối cách mạng Việt Nam, còn Luận cương tháng 10/1930 đã xây dựng đường lối không chỉ của cách mạng Việt Nam mà còn của cả nước. Khối Đông Dương lúc bấy giờ.

Xem thêm bài viết hay:  Soạn bài Sang thu ngắn gọn – Ngữ Văn lớp 9 Chân trời sáng tạo

Về nhiệm vụ và xác định kẻ thù: Trong hai văn bản này có sự khác biệt về nhiệm vụ.

Đối với chương trình chính trị đầu tiên, nhiệm vụ quan trọng nhất của cách mạng là đánh đổ đế quốc Pháp hung hãn, sau đó là đánh đổ chế độ phong kiến ​​(đặt nhiệm vụ dân tộc lên trước nhiệm vụ giai cấp) làm cho nước Việt Nam hoàn toàn độc lập, nhân dân tự do, dân chủ và bình đẳng. tịch thu ruộng đất của đế quốc Việt Nam chia cho dân cày nghèo, thành lập chính phủ công nông và tổ chức đội quân công nông.

Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 có nhiệm vụ khác với cương lĩnh chính trị tháng 2 năm 1930 khi xác định nhiệm vụ quan trọng trước mắt của cách mạng trước hết không phải là đánh đổ đế quốc mà là đánh đổ phong kiến. trước hết là đánh đổ đế quốc Pháp, (đặt nhiệm vụ giai cấp lên trên quốc gia) để Đông Dương hoàn toàn độc lập ”. Đây là hạn chế nghiêm trọng của Luận cương tháng 10 năm 1930 khi không xác định đúng kẻ thù đã dẫn đến nhiều phong trào cách mạng của nhân dân ta bị tổn thất nặng nề, điển hình như phong trào Xô – Viết.

Về lực lượng cách mạng: Hai cương lĩnh có những đánh giá khác nhau về lực lượng cách mạng. Đặc biệt:

Đối với chương trình chính của tháng 2-1930, lực lượng cách mạng được xác định là khối đại đoàn kết toàn dân tộc, các tầng lớp xã hội, trong đó nòng cốt là giai cấp công nhân và giai cấp nông dân. Không có sự phân biệt, ai yêu nước và tận tụy giành lại độc lập cho Tổ quốc đều là người cách mạng.

Đối với Luận cương tháng 10 năm 1930, xác định lực lượng của cách mạng là giai cấp vô sản, giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo và giai cấp nông dân là sức mạnh của cách mạng. xã hội không phải là lực lượng của cách mạng và có thể theo Pháp bất cứ lúc nào; Chính vì những nhận định sai lầm đó mà trong suốt một quá trình dài của cách mạng Việt Nam đã làm thất thoát một lực lượng lớn của cách mạng.

Nhìn chung, hai chương trình chính luận và chính luận có nhiều điểm tương đồng vì cùng xuất phát từ quan điểm về thời đại lúc bấy giờ; tuy nhiên, về hoàn cảnh áp dụng, có nhiều điểm khác biệt; nhất là Luận cương chính trị tháng 10-1930 bộc lộ rõ ​​nhiều yếu kém, hạn chế so với cương lĩnh chính trị tháng 2-1930. Để nhất quán, Luận cương tháng 10-1930 đã được sửa đổi, bổ sung vào các hội nghị trung ương lần sau.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: So sánh giữa Cương lĩnh chính trị và Luận cương chính trị của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận