Quyền ưu tiên mua trước là gì? Quyền ưu tiên mua cổ phần?

Quyền ưu tiên là một loại chứng khoán phái sinh. Một quyền ưu đãi gắn liền với một cổ phiếu đang lưu hành. Quyền mua trước hay quyền mua cổ phần được quy định như thế nào?

1. Quyền ưu tiên là gì?

Quyền ưu tiên hay đặc quyền mua trong tiếng Anh gọi là preemptive right. Đây là quyền ưu đãi gắn liền với cổ phiếu đang lưu hành, quyền ưu đãi gắn liền với cổ phiếu, bởi vì công ty phát hành cổ phiếu đó để huy động thêm vốn cổ phần.

Quyền mua trước cho phép người nắm giữ cổ phiếu đang lưu hành mua một số lượng cổ phiếu nhất định trong đợt phát hành mới của công ty, với mức giá xác định thấp hơn giá chào bán trong một khoảng thời gian. chắc chắn.

Các quyền này cũng có thể chuyển nhượng giữa các cổ đông có quyền và các nhà đầu tư khác.

Thông thường, quyền mua trước có thời hạn chủ yếu là ngắn hạn (từ 2-4 tuần) và việc phát hành quyền được quy định cụ thể trong điều lệ công ty.

2. Đặc điểm của quyền ưu tiên:

Giá đăng ký trước:

Giá đăng ký trong tất cả các quyền chọn trước cuộc gọi thấp hơn giá hiện hành của cổ phiếu tại thời điểm quyền chọn được phát hành.

Điều này là do:

– Có rủi ro giá thị trường sẽ giảm trong thời hạn của quyền phát hành và có thể ảnh hưởng đến đợt phát hành.

– Sự chênh lệch đáng kể này làm tăng sức hấp dẫn của nó đối với các cổ đông cũ. Do đó, để tránh thiệt hại cổ đông cũ được phép mua cổ phiếu mới với giá lý thuyết bằng mức chênh lệch giữa thị giá cổ phiếu trước và sau khi tăng vốn.

Giá trị của quyền:

Giá trị quyền mua trước (bảo hành) được xác định như sau:

M= (PF)/(N+1)

Bên trong:

P là giá thị trường chứng khoán

F là giá ưu đãi của chứng quyền

ĐÀN BÀ là số cổ phiếu cũ để mua một cổ phiếu mới hay số quyền cần để mua một cổ phiếu mới = Số cổ phiếu cũ đang lưu hành/số cổ phiếu mới.

Trong đó: Số lượng cổ phiếu mới = số vốn huy động/giá phát hành

Sở dĩ ở mẫu số N phải cộng thêm 1 là do trong thời gian đăng ký mua cổ phiếu mới, giá thị trường của cổ phiếu (P) đã bao gồm giá trị của quyền.

Bán quyền mua trước:

Trường hợp cổ đông không muốn thực hiện quyền thì có thể bán trên thị trường khi quyền chưa hết hạn.

Giá của quyền chọn phụ thuộc vào giá thị trường của cổ phiếu. Ngoài ra, cần lưu ý rằng vào ngày đầu tiên cổ phiếu được giao dịch mà không có đặc quyền, giá thị trường sẽ giảm một lượng bằng với giá trị của đặc quyền (vì cổ phiếu hiện đang được bán mà không có đặc quyền). .

Xem thêm bài viết hay:  Chủ nghĩa bảo hộ là gì? Tìm hiểu về chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch?

Sau đó, giá trị của một đặc quyền sẽ là:

M= (PF)/N

3. Quyền ưu tiên mua cổ phần là gì?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020, quyền mua cổ phần như sau:

Quyền của cổ đông phổ thông

đầu tiên. Cổ đông phổ thông có các quyền sau:

a) Tham dự và phát biểu tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc các hình thức khác do Điều lệ công ty và pháp luật quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;

b) Nhận cổ tức theo mức do Đại hội đồng cổ đông quyết định;

c) Được ưu tiên mua cổ phần mới tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong công ty;

d) Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120, khoản 1 Điều 127 của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan;

đ) Rà soát, tra cứu, trích lục thông tin về tên, địa chỉ liên hệ trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa thông tin không chính xác của mình;

đ) Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

g) Khi công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty.

Theo đó, căn cứ quy định trên thì cổ đông phổ thông là người có quyền ưu tiên mua cổ phần mới tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của mỗi cổ đông trong công ty.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 124 Luật Doanh nghiệp 2020, quyền mua cổ phần như sau:

Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

1. Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu là trường hợp công ty tăng số lượng cổ phần, loại cổ phần được quyền chào bán và bán toàn bộ số cổ phần đó cho tất cả các cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần. sự hiện diện của họ tại công ty.

2. Việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu của công ty cổ phần không phải là công ty đại chúng được thực hiện như sau:

Xem thêm bài viết hay:  Trung điểm của đoạn thẳng là gì? Trung điểm của đoạn thẳng?

a) Công ty phải thông báo cho cổ đông bằng văn bản và bảo đảm họ đến được địa chỉ liên lạc trong sổ đăng ký cổ đông ít nhất 15 ngày trước khi hết thời hạn đăng ký mua cổ phần;

b) Thông báo phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số cổ phần và tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện tại của cổ đông trong công ty; tổng số cổ phần dự kiến ​​chào bán và số cổ phần mà cổ đông được quyền mua; giá chào bán cổ phần; thời hạn đăng ký mua; họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty. Kèm theo thông báo phải có mẫu Giấy đăng ký mua cổ phần do công ty phát hành. Trường hợp phiếu đăng ký mua cổ phần không được gửi đến công ty đúng thời hạn theo thông báo thì cổ đông đó coi như không nhận được quyền ưu tiên mua;

c) Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền ưu tiên mua cổ phần của mình cho người khác.

Theo đó, căn cứ quy định nêu trên, cổ đông của công ty cổ phần có thể chuyển nhượng quyền ưu tiên mua cổ phần của mình cho người khác.

4. Đặc điểm của quyền ưu tiên mua cổ phần:

Giá ưu đãi: giá chào bán cổ phần không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán…trừ một số trường hợp, trong đó có trường hợp cổ phần chào bán cho tất cả cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với số cổ phần hiện có của công ty. họ đang ở trong công ty. Như vậy, để sở hữu một lượng cổ phần tương đương với các đối tượng khác trong xã hội, cổ đông hiện hữu chỉ cần bỏ ra một số tiền thấp hơn thị giá.

Ưu tiên mua cổ phần: theo đó cổ phần mới chào bán sẽ phải bán cho cổ đông hiện hữu trước, tức là họ được ưu tiên mua trước, sau đó phần còn lại công ty mới chào bán ra công chúng. mở cho các nhà đầu tư khác.

5. Bất cập của Luật Doanh nghiệp 2020 về quyền ưu tiên mua cổ phần:

Theo quy định mới của Luật Doanh nghiệp 2020, trừ trường hợp sáp nhập, hợp nhất công ty, khi công ty cổ phần, trừ công ty đại chúng, muốn thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ thì cổ đông hiện hữu phải được chào bán cổ phiếu. mua những cổ phiếu đó trước. Trường hợp cổ đông hoặc người nhận quyền ưu tiên, người chuyển nhượng sổ ưu tiên không mua hết thì số cổ phần còn lại được bán cho người khác theo phương án chào bán cổ phần riêng lẻ với điều kiện không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông, trừ trường hợp được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận khác. Đây là điểm mới chưa được đề cập trong các Luật Doanh nghiệp trước đây nhưng có thể gây ra một số bất cập cho công ty cổ phần khi thực hiện phương án tăng vốn dưới hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ. đặc biệt:

Xem thêm bài viết hay:  Hình bình hành là gì? Tính chất và nhận biết hình bình hành?

Đầu tiên, Việc từ bỏ quyền ưu tiên mua cổ phần của cổ đông hiện hữu khiến hình thức phát hành cổ phần riêng lẻ không khác nhiều so với hình thức chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, từ đó tạo ra sự chồng chéo giữa các hình thức huy động vốn tại công ty đại chúng. Với quy định trước đây, khi dự kiến ​​tăng vốn, công ty cổ phần sẽ cần lựa chọn phương thức chào bán cổ phần phù hợp trong từng trường hợp cụ thể, ví dụ: phương thức chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu sẽ được áp dụng nếu công ty muốn phát hành thêm cổ phần đối với cổ đông hiện hữu, nếu muốn huy động vốn từ bên ngoài, công ty sẽ lựa chọn phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Tuy nhiên, với quy định mới của Luật

Thứ hai, Quy định này gây phức tạp cho quá trình thực hiện phương án chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần. Thực tế, khi đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, các cổ đông hiện hữu đã thống nhất phương án huy động vốn từ nguồn vốn bên ngoài thay vì chủ động góp thêm vốn. vào công ty nên về cơ bản ý chí của các cổ đông là từ chối quyền ưu tiên mua cổ phiếu mà công ty sẽ phát hành mới. Vì vậy, việc phải gửi thông báo đến từng cổ đông và có văn bản thể hiện việc từ chối quyền ưu tiên mua của cổ đông sẽ làm mất thời gian và chi phí, nhất là đối với công ty cổ phần. Càng có nhiều cổ đông thì quá trình thực hiện sẽ càng khó khăn.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Quyền ưu tiên mua trước là gì? Quyền ưu tiên mua cổ phần? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận