Quy hoạch sử dụng đất là gì? Đặc điểm, ý nghĩa và mục đích?

Quy hoạch sử dụng đất là gì? Đặc điểm của quy hoạch sử dụng đất là gì? Ý nghĩa của quy hoạch sử dụng đất? Quy hoạch sử dụng đất nhằm mục đích gì?

Đất đai là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tiềm năng của quá trình phát triển vì đất đai là tư liệu sản xuất đặc biệt và việc sử dụng đất đai luôn gắn liền với sự phát triển của kinh tế – xã hội. Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước là đại diện chủ sở hữu nên nhà nước có trách nhiệm quản lý và lập quy hoạch đất đai. Vậy quy hoạch sử dụng đất là gì? Đặc điểm, ý nghĩa và mục đích của quy hoạch sử dụng đất?

Trung tâm cuộc gọi Luật sư tư vấn pháp luật Trực tuyến 24/7:

Cơ sở pháp lý: Luật đất đai 2013

1. Quy hoạch sử dụng đất là gì?

Có nhiều quan điểm khác nhau về khái niệm quy hoạch sử dụng đất. Nói một cách dễ hiểu, quy hoạch sử dụng đất là việc sử dụng các biện pháp kỹ thuật để đo đạc, lập bản đồ, phân chia khu vực đất đai, … Có quan điểm khác cho rằng, quy hoạch sử dụng đất được xây dựng trên cơ sở các quy định của Nhà nước nhằm thể hiện tính hợp pháp của quy hoạch sử dụng đất.

Tuy nhiên, hai cách hiểu trên chưa thể hiện đúng và đầy đủ bản chất của quy hoạch sử dụng đất vì quy hoạch sử dụng đất không nằm trong kỹ thuật đo đạc và không thuộc về hình thức pháp lý mà nó là một hoạt động. các khía cạnh kỹ thuật, kinh tế và pháp lý.

Cụ thể, Khoản 2 Điều 3 Luật Đất đai 2013 quy định: “Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ, khoanh đất theo không gian để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất. căn cứ vào tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế – xã hội, đơn vị hành chính trong thời gian xác định.

Như vậy, quy hoạch sử dụng đất là hệ thống các biện pháp kinh tế, kỹ thuật và pháp lý của nhà nước về tổ chức và sử dụng đất, về sự phân bố địa lý của các điều kiện tự nhiên và kinh tế – xã hội. xã hội tổ chức lại việc sử dụng đất đai theo quy định của pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất xã hội, tạo điều kiện bảo vệ đất đai và bảo vệ môi trường. Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kỳ kế hoạch sử dụng đất.

Xem thêm bài viết hay:  Quy luật lượng chất trong triết học? Ví dụ về quy luật lượng chất?

2. Đặc điểm của quy hoạch sử dụng đất:

2.1. Lịch sử – xã hội:

Trong quy hoạch sử dụng đất luôn tồn tại mối quan hệ giữa con người và đất vì các hoạt động của con người như điều tra, đo đạc, quy hoạch, thiết kế … đều liên quan mật thiết đến đất đai. Ngoài ra còn có quan hệ giữa người với người bằng văn bản xác nhận quyền sở hữu và quyền sử dụng đất giữa các chủ sở hữu đất. Các quan hệ này thể hiện sự thúc đẩy sự phát triển của lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. Ở nước ta, quy hoạch sử dụng đất phục vụ nhu cầu sử dụng đất và lợi ích của toàn xã hội. Đó là lý do mà theo quy định của pháp luật đất đai, đất đai của nước ta thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước thống nhất quản lý, nhà nước giao đất cho hộ gia đình, tổ chức sử dụng. Như vậy, quy hoạch sử dụng đất luôn là một bộ phận của phương thức sản xuất xã hội và lịch sử phát triển của xã hội. Nói cách khác, quy hoạch sử dụng đất mang bản chất lịch sử – xã hội.

2.2. Tổng hợp:

Quy hoạch sử dụng đất rất tổng hợp được đề cập đến trên nhiều lĩnh vực như khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, dân số và đất đai, … Nó ảnh hưởng đến việc sử dụng đất của ba nhóm đất chính: đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng. Tính tổng quát được thể hiện chủ yếu ở hai khía cạnh: đối tượng của quy hoạch là khai thác, sử dụng, cải tạo, bảo vệ … toàn bộ tài nguyên đất; Quy hoạch sử dụng đất dùng để chỉ nhiều lĩnh vực khoa học, kinh tế – xã hội như: khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, dân số và đất đai, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, môi trường sinh thái … Với đặc điểm này, quy hoạch sử dụng đất là tổng hợp tất cả các hoạt động sử dụng đất nhu cầu, nó phân phối, sắp xếp và điều chỉnh nhu cầu đất đai, hài hòa các vấn đề đất đai của các ngành, lĩnh vực và địa bàn. đảm bảo tăng trưởng kinh tế.

2.3. Dài hạn:

Tính lâu dài của quy hoạch sử dụng đất được thể hiện bằng thời hạn của quy hoạch từ 10 năm trở lên. Và phụ thuộc vào những biến động như thay đổi nhân khẩu, tiến bộ kỹ thuật, công nghiệp hoá, hiện đại hoá … để xác định quy hoạch sử dụng đất trung hạn và dài hạn, đề ra phương hướng và chính sách xây dựng kế hoạch sử dụng đất. Quy hoạch dài hạn nhằm đáp ứng nhu cầu đất đai cho phát triển kinh tế – xã hội lâu dài. Cơ cấu và phương thức sử dụng đất được điều chỉnh từng bước trong thời gian dài cho đến khi đạt được mục tiêu đã định. Nó tạo nền tảng vững chắc và niềm tin cho các nhà đầu tư, tạo môi trường pháp lý ổn định.

Xem thêm bài viết hay:  Kiến trúc phần mềm là gì? Vai trò và các mẫu kiến trúc phổ biến?

2.4. Chiến lược và phương hướng vĩ mô:

Quy hoạch sử dụng đất chỉ dự kiến ​​những xu hướng biến động chung mà không lường trước được những thay đổi chi tiết, vì vậy nó mang tính chiến lược, các mục tiêu của quy hoạch mang tính chất vĩ mô. quy mô, định hướng và tổng quan về sử dụng đất theo các ngành. Vì vậy, quy hoạch sử dụng đất là quy hoạch chiến lược, chỉ đạo vĩ mô, định hướng và tổng quan về sử dụng đất của các ngành. Do thời gian dự báo tương đối dài và nhiều vấn đề khó xác định, nên càng khái quát thì kế hoạch càng ổn định. Quy hoạch thường có giá trị trong một thời gian nhất định, tạo cơ sở và định hướng cho các ngành khác sử dụng đất theo hướng đã vạch ra.

2.5. Công cụ tính toán chính sách:

Quy hoạch sử dụng đất phản ánh mạnh mẽ các đặc điểm chính trị và chính sách xã hội. Bởi cần quán triệt các chính sách, quy định liên quan đến đất đai của Đảng, Nhà nước, đảm bảo thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội ổn định; tuân thủ các quy định, chỉ tiêu về dân số, đất đai và môi trường sinh thái. Trong một số trường hợp, chúng ta có thể hiểu quy hoạch như một quy luật và đề ra phương hướng của quy hoạch mà mọi người phải tuân theo. Đó là chính sách cũng như khuôn khổ cho mọi hoạt động diễn ra bên trong nó. Do đó, quy hoạch sử dụng đất thể hiện tính chính sách rất cao, nhưng không phải là vĩnh viễn mà sẽ thay đổi theo từng thời điểm cho phù hợp với thực tế.

2.6. Sự thay đổi:

Quy hoạch sử dụng đất chỉ là một trong những giải pháp nhằm thay đổi hiện trạng sử dụng đất cho phù hợp với sự phát triển kinh tế trong một thời kỳ nhất định. Với xu thế đi lên của xã hội, mọi sự vật, hiện tượng luôn thay đổi, những dự báo của quy hoạch sử dụng đất không còn phù hợp. Vì vậy, cần phải sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy hoạch và điều chỉnh các biện pháp thực hiện. Điều này cho thấy sự thay đổi của kế hoạch. Quy hoạch sử dụng đất là một quá trình lặp đi lặp lại của quy hoạch, sau đó thực hiện, sau đó quy hoạch, hoặc điều chỉnh và tiếp tục thực hiện… để đạt được chất lượng hoàn chỉnh và tính phù hợp cao.

3. Ý nghĩa của quy hoạch sử dụng đất:

Người đầu tiênquy hoạch sử dụng đất là một trong những công cụ để Nhà nước quản lý thống nhất các loại đất, phát huy quyền tự chủ và nâng cao hiệu quả sử dụng đất. hiệu quả sử dụng đất của tổ chức, cá nhân được giao quyền sử dụng đất. Quy hoạch đất đai sau khi được quyết định và phê duyệt là hợp pháp. Tất cả các hoạt động liên quan đến đất đai như giao đất, cho thuê đất, Chuyển mục đích sử dụng đất phải dựa trên quy hoạch sử dụng đất. Người sử dụng đất phải tuân thủ, không trái với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Xem thêm bài viết hay:  Để trở thành một người Đoàn viên theo em cần phải làm gì?

Thứ haiQuy hoạch sử dụng đất đảm bảo sử dụng đất hợp lý và tiết kiệm. Việc sử dụng đất của Nhà nước được ghi nhận và thực hiện thông qua các biện pháp quy hoạch đất đai. Nhà nước sẽ tính đến các điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội, nhu cầu sử dụng đất cho các mục tiêu phát triển của đất nước, tính toán quỹ đất của cả nước và của từng địa phương để tìm ra phương án sử dụng đất hợp lý và tiết kiệm. sử dụng.

Thứ baĐây là công cụ hữu hiệu giúp Nhà nước nắm chắc quỹ đất, xây dựng chính sách sử dụng đất đồng bộ, hiệu quả cao, hạn chế mâu thuẫn trong quản lý đất đai, ngăn chặn hiện tượng chuyển nhượng đất đai. mục đích sử dụng đất tùy tiện hoặc các hiện tượng tiêu cực tranh chấp, lấn chiếm, phá hoại đất đai, phá vỡ cân bằng sinh thái.

4. Mục đích sau đó quy hoạch sử dụng đất:

Một thực tế là quy hoạch sử dụng đất ở nước ta thường được điều chỉnh nhiều lần. Do sự thay đổi của điều kiện kinh tế – xã hội trong các thời kỳ, sự biến động của chính sách phát triển, sự yếu kém trong công tác quy hoạch dẫn đến việc thực hiện và điều chỉnh không hiệu quả. Vì vậy, mục đích của việc lập quy hoạch sử dụng đất là lựa chọn phương án sử dụng đất có hiệu quả nhất, đảm bảo đất được sử dụng tiết kiệm và đảm bảo sự phát triển bền vững trong tương lai. Tương lai. Hiệu quả sử dụng đất cao mà Nhà nước được hưởng không chỉ về kinh tế mà còn có hiệu quả về nhiều mặt như kinh tế – xã hội, môi trường – sinh thái hay an ninh – quốc phòng. Quy hoạch sử dụng đất tránh các khu đất chưa sử dụng, phân khu chức năng giải quyết vấn đề giao thông và thực hiện các chính sách đầu tư, sản xuất theo ý định của Nhà nước.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Quy hoạch sử dụng đất là gì? Đặc điểm, ý nghĩa và mục đích? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận