Quy định về chuyển sinh hoạt Đảng của Đảng viên khi nghỉ hưu

Đảng viên là những cá nhân tạo nên sức mạnh bền vững của Đảng. Để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, công dân phải chấp hành sinh hoạt Đảng. Vậy quy định về chuyển sinh hoạt Đảng của Đảng viên khi nghỉ hưu được quy định như thế nào?

1. Quy định của pháp luật về Đảng viên:

1.1. Khái niệm đảng viên:

– Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu vì mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân lợi ích cá nhân đặt lợi ích cá nhân lên trên nhân dân lao động; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có nhân viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; có đạo đức và lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Đảng viên là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Đảng viên là thành tố quan trọng trong xây dựng và phát triển Đảng; cùng Đảng lãnh đạo, phát triển đời sống nhân dân. Để trở thành đảng viên là cả một quá trình phấn đấu không ngừng của bản thân trong mọi mặt công tác và sinh hoạt tập thể, thể hiện là một công dân ưu tú thực sự, được mọi người tín nhiệm. cho bữa tiệc. Khi đã đứng vào hàng ngũ của Đảng, đảng viên càng phải nêu cao tính tiên phong, gương mẫu trong chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. gương sáng cho quần chúng noi theo.

1.2. Nhiệm vụ, vai trò của Đảng viên:

– Đảng viên dù ở cương vị nào cũng phải thực hiện hai nhiệm vụ bao trùm: vừa là người lãnh đạo, vừa là đầy tớ, đầy tớ của Nhân dân. Hai đặc điểm này hoàn toàn không mâu thuẫn mà thống nhất và gắn bó chặt chẽ với nhau, xuất phát từ bản chất của Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, của Nhân dân và của dân tộc Việt Nam. lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân lao động, lợi ích của cả dân tộc Việt Nam, có nhiệm vụ lãnh đạo cách mạng, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, thực hiện thắng lợi công nghiệp hóa, hiện đại hóa. đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, mỗi đảng viên phải đặt lợi ích của dân tộc, của giai cấp lên trên hết. Đây được coi là nhiệm vụ lớn nhất, cao quý nhất của người Đảng viên.

Xem thêm bài viết hay:  Xương là gì? Thành phần, cấu tạo và chức năng của xương?

– Khi đã trở thành Đảng viên, cá nhân phải không ngừng nỗ lực, cố gắng, học tập, nâng cao năng lực hoạt động Đảng. Đảng viên được coi là một trong những đối tượng đầu tiên nắm bắt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đã đề ra. Để quá trình quán triệt các chủ trương này đạt hiệu quả cao nhất, các buổi sinh hoạt Đảng được tổ chức và diễn ra định kỳ. Theo đó, Đảng viên phải tham gia các lớp sinh hoạt Đảng này. Đây là một yêu cầu bắt buộc.

2. Quy định về chuyển sinh hoạt Đảng của Đảng viên khi nghỉ hưu:

2.1. Đảng viên đã nghỉ hưu:

– Đảng viên là người trực tiếp làm công tác Đảng. Họ thực hiện công tác Đảng ở nơi họ sinh sống lâu dài. Theo đó, Đảng viên sẽ trực tiếp tham gia sinh hoạt Đảng tại địa phương; tham gia hỗ trợ nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

– Khi về hưu, Đảng viên không trực tiếp tham gia hoạt động lao động phát triển đất nước bằng những công việc như khi còn tuổi lao động. Tuy nhiên, họ vẫn là Đảng viên, là lực lượng nòng cốt trong đội ngũ Đảng viên. Trách nhiệm của họ vẫn là hoàn thành đường lối, chủ trương của Đảng đã đề ra; Phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Vì vậy, kể cả khi đã đến tuổi nghỉ hưu, Đảng viên vẫn sinh hoạt Đảng. Họ vẫn tham gia vào quá trình xây dựng và phát triển đất nước bằng nhiều hoạt động khác nhau. Vì vậy, có thể khẳng định, Đảng viên khi nghỉ hưu vẫn giữ vai trò, nhiệm vụ, trách nhiệm đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp phát triển Đảng. Họ là những Đảng viên dày dạn kinh nghiệm, góp phần hỗ trợ thế hệ Đảng viên trẻ xây dựng đất nước.

Xem thêm bài viết hay:  Chủ thể pháp luật là gì? Chủ thể của quan hệ pháp luật là gì?

– Cán bộ đảng viên, đảng viên sinh hoạt tại nơi công tác, sinh sống ổn định lâu dài. Tuy nhiên, trong thực tế có những Đảng viên khi hết tuổi công tác ở một địa phương, đến tuổi nghỉ hưu lại chuyển đi địa phương khác (thường là quê quán).

Ví dụ: Bác Nguyễn Văn L, 61 tuổi, là công chức, công tác và làm việc tại UBND quận X. Bác đã công tác tại đây hơn 20 năm. Tuy nhiên, đây không phải là quê hương của bạn. Khi đến tuổi nghỉ hưu, bác L muốn về quê sinh sống, nghỉ ngơi và sinh hoạt Đảng ở đó. Vì vậy, ông Nguyễn Văn L làm đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng từ huyện X sang huyện Y.

Với những trường hợp như vậy, một câu hỏi đặt ra là Nhà nước quy định như thế nào về việc chuyển sinh hoạt Đảng của đảng viên khi nghỉ hưu?

2.2. Quy định về chuyển sinh hoạt Đảng của Đảng viên khi nghỉ hưu:

– Quy định 24-QĐ/TW do Nhà nước ban hành đã quy định cụ thể về vào sinh hoạt đảng chính thức. Như sau:

+ Thứ nhất, Đảng viên được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển đến đơn vị mới, nghỉ hưu, nghỉ chế độ, thôi việc, phục vụ, chuyển nơi thường trú thì trong thời hạn 60 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định có hiệu lực thi hành. hoặc thay đổi nơi cư trú phải làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức.

+ Thứ hai, trường hợp đảng viên chuyển sinh hoạt đảng chính thức ra ngoài đảng bộ huyện, tỉnh (và tương đương) thì đảng bộ huyện (và tương đương) nơi đảng viên chuyển đi có trách nhiệm làm thủ tục giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng. . . Khi đảng uỷ viên, chi bộ cơ sở trực thuộc tỉnh uỷ (và tương đương) chuyển sinh hoạt đảng chính thức thì ban tổ chức tỉnh uỷ (và tương đương) làm thủ tục giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng.

+ Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày được giới thiệu, đảng viên phải xuất trình giấy giới thiệu sinh hoạt đảng cho cấp ủy nơi chuyển đến để sinh hoạt đảng. Nếu quá thời hạn trên, đảng viên, tổ chức đảng có vi phạm phải báo cáo rõ nguyên nhân cụ thể để cấp ủy có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.

Xem thêm bài viết hay:  Phong cách thiết kế Nhật Bản là gì? Nguồn gốc và nét đặc trưng?

+ Khi chuyển sinh hoạt đảng chính thức cho một đảng viên, cấp ủy nơi đảng viên đó sinh hoạt và làm việc phải làm đầy đủ thủ tục, niêm phong hồ sơ và giao cho đảng viên trực tiếp mang về báo cáo với tổ chức đảng. thủ tục giới thiệu và tiếp nhận sinh hoạt đảng theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

+ Nếu đảng viên đang được thanh tra, kiểm tra hoặc đang xem xét giải quyết khiếu nại, tố cáo nhưng chưa chuyển sinh hoạt đảng chính thức.

Nhà nước đã quy định rất cụ thể, rõ ràng về việc chuyển sinh hoạt Đảng đối với Đảng viên. Theo đó, Đảng viên được chuyển đến đơn vị mới và được nghỉ hưu. Tuy nhiên, khi thực hiện chuyển công tác Đảng khi đến tuổi nghỉ hưu, Đảng viên cũng cần đảm bảo các quy định chung mà Nhà nước đã đề ra về thủ tục, thời gian thực hiện chuyển công tác Đảng. Việc Đảng viên chấp hành quy định về chuyển sinh hoạt Đảng giúp cơ quan Nhà nước quản lý công tác Đảng viên chặt chẽ hơn. Qua đó, giúp hoạt động Đảng bộ đạt hiệu quả tối ưu nhất.

Như vậy, theo quy định trên thì để chuyển sinh hoạt Đảng khi nghỉ hưu thì Đảng viên phải Nếu thay đổi nơi thường trú thì trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày quyết định có hiệu lực thi hành hoặc thay đổi nơi cư trú phải làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức. Cùng với đó, trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày được giới thiệu, đảng viên phải xuất trình giấy giới thiệu sinh hoạt đảng cho cấp ủy chi bộ nơi chuyển đến để sinh hoạt đảng. Có thể thấy, sinh hoạt Đảng là quyền và nghĩa vụ của Đảng viên. Nếu Đảng viên không tham gia sinh hoạt đảng thì không được hưởng các quyền lợi của Đảng viên, đồng thời bị xem xét xóa tên khỏi danh sách Đảng viên.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Quy định về chuyển sinh hoạt Đảng của Đảng viên khi nghỉ hưu của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận