Quy định tuổi Đảng viên? Tuổi Đảng viên được tính từ khi nào?

Quy định về tuổi Đảng viên ? Tuổi Đảng viên được tính khi nào? Quyền và nhiệm vụ của đảng viên?

Tuổi đảng khá quan trọng đối với mỗi đảng viên vì tuổi đảng là quá trình để nhà nước ghi nhận những cố gắng, nỗ lực, cố gắng, đóng góp cho Đảng, cho đất nước của đảng viên từ khi họ mới ra đời. kết nạp Đảng. Vậy quy định về độ tuổi của Đảng viên được quy định như thế nào? Tuổi Đảng viên được tính khi nào?

Cơ sở pháp lý:

– Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam

Sổ tay 01-HD/TW 2021 một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng

– Quy định 24-QĐ/TW 2021 về thi hành Điều lệ Đảng

Luật sư Tư vấn pháp lý Online miễn phí qua tổng đài:

1. Quy định về tuổi Đảng viên:

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là những chiến sĩ cách mạng hoạt động trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. phấn đấu vì mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, lợi ích của giai cấp công nhân, lợi ích của nhân dân lao động lên trên lợi ích của mình; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, nghiêm chỉnh chấp hành Điều lệ Đảng, nghiêm chỉnh chấp hành các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước ta; có công lao, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có đạo đức, lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong Đảng.

Đảng viên phải làm những việc sau đây:

– Phải có đơn tự nguyện xin vào Đảng;

– Khai báo trung thực lý lịch của mình với chi nhánh;

xem thêm: Thời gian học cảm tình Đảng sau khi đăng ký kết nạp Đảng là bao lâu?

– Phải được hai đảng viên chính thức giới thiệu:

+ Trường hợp tổ chức Đoàn là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thì những người vào Đảng đang trong độ tuổi thanh niên phải là đoàn viên và phải được sự đồng ý của ban chấp hành đoàn cơ sở và phải được đảng viên chính thức giới thiệu.

+ Ở những cơ quan, doanh nghiệp chưa có tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thì người vào Đảng phải là đoàn viên công đoàn và phải được sự đồng ý của ban chấp hành công đoàn. cơ sở và phải do đảng viên chính thức giới thiệu.

Xem thêm bài viết hay:  Vàng trắng là gì? Đặc tính và ưu nhược điểm của Vàng trắng?

Tại Khoản 2 Điều 2 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam có quy định về độ tuổi của người được xét kết nạp đảng, theo đó người được xét kết nạp đảng phải là công dân Việt Nam và người đó phải đủ mười tám tuổi trở lên. Tại Điều 1 Quy định 24-QĐ/TW năm 2021 về thi hành Điều lệ Đảng có quy định rõ hơn về độ tuổi vào đảng, theo quy định tại điều này là đối với những người vào đảng, vào thời điểm nào. của chi bộ Khi xét kết nạp Đảng phải là công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi đến đủ 60 tuổi (tính theo tháng). Công dân Việt Nam trên 60 tuổi vẫn có thể được kết nạp Đảng, nhưng người có nguyện vọng vào Đảng phải do Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, quyết định. Điều 1 Hướng dẫn 01-HD/TW 2021 quy định một số vấn đề cụ thể trong thi hành Điều lệ Đảng có quy định về độ tuổi đối với công dân trên 60 tuổi có nguyện vọng vào Đảng, cụ thể là người có nguyện vọng vào Đảng. Người muốn được kết nạp đảng phải có đủ các điều kiện sau đây:

– Có sức khỏe tốt và uy tín;

– Các đối tượng này phải đang công tác, cư trú ở cơ sở chưa có tổ chức đảng, chưa có đảng viên hoặc do yêu cầu đặc biệt;

– Các đối tượng này đã được sự đồng ý bằng văn bản của ban thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trước khi cấp ủy có thẩm quyền ra quyết định kết nạp.

2. Tuổi Đảng được tính khi nào?

Tại Điều 5 Hướng dẫn 01-HD/TW 2021 quy định một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng có quy định về cách tính tuổi đảng đối với đảng viên, theo điều này cách tính tuổi đảng đối với viên đảng được tính như sau:

xem thêm: Xử lý trường hợp đảng viên sinh con thứ ba

– Tuổi đảng của đảng viên được tính từ ngày cấp có thẩm quyền ký quyết định kết nạp đảng viên trừ đi khoảng thời gian đảng viên không sinh hoạt đảng. Thời gian đảng viên không sinh hoạt đảng là khoảng thời gian:

+ Đảng viên bị khai trừ (kể cả trường hợp bị khai trừ có thời hạn theo quy định của Điều lệ Đảng khóa II),

Xem thêm bài viết hay:  Bao gồm nhưng không giới hạn được hiểu nghĩa như thế nào?

+ Thời gian bị xóa tên đảng viên,

Khoảng thời gian đảng viên mất liên lạc với tổ chức đảng

+ Thời gian gián đoạn do đảng viên chuyển sinh hoạt đảng.

– Trường hợp đảng viên chưa có quyết định kết nạp đảng hoặc không còn lưu được bản sao quyết định kết nạp thì lấy ngày vào Đảng của đảng viên ghi trong thẻ đảng viên. để tính toán.

– Đối với công dân đã bị khai trừ Đảng nhưng đã được cấp có thẩm quyền kiểm tra, xác minh và kết luận bị oan, sai và từ khi bị khai trừ Đảng đến nay không có vi phạm gì. Đảng viên vi phạm sẽ bị phục hồi đảng viên, trường hợp này sẽ tính tuổi đảng viên liên tục

– Trường hợp Đảng viên được kết nạp lại phải làm bản khai tuổi đảng và báo cáo chi bộ. Sau đó, chi bộ thẩm tra và báo cáo đảng uỷ cơ sở, sau đó đảng uỷ cơ sở thẩm định và báo cáo cấp trên trực tiếp. Ban Thường vụ Đảng ủy cấp trên trực tiếp sẽ xem xét và ra quyết định tính lại tuổi đảng đối với đảng viên (đối với việc tính lại tuổi đảng đối với đảng viên bị khai trừ đã hết thời hạn theo quy định của pháp luật). Điều lệ Đảng khóa II, thời gian mất liên lạc với tổ chức đảng và thời gian gián đoạn do chuyển sinh hoạt đảng thực hiện theo quy định này). Trường hợp đảng viên tái kết nạp được công nhận chính thức thì tuổi đảng tính từ ngày cấp có thẩm quyền ra quyết định kết nạp lần đầu đối với đảng viên đó, trừ thời gian không sinh hoạt đảng. . (trường hợp đặc biệt do Ban Bí thư tự xem xét, quyết định).

xem thêm: Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu trong năm của Đảng viên

3. Quyền và nhiệm vụ của đảng viên:

Điều 2 và 3 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định về quyền và nghĩa vụ của đảng viên, theo đó:

Đảng viên có các nhiệm vụ sau đây:

Đảng viên phải tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng. Đảng viên phải chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và của Đảng. pháp luật của Nhà nước; Đảng viên phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Đảng viên phải tuyệt đối phục tùng sự phân công, điều động của Đảng

Xem thêm bài viết hay:  Hợp đồng mua bán tài sản là gì? Quy định về hợp đồng mua bán tài sản?

– Không ngừng học tập và rèn luyện, không ngừng nâng cao trình độ kiến ​​thức, không ngừng nâng cao năng lực công tác, không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, phải có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Đảng viên phải chấp hành nghiêm chỉnh quy định của Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

– Đảng viên phải liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; phải chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, phải bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; phải tích cực tham gia công tác đoàn thể, công tác xã hội ở cơ quan và ở gia đình; phải tuyên truyền vận động gia đình và toàn dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

– Đảng viên phải tham gia xây dựng và bảo vệ đường lối, chính sách, tổ chức đảng; phải chấp hành kỷ luật, phải giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng; phải thường xuyên tự phê bình và phê bình, phải trung thực với Đảng; phải làm tốt công tác phát triển đảng viên; phải tham gia sinh hoạt đảng và đóng đảng phí theo quy định.

Đảng viên có các quyền sau đây:

– Đảng viên được thông tin, thảo luận về Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; Đảng viên được biểu quyết các công việc của Đảng.

xem thêm: Đảng viên là gì? Nhiệm vụ, vai trò, quyền hạn của Đảng viên?

Đảng viên có quyền ứng cử, đề cử, bầu cử vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng các cấp theo quy định của Trung ương.

– Đảng viên có quyền phê bình, chất vấn hoạt động của tổ chức đảng

– Đảng viên có quyền trình bày ý kiến ​​khi tổ chức đảng nhận xét, quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật đối với mình.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Quy định tuổi Đảng viên? Tuổi Đảng viên được tính từ khi nào? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận