Quản lý đất đai là gì? Các cơ quan quản lý nhà nước về đất đai?

Quản lý đất đai và quản lý nhà nước về đất đai là gì? Cơ quan quản lý nhà nước về đất đai? Nội dung quản lý nhà nước về đất đai? Các tổ chức thực hiện dịch vụ trong lĩnh vực đất đai?

Đất đai là tài nguyên có hạn, việc khai thác, sử dụng đất bừa bãi, không có tổ chức sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của con người và sự phát triển kinh tế – xã hội của đất đai. nước,… Vì vậy công tác quản lý đất đai có vai trò hết sức quan trọng. Vậy quản lý đất đai là gì? Cơ quan quản lý nhà nước về đất đai?

Cơ sở pháp lý:

– Luật đất đai năm 2013;

– Nghị định 43/2014 / NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Luật sư Tư vấn luật miễn phí qua tổng đài điện thoại:

1. Quản lý đất đai và quản lý nhà nước về đất đai là gì?

Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước nhân danh chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Đất đai là tài nguyên vô giá và có hạn, là điều kiện cho sự sống của con người, động vật và thực vật trên trái đất.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 54 Hiến pháp năm 2013: “Đất đai là tài nguyên quốc gia đặc biệt, tài nguyên quan trọng để phát triển đất nước và được quản lý theo pháp luật”.

Như vậy, đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia vì đất đai là một trong những bộ phận của lãnh thổ quốc gia, được giới hạn bởi ranh giới giữa các quốc gia. Đất đai có vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế – xã hội, vì vậy cần phải quản lý đất đai, có biện pháp sử dụng đất đai một cách hiệu quả và hợp lý nhất, tránh lãng phí. tài nguyên, tránh sử dụng đất bừa bãi gây ra những hậu quả khó lường: như tài nguyên cạn kiệt, sử dụng kém hiệu quả, bỏ hoang,….

Quản lý đất đai là quá trình sử dụng và phát triển đất đai ở nông thôn hay thành thị, quản lý các hoạt động sử dụng tài nguyên đất đai vào nhiều mục đích khác nhau. Việc quản lý đất đai dựa trên các yếu tố: con người, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, hệ thống tổ chức. Để quản lý tốt đất đai, cần có những người đủ phẩm chất, năng lực để ban hành văn bản và tổ chức phân công công việc phù hợp với từng bộ phận trong bộ máy.

Quản lý nhà nước về đất đai là tổng hợp các hoạt động của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm thực hiện và bảo vệ quyền sở hữu của Nhà nước về đất đai, là hoạt động nắm chắc tình hình sử dụng đất. đất đai trong việc phân phối, bố trí lại theo quy hoạch, kế hoạch khi kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng đất. Đồng thời, căn cứ pháp luật đất đai và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, Nhà nước kiểm tra, xử lý tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo những vấn đề phát sinh trong quan hệ đất đai. .

xem thêm: Vận dụng lý luận địa tô của C.Mác vào quản lý ruộng đất ở Việt Nam hiện nay

2. Cơ quan quản lý nhà nước về đất đaimộttôi:

Cơ quan quản lý nhà nước về đất đai hiện nay được quy định tại Điều 24 Luật Đất đai năm 2013 như sau:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu bài phát biểu của học sinh và phụ huynh học sinh ngày 20/11

“Điều 24. Cơ quan quản lý đất đai

1. Hệ thống tổ chức cơ quan quản lý đất đai được tổ chức thống nhất từ ​​trung ương đến địa phương.

2. Cơ quan quản lý nhà nước về đất đai ở trung ương là Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Cơ quan quản lý đất đai ở địa phương được thành lập ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tổ chức dịch vụ công về đất đai được thành lập và hoạt động theo quy định của Chính phủ. ”

Bên cạnh đó, tại Điều 4 Nghị định 43/0214 / NĐ-CP đã được sửa đổi bổ sung bởi Khoản 3 Điều 2 Nghị định 01/2017 / NĐ-CP cụ thể:

“Điều 4. Cơ quan quản lý đất đai

1. Cơ quan quản lý đất đai ở địa phương bao gồm:

xem thêm: Cơ quan quản lý nhà nước là gì? Hệ thống cơ quan quản lý nhà nước?

a) Cơ quan quản lý đất đai ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là Sở Tài nguyên và Môi trường;

b) Cơ quan quản lý đất đai ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh là Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. Cơ quan tài nguyên và môi trường ở địa phương gồm Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện một số nhiệm vụ trong công tác quản lý nhà nước về đất đai. .

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm xây dựng tổ chức bộ máy quản lý đất đai ở địa phương; Ủy ban nhân dân cấp huyện bố trí công chức địa chính xã, phường, thị trấn để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ.

4. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của cơ quan quản lý đất đai ở địa phương và nhiệm vụ của công chức địa chính. xã, phường, thị trấn. ”

Theo đó, cơ quan quản lý nhà nước về đất đai được chia thành 04 cơ quan chuyên môn, phân bố từ trung ương đến địa phương:

Thứ nhất: Cơ quan quản lý nhà nước về đất đai ở Trung ương là Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đây là cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ trên phạm vi cả nước và quản lý các dịch vụ công về quản lý, sử dụng đất đai.

Thứ hai: Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan quản lý đất đai ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có chức năng quản lý và đo đạc bản đồ, chịu sự lãnh đạo về chuyên môn của Bộ Tài nguyên và Môi trường. và môi trường.

xem thêm: Luật đất đai là gì? Nguyên tắc của Luật đất đai và quản lý đất đai?

Thứ ba: Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan quản lý đất đai ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, có chức năng quản lý nhà nước về đất đai và môi trường.

Thứ tư: Công chức địa chính cấp xã là người giúp Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn quản lý đất đai. Công chức địa chính cấp xã do Ủy ban nhân dân cấp huyện bổ nhiệm. Hiện nay, có nhiều trường hợp cán bộ địa chính cấp xã chuyển công tác khác sang làm công tác quản lý đất đai nên trình độ chuyên môn chưa đáp ứng yêu cầu.

Xem thêm bài viết hay:  27 Biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống

Ở Trung ương, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của cơ quan quản lý đất đai ở địa phương và nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước. . địa chính xã, phường, thị trấn. Ở cấp địa phương gồm Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai được giao thực hiện một số nhiệm vụ trong công tác quản lý nhà nước về đất đai.

3. Nội dung quản lý nhà nước về đất đai:

Căn cứ quy định tại Điều 22 Luật Đất đai năm 2013, Nhà nước quản lý đất đai với các nội dung sau đây:

+ Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai và tổ chức thực hiện các văn bản đó.

+ Xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính, lập bản đồ hành chính.

+ Khảo sát, đo đạc, lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất; điều tra, đánh giá tài nguyên đất; khảo sát giá đất xây dựng.

+ Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

xem thêm: Quy định về cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội

+ Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

+ Quản lý việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất.

+ Đăng ký đất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

+ Thống kê, kiểm kê đất đai.

Xây dựng hệ thống thông tin đất đai.

+ Quản lý tài chính về đất đai và giá đất.

+ Quản lý và giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

+ Thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai.

xem thêm: Cơ quan quản lý nhà nước về Giáo dục và Đào tạo

+ Phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai.

+ Giải quyết tranh chấp về đất đai; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quản lý và sử dụng đất đai.

+ Quản lý các hoạt động dịch vụ trên đất.

Nội dung quản lý đất đai nêu trên đảm bảo việc sử dụng và phát triển quỹ đất, khai thác lợi nhuận thu được từ đất (thông qua thuế, cho thuê, chuyển nhượng, …) và giải quyết các tranh chấp liên quan đến đất. đất.

4. Tổ chức kinh doanh dịch vụ trong lĩnh vực đất đai:

Bên cạnh việc tổ chức, kiện toàn hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành về đất đai, các tổ chức dịch vụ công về quản lý, sử dụng đất đai đã được quy định tại Luật Đất đai năm 2013, trong đó có Văn phòng đăng ký đất đai, tổ chức phát triển quỹ đất.

Đầu tiên, Văn phòng đăng ký đất đai là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập hoặc tổ chức lại trên cơ sở hợp nhất. Tài nguyên và Môi trường và các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hiện có thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn; có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu riêng và được mở tài khoản để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Xem thêm bài viết hay:  Lương tham gia bảo hiểm xã hội là gì? Cách tính tiền lương đóng BHXH 2022?

Văn phòng đăng ký đất đai có chức năng đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các trường hợp ủy quyền theo quy định; xây dựng, quản lý, cập nhật, đo đạc, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai; cung cấp thông tin đất đai theo quy định cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu và thực hiện các dịch vụ khác trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ phù hợp với năng lực theo quy định của pháp luật.

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai được thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng đăng ký đất đai theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

xem thêm: Quản lý đất đai trước khi có Luật Đất đai

Thứ hai, Tổ chức phát triển quỹ đất là đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập theo quy định của pháp luật về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu riêng và được mở tài khoản để hoạt động theo quy định của pháp luật; có chi nhánh tại huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Đối với những địa phương đã có Tổ chức phát triển quỹ đất cấp tỉnh, cấp huyện thì tổ chức lại Tổ chức phát triển quỹ đất trên cơ sở sáp nhập Tổ chức phát triển quỹ đất cấp tỉnh, cấp huyện hiện có.

Chức năng của tổ chức phát triển quỹ đất: tạo lập, phát triển, quản lý và khai thác quỹ đất; tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện các dịch vụ khác.

Văn phòng đăng ký đất đai, tổ chức phát triển quỹ đất phải được thành lập trước ngày 31 tháng 12 năm 2015 tại địa phương. Điều này giúp đơn giản hóa các thủ tục hành chính, mang lại nhiều tiện ích cho người sử dụng đất. Các dịch vụ trong lĩnh vực đất đai bao gồm: Điều tra, đánh giá đất đai; Cải thiện đất; Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, lập Hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Tư vấn xác định giá đất; Đấu giá quyền sử dụng đất; Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Quản lý đất đai là gì? Các cơ quan quản lý nhà nước về đất đai? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận