Quan điểm lịch sử cụ thể là gì? Nội dung, biểu hiện và ý nghĩa?

Quan điểm lịch sử cụ thể là gì? Nội dung và biểu hiện của quan điểm lịch sử cụ thể? Ý nghĩa của quan điểm lịch sử cụ thể là gì?

Nguyên lý về sự phát triển là cơ sở hình thành quan điểm lịch sử cụ thể và nguyên lý về mối liên hệ phổ biến. Mọi hiện tượng, sự vật trong thế giới đều tồn tại và vận động, phát triển trong những điều kiện thời gian và không gian nhất định. Trên thực tế, nhiều bạn đọc thắc mắc quan điểm lịch sử cụ thể là gì, nội dung, biểu hiện và ý nghĩa của quan điểm lịch sử là gì?

1. Thế nào là quan điểm lịch sử cụ thể?

Quan điểm lịch sử cụ thể là quan điểm mà khi tiến hành xem xét, nghiên cứu một sự vật, hiện tượng hay sự kiện nào đó, chúng ta cần phải quan tâm đến mọi yếu tố từ chủ quan đến khách quan liên quan đến các đối tượng này.

Cơ sở hình thành quan điểm lịch sử cụ thể xuất phát từ nguyên lý về mối liên hệ phổ biến và nguyên lý về sự phát triển. Mọi sự vật, hiện tượng của thế giới đều tồn tại, vận động và phát triển trong những điều kiện thời gian và không gian cụ thể khác nhau. Điều kiện về thời gian và không gian này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đặc điểm, tính chất của sự vật đó.

Ví dụ về quan điểm lịch sử cụ thể:

Theo triết học Mác – Lênin, lịch sử phản ánh sự biến đổi lịch sử của thế giới khách quan trong quá trình lịch sử cụ thể về nguồn gốc, sự phát triển và biến đổi của các hiện tượng, sự vật; thể hiện lịch sử cụ thể về nguồn gốc và các giai đoạn phát triển của hiện tượng, sự vật.

Hiện nay, các hiện tượng hay sự vật đều có khởi đầu từ sự hình thành, phát triển và suy tàn của chúng, và quá trình này biểu hiện cụ thể sẽ bao gồm mọi biến đổi, phát triển diễn ra. trong những hoàn cảnh, điều kiện khác nhau trong thời gian và không gian khác nhau.

2. Nội dung và cách thể hiện quan điểm lịch sử cụ thể:

2.1. Cơ sở khách quan của một quan điểm lịch sử cụ thể:

Nguyên lý về sự phát triển và nguyên lý về mối liên hệ phổ biến là cơ sở hình thành quan điểm lịch sử cụ thể. Mọi hiện tượng, sự vật trong thế giới đều tồn tại và vận động, phát triển trong những điều kiện không gian và thời gian nhất định.

Nhân tố tác động trực tiếp đến tính chất, đặc điểm của sự vật là điều kiện không gian và thời gian. Cùng một sự vật nhưng nếu tồn tại trong những điều kiện thời gian, không gian khác nhau sẽ làm cho tính chất, đặc điểm của nó khác nhau, có khi có thể làm thay đổi hoàn toàn bản chất của sự vật này.

Xem thêm bài viết hay:  Phản tố là gì? Yêu cầu phản tố theo Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015?

2.2. Yêu cầu của quan điểm lịch sử cụ thể:

Quan điểm lịch sử cụ thể có những yêu cầu chủ yếu sau:

Đầu tiên, Nhận thức sự vận động của vũ trụ với tư cách là phương thức tồn tại của vật chất là nguyên tắc lịch sử cụ thể cần có.

Thứ hai, Nguyên tắc lịch sử cụ thể đòi hỏi phải nghiên cứu sự vật hiện tượng, nghiên cứu sự vật trong sự vận động, phát triển của chúng trong từng thời kỳ nhất định.

Đồng thời, nguyên tắc lịch sử cụ thể đòi hỏi trong hoạt động nhận thức và thực tiễn phải biết phân tích từng tình huống cụ thể vì đây là yếu tố quan trọng nhất trong các yếu tố thuộc nội dung của nguyên tắc lịch sử. lịch sử cụ thể.

Thực chất của nguyên tắc lịch sử cụ thể nằm ở chỗ, trong quá trình nhận thức hiện tượng, sự vật sẽ diễn ra sự chuyển hóa qua lại của hiện tượng và sự vật, phải tái hiện được sự phát triển của sự vật. , hiện tượng đó, sự vận động của chính nó, đời sống của hiện tượng, sự vật đó.

Nguyên tắc lịch sử cụ thể có nhiệm vụ chính là tái hiện các hiện tượng, sự vật thông qua lăng kính của các tính ngẫu nhiên lịch sử, theo trình tự thời gian và không gian sẽ có tính không liên tục.

Nội dung quan trọng nhất của nguyên tắc lịch sử cụ thể là sự mô tả các sự kiện cụ thể theo trình tự chặt chẽ của sự hình thành hiện tượng, sự hình thành sự vật. Giá trị của nguyên tắc này là ở chỗ, nhờ nguyên tắc lịch sử cụ thể nên có thể phản ánh sự vận động lịch sử đa dạng và sự vận động phong phú của các hình thức biểu hiện cụ thể của sự vật hiện tượng, sự vật mà thông qua đó có thể nhận thức được bản chất của nó.

Thứ ba, Nguyên tắc lịch sử cụ thể không chỉ đòi hỏi sự nhận thức những biến đổi diễn ra trong hiện tượng và sự vật, nhận thức những trạng thái thay thế của chất lượng, mà còn đòi hỏi những nguyên tắc lịch sử cụ thể đòi hỏi phải xác định những nguyên tắc lịch sử cụ thể. Quy luật khách quan quy định sự vận động, phát triển của sự vật hiện tượng quyết định sự tồn tại hiện tại và quyết định những khả năng chuyển hóa thành hiện tượng, sự vật mới thông qua sự phủ định.

Vì vậy, bạn đọc cần lưu ý rằng chỉ khi tìm ra được mối liên hệ giữa các trạng thái chất tạo nên lịch sử hình thành và phát triển của các hiện tượng, sự vật thì chúng ta mới giải thích được chúng. những đặc điểm định lượng, định tính cụ thể của sự vật, hiện tượng và bản chất thực sự của chúng.

Xem thêm bài viết hay:  Che giấu tội phạm là gì? Mức phạt tù với tội che giấu tội phạm?

Thứ tư, Nhận thức hiện tượng học, nhận thức sự vật theo những nguyên tắc lịch sử cụ thể, thực chất là nhận thức sự biến đổi của sự vật, hiện tượng, nhận thức các mối liên hệ, tồn tại theo thời gian, không gian. sự khác nhau của từng mặt, đặc điểm, từng thuộc tính của hiện tượng, sự vật.

Tránh khuynh hướng trừu tượng, giáo điều, không cụ thể. Mặt khác, người đọc cũng cần đề phòng khuynh hướng tuyệt đối hóa cái cụ thể, không nhìn thấy hiện tượng, sự vật trong quá trình biến đổi, vận động.

Thứ năm, Ngoài ra, nguyên tắc lịch sử cụ thể còn đòi hỏi chúng ta phải xem xét các hiện tượng, sự vật trong mối liên hệ cụ thể của chúng.

3. Ý nghĩa của quan điểm lịch sử cụ thể:

Nghiên cứu nguyên lý về mối liên hệ phổ biến có thể rút ra một cách đầy đủ ý nghĩa phương pháp luận sau đây:

Đầu tiên, Vì các mối liên hệ là sự tác động chuyển hóa, qua lại và quy định lẫn nhau giữa các hiện tượng, sự vật và các mối liên hệ có tính phổ biến, khách quan, nên trong hoạt động thực tiễn và hoạt động nhận thức của con người phải tôn trọng quan điểm toàn diện, tránh xem xét phiến diện.

Thứ hai, Quan điểm toàn diện đòi hỏi chúng ta phải nhận thức sự vật trong mối quan hệ qua lại giữa các yếu tố, giữa các bộ phận, giữa các mặt của bản thân sự vật và trong sự tác động, tác động qua lại giữa các sự vật. với các sự vật khác, kể cả mối liên hệ gián tiếp và mối liên hệ trực tiếp, trên cơ sở đó mới có thể nhận thức đầy đủ, chính xác về sự vật, hiện tượng này.

Thứ ba, Đồng thời, quan điểm toàn diện đòi hỏi chúng ta phải biết phân biệt từng mối liên hệ, chú ý đến mối liên hệ bản chất, mối liên hệ bên trong, mối liên hệ quan trọng nhất, mối liên hệ tất yếu. và cần quan tâm đến sự chuyển hóa lẫn nhau giữa các mối quan hệ này để hiểu rõ bản chất của sự vật và đề ra các giải pháp tác động phù hợp với mục đích mang lại hiệu quả. cao nhất trong các hoạt động giải trí của chính họ.

Đối với hoạt động giải trí trong thực tế, theo quan điểm tổng lực, khi tác động trở lại vào các sự vật, hiện tượng, chúng ta cần chú ý đến các mối liên hệ bên trong của sự vật mà còn đối với các sự vật khác. quan hệ của nó với những thứ khác.

Xem thêm bài viết hay:  Dãy Hoàng Liên Sơn ở đâu? Nằm giữa hai con sông nào?

Đồng thời phải biết sử dụng đồng bộ các phương tiện, các biện pháp tác động khác nhau nhằm mang lại hiệu quả cao nhất. Thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; mặt khác, phải biết tranh thủ thời cơ để vượt qua thách thức do xu thế quốc tế hóa mang lại trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và toàn cầu hóa kinh tế; phát huy nội lực của nước ta. Các mối liên hệ phong phú, đa dạng hiện tượng, sự vật khác nhau, thời gian, không gian khác nhau nên các mối liên hệ biểu hiện khác nhau, vì vậy trong hoạt động thực tiễn và hoạt động nhận thức của con người phải tôn trọng quan điểm lịch sử đặc thù.

Thứ tư, Triết học Mác – Lênin đã kế thừa và phát triển những thành tựu quan trọng nhất của tư duy triết học trong lịch sử nhân loại. là sản phẩm của lịch sử. Những yêu cầu cơ bản của quan điểm lịch sử, cụ thể:

Một là, Chủ thể trong hoạt động nhận thức cần nắm được quá trình hình thành, tồn tại và phát triển cụ thể của sự vật cụ thể thông qua hoàn cảnh cụ thể, điều kiện cụ thể. Bần tiện:

– Chúng ta cần biết sự vật ra đời như thế nào, sự vật tồn tại như thế nào, dưới những điều kiện, hoàn cảnh nào và chịu sự chi phối của những quy luật nào;

– Hiện thực, sự vật đang tồn tại như thế nào, tồn tại trong những điều kiện gắn liền, chịu sự chi phối của quy luật nào, hiện thực là gì;

– Trên cơ sở đó, chúng ta cần nắm bắt xem sự vật có khả năng tồn tại như thế nào trong điều kiện tương lai,…

Hai là, Các chủ thể trong các hoạt động giải trí thực tế cần thiết kế và phát triển các biện pháp đối phó cụ thể. Từ đó vận dụng những biện pháp đối lập này vào những sự vật hiện có, những sự vật cụ thể trong những điều kiện, tình huống, mối quan hệ gắn liền và chúng ta cần lưu ý không nên áp dụng những khuôn mẫu chung chung trong bất kể điều kiện, hoàn cảnh, mối quan hệ hay đối với bất kỳ sự vật nào.

Ba là, những quan điểm lịch sử cụ thể được V. I. Lênin cô đọng trong nhận xét xem xét từng yếu tố từ quan điểm của một hiện tượng lạ nhất định.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Quan điểm lịch sử cụ thể là gì? Nội dung, biểu hiện và ý nghĩa? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận