Quan điểm của Đảng trong chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc

Chiến tranh nhân dân là gì? Mục đích, đối tượng tác chiến của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc? Nêu đặc điểm, tính chất của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc? Vị trí của Đảng trong chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc? Trách nhiệm của học sinh trong việc bảo vệ Tổ quốc?

Từ xa xưa, đất nước Việt Nam đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh dựng nước và giữ nước để giành độc lập dân tộc. Tiến hành chiến tranh nhân dân là một trong những quan điểm tư tưởng trong đường lối quân sự của Đảng và cũng là quy luật tất thắng trong chiến tranh bảo vệ nền độc lập của dân tộc ta. Vậy chiến tranh nhân dân là gì? Quan điểm của Đảng trong chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc là gì?

1. Chiến tranh nhân dân là gì?

Chiến tranh nhân dân là một chiến lược quân sự ở Việt Nam do toàn dân tiến hành, nhằm bảo vệ lợi ích của nhân dân, bảo vệ độc lập, tự do, hạnh phúc của dân tộc, bảo vệ độc lập, chủ quyền của Tổ quốc. toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa và mọi thành quả cách mạng.

Tại Khoản 4 Điều 2 Luật Quốc phòng 2018 (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019) khái niệm Chiến tranh nhân dân được quy định như sau:

chiến tranh nhân dân là cuộc chiến tranh toàn dân, toàn diện, lấy lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt nhằm bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và bảo vệ Nhân dân, Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.”

2. Mục tiêu, đối tượng tác chiến của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc:

2.1. Mục đích:

Đó là quá trình sử dụng tiềm lực của đất nước (tiềm lực thiên nhiên và con người), tiềm lực quốc phòng, an ninh (nhân lực, vật lực, tài chính) nhằm đánh bại âm mưu xâm lược, lật đổ của kẻ thù. thù địch với cách mạng nước ta.

Lực lượng: là lực lượng toàn dân, bao gồm lực lượng chính trị và lực lượng quân sự, trong đó lực lượng vũ trang nhân dân ba loại hình làm nòng cốt.

Mục đích: Làm thất bại ý đồ xâm lược, lật đổ cách mạng nước ta của kẻ thù, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ văn hóa và trật tự an toàn xã hội; sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, lợi ích quốc gia dân tộc; giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình, phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

2.2. Đối tượng chiến đấu:

Đối tượng chiến đấu:

Đối tượng đấu tranh của ta là: Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động xâm lược, phá hoại, lật đổ cách mạng nước ta.. Hiện nay, chúng đang thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” bạo loạn, lật đổ nhằm xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta và sẵn sàng sử dụng lực lượng vũ trang để ra tay hành động quân sự khi có thời cơ.

Âm mưu, thủ đoạn chủ yếu của kẻ thù khi xâm lược nước ta:

Đánh nhanh, thắng nhanh, kết hợp tiến công quân sự từ bên ngoài với bạo loạn, lật đổ từ bên trong; kết hợp với các biện pháp chính trị để đánh lừa dư luận. PHỤC VỤlợi dụng triệt để các vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta. Tham gia lực lượng với quân số đông đảo, được trang bị vũ khí quân sự hiện đại.

Xem thêm bài viết hay:  Phân tích nhân vật Phương Định trong Những ngôi sao xa xôi

Điểm mạnh, điểm yếu của địch khi tiến hành chiến tranh xâm lược:

– Sức lực: Có lợi thế về sức mạnh quân sự, tiềm lực kinh tế và tiềm lực khoa học công nghệ. Có thể câu kết với các thế lực phản động trong nước, chống phá từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong.

Điểm yếu: Tiến hành chiến tranh phi nghĩa sẽ bị thế giới phản đối, lên án. Chúng phải đối phó với một dân tộc ta có truyền thống yêu nước bất khuất, chống xâm lược. Ngoài ra, điều kiện địa hình hiểm trở, thời tiết phức tạp tạo điều kiện cho địch sử dụng lực lượng, phương tiện tác chiến.

3. Tính chất, đặc điểm của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc:

3.1. Tự nhiên:

Đây là cuộc chiến tranh chính nghĩa, cách mạng tự vệ, bảo vệ độc lập, tự do của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

– Đây là cuộc chiến tranh “của dân, do dân, vì dân” với sự tham gia của toàn dân, nòng cốt là lực lượng vũ trang của ba thứ quân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

– Một cuộc chiến tranh hiện đại (vũ khí, trang bị, tri thức và NTQS).

3.2. đặc trưng:

Trong bối cảnh quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, chúng ta tiến hành chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc, góp phần thực hiện những mục tiêu lớn của thời đại.

– Nhân dân ta phải bảo vệ độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xuất nhập.

– Ngay từ đầu và trong suốt cuộc chiến, cuộc chiến diễn ra khẩn trương, phức tạp và ác liệt.

– Cuộc chiến tranh độc lập, tự lực, tự cường. Ngoài ra, được sự ủng hộ của toàn thể nhân loại tiến bộ trên thế giới.

4. Quan điểm của Đảng trong chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc:

Tiến hành chiến tranh nhân dân, toàn dân đánh giặc, lấy lực lượng vũ trang làm nòng cốt. Kết hợp tác chiến của bộ đội địa phương với tác chiến của bộ đội chủ lực.

Chức vụ:

Đây là quan điểm cơ bản xuyên suốt, thể hiện tính nhân văn sâu sắc trong tiến hành chiến tranh.

Đây là cuộc chiến tranh của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân với tinh thần cao cả nhất.

Đây là điều kiện để ta phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp trong chiến tranh.

Nội dung cho thấy:

Đảng không chỉ dựa vào lực lượng vũ trang mà còn phải dựa vào sức mạnh toàn dân, tiến hành chiến tranh nhân dân, toàn dân đánh giặc…

Khi có chiến tranh thì động viên toàn dân đánh giặc, tổ chức quần chúng và lực lượng vũ trang nhân dân trực tiếp chiến đấu, phục vụ chống chiến tranh xâm lược của địch. Lực lượng nòng cốt đó là lực lượng vũ trang nhân dân, gồm ba thứ quân: dân quân tự vệ, bộ đội địa phương và bộ đội chủ lực.

Tiến hành chiến tranh toàn dân là truyền thống, là quy luật tất thắng trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc của dân tộc ta trước những kẻ xâm lược mạnh hơn ta gấp nhiều lần.

Biện pháp thực hiện:

Xem thêm bài viết hay:  Vì sao văn hóa phương Tây phát triển hơn văn hóa phương Đông

Tăng cường giáo dục quốc phòng và an ninh cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nói chung và học sinh, sinh viên nói riêng.

Không ngừng chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, nhất là về chất lượng chính trị.

Không ngừng nghiên cứu nghệ thuật quân sự, nghiên cứu các cuộc chiến tranh gần đây trên thế giới để phát triển nghệ thuật quân sự của chúng ta lên một tầm cao mới.

Tiến hành chiến tranh toàn diện, kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh quân sự, chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, lấy đấu tranh quân sự làm chính, lấy thắng lợi trên chiến trường làm nhân tố quyết định. quyết chiến thắng:

Chức vụ: Quan điểm này có vai trò quan trọng, vừa là kim chỉ nam, vừa là kim chỉ nam cho những hành động cụ thể để giành thắng lợi trong chiến tranh.

Nội dung:

Chiến tranh của nước ta là chiến tranh chính nghĩa, tự vệ, cách mạng. Vì vậy, phải phát huy sức mạnh toàn dân, đánh giặc trên tất cả các mặt: quân sự, chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, tư tưởng.

Các mặt trận đấu tranh cần kết hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau, tạo điều kiện để đấu tranh quân sự giành thắng lợi trên chiến trường, cùng tạo thành sức mạnh tổng hợp to lớn để chiến đấu giành thắng lợi. bức vẽ.

Truyền thống và kinh nghiệm chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc trong lịch sử của ông cha ta cũng như dưới sự lãnh đạo của Đảng ta đã đánh địch trên nhiều mặt, nhưng chủ yếu là ta đánh địch và đánh địch trên bộ. mặt trận quân sự vì độc lập dân tộc.

Dung dịch:

Đảng ta phải có đường lối chiến lược, sách lược đúng đắn, tạo thế và lực cho từng mặt trận đấu tranh để tạo nên sức mạnh tổng hợp, trước mắt tập trung đấu tranh làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”. bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Khi kẻ thù phát động chiến tranh xâm lược thì huy động sức mạnh toàn dân chiến đấu trên các mặt trận.

Vận dụng sáng tạo nhiều hình thức, phương pháp đấu tranh phù hợp trên từng mặt trận; đồng thời có nghệ thuật chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ giữa các mặt trận đấu tranh trong từng thời kỳ cũng như trong quá trình phát triển của chiến tranh. Phải luôn nắm vững, lấy đấu tranh quân sự làm chính, lấy thắng lợi trên chiến trường là nhân tố quyết định kết thúc chiến tranh.

Chuẩn bị mọi mặt trong cả nước cũng như từng khu vực để có thể đánh lâu dài, ra sức thu hẹp không gian, rút ​​ngắn thời gian chiến tranh để giành thắng lợi càng sớm càng tốt:

Nhận diện kẻ thù mạnh và khi xâm lược nước ta chúng dựa vào sức mạnh quân sự áp đảo; Đảng ta chỉ rõ phải thực hiện “đánh nhanh, giải quyết nhanh” theo học thuyết “không – đất – biển” để đạt được mục đích của chiến tranh xâm lược.

Đảng chỉ rõ phải chuẩn bị mọi mặt trong cả nước cũng như từng khu vực để có thể kháng chiến lâu dài. Bên cạnh đó, ra sức tạo thời cơ, nắm bắt thời cơ, chủ động đối phó với địch có hiệu quả, giành thắng lợi trong thời gian cần thiết. Mặt khác, bạn cũng phải sẵn sàng đánh bại kẻ thù trong mọi điều kiện.

Xem thêm bài viết hay:  Đất cơ sở tôn giáo là gì? Quy định về giao đất cho cơ sở tôn giáo?

Kết hợp kháng chiến với xây dựng, vừa kháng chiến vừa xây dựng, ra sức sản xuất, thực hành tiết kiệm, giữ gìn và rèn luyện lực lượng càng đánh càng mạnh:

Nếu chiến tranh xảy ra, chúng ta phải tiến hành chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc, cuộc chiến tranh đó sẽ ác liệt ngay từ đầu.

Trong chiến tranh, chúng ta phải vừa kháng chiến, vừa phải duy trì và đẩy mạnh sản xuất để bảo đảm nhu cầu vật chất – kỹ thuật cho chiến tranh, ổn định đời sống nhân dân. Chúng ta cần có tiềm lực kinh tế và quân sự nhất định để bảo đảm tác chiến.

Chúng ta phải thực hành tiết kiệm trong xây dựng và trong chiến đấu, lấy của địch để đánh địch, giữ gìn và trau dồi lực lượng, để không ngừng tăng cường tiềm lực chiến tranh, càng đánh ta càng mạnh.

Kết hợp đấu tranh quân sự với bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, kịp thời trấn áp mọi âm mưu và hành động phá hoại gây bạo loạn:

Hiện nay, các thế lực thù địch đang đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ nhằm chống phá sự nghiệp cách mạng nước ta. Nếu chiến tranh nổ ra, địch sẽ tăng cường đánh phá ta bằng nhiều biện pháp khác nhau nhằm gây rối loạn, lật đổ hậu phương để phối hợp lực lượng đánh từ bên ngoài vào.

Vì vậy, cùng với đấu tranh quân sự trên chiến trường, chúng ta phải kịp thời trấn áp mọi âm mưu và hành động phá hoại của địch ở hậu phương ta.

Bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc hậu phương, giữ vững nguồn nhân lực, chi viện cho tiền tuyến, càng đánh càng thắng.

Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tranh thủ sự giúp đỡ của quốc tế, sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân tiến bộ trên thế giới:

Nếu chiến tranh xảy ra, thì hành động chiến tranh xâm lược của kẻ thù là tàn bạo, phi nghĩa, sẽ bị nhân dân tiến bộ trên thế giới lên án, phản đối. Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc là cuộc chiến tranh chính nghĩa.

Chúng ta phải đoàn kết mở rộng quan hệ, tranh thủ sự giúp đỡ, ủng hộ của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới.

5. Trách nhiệm của học sinh trong bảo vệ Tổ quốc:

Mỗi học sinh và gia đình cần trung thành với Tổ quốc, với chế độ xã hội chủ nghĩa. Tích cực học tập, nghiên cứu củng cố niềm tin vào lòng tự hào dân tộc, cống hiến tài năng, trí tuệ vào công cuộc xây dựng đất nước.

Tham gia đăng ký nghĩa vụ quân sự khi đến tuổi sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Tích cực tham gia các hoạt động bảo đảm an ninh, quốc phòng ở địa phương, góp phần xây dựng nền quốc phòng, an ninh vững mạnh.

Tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; vận động bạn bè, người thân thực hiện tốt nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Cần cù, sáng tạo trong lao động để xây dựng và phát triển đất nước ngày càng giàu đẹp.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Quan điểm của Đảng trong chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận