phương trình ion rút gọn của phản ứng cho biết

Kiến thức hóa học là kiến ​​thức cần thiết cho mọi người. Đặc biệt là phần phương trình phản ứng đây là một kiến ​​thức cần nắm vững hơn. Vì vậy hôm nay chúng tôi sẽ mang đến bài viết về phương trình ion rút gọn của phản ứng để mọi người củng cố thêm những kiến ​​thức cần thiết. Hãy cùng củng cố kiến ​​thức qua bài viết ngay dưới đây.

 • Khái niệm về phương trình ion thu gọn

Phương trình ion rút gọn của phản ứng sẽ cho biết bản chất của phản ứng xảy ra trong dung dịch chất điện ly.

 • Lưu ý khi viết phương trình ion thu gọn

Để viết được phương trình ion thu gọn, em phải nắm chắc về độ tan, độ bay hơi, chất điện li yếu, thứ tự xuất hiện các chất trong dung dịch.

Khi viết phương trình ion chất rắn, khí, nước viết dưới dạng phân tử. Các chất tan trong dung dịch được viết dưới dạng ion

Phương trình ion thu gọn là phương trình hóa học trong đó các ion kết hợp với nhau.

 • Các bước viết phương trình ion thu gọn như sau:

– Bước 1: Viết phương trình phản ứng trong đó các chất phản ứng và sản phẩm đều ở dạng phân tử (nhớ cân bằng phương trình).

– Bước 2: Viết chất điện ly mạnh dưới dạng ion. Chất không tan, chất khí và chất điện li yếu viết dưới dạng phân tử => đủ phương trình ion.

Xem thêm bài viết hay:  Kim loại là gì? Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là gì?

– Bước 3: Khử các ion giống nhau ở 2 vế => phương trình ion thu gọn.

* Nếu một bài toán có nhiều tính chất hỗn hợp nhưng có cùng một phương trình ion rút gọn thì có thể vận dụng phương trình ion rút gọn để tính yêu cầu bài toán và giải bài toán đó một cách trọn vẹn, nhanh chóng.

* Hỗn hợp axit, bazơ đặc với nhau thì phải dùng phương trình ion rút gọn H+ + OH–→ H2O để giải.

 • Các dạng bài tập và cách giải phương trình ion thu gọn

Ta có thể sử dụng phương trình ion rút gọn để giải các bài toán có phản ứng axit-bazơ, phản ứng hòa tan hiđroxit lưỡng tính, oxit axit tác dụng với bazơ, phản ứng kết tủa, phản ứng oxi hóa. – khử trộn.

 • phương pháp giải quyết

– Tính khối lượng chất đã cho trong bài

– Cần xác định số mol của các ion thiết yếu

Viết phương trình ion rút gọn của các phản ứng xảy ra

– Tính theo phương trình ion thu gọn

– Từ đó ta sẽ tính được các đại lượng cần có như: lượng kết tủa, khối lượng muối, pH dung dịch, loại sản phẩm khử,…

II. Các dạng phản ứng khi sử dụng phương trình ion rút gọn

 • Phản ứng giữa axit và bazơ: (Phản ứng trung hòa)

Với phương trình phân tử là:

HCl + NaOH → NaCl + H2O

H2SO4 + 2KOH → K2SO4 + 2H2O

– Phương trình ion:

Xem thêm bài viết hay:  Chất béo là trieste của axit béo với? Tính chất của chất béo

H+ + Cl – + Na+ → Cl – + Na+ + H2O

2H+ + SO42 – + 2K+ + 2OH – → SO42 – + 2K+ + H2O

Phương trình ion thu gọn là:

H + + OH – → H2O

Theo phương trình phản ứng dạng ion thu gọn: nH + = nOH –

 • Phản ứng oxit axit và kiềm

– Phương trình phân tử:

CO2 + 2KOH → K2CO3 + H2O

Hoặc CO2 + KOH → KHCO3

– Phương trình ion: CO2 + 2K+ + 2OH – → 2K+ + CO32 – + H2O

Hoặc CO2 + K+ + OH– → K+ + HCO3–

Phương trình ion thu gọn:

CO2 + 2OH – → CO32 – + H2O

Hoặc CO2 + OH – → HCO3 –

 • Phản ứng giữa axit và muối

 • Nếu ta cho từ từ axit vào muối cacbonat

– Phương trình phân tử:

HCl + Na2CO3 → NaHCO3 + NaCl

HCl + NaHCO3 → NaCl + CO2 + H2O

– Phương trình ion:

H+ + Cl– + 2N a+ + CO32–→ Na+ + HCO3– + Na+ + Cl–

H+ + Cl – + HCO3 – + Na+ → Na+ + Cl – + CO2 + H2O

Phương trình ion thu gọn là:

H+ + CO32 – → HCO3 –

HCO3 – + H + → CO2 + H2O

 • Nếu cho từ từ muối cacbonat vào axit

– Phương trình phân tử: 2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + CO2 + H2O

– Phương trình ion: 2H+ + 2C l– + 2N a+ + CO32–→ 2N a+ + 2C l– + CO2 + H2O

– Phương trình ion rút gọn: 2H+ + CO32 – → H2O + CO2

 • Nếu chúng ta thêm một muối khác vào axit:

– Phương trình phân tử: HCl + AgNO3 → AgCl + HNO3

– Phương trình ion: H+ + Cl – + Ag+ + NO3 – → AgCl + H+ + NO3 –

Xem thêm bài viết hay:  Chất béo là trieste của axit béo với? Tính chất của chất béo

– Phương trình ion rút gọn: Cl – + Ag+ → AgCl

 • Tác dụng của hai dung dịch muối với nhau

– Phương trình phân tử:

Na2CO3 + MgCl2 → MgCO3 + 2NaCl

– Phương trình ion:

2Na+ + CO32–+ Mg2+ + Cl–→ MgCO3 + 2Na+ + 2Cl–

Phương trình ion thu gọn:

CO32 – + Mg2+ → MgCO3

– Phương trình phân tử:

Fe2(SO4)3 + 3Pb(NO3)2 → 2Fe(NO3)3 + 3PbSO4

– Phương trình ion

2Fe3+ + 3SO42 – + 3Pb2+ + 6NO3 – → 2Fe3+ + 6NO3 – + 3PbSO4

Phương trình ion thu gọn:

Pb2+ + SO42 – → PbSO4

 • kim loại phản ứng axit

– Phương trình phân tử:

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

– Phương trình ion:

2Cu + 8H+ + 8NO3 – → 3Cu2+ + 6NO3 – + 2NO + 4H2O

Phương trình ion thu gọn:

3Cu + 8H+ + 2NO3 – → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O

 • oxit bazơ axit

– Phương trình phân tử:

Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

– Phương trình ion:

Fe2O3 + 6H+ + 3SO42 – → 2Fe3+ + 3SO42 – + 3H2O

Phương trình ion thu gọn:

Fe2O3 + 6H+ → 2Fe3+ + 3H2O

phần kết

Những kiến ​​thức cần thiết về phương trình ion thu gọn của phản ứng trên. Hi vọng những thông tin này sẽ giúp mọi người củng cố lại kiến ​​thức cần thiết để vận dụng làm bài tập hay ứng dụng trong cuộc sống. Hãy cùng chia sẻ kiến ​​thức này với mọi người xung quanh.

Nhớ để nguồn: phương trình ion rút gọn của phản ứng cho biết của website thcstienhoa.edu.vn