Phiếu phân tích chất lượng và đánh giá xếp loại tổ chức Đảng

Đảng viên khi gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ được kết nạp và tham gia sinh hoạt đảng tại tổ chức cơ sở Đảng. Theo đó, khi đánh giá, bình xét, phân loại tổ chức Đảng phải lập biểu mẫu phân tích chất lượng và đánh giá, phân loại tổ chức Đảng ban hành kèm theo hướng dẫn số 16-HD/BTCTW.

1. Phiếu phân tích chất lượng và đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng:

Mẫu 03-HD KD.ĐG 2018

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…….., ngày tháng năm……

BẢNG CÂU HỎI PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG VÀ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG

– Đối tượng tham gia đánh giá, xếp loại[1]:…

– Đánh giá, xếp loại tổ chức đảng:

TT

Tiêu chí đánh giá[2]

MỨC ĐỘ THỰC HIỆN[3]

Xuất sắc

Tốt

Trung bình

Ít nhất

TÔI

Về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị

Đầu tiên

Công tác chính trị tư tưởng

2

Tổ chức, cán bộ và xây dựng chi bộ, chi bộ

3

Lãnh đạo xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội

4

Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng

II

Về thực hiện nhiệm vụ được giao

Đầu tiên

Việc cụ thể hóa, xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác hàng năm để thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao…

2

Kết quả lãnh đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của địa phương, cơ quan, đơn vị…

III

Kết quả khắc phục hạn chế, yếu kém đã được thể hiện

Nhận xét chung:

Đánh giá chất lượng đề xuất: …..

(Đại diện lãnh đạo ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu.))

[1] Đối tượng chỉ tham gia đánh giá những nội dung theo chức năng, nhiệm vụ kèm theo phân tích cụ thể lý do đánh giá, xếp loại đối với đối tượng đánh giá, xếp loại tại phần nhận xét chung;

[2] Mỗi tiêu chí đánh giá được cụ thể hóa thành các tiêu chí chi tiết hơn;

[3] Từng tiêu chí chi tiết được đánh giá theo 4 mức (xuất sắc, khá, trung bình, kém). Ví dụ: Đối với tiêu chí “Chỉ tiêu thu ngân sách”, địa phương quy định: mức “Xuất sắc” phải đạt từ 115% trở lên, mức “Tốt” phải đạt từ 105% trở lên… nếu đạt từ 110% trở lên thì đánh dấu. mức “Tốt”.

Hiện nay, việc phân tích chất lượng, đánh giá xếp loại tổ chức Đảng được thực hiện theo Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương Đảng tại các văn bản hướng dẫn đạt hiệu quả. Theo đó, đến thời điểm hiện nay, Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên, tập thể và cá nhân người đứng đầu. các cấp quản lý là hướng dẫn mới nhất, có hiệu lực. Tuy nhiên, tại Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW chỉ quy định mẫu bản kiểm điểm tập thể (theo Mẫu 01-HD KD.ĐG 2019) và mẫu bản kiểm điểm cá nhân (theo mẫu 02-HD KD. ). .Assessment 2019) chưa có quy định hoặc biểu mẫu thay thế cho mẫu Bản phân tích chất lượng, đánh giá và phân loại tổ chức Đảng.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng nguyên tắc vận chuyển hàng hóa mới nhất

Do chưa có văn bản, biểu mẫu mới thay thế mẫu biểu mẫu phiếu phân tích chất lượng, xếp loại tổ chức Đảng nên khi thực hiện việc phân tích chất lượng, đánh giá xếp loại tổ chức Đảng còn gặp nhiều khó khăn. thực hiện theo Mẫu số 03. – HD KD.E ban hành kèm theo Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW năm 2018 nêu trên.

xem thêm: Tiêu chí đánh giá công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

2. Hướng dẫn cách viết bản phân tích chất lượng và đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng:

Việc viết Bản phân tích chất lượng và đánh giá, phân loại tổ chức Đảng được thực hiện với đầy đủ nội dung và các phần cơ bản như bố cục của biểu mẫu thông thường, gồm: phần mở đầu, phần nội dung chính và phần chính. cuối cùng. Cụ thể, việc trình bày nội dung các phần trong phiếu được thực hiện như sau:

– Phần mở đầu, bao gồm các nội dung sau:

+ Tên tổ chức lãnh đạo, viết hoa ở góc trên, bên phải của phiếu: “Đảng Cộng sản Việt Nam”;

+ Địa điểm và ngày, tháng, năm lập Phiếu phân tích đánh giá chất lượng, xếp loại tổ chức Đảng (ghi ngay dưới tên tổ chức lãnh đạo);

+ Tên văn bản “CÂU HỎI PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI TỔ CHỨC ĐẢNG”.

– Nội dung chính:

+ Tên đối tượng tham gia đánh giá, xếp loại;

+ Tổ chức Đảng được đánh giá, xếp loại;

+ Tiêu chí phân tích, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng (việc đánh giá sẽ tương đương với 04 mức, gồm: Xuất sắc, Khá, Trung bình và Kém): Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; Về thực hiện nhiệm vụ được giao; Kết quả khắc phục hạn chế, yếu kém đã được thể hiện.

– Phần kết luận của phiếu, gồm các nội dung sau:

Nhận xét chung: Chủ thể chỉ tham gia đánh giá những nội dung theo chức năng, nhiệm vụ kèm theo phân tích cụ thể lý do đánh giá, xếp loại đối với đối tượng được đánh giá, xếp loại;

+ Yêu cầu đánh giá chất lượng: đánh giá được ghi theo một trong 4 loại sau: “Không hoàn thành nhiệm vụ”, “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” hoặc “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. “;

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN CTT25/AC

+ Chữ ký, họ và tên của đại diện lãnh đạo có thẩm quyền thực hiện việc đánh giá nêu trên, kèm theo dấu của tổ chức đảng trực tiếp quản lý đảng viên.

xem thêm: Tiêu chí đánh giá năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu liên danh

3. Đối tượng phân tích, đánh giá chất lượng, phân loại tổ chức Đảng:

Theo quy định tại Mục 1.1 Mục 1 Phần II.B Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW ngày 18/10/2019, đối tượng đánh giá, phân loại tổ chức Đảng gồm:

– Đảng bộ các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; Đảng ủy cấp trên trực tiếp tổ chức cơ sở đảng (gọi tắt là cấp huyện).

– Đảng bộ cơ sở (bao gồm cả đảng bộ cơ sở cócấp uỷ được giao quyền ở cơ sở) và chi bộ cơ sở;

– Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở chịu sự hướng dẫn của các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

xem thêm: Tiêu chí đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu

4. Khung tiêu chí đánh giá tổ chức Đảng:

Khung tiêu chí đánh giá tổ chức Đảng được thực hiện thông qua các tiêu chí sau:

4.1. Các chỉ tiêu xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị:

– Công tác chính trị tư tưởng: Công tác này được thực hiện thông qua các hoạt động sau:

+ Tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quán triệt, triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

+ Thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm và đột xuất về công tác chính trị, tư tưởng theo sự chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên.

+ Nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; định hướng tư tưởng cho đảng viên.

+ Đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng Đảng bộ, chi bộ:

+ Chứng minh kết quả công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ;

+ Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, Quy chế làm việc của cấp ủy gắn với xây dựng đoàn kết nội bộ; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư chi bộ;

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu giấy đề nghị tăng lương dành cho nhân viên mới nhất

+ Quản lý, phân công nhiệm vụ đảng viên và kết nạp đảng viên mới; giới thiệu những đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng bộ cơ sở nơi cư trú. Kết quả xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; củng cố tổ chức đảng và giúp đỡ, giáo dục những đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

– Lãnh đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội:

+ Lãnh đạo xây dựng các đoàn thể vững mạnh;

+ Kết quả hợp tác làm việc; phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội;

+ Phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền, xem xét, giải quyết các vấn đề phát sinh ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

– Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng:

+ Kết quả thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy và công tác tự kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chi bộ;

+ Phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực;

+ Xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; phát hiện, xử lý tổ chức đảng và đảng viên vi phạm.

4.2. Chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm:

– Việc cụ thể hóa, xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác hàng năm để thực hiện nhiệm vụ được giao;

– Kết quả đánh giá, xếp loại chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị – xã hội cùng cấp và tổ chức đảng trực thuộc;

– Kết quả lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ngoài các tiêu chí trên, phiếu đánh giá còn phải nêu những kết quả mà tổ chức Đảng đã khắc phục những hạn chế, yếu kém đã chỉ ra.

Văn bản pháp luật sử dụng trong bài viết:

– Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW của Ban Tổ chức – Trung ương Đảng ban hành ngày 24/9/2018 hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức Đảng và đảng viên. và các tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp;

– Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW của Ban Tổ chức – Trung ương Đảng ban hành ngày 18/10/2019 hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp .

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Phiếu phân tích chất lượng và đánh giá xếp loại tổ chức Đảng của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận