Phiếu đánh giá xếp loại chất lượng viên chức của giáo viên

Đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức là hoạt động thường xuyên, bắt buộc mà giáo viên phải thực hiện. Dưới đây là phân tích phiếu đánh giá xếp loại chất lượng chính thức của giáo viên.

1. Nguyên tắc đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức giáo viên:

Đánh giá, xếp loại chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên là việc đưa ra những tiêu chí nhất định, sau đó điều chỉnh cho phù hợp để đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên. Theo quy định tại Điều 2 Nghị định 90/2020/NĐ-CP, việc đánh giá, xếp loại chất lượng giáo viên phải tuân thủ một số nguyên tắc như sau:

Nguyên tắc 1: Việc đánh giá, phân loại chất lượng viên chức phải bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác; không nể nang, áp bức, thiên vị, hình thức; bảo đảm đúng thẩm quyền quản lý và đánh giá cán bộ, công chức, viên chức. Nguyên tắc này tạo nên sự trung thực cho việc đánh giá và phân loại chất lượng viên. Đồng thời, sự công bằng trong đánh giá, xếp loại này sẽ đạt hiệu quả tối ưu nhất.

Nguyên tắc 2: Căn cứ để đánh giá, xếp loại chất lượng công chức nhà giáo gồm: chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ thể hiện qua công việc, sản phẩm cụ thể; đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách.

Nguyên tắc 3: Không áp dụng việc đánh giá, phân loại chất lượng viên chức đối với cán bộ, công chức, viên chức có thời gian công tác trong năm dưới 06 tháng. Tuy nhiên, các đối tượng này vẫn phải xem lại thời gian công tác trong năm, trừ trường hợp nghỉ thai sản.

Nguyên tắc 4: Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc theo quy định của pháp luật trong năm từ 03 tháng đến dưới 06 tháng vẫn thực hiện đánh giá nhưng không xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. .

Nguyên tắc 5: Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ thai sản theo quy định của pháp luật thì kết quả xếp loại chất lượng trong năm là kết quả xếp loại chất lượng của thời gian công tác thực tế của năm đó.

Nguyên tắc 6: Kết quả đánh giá, phân loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại Nghị định này được dùng làm căn cứ để thông tin trong đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu quyết định công nhận sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở

Như vậy, việc đánh giá, xếp loại chất lượng giáo viên phải đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc nêu trên. Các nguyên tắc này bảo đảm tính khách quan, ổn định và hiệu quả trong đánh giá, phân loại chất lượng viên chức.

2. Mẫu phiếu đánh giá xếp loại chất lượng giáo viên

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC,

ĐƠN VỊ

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC

Năm ……….

xem thêm: Trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập

Họ và tên: ……….

Chức danh nghề nghiệp: ………..

Đơn vị công tác: ……….

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Chính trị tư tưởng:………….

2. Đạo đức, lối sống:………….

3. Tác phong, tác phong làm việc:………….

4. Ý thức tổ chức kỷ luật: ………….

xem thêm: Thành phần Hội đồng kỷ luật công chức

5. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (nêu rõ nội dung công việc đã thực hiện; tỷ lệ, chất lượng, tiến độ hoàn thành):…………..

6. Thái độ phục vụ người dân và doanh nghiệp (đối với các chức danh tiếp xúc, trực tiếp giải quyết công việc với người dân và doanh nghiệp):…………..

PHẦN DÀNH CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ

7. Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách: …………

8. Năng lực lãnh đạo, quản lý:………….

9. Năng lực quy tụ, đoàn kết:………….

II. TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG

1. Tự đánh giá ưu, khuyết điểm: …………

xem thêm: Nguyên tắc tuyển dụng viên chức theo Luật Viên chức

2. Tự đánh giá chất lượng:………….

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

….., ngày tháng năm….

NHẬN XÉT CÁ NHÂN

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ DÀNH CHO LÃNH ĐẠO LÃNH ĐẠO CÁC CÔNG VỤ QUỐC GIA

………….

….., ngày tháng năm….

NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ

(Ký, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC (Phần để cấp có thẩm quyền đánh giá)

1. Nhận xét ưu điểm, khuyết điểm: ………….

2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng:………….

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

xem thêm: Hợp đồng lao động theo quy định của Luật viên chức

….., ngày tháng năm….

ĐÁNH GIÁ CỦA CHÍNH QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức giáo viên:

Việc đánh giá, xếp loại chất lượng đội ngũ viên chức giáo viên thực hiện nghiêm túc theo tiêu chuẩn chung đánh giá, xếp loại chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Nghị định 90/2020/NĐ-CP. Như sau:

Xem thêm bài viết hay:  Bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 6 khóa 12 cho cán bộ lãnh đạo?

Về tư tưởng chính trị: Tiêu chuẩn đánh giá về chính trị tư tưởng của giáo viên là:

Cá nhân chấp hành chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ và tự phê bình. phê bình và phê bình;

+ Nhà giáo có quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng; lập trường kiên định; không nao núng trước mọi khó khăn, thử thách. Tư tưởng cốt lõi mà mỗi nhà giáo cần phải có là đặt lợi ích của Đảng, của đất nước – dân tộc, của nhân dân, của tập thể lên trên lợi ích cá nhân;

+ Đối tượng được đánh giá phải có ý thức nghiên cứu, học tập và vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghị quyết, chỉ thị, quyết định và các văn kiện của Đảng. Cán bộ là những cá nhân làm việc trong cơ quan Nhà nước nên về tư tưởng phải thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ nghĩa Mác – Lênin.

Về đạo đức, lối sống: Tiêu chí đánh giá nội dung này đối với giáo viên là:

+ Đối tượng được đánh giá phẩm chất công chức không tham ô, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, hách dịch, cửa quyền; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa.

+ Cá nhân phải có lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, trong sáng, giản dị; Có tinh thần đoàn kết, xây dựng cơ quan, tổ chức, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

xem thêm: Thành viên của Hội đồng kỷ luật công

+ Đối tượng tham gia giám định phải đảm bảo tiêu chí không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Về tác phong, tác phong làm việc: Giáo viên phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau đây về tác phong, tác phong:

+ Cá nhân phải có trách nhiệm với công việc; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ; có phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, nguyên tắc;

+ Giáo viên tham gia đánh giá viên chức phải có tinh thần trách nhiệm, phối hợp thực hiện nhiệm vụ; Có thái độ và tác phong, tác phong làm việc chuẩn mực, đáp ứng yêu cầu của văn hóa công vụ.

Tiêu chí về ý thức kỷ luật:

Xem thêm bài viết hay:  Các chiêu thức lừa đảo qua điện thoại? Cách kiểm tra lừa đảo?

+ Giáo viên phải chấp hành sự phân công của tổ chức;

+ Cá nhân phải chấp hành quy chế, nội quy, quy định của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác; Kê khai, công khai tài sản, thu nhập theo quy định;

+ Giáo viên phải đảm bảo báo cáo đầy đủ, trung thực, cung cấp thông tin chính xác, khách quan về các nội dung liên quan đến việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và hoạt động của cơ quan, tổ chức. đơn vị với cấp trên khi có yêu cầu.

xem thêm: Khi nào viên chức bị kỷ luật? Trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật viên chức?

– Về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

Nhà giáo phải đảm bảo việc quán triệt, thể chế hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; Giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; không để các vụ, việc vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật bị xử lý, tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài; phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, tổ chức, đơn vị;

Chủ thể này phải lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; chỉ đạo, thực hiện công tác cải cách hành chính, công vụ, công chức tại cơ quan, tổ chức, đơn vị. Đồng thời, tuân thủ các chỉ tiêu về xây dựng chương trình, kế hoạch hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách, trong đó xác định rõ kết quả thực hiện các chỉ tiêu. nhiệm vụ, được lượng hóa bằng sản phẩm cụ thể.

+ Đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đặt ra hoặc theo nhiệm vụ cụ thể được giao; khối lượng, tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Về thái độ, giáo viên phải thể hiện thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp đối với những vị trí tiếp xúc, giải quyết công việc trực tiếp với người dân, doanh nghiệp.

Văn bản pháp lý sử dụng trong bài viết: Nghị định 90/2020/NĐ-CP đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Phiếu đánh giá xếp loại chất lượng viên chức của giáo viên của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận