Những quan điểm của Bác và của Đảng về công tác thanh niên

Công việc thanh niên là gì? Quan điểm của bạn về công tác thanh niên là gì? Quan điểm của Đảng về công tác thanh niên là gì?

Thanh niên ngày nay được nhìn nhận là thế hệ có vai trò nhất định và quan trọng đối với sự phát triển của đất nước và hội nhập với thế giới. Một thế hệ thanh niên sống lành mạnh, có tri thức và năng động có ý nghĩa rất quan trọng đối với đất nước dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh. Để có thể xây dựng được một thế hệ thanh niên có định hướng tốt thì không thể thiếu những quan điểm của Bác Hồ và của Đảng đối với thế hệ này. Vậy quan điểm của Bác Hồ và Đảng về công tác thanh niên là gì?

Tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại:

Cơ sở pháp lý: Nghị định 120/2007 / NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thanh niên.

1. Công trình thanh niên là gì?

Trên cơ sở quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định 120/2007 / NĐ-CP hướng dẫn Luật Thanh niên, định nghĩa về công tác thanh niên là: “Công tác thanh niên là hoạt động của Đảng, Nhà nước và xã hội. Hội nhằm giáo dục, bồi dưỡng và tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên phấn đấu, trưởng thành, đồng thời phát huy vai trò xung kích, sáng tạo và tiềm năng to lớn của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ thanh niên. Quốc gia”.

Cũng giống như khái niệm về công tác thanh niên mà tác giả đã đề cập ở trên, các hoạt động bồi dưỡng, rèn luyện và giáo dục nhằm phát triển tiềm năng của thanh niên là rất cần thiết và Nhà nước sẽ quản lý. phần việc thanh niên thông qua các nội dung:

– Ban hành, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chương trình phát triển thanh niên và công tác thanh niên;

– Xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng thanh niên công nhân;

– Giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách về thanh niên và công tác thanh niên;

– Quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế về công tác thanh niên;

Ngoài ra, luật cũng quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác thanh niên như sau:

xem thêm: Vai trò của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

– Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công tác thanh niên;

– Bộ, cơ quan ngang bộ được Chính phủ phân công thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh niên;

Xem thêm bài viết hay:  Vai trò và ưu nhược điểm của tín dụng thương mại?

– Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh niên ở địa phương.

2. Quan điểm của Bác Hồ về công tác thanh niên:

Như các bạn đã biết, Hồ Chí Minh là một vị lãnh tụ vĩ đại của đất nước ta, Người cho rằng tương lai của đất nước và dân tộc nằm trong tay các thế hệ trẻ.

Từ câu nói này của Người đã cho thấy lực lượng thanh niên là chủ công, lực lượng cách mạng hùng hậu, là bộ phận quan trọng của dân tộc, là người kế tục sự nghiệp cách mạng của cha anh. . Quan điểm này được thể hiện ngay từ năm 1925 trong một bức thư gửi thanh niên Việt Nam và khi nước ta còn dưới ách thống trị của thực dân, phong kiến, Hồ Chí Minh đã chỉ ra rằng đất nước sẽ không còn nếu tuổi trẻ. không được “hồi sinh”, được đánh thức.

Khi lực lượng thanh niên được coi là hồi sinh, Hồ Chí Minh đã mở trường huấn luyện chính trị, xuất bản sách báo, thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên để đánh thức một thế hệ thanh niên yêu nước trong những thập niên đầu thế kỷ XX. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, đất nước độc lập, thống nhất, Bác dạy: “Thanh niên là chủ nhân tương lai của đất nước”. Bác đã so sánh tuổi trẻ với mùa xuân của xã hội “Một năm bắt đầu từ mùa xuân, một đời người bắt đầu từ tuổi trẻ, tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”.

Cho đến cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Bác luôn tin tưởng vào sức mạnh của tuổi trẻ: “Với một thế hệ thanh niên nhiệt huyết, kiên cường, nhất định sẽ thành công trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. miền Bắc giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc “. Người cũng chỉ rõ tuổi trẻ là người nối quá khứ với tương lai:” Tuổi trẻ là người tiếp thêm sức mạnh cho thế hệ thanh niên già, và ở đồng thời là người định hướng cho thế hệ trẻ tương lai ”.

Đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và tương lai của dân tộc, thanh niên được coi là người có vai trò quan trọng. Chính vì vậy mà Bác đã căn dặn, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc làm hết sức quan trọng và cần thiết. Bác luôn chú trọng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ đối với công tác thanh niên khi giữ cương vị người đứng đầu đất nước. Bác luôn nhắc nhở các bộ, ngành ban hành chính sách giải quyết những vướng mắc về lợi ích, nguyện vọng chính đáng của thanh niên; Các tổ chức Đoàn thanh niên phải liên lạc với lực lượng chính phủ.

Xem thêm bài viết hay:  Nhà trường được phép thu những khoản phí nào đầu năm học?

Bác Hồ đã dạy thanh niên: “Nhiệm vụ của thanh niên không phải là hỏi Tổ quốc đã ban cho mình những gì. Nhưng hãy tự hỏi mình, tôi đã làm được gì cho đất nước của mình? Tôi phải làm gì vì lợi ích của đất nước nhiều hơn? Vì Tổ quốc tôi đã hy sinh biết bao nhiêu? “Mọi điều Bác dạy là nhiệm vụ hàng đầu của thế hệ trẻ Việt Nam, đồng thời là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Nói rộng ra là trách nhiệm của toàn xã hội chăm lo “đào tạo thế hệ cách mạng cho đời sau”.

3. Quan điểm của Đảng về công tác thanh niên:

Thứ nhất: Đảng ta luôn tin tưởng vào tuổi trẻ

Đặt niềm tin vào đội ngũ thanh niên của Đảng ta ngay từ khi mới thành lập, tìm mọi cách phát huy vai trò làm chủ, tiềm năng của thanh niên để thanh niên thực hiện sứ mệnh lịch sử. Đội thanh niên được xác định là thế hệ xung kích đi đầu trong cuộc đấu tranh giành độc lập, đấu tranh xóa bỏ nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh, độc lập, hạnh phúc.

Đảng ta luôn quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện thế hệ thanh niên nhằm phát huy tiềm năng của thanh niên. Chính vì vậy đã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các bạn trẻ phấn đấu vươn lên để phát triển bản thân. trở thành những con người có lý tưởng cao đẹp, có tri thức, trách nhiệm, sức lao động và lối sống văn minh, giàu lòng yêu nước. Do tầm quan trọng của thế hệ thanh niên đối với sự phát triển của đất nước, nên công tác thanh niên luôn được ưu tiên trong công tác đảng và cả hệ thống chính trị.

Thứ hai: Đảng ta luôn nhận thức và đề cao vai trò của thanh niên

Đối với vai trò của thanh niên, Đảng ta luôn ghi nhận và bàn bạc, không những vậy Đảng ta còn đặt niềm tin rất lớn vào thế hệ trẻ Việt Nam. Vai trò, vị trí của thanh niên cũng đã được khẳng định trong lịch sử pháp luật của đất nước. Năm 1986, là ngày đất nước ta đổi mới, Đảng đã ban hành 3 nghị quyết chuyên đề về công tác thanh niên. Sau đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiếp tục ban hành các nghị quyết liên quan đến công tác thanh niên, về sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong những năm tiếp theo như 1991, 1993, 2008.

Xem thêm bài viết hay:  Bộ xương người và bộ xương thú khác nhau ở đặc điểm nào?

Hiện nay, trong Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam có ghi: “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; là lực lượng nòng cốt trong phong trào thanh thiếu nhi; là trường học xã hội chủ nghĩa; đại diện cho quyền lợi của giới trẻ; phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ”

Thứ ba: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác thanh niên trong thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là hết sức cần thiết và đang được chú trọng hiện nay.

Đảng có nội dung liên quan đến bồi dưỡng, phát triển đội ngũ, khuyến khích thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, sáng tạo, tiếp thu khoa học công nghệ,… trong Nghị quyết Đại hội XII. Đồng thời đã phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thứ tư: Xây dựng thế hệ thanh niên mới ưu tú

Bác Hồ cũng từng nói “Nuôi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết“ý chí của Người. Vì vậy, việc xây dựng thanh niên ưu tú, có tri thức, nhanh nhẹn trong thời kỳ mới, nhất là trong thời kỳ hội nhập, công nghiệp hóa và hiện đại hóa quốc gia là rất quan trọng.

Thứ năm: Công tác đào tạo thanh niên cần có sự phối hợp giữa nhiều tổ chức

Sự hình thành thanh niên được xem như một quá trình chứ không phải nhất thời. Việc đào tạo này được thực hiện từ việc giáo dục và định hướng cho giới trẻ. Vì vậy, đây không phải là nhiệm vụ của riêng đảng mà là nhiệm vụ của các tổ chức khác, mà quan trọng là gia đình và bản thân của mỗi thanh niên.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Những quan điểm của Bác và của Đảng về công tác thanh niên của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận