Những câu ca dao tục ngữ nói về đoàn kết tương trợ ý nghĩa

Hỗ trợ đoàn kết là gì? Biểu hiện trong trường kỳ kháng chiến? Biểu hiện trong giai đoạn hiện nay? Nghĩa? Những câu ca dao tục ngữ nói về tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau?

Tương trợ, đoàn kết luôn là truyền thống quý báu của dân tộc ta từ bao đời nay. Tinh thần đó vẫn luôn được phát huy cho đến ngày nay. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu những câu ca dao nói về tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau.

1. Thế nào là Tương thân tương ái?

Đoàn kết tương trợ là giúp đỡ, thông cảm giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn. Tinh thần đó được thể hiện trong suốt chiều dài thời gian, không chỉ trong nước mà cả thế giới. Tương thân tương ái luôn là truyền thống quý báu mà dân tộc ta mãi mãi giữ gìn và phát huy.

2. Biểu hiện trong thời kỳ kháng chiến:

Những biểu hiện của sự đoàn kết không khó để nhận thấy. Chúng ta dễ dàng bắt gặp họ ngay trong trường kỳ kháng chiến.

Ngay từ khi thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam đã coi trọng xây dựng nội bộ đoàn kết thống nhất, lấy đó làm cơ sở để tập hợp quần chúng đoàn kết, toàn tâm toàn ý thực hiện nhiệm vụ kháng chiến, kháng chiến và kháng chiến. chiến lược “phát huy tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng để tiến lên một xã hội cộng sản chủ nghĩa”; “đánh đổ đế quốc Pháp và bọn phong kiến, làm cho nước Nam hoàn toàn độc lập”. Thực tế cho thấy, Đảng Cộng sản Việt Nam tuy số lượng đảng viên không lớn, vào thời điểm lãnh đạo, chỉ đạo Cách mạng Tháng Tám năm 1945 chỉ có khoảng 5.000 đảng viên, nhưng luôn là một khối đoàn kết vững chắc. Đó là cơ sở để Đảng ta phát huy tối đa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu trong hoàn cảnh khó khăn, nguy hiểm.

Cùng với đoàn kết nội bộ, Đảng ta không ngừng xây dựng, củng cố khối liên minh công nhân, nông dân, coi trọng đoàn kết, tập hợp các lực lượng khác như thanh niên, phụ nữ, học sinh, trí thức, thanh niên. Tại Hội nghị Trung ương lần thứ VIII (5-1941), Đảng ta quyết định thành lập Mặt trận Việt Minh, nhằm “đoàn kết các giới, đồng bào yêu nước, không phân biệt giàu nghèo, già trẻ, gái trai, không phân biệt tôn giáo, chính trị. Để cùng nhau hoạch định cuộc đấu tranh giải phóng và tồn vong của dân tộc, coi lợi ích quốc gia dân tộc là trên hết, Việt Minh “sẵn sàng giơ tay chào đón cá nhân hay tập thể, không phân biệt quốc tế hay quốc gia. tộc, với điều kiện họ phải thực hiện ý chí của mình.” Đánh đuổi Nhật, Pháp để xây dựng một nước Việt Nam tự do, độc lập.

Dưới ngọn cờ của Việt Minh, quần chúng nhân dân được tổ chức thành các tổ chức cứu quốc: Nông dân cứu quốc, Thanh niên cứu quốc, Công nhân cứu quốc, Phụ nữ cứu quốc, v.v. Mặt trận Việt Minh không chỉ phục vụ Tổ quốc. cứu nước, phục vụ quần chúng nhân dân. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được mở rộng, củng cố mà còn là phương tiện nâng lực lượng của khối lên một tầm cao mới, chất lượng mới – khối đại đoàn kết tập hợp trí tuệ của nhân dân và có tổ chức. và lãnh đạo. Qua đó, sức mạnh khởi nghĩa và tinh thần sáng tạo của nhân dân được nhân lên, tạo thành một lực lượng hùng mạnh.

Xem thêm bài viết hay:  Phân tích khổ 3 4 bài Viếng lăng Bác của nhà thơ Viễn Phương

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đoàn kết toàn dân tộc, nhân dân ta đã làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại. Ngày 2-9-1945, trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc.

Sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, cả nước bước vào thời kỳ “kháng chiến kiến ​​quốc”. Đây là những thời điểm vô cùng khó khăn khi chúng ta phải đối phó với nạn đói, nạn dốt và giặc ngoại xâm. Giành quyền lực đã khó, giữ quyền lực còn khó hơn. Được nguyên thủ quốc giaChủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta tiếp tục giương cao ngọn cờ đại đoàn kết toàn dân tộc. Quốc hội được thành lập gồm đại biểu của các tầng lớp nhân dân, từ công nhân, nông dân, tiểu tư sản, đồng bào các dân tộc thiểu số ở các ngành, lĩnh vực văn hóa, tôn giáo… Mặt trận nhân dân thống nhất các dân tộc với nhiều tên gọi khác nhau như: Liên Mặt Trận Việt, Mặt trận Tổ quốc Việt NamMặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò tập hợp sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, giúp nhân dân ta giành thắng lợi vẻ vang trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 – 1954). ; chống Mỹ, cứu nước (1954-1975), giành độc lập, thống nhất đất nước.

3. Biểu hiện trong giai đoạn hiện nay:

Tinh thần này tiếp tục được phát huy trong giai đoạn chống dịch. Điều này có lẽ thể hiện rõ nhất trong thời kỳ chống Covid. Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, Đảng và Chính phủ Việt Nam đã vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh để sớm kêu gọi toàn dân đoàn kết một lòng. tạo sức mạnh tổng hợp để đẩy lùi đại dịch COVID-19.

Ngày 30/3/2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ra Lời kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động. , triển khai quyết liệt, có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Trong lời kêu gọi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng viết: “Với tinh thần đặt sức khỏe, tính mạng của nhân dân lên trên hết, tôi kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ở nước ngoài đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí, hành động, triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ… thành lũy trên mặt trận chống dịch COVID-19.”

Xem thêm bài viết hay:  Cơ quan quyền lực Nhà nước là gì? Bao gồm các cơ quan nào?

4. Ý nghĩa:

Cuộc sống luôn đặt ra cho con người muôn vàn khó khăn, thử thách cần phải vượt qua. Con người không thể một mình mà có thể vượt qua tất cả. Vì vậy chúng ta phải đoàn kết lại. Đoàn kết sẽ tạo nên sức mạnh to lớn đưa con người đến thành công. Như Hồ Chí Minh đã từng nói: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Bên cạnh sự đoàn kết, chúng ta cũng cần sự giúp đỡ của người khác để cùng tiến bộ, vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Tinh thần tương thân tương ái giúp con người có sức mạnh để chiến thắng trong công việc và cuộc sống.

Tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau giúp chúng em dễ dàng hòa nhập, hợp tác với mọi người xung quanh. Những người có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ người khác thường được mọi người yêu mến. Chỉ khi đứng giữa tập thể, người ta mới có cơ hội thể hiện và khẳng định mình. Sức mạnh của mỗi cá nhân tạo nên sức mạnh của tập thể. Và ngược lại, sức mạnh tập thể bảo vệ và phát huy sức mạnh của mỗi cá nhân.

Tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau cũng là truyền thống quý báu cần được gìn giữ. Nhờ đoàn kết, tương trợ mà dân tộc ta đã vượt qua bao gian nan, thử thách, đánh bại nhiều kẻ thù hùng mạnh để bảo vệ đất nước và xây dựng cuộc sống hòa bình, ấm no, tươi đẹp như hiện nay.

Để tiến bộ và thành công trong học tập cũng Thích Trong công việc, mỗi người cần phải luôn rèn luyện bản thân để trở thành một tập thể đoàn kết, tương trợ lẫn nhau. Bởi chỉ khi gắn mình với tập thể, với cộng đồng, con người mới được che chở, bảo vệ và nhận được sự giúp đỡ của người khác. Đồng thời, tập thể, cộng đồng là nơi để mọi người thể hiện và khẳng định giá trị của mình.

5. Ca dao, tục ngữ về tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau:

1. Ngựa chạy theo đàn, chim bay theo bạn

Xem thêm bài viết hay:  Phân tích tư tưởng nhân nghĩa trong tác phẩm Bình Ngô đại cáo

2. Điệp khúc tương ứng,

đồng xu đối xứng

3. Cùng đói bụng,

Khi trời lạnh với một trái tim

4. Đôi môi lạnh lùng

5. Một ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ

6. Đồng cam cộng khổ

7. Đất giúp đất thành tường, người giúp người thành.

8. Tên đầy túi, voi không gãy

Sức mạnh của sự đoàn kết mạnh hơn sức mạnh của những con voi

Đèo, lội suối phải hợp sức, tương trợ

Qua sông qua sông phải một lòng.

9. Nam Bắc đều là con một.

Một gà mẹ, một cành hoa

Ước nguyện cùng biển xanh thăm thẳm

Thương nhau cùng nuôi ý chí chiến đấu cho bền

10. Bắt tay, chung tay

Quyết diệt giặc cứu nước

trái tim tôi là khôn ngoan

Kìa gương soi sáng ngời nước trong lành.

11. Đá không đắp non

Ba đảo được bao bọc tạo thành cồn Thái Sơn.

12. Làm cây làm chẳng nên non

Ba cây chụm lại trên đỉnh núi cao

13. Thiếu cơm thiếu mặc mặc kệ

Không đoàn kết thì làng không vui

14. Đường ai nấy đi

Nhớ kỷ niệm ngày mồng 10 tháng 3

Khắp miền tiếng ca tiếp tục vang

Nước non ngàn năm vẫn là nước non.

15. Anh chị em ruột thịt, đồng bào,

Người đứng sau phải khoe khoang cho vui.

16. Dây bầu bám giàn

Dân làng giữ làng mới hoặc

Đồng ý ai sợ ai?

Ta đông, ta kém tài

17. Anh em nào chưa xa?

Cùng chung cha mẹ, cùng một gia đình

Yêu nhau như thể tay với chân

Anh chị em hòa thuận vui vẻ.

18. Dù đất bắc, đất đông

Khắp đất cũng là dòng anh em.

19. Tôi ngã, tôi nâng

20. Chia cơm sẻ áo

21. Yêu nhau

22. Chia sẻ đồ ngọt

23. Anh em đồng bào nhục

Vợ chồng theo nghĩa nào chẳng thương.

24. Chim khôn vừa khôn vừa khôn, chim dữ là bầy chim hoang.

25. Bán có bạn, bán có phường

26. Anh em như thể tay chân

Rách chữa lành, bảo vệ hoặc giúp đỡ

27. Tướng nhiều quân, người nhiều người.

28. Xây nhà cần nhiều người, đánh giặc cần nhiều sức.

29. Gương không kính mờ,

Con thuyền không bánh lái lững lờ trôi giữa dòng.

Có thể cảm giác chung của tình yêu,

Để con thuyền cập bến soi gương ngàn đời.

30. Nhiễu phủ giá gương

Người trong một nước buôn bán với nhau.

31. Nghĩ thôi cũng không tròn,

Một cơ thể là không đủ

32. Thương người như thương thân

33. Bẻ đũa còn không bằng nắm đấm

34. Thà chết cả bầy còn hơn sống độc thân.

35.

Nam Bắc đều là con một

Một gà mẹ, một cành hoa

Ước nguyện cùng biển xanh thăm thẳm

Thương nhau, nuôi ý chí chiến đấu cho bền.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Những câu ca dao tục ngữ nói về đoàn kết tương trợ ý nghĩa của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận