Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến của phép biện chứng duy vật

Bản chất liên hệ phổ biến của phép biện chứng duy vật. Nội dung về mối liên hệ phổ biến của phép biện chứng duy vật.

Mối liên hệ phổ biến của phép biện chứng duy vật là nguyên tắc cốt lõi trong hệ thống tư tưởng của phép biện chứng duy vật. Nó được xây dựng trên cơ sở hệ thống các nguyên tắc, các phạm trù cơ bản, các quy luật phổ biến phản ánh hiện thực khách quan, phục vụ quá trình đánh giá sự tiếp nối quy luật của đời sống hàng ngày. Dưới đây là phần phân tích nguyên lý về mối liên hệ phổ biến của chủ nghĩa duy vật duy vật biện chứng.

Tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại:

1. Những tính chất của mối liên hệ phổ biến trong phép biện chứng duy vật:

Hội chung là thuật ngữ dùng để chỉ những mối liên hệ phổ biến. Mối quan hệ này chỉ mọi hiện tượng trong đời sống xã hội. Vì trên thực tế, trong quá trình vận động, phát triển của mỗi sự vật hiện tượng luôn tồn tại những mối liên hệ phổ biến, chúng không thể tồn tại riêng lẻ. Tính vạn vật gắn liền với đời sống thực tiễn của sự vật, sự việc và cả con người. Không phải đến bây giờ người ta mới phát hiện ra mối liên hệ chung này mà từ bao đời nay, mối liên hệ chung đã được thế hệ đi trước nghiên cứu. Nó còn được coi là một phạm trù triết học dùng để chỉ sự quy định, sự tác động qua lại, chuyển hóa lẫn nhau giữa các sự vật, hiện tượng hoặc giữa các mặt của một hiện tượng trong thế giới.

Các mối quan hệ phổ biến có các tính chất cụ thể sau:

– Thứ nhất, về tTính khách quan: Tính khách quan của phép biện chứng duy vật thể hiện ở chỗ nó luôn thể hiện rõ ràng và chắc chắn tính khách quan của các mối quan hệ và tác động trong thế giới. Mọi sự vật, sự kiện trong thế giới vật chất đều liên quan mật thiết với nhau. Mối quan hệ đó có thể là hữu hình hoặc cũng có thể là vô hình. Tuy nhiên, chúng luôn tương tác, chuyển hóa và phụ thuộc vào nhau. Nói cách khác, chúng ràng buộc chặt chẽ với nhau. Có thể thấy, mối quan hệ, ràng buộc này là bản chất vốn có, tồn tại trong mỗi sự vật, sự việc. Mặt khách quan của mối quan hệ này là bản chất của các sự vật, sự kiện trong đời sống xã hội đều hiện hữu trong mối liên hệ này, không phụ thuộc vào ý muốn, nhận thức chủ quan của con người. . Đây là mặt khách quan rõ ràng nhất của mối liên hệ phổ quát.

Xem thêm bài viết hay:  Phụ cấp độc hại là gì? Cách tính mức hưởng phụ cấp độc hại mới nhất?

+ Mối liên hệ phổ biến còn mang trong nó tính phổ biến: Tính phổ biến của các mối liên hệ thể hiện ở chỗ bất kỳ sự vật, sự kiện, hiện tượng nào của đời sống xã hội đều có mối liên hệ, liên hệ với nhau. gắn liền với nhau. Chúng không tồn tại riêng lẻ. Trong tự nhiên, trong thực tiễn đời sống xã hội có nhiều mối liên hệ chung. Chúng tồn tại đa dạng, giữa các vai trò, vị trí khác nhau trong sự vận động, biến đổi của các sự vật, hiện tượng. Thực ra, sự liên hệ qua lại, quy định, chuyển hóa lẫn nhau, ràng buộc nhau diễn ra trong mọi sự vật, hiện tượng tự nhiên và xã hội, tư duy, các mặt, các yếu tố và quá trình của mỗi con người. Điều phi thường. Nói cách khác, mối liên hệ phổ biến diễn ra ở hầu hết các mặt của các sự vật, sự kiện trong đời sống xã hội. Chẳng hạn, trong bản chất của mỗi sự vật, hiện tượng luôn tồn tại các dạng hoạt động chứa đựng bên trong nhau. Một sự vật, sự việc bất kỳ, nó không bao giờ chỉ có bề ngoài mà nó còn có bề rộng, bề sâu, sự lắng đọng, ý nghĩa sâu xa bên trong. Các mặt này có quan hệ mật thiết và chặt chẽ với nhau tạo nên hình thái khách quan của sự vật, sự kiện, hiện tượng một cách toàn diện nhất. Cung và cầu là minh chứng cụ thể nhất của nguyên lý về mối liên hệ phổ biến trong phép biện chứng duy vật. Về nguyên tắc, quan hệ cung và cầu có tính phổ biến, nghĩa là chúng có sự ràng buộc và phụ thuộc nhất định với nhau. Theo quan điểm của Lênin, với thực tiễn áp dụng, chúng ta có thể thấy, cầu tăng thì cung tăng; cầu giảm, cung giảm. Đó là một quy luật tất yếu trong sự phát triển của đời sống xã hội. Cũng là mối quan hệ chung, nhưng mối quan hệ đó được biểu hiện khác nhau, mang tính chất cụ thể tùy theo từng loại thị trường hàng hóa, tùy theo thời điểm thực hiện. Vì vậy, trên thực tế, khi nghiên cứu thị trường, các nhà đầu tư và thương nhân không bao giờ chỉ nghiên cứu các đặc điểm cụ thể của hoạt động cung hoặc cầu, mà họ luôn hướng tới việc phân tích các quy luật và nguyên tắc chung. Chỉ có như vậy, người ta mới thấy được bản chất của mình và đưa ra phương hướng kinh doanh, hoạt động phù hợp.

Xem thêm bài viết hay:  Oracle là gì? Tìm hiểu về hệ quản trị Cơ sở dữ liệu Oracle?

+ Mối liên hệ phổ biến cũng đa dạng, phong phú: Thế giới vật chất khách quan luôn đa dạng và phong phú. Vì vậy, đối với mỗi sự vật, hiện tượng, quá trình khác nhau thì mối quan hệ cũng khác nhau. Ngay bản thân nó, bất kỳ hiện tượng nào cũng có thể chứa đựng nhiều mối quan hệ khác nhau. Mỗi mối quan hệ sẽ giữ những vị trí và vai trò nhất định đối với sự phát triển của bản thân sự vật hiện tượng. Như vậy, mối liên hệ phổ biến không chỉ là mối quan hệ một phía trên một phương diện, mà nó là mối liên hệ phổ biến về mọi mặt của đời sống xã hội. Trong mỗi hiện tượng sẽ có hàng loạt các mối quan hệ khác nhau. Mỗi mối quan hệ sẽ giữ những vai trò và nhiệm vụ khác nhau. Điều này tạo nên sự đa dạng, phong phú trong quá trình vận động và phát triển của các sự vật, hiện tượng.

2. Nội dung của nguyên lý về mối liên hệ phổ biến:

Mối liên hệ phổ biến là mối liên hệ chặt chẽ giữa các sự vật, hiện tượng trong đời sống xã hội, hoặc trong bản thân hiện tượng. Nội dung của nguyên lý về mối liên hệ phổ biến trong phép biện chứng duy vật luôn khẳng định sự tồn tại của các sự vật, hiện tượng của thế giới không phải là sự tồn tại riêng lẻ, biệt lập với nhau mà là một thể thống nhất. Nghĩa là, các sự vật, sự kiện trong đời sống xã hội luôn gắn bó mật thiết, gắn bó mật thiết, không thể tách rời. Không có đối tượng hoặc hiện tượng nào hoạt động hoặc di chuyển một cách cô lập. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến là hình thức ghi nhận và khai thác sự vận động của quy luật này trong bản thân các sự vật, hiện tượng của phép biện chứng duy vật: Ràng buộc, gắn bó, tác động qua lại và lệ thuộc. phụ thuộc vào nhau. Nội dung nguyên tắc của mối liên hệ phổ biến muốn khẳng định mối liên hệ là bản chất khách quan của sự vật, hiện tượng. Trên thực tế, xã hội chỉ là một dạng hoạt động của tự nhiên. Sự xuất hiện, tồn tại, vận động và phát triển của xã hội một mặt phụ thuộc vào các quy luật tự nhiên. Nhưng trên thực tế, các quy luật của tự nhiên cũng có những ràng buộc nhất định đối với các mặt của đời sống xã hội.

Xem thêm bài viết hay:  Ủy thác cho vay là gì? Ủy thác và nhận ủy thác cho vay?

Trên thực tế, nếu không có những mối liên hệ phổ biến tồn tại trong bản thân mỗi sự vật, hiện tượng cũng như thế giới khách quan rộng lớn này thì thế giới quan duy vật biện chứng sẽ không thể vận hành hài hòa được. Điều tuyệt vời nhất của thế giới tự nhiên là các sự vật, hiện tượng tuy tách rời nhau nhưng lại có mối liên hệ nhất định với nhau, tạo nên hình thái vận động rõ ràng, khách quan nhất. Nó tạo ra quy luật sống của thế giới loài người. Sự vật luôn thay đổi, nhưng sự thay đổi đó luôn nằm trong giới hạn của các hiện tượng khác. Giá trị của con người cũng phát triển từ những giá trị cốt lõi và nền tảng này.

Như vậy, có thể thấy, nội dung chủ yếu của nguyên tắc liên hệ phổ biến là nguyên tắc này khẳng định sự ràng buộc, phụ thuộc lẫn nhau của các sự vật, sự kiện trong đời sống xã hội. Mọi sự vật, hiện tượng trong thế giới khách quan này không tồn tại riêng lẻ mà có quan hệ mật thiết với nhau. Tự nó, bất kỳ sự vật, sự việc, hiện tượng nào cũng chứa đựng những mối quan hệ, liên kết chặt chẽ với nhau về cấu tạo, đặc điểm, tính chất. Bản thân những đặc điểm bên trong sự vật tạo nên một hiện tượng hoàn chỉnh. Các sự vật, sự kiện trong đời sống xã hội có quan hệ với nhau nhằm xây dựng và tạo nên hình thái xã hội, thế giới khách quan hoàn chỉnh, thống nhất.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến của phép biện chứng duy vật của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận