Người đoàn viên là gì? Vai trò, trách nhiệm và nhiệm vụ của người đoàn viên?

Đoàn viên là gì? đoàn viên trong tiếng anh là gì? Vai trò, chức trách, nhiệm vụ của đoàn viên? Quy định về Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh?

Đối với một quốc gia, Đoàn viên được coi là rường cột, là vườn ươm tương lai của đất nước. Đoàn TNCS là tổ chức do Đảng trực tiếp sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến tự nguyện phấn đấu thực hiện mục tiêu lý tưởng của Đảng, đó là đoàn viên cộng sản trẻ, nguồn bổ sung quan trọng, bảo đảm cho Đảng không ngừng phát triển.

Tổng đài tư vấn pháp luật Đoàn viên:

1. Đoàn viên là gì?

Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh là thanh niên Việt Nam tiên tiến, phấn đấu vì lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, có tinh thần yêu nước, tự cường dân tộc; có lối sống lành mạnh, cần kiệm, trung thực; tích cực, gương mẫu trong học tập, lao động, hoạt động xã hội và bảo vệ Tổ quốc, gắn bó mật thiết với thanh niên; nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Đoàn. Người đoàn viên thanh niên ưu tú của Đảng Cộng sản Hồ Chí Minh sẽ thể hiện qua quá trình học tập, rèn luyện, tinh thần yêu nước, tự cường dân tộc, lối sống lành mạnh, cần kiệm, trung thực, nghiêm minh. điều chỉnh pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Liên đoàn.

Đoàn viên là thanh niên Việt Nam tiên tiến, có tinh thần yêu nước, tự cường dân tộc, có lối sống lành mạnh, cần kiệm, trung thực, tích cực, gương mẫu trong học tập, lao động và hoạt động xã hội. Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh hoạt động trong hệ thống chính trị, khuôn khổ Hiến pháp và Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên, do thanh niên và vì thanh niên nên Đảng trực tiếp giao cho Đoàn giáo dục, giúp đỡ thanh niên tiên tiến trở thành đoàn viên. đoàn viên ưu tú trở thành đảng viên. Vì vậy, Đoàn là tổ chức quần chúng gần Đảng nhất – Đảng cho phép tổ chức làm công tác đảng viên chính thức khi giới thiệu đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét kết nạp vào Đảng…

Đoàn Thanh niên luôn tuyên truyền giáo dục, giới thiệu cho thanh niên hiểu ngày càng sâu sắc hơn về bản chất của Đảng, góp ý cho Đảng, phê bình cán bộ, tích cực tham gia cuộc vận động xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh theo quy định của pháp luật . tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) và tích cực hưởng ứng, học tập, nghiên cứu, thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Vì vậy, vai trò, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong mọi thời đại, nhất là trong thời kỳ mới là vô cùng to lớn và quan trọng.

Xem thêm bài viết hay:  Tháng 12 có ngày lễ gì? Các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 12?

đoàn viên trong tiếng anh là RẺđoàn viên

2. Vai trò, trách nhiệm của đoàn viên:

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là thành viên của hệ thống chính trị, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong hệ thống này Đảng là người lãnh đạo, Đoàn thanh niên là một trong những tổ chức thành viên. Nói đến đoàn viên thanh niên ai cũng biết đây là lực lượng xung kích, sáng tạo và năng động. Đoàn viên thanh niên được kế thừa nhiều giá trị tốt đẹp của các bậc cha anh đi trước, đó là truyền thống yêu nước nồng nàn, cần cù, anh dũng, sáng tạo, lạc quan, yêu dân, vì sự nghiệp,…

Chính vì lẽ đó, bản thân đoàn viên thanh niên càng ý thức rõ hơn ai hết vai trò, trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đoàn viên thanh niên phải là những người trẻ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Trước mọi âm mưu của các thế lực thù địch, đoàn viên thanh niên phải thực sự tỉnh táo, bằng cách này hay cách khác chúng ta phải chiến thắng tất cả. Mặt khác, chúng ta cần xác định cho mình những giá trị đích thực của cuộc sống. Bởi lẽ, một khi đoàn viên thanh niên có định hướng đúng thì đoàn viên thanh niên sẽ sống đúng, làm đúng. Tuổi trẻ phải ra sức “phấn đấu trở thành thanh niên thời đại mới có tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”.

– Đối với Đảng: Đoàn hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, là đội dự bị tin cậy của Đảng, là nguồn cán bộ theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng.

– Đối với Nhà nước: Công đoàn là chỗ dựa vững chắc của Nhà nước trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đoàn phối hợp với các cơ quan Nhà nước, đoàn thể, tổ chức xã hội chăm lo giáo dục, rèn luyện và bảo vệ thanh niên.

– Đối với Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh: Chi đoàn đóng vai trò là người phụ trách Đội có nhiệm vụ xây dựng tổ chức Đội, tuyển chọn, rèn luyện, bồi dưỡng đội viên thiếu nhi, tạo mọi điều kiện thuận lợi. về cơ sở vật chất, tài chính cho hoạt động của Đội.

3. Nhiệm vụ của Đoàn viên:

Được đứng trong tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là niềm vinh dự và tự hào, mỗi đoàn viên phải có trách nhiệm thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đoàn.

Xem thêm bài viết hay:  Công cơ học là gì? Công thức tính công cơ học? Lấy ví dụ?

Nghĩa vụ của đoàn viên

+ Phấn đấu theo mục tiêu lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Đoàn Thanh niên luôn lấy mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của Bác Hồ làm mục tiêu phấn đấu, phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Tích cực học tập, rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đáp ứng mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

+ Là đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh, mỗi đoàn viên phải có trách nhiệm phát huy tốt chức năng là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, vì thanh niên, hướng thanh niên đến lý tưởng của xã hội. hệ tư tưởng của Đảng của dân tộc. Ngoài ra, thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

+ Tiên phong, đi đầu trong thực hiện các phong trào hành động cách mạng. Tích cực tham gia thực hiện xuất sắc các nội dung phong trào thanh niên xung kích phát triển kinh tế – xã hội vững mạnh. Bảo vệ Tổ quốc, tạo điều kiện để thanh niên phát huy tài năng với tinh thần trách nhiệm cao, đóng góp tích cực cho tập thể, cộng đồng.

­+ Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên. Mỗi đoàn viên có trách nhiệm phát huy vai trò của tổ chức Đoàn.

+ Tích cực tham gia công tác xây dựng đội nhóm. Tuyên truyền, giáo dục thanh niên nhận thức, hiểu biết cơ bản về Đoàn, giúp thanh niên rèn luyện, phấn đấu trở thành đoàn viên. Liên hệ chặt chẽ với thanh niên, tích cực xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

+ Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân: Là đoàn viên có trách nhiệm gương mẫu chấp hành chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chấp hành điều lệ, nghị quyết của Đoàn, sinh hoạt và đóng đoàn phí đúng quy định. Bên cạnh đó, mỗi đoàn viên thanh niên cần nỗ lực học tập, phát triển bản thân.

Quyền của đoàn viên

Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có các quyền cụ thể sau:

– Thứ nhất là quyền yêu cầu đoàn đại diện đứng ra bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình. Đồng thời, họ có quyền được yêu cầu giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi để họ trưởng thành.

Xem thêm bài viết hay:  TOP các ngân hàng vay tín chấp điều kiện dễ, lãi suất thấp nhất

– Có quyền tham gia ứng cử, đề cử và bầu cử các cơ quan lãnh đạo các cấp Công đoàn

– Có quyền được biết thông tin, tham gia thảo luận, chất vấn, phản biện và biểu quyết, đề xuất và bảo lưu ý kiến ​​của mình trong công việc của Đoàn.

Tiêu chí rèn luyện và tiêu chí hành động của thành viên

Tiêu chí rèn luyện Đoàn viên

– Giàu lòng yêu nước, yêu chế độ xã hội chủ nghĩa.

– Đoàn kết, tương thân tương ái, vì cộng đồng.

– Sống có văn hóa, tuân thủ pháp luật.

– Giàu kiến ​​thức, sức khỏe và kỹ năng.

– Tự tin và bản lĩnh hội nhập.

Tiêu chí hành động của đoàn viên

– Sẵn sàng giới thiệu lịch sử, truyền thống quê hương, đất nước Việt Nam với bạn bè trong và ngoài nước.

– Sẵn sàng đảm nhận những công việc khó và mới.

– Sẵn sàng giúp đỡ người già, trẻ em và những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

– Hoạt động xây dựng nếp sống lành mạnh, văn minh, phòng chống các tệ nạn xã hội.

– Tham gia bảo vệ môi trường sinh thái.

– Thường xuyên chấp hành pháp luật.

– Thường xuyên học tập nâng cao kiến ​​thức chuyên môn.

– Tập thể dục thường xuyên.

– Thường xuyên vận động thanh niên, nhi đồng tham gia các hoạt động Đoàn, Hội, Đội, giới thiệu thanh niên vào tổ chức Đoàn.

Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh là những thanh niên cùng chung chí hướng tiến lên, phấn đấu vì lý tưởng của Đảng, của Bác Hồ kính yêu. Là người có tinh thần yêu nước, lối sống lành mạnh, tích cực, gương mẫu trong học tập, lao động và bảo vệ Tổ quốc.

Trong thời kỳ đổi mới đất nước, vai trò, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc càng được đặt ra nghiêm túc. Chúng ta phải tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao cảnh giác, ý thức bảo vệ Tổ quốc, xung kích, đi đầu trong mọi lĩnh vực. Việc tham gia giáo dục thanh niên phải thông qua các phong trào, hành động cách mạng cụ thể. Đoàn không thể chỉ nói, giáo dục một cách kinh viện, giáo điều mà phải tổ chức, đưa thanh niên vào các phong trào hành động cách mạng, bằng những việc làm, phong trào thiết thực đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên. thiếu niên. Kết hợp chặt chẽ nguyên tắc giáo dục: Học đi đôi với hành, lý thuyết đi đôi với hành.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Người đoàn viên là gì? Vai trò, trách nhiệm và nhiệm vụ của người đoàn viên? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận