Mức lương Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là bao nhiêu?

Chủ tịch UBND tỉnh là người đứng đầu UBND tỉnh. Mỗi UBND tỉnh sẽ có Chủ tịch UBND tỉnh. Vậy lương của Chủ tịch UBND tỉnh là bao nhiêu? Dưới đây là phân tích làm rõ.

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

Theo quy định tại Điều 22 Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015, Chủ tịch UBND tỉnh là người đứng đầu UBND tỉnh. Mỗi UBND tỉnh sẽ có Chủ tịch UBND tỉnh.

Cũng tại luật này, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được quy định cụ thể như sau:

Với tư cách là người đứng đầu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có quyền lãnh đạo, điều hành công việc của UBND. Ở đó, các thành viên UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh cũng chịu sự lãnh đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Chức danh này lãnh đạo toàn diện, tổng hợp bảo đảm mọi hoạt động của UBND tỉnh đều nằm trong phạm vi quản lý, giám sát của chức danh này.

– Với kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ có quyền phê chuẩn kết quả. Ngoài ra, người đứng đầu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền điều động, đình chỉ, cách chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; giao quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trong trường hợp khuyết Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân cấp huyện; yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đình chỉ, cách chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp dưới khi không hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc vi phạm pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thi hành Hiến pháp, luật, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, của HĐND, UBND tỉnh. người tỉnh lẻ.

– Nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng cũng do Trưởng ban phân công. Chủ tịch UBND tỉnh.

– Chủ tịch UBND tỉnh đồng thời là chủ thể chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp quản lý dân cư trên địa bàn tỉnh; thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo vệ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản và các quyền, lợi ích hợp pháp khác của công dân.

Xem thêm bài viết hay:  Tổng hợp mẫu thiệp chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

– Bảo đảm tính thống nhất, thông suốt của hệ thống hành chính; Chỉ đạo cải cách hành chính, cải cách công vụ, công chức trong hệ thống hành chính nhà nước ở địa phương là nhiệm vụ mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phải bảo đảm thực hiện.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có nhiệm vụ đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ văn bản trái pháp luật của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. ủy ban nhân dân huyện.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh là người tổ chức phối hợp với cơ quan nhà nước cấp trên đóng trên địa bàn tỉnh để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, chủ thể này còn có quyền chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; ủy quyền cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Người đứng đầu Ủy ban nhân dân tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn quản lý, tổ chức sử dụng có hiệu quả trụ sở, tài sản, phương tiện làm việc và ngân sách nhà nước được giao trên địa bàn tỉnh theo quy định. dưới luật;

– Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các hoạt động sau: Chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; chỉ đạo, áp dụng các biện pháp giải quyết các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

– Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật, tiếp công dân theo quy định của pháp luật. Đồng thời, cá nhân giữ chức danh này cũng có quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước ở trung ương phân cấp, ủy quyền.

Xem thêm bài viết hay:  Tứ Phủ Thánh Cậu là ai? Tứ Phủ Thánh Cậu trong đạo Mẫu?

Trên đây là những nhiệm vụ, quyền hạn mà Chủ tịch UBND tỉnh phải tuân thủ và bảo đảm thực hiện. Các quy định về quyền hạn và nhiệm vụ này do Nhà nước quy định buộc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các chủ thể có liên quan phải tuân thủ.

xem thêm: Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp

2. Tiêu chuẩn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh:

Theo Quy định 214-QĐ/TW, để trở thành Chủ tịch UBND tỉnh, cá nhân cần đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể sau:

– Để trở thành Chủ tịch UBND tỉnh, cá nhân phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn hoặc tiêu chuẩn chung đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Các khung tiêu chuẩn này là cơ sở để xem xét, so sánh và quyết định xem một cá nhân có đủ tiêu chuẩn để ứng tuyển vào công việc hay không.

– Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phải có các tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực sau đây:

+ Để trở thành Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cá nhân phải có kiến ​​thức chuyên môn về pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; am hiểu về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại của địa phương và đất nước.

+ Ngoài ra, họ còn phải có năng lực cụ thể hóa, thể chế hóa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân thành chương trình, kế hoạch. của Ủy ban nhân dân và chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả.

+ Cá nhân phải có năng lực toàn diện trong việc tổ chức, quản lý, chỉ đạo, điều hành các cơ quan chuyên môn thuộc quyền và Ủy ban nhân dân cấp dưới.

+ Để trở thành Chủ tịch UBND tỉnh, cá nhân phải quyết đoán, quyết đoán, kịp thời quyết định những vấn đề khó, phức tạp liên quan đến quản lý nhà nước ở địa phương.

+ Chuẩn năng lực mà cá nhân phải đảm bảo là khả năng lãnh đạo, chỉ đạo, tổng kết thực tiễn, đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành thể chế, cơ chế, chính sách phát triển địa phương. Có kinh nghiệm lãnh đạo chủ chốt cấp huyện và có kinh nghiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở chức vụ phó chủ tịch HĐND, phó chủ tịch UBND tỉnh, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy hoặc tương đương.

Xem thêm bài viết hay:  Đất ở nông thôn là gì? Đất ở nông thôn được xây mấy tầng?

Như vậy, chỉ khi đáp ứng đúng và đầy đủ các tiêu chí nêu trên, công dân Việt Nam mới đủ điều kiện mới được xem xét phê chuẩn và trở thành Chủ tịch UBND tỉnh.

xem thêm: Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trong lĩnh vực đất đai

3. Chủ tịch UBND tỉnh hưởng lương như thế nào?

– Tiền lương của Chủ tịch UBND tỉnh nằm trong khung quy định chung về hệ số lương và mức lương cơ sở theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, tại hai thành phố lớn là TP.HCM và Hà Nội, mức lương mà Chủ tịch UBND tỉnh được hưởng có phần chênh lệch so với các tỉnh thành khác. Đặc biệt:

+ Theo quy định tại Thông tư liên tịch 01/2005/TTLT-BNV-BTC thì hệ số lương của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có hệ số lương từ 9,70 – 10,30.

+ Theo quy định tại Nghị quyết 68/2022/QH15, mức lương cơ sở áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 đối với cán bộ, công chức, viên chức là 1.800.000 đồng/tháng. Trước ngày 1/7/2023, mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại Nghị định 38/2019/NĐ-CP là 1,49 triệu đồng/tháng.

Như vậy, lương của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội và TP.HCM trước ngày 1/7/2023 là: 14.453.000 – 15.347.000 đồng/tháng. Sau ngày 1/7/2023, mức lương của Chủ tịch UBND tỉnh của 2 thành phố này là: 17.460,00 đồng/tháng – 18.540.000 đồng/tháng.

– Chủ tịch UBND các tỉnh còn lại có hệ số lương 7,64. Vậy lương của họ như sau:

+ Trước ngày 01 tháng 7 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hưởng mức lương là: 11.383.600 đồng/tháng.

+ Sau ngày 01 tháng 7 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh được hưởng mức lương là: 13.752.000 đồng/tháng.

Văn bản pháp lý sử dụng trong bài viết:

Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015;

Quy định 214-QĐ/TW về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Thông tư liên tịch 01/2005/TTLT-BNV-BTC.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Mức lương Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là bao nhiêu? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận