Mức lương Bí thư tỉnh ủy 2023 là bao nhiêu tiền một tháng?

Bí thư Tỉnh ủy là người đứng đầu Ban Chấp hành Đảng bộ Đảng bộ tỉnh, là người đứng đầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Vì vậy, tôiLương Bí thư Tỉnh ủy năm 2023 là bao nhiêu? Bài viết dưới đây sẽ phân tích và làm rõ.

1. Tiêu chuẩn Bí thư Tỉnh ủy theo quy định của pháp luật:

Bí thư Tỉnh ủy là người đứng đầu Ban Chấp hành Đảng bộ Đảng bộ tỉnh, là người đứng đầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nói cách khác, bí thư tỉnh ủy là người chịu trách nhiệm lãnh đạo cao nhất của một tỉnh/thành phố.

Tại mỗi tỉnh/thành phố sẽ có chức danh bí thư tỉnh ủy. Đối tượng này sẽ chịu trách nhiệm lãnh đạo, quản lý hoạt động của tỉnh/thành phố nơi mình được bổ nhiệm, phân công thực hiện.

– Bí thư Tỉnh ủy là chức danh cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương. Vì vậy, tiêu chuẩn để trở thành bí thư tỉnh ủy sẽ được quy về tiêu chuẩn chung cho chức danh cán bộ thuộc ban chấp hành trung ương. Như sau:

Chính trị và tư tưởng:

Bí thư Tỉnh ủy phải tuyệt đối trung thành với lợi ích của Đảng, quốc gia – dân tộc và nhân dân; kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy phải là chủ thể có lập trường, quan điểm và bản lĩnh chính trị vững vàng, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch; phải luôn đặt lợi ích của Đảng, của đất nước – dân tộc, của nhân dân lên trên hết.

Đối tượng này phải tuyệt đối chấp hành sự phân công của tổ chức, yên tâm công tác. Giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn theo nguyên tắc, điều lệ Đảng.

Về đạo đức, lối sống:

Bí thư Tỉnh ủy phải là người có phẩm chất đạo đức mẫu mực, luôn sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, minh bạch, giản dị, bao dung; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu về mọi mặt. Tuyệt đối không tham nhũng, lãng phí, vụ lợi.

Không tham quyền lực, có tâm huyết và trách nhiệm cao với công việc là những phẩm chất đạo đức, lối sống mà người bí thư tỉnh ủy phải đảm bảo giữ vững và thực hiện.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phải tiên phong, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. bộ.

Xem thêm bài viết hay:  Lời dẫn chương trình văn nghệ ngày Thầy thuốc Việt Nam

Trong quá trình tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, Bí thư Tỉnh ủy phải giữ nghiêm nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện, việc làm trái quy định của Đảng, Nhà nước. nước trong công tác nhân sự.

+ Về trình độ: Bí thư Tỉnh ủy phải có trình độ đại học trở lên. Ngoài ra, cá nhân này phải có trình độ lý luận chính trị cử nhân hoặc cao cấp, quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương; cũng như các kỹ năng ngôn ngữ và máy tính phù hợp.

+ Năng lực, uy tín: Có quan điểm khách quan, toàn diện, nhạy bén về chính trị; có năng lực cụ thể hóa và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có năng lực tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, phân tích và dự báo tốt. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phải là hạt nhân quy tụ, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị; được cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tín nhiệm, cao.

+ Sức khỏe, tuổi đời, kinh nghiệm: Bí thư Tỉnh ủy phải đảm bảo đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ. Độ tuổi phải nằm trong khung độ tuổi bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử theo quy định của Đảng. Ngoài ra, bí thư tỉnh ủy còn phải là những cá nhân kinh qua và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của cương vị lãnh đạo, quản lý chủ chốt cấp dưới trực tiếp; có nhiều kinh nghiệm thực tế.

Ngoài các tiêu chuẩn chung trên, bí thư tỉnh ủy cần đảm bảo các tiêu chuẩn riêng, cụ thể như sau:

+ Bí thư Tỉnh ủy phải có đủ tiêu chuẩn chung của Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương.

+ Bí thư Tỉnh ủy là hạt nhân đoàn kết thống nhất trong cấp ủy, ban thường vụ và cấp ủy, không cục bộ, lợi ích nhóm. Cá nhân khi được bổ nhiệm giữ chức vụ này phải có trình độ, kiến ​​thức toàn diện về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại,… và nắm chắc tình hình chung của địa phương. bên và của đất nước.

+ Có bản lĩnh chính trị cao, sự cương quyết, quyết đoán để quyết định xử lý những vấn đề khó, phức tạp liên quan đến địa phương cũng là một trong những tiêu chuẩn mà một cá nhân phải có khi làm bí thư tỉnh ủy.

Xem thêm bài viết hay:  Tuyển tập những câu chửi hay mà đau như xát muối, ăn ớt

+ Phải có năng lực cụ thể hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào việc hoạch định chiến lược xây dựng, phát triển và lãnh đạo, điều hành thực hiện có hiệu quả ở địa phương.

Trên đây là những tiêu chuẩn mà một công dân phải có khi trở thành bí thư tỉnh ủy.

xem thêm: Bản chất của nhà nước là gì? Bản chất và chức năng của nhà nước CHXHCN Việt Nam

2. Tiêu chí đánh giá bí thư tỉnh ủy (cán bộ diện Ban Chấp hành Trung ương):

Theo quy định tại Quy định 214-QĐ/TW, việc đánh giá bí thư tỉnh ủy dựa trên các tiêu chí cụ thể sau:

Thứ nhất, tiêu chí về chính trị, tư tưởng:

Về chính trị, tư tưởng, đồng chí bí thư tỉnh ủy phải chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

+ Bí thư Tỉnh ủy phải là người có quan điểm chính trị, tư tưởng vững vàng; lập trường kiên định; không nao núng trước khó khăn, thử thách; phải đặt lợi ích quốc gia – dân tộc, tập thể lên trên lợi ích cá nhân.

+ Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phải tích cực học tập và tham gia đầy đủ việc học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, cập nhật kiến ​​thức mới của Đảng và Nhà nước. đi ra ngoài.

Thứ hai, về đạo đức, lối sống:

Bản thân Bí thư Tỉnh ủy phải có những phẩm chất đạo đức, lối sống cụ thể sau: Không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; có lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, trong sáng, giản dị; Có tinh thần đoàn kết, xây dựng, gương mẫu, thương yêu đồng chí, đồng nghiệp.

– Thứ ba, về tác phong, tác phong làm việc:

Trong quá trình công tác, Bí thư Tỉnh ủy phải nhiệt tình, tận tụy, trách nhiệm, năng động, sáng tạo, quyết liệt, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thứ tư, về ý thức tổ chức kỷ luật:

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phải chấp hành nghiêm túc quy chế, nội quy, quy định của địa phương, cơ quan, đơn vị nơi công tác; kê khai, công khai tài sản, thu nhập theo quy định.

Xem thêm bài viết hay:  Phân tích một yếu tố nghệ thuật đặc sắc trong Chữ người tử tù

Sau đây là tiêu chí đánh giá bí thư tỉnh ủy. Để xác định bí thư tỉnh ủy có hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của mình hay không, Đảng, Nhà nước và nhân dân sẽ dựa vào các tiêu chí trên để đánh giá toàn diện và sâu sắc nhất.

xem thêm: Các nguyên tắc của luật pháp là gì? Vai trò và bản chất của nhà nước pháp quyền?

3. Bí thư Tỉnh ủy lương năm 2023 là bao nhiêu?

Lương Bí thư Tỉnh ủy năm 2023 là bao nhiêu là câu hỏi được nhiều người quan tâm, hiện nay chưa có quyết định quy định cụ thể mức lương của Bí thư Tỉnh ủy.

Về bản chất, Bí thư Tỉnh ủy là một chức danh quan trọng trong Ban Chấp hành Trung ương, chịu trách nhiệm lãnh đạo, điều hành hoạt động của một tỉnh/thành phố. Vì vậy, lương của những vị trí cấp cao này thường được quy định theo quy định riêng, dựa trên quy định và ngân sách của từng địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy là Viên chức Nhà nước. Vì vậy, về cơ bản, tiền lương của đối tượng này cũng dựa trên những căn cứ cụ thể về mức lương cơ sở.

Năm 2023, mức lương cơ sở sẽ được chia thành hai giai đoạn. Như sau:

+ Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023 mức lương cơ sở áp dụng là 1.490.000 đồng

– Từ ngày 01/7/2023 áp dụng mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng

Như vậy, từ phân tích trên có thể thấy lương Bí thư Tỉnh ủy trước tháng 7/2023 là: 4.230.000 đồng. Lương Bí thư Tỉnh ủy từ tháng 7/2023 là: 5.130.000 đồng.

Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy còn được hưởng phụ cấp. Mức phụ cấp Bí thư Tỉnh ủy được hưởng tùy theo từng tỉnh, thành phố nơi các đối tượng này thực hiện nhiệm vụ.

Trên đây là phân tích về mức lương Bí thư Tỉnh ủy được hưởng vào năm 2023. Mức lương này do Nhà nước quy định. Đồng thời, sẽ có sự chênh lệch về tiền lương giữa các tỉnh do chính sách hỗ trợ và nguồn ngân sách của từng tỉnh.

Văn bản pháp lý sử dụng trong bài viết:

Quy định 214-QĐ/TW về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Mức lương Bí thư tỉnh ủy 2023 là bao nhiêu tiền một tháng? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận