Mẫu yêu cầu ra quyết định khởi tố bị can mới nhất năm 2023

Khởi tố bị can là một trong những thủ tục trong tố tụng hình sự, theo đó cơ quan tiến hành tố tụng khởi tố bị can khi có đủ căn cứ xác minh người đó đã thực hiện hành vi phạm tội để tiến hành hoạt động điều tra. điều tra người phạm tội. Vậy mẫu đơn yêu cầu ra quyết định khởi tố bị can được pháp luật quy định như thế nào?

1. Mẫu đơn yêu cầu ra quyết định khởi tố bị can là gì?

Mẫu đề nghị ra quyết định khởi tố bị can là mẫu quyết định khởi tố bị can dựa trên những căn cứ để cơ quan có thẩm quyền tiến hành một số hoạt động điều tra tiếp theo hoặc áp dụng các biện pháp ngăn chặn như hỏi cung bị can, tạm giữ bị can để điều tra… Tại khoản 2 Điều 179 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định nội dung chi tiết trong quyết định khởi tố bị can tạiquyết định khởi tố bị can ghi rõ thời gian, địa điểm ra quyết định; họ, tên, chức vụ của người ra quyết định; họ, tên, ngày, tháng, năm sinh, quốc tịch, dân tộc, tôn giáo, giới tính, nơi cư trú, nghề nghiệp của bị can; Bị can bị truy tố về tội gì, theo điều, khoản nào của BLHS; thời gian, địa điểm phạm tội và các tình tiết khác của tội phạm. Trường hợp bị can bị khởi tố về nhiều tội khác nhau thì quyết định khởi tố bị can phải ghi rõ từng tội và điều, khoản được áp dụng của Bộ luật hình sự.

2. Mẫu đơn đề nghị ra quyết định khởi tố bị can:

Mẫu số 92/HS Theo QĐ số 15 ngày 09/01/2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

_________________

…, ngày……tháng……năm 20…

KIỂM SOÁT[1] …

[2]……

____________

Số:…../QĐ-VKS…-…[3]

LỜI YÊU CẦU

RA QUYẾT ĐỊNH ĐỂ THẬN TRỌNG

TRƯỞNG CÔNG TỐ……

Căn cứ Điều 41, 165, 179[4] Bộ luật tố tụng hình sự;

Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số…. ngày…tháng…năm……của [5]…… về tội…… quy định tại khoản… Điều…… của BLHS;

nhìn thấy [6]…..,

LỜI YÊU CẦU:

Đại lý 5……. ra quyết định khởi tố bị can đối với[7]:

Họ và tên:…tên khác…

Sinh ngày……tháng…….giới tính……

Quốc tịch:… Dân tộc……Tôn giáo…

Đăng ký HKTT ở đâu……

Nhà ở……

Nghề nghiệp:……chức vụ….

Về tội…… quy định tại khoản…Điều….. của Bộ luật hình sự để tiến hành điều tra theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự./.

Người nhận:

– Cơ quan có thẩm quyền điều tra;

-……;

– Lưu: HSVA, HSKS, VP.

CHA MẸ [8]

(Ký tên và đóng dấu)

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động, làm việc mới nhất

3. Hướng dẫn làm mẫu đơn yêu cầu ra quyết định khởi tố bị can:

[1] Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao

[2] Ghi tên viện kiểm sát ban hành. Trường hợp Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành thì bỏ mục này

[3] Tên viết tắt của Viện kiểm sát ban hành – đơn vị chủ trì (nếu có)

[4] Căn cứ Điều 433 Bộ luật tố tụng hình sự nếu bị can là pháp nhân

[5] Ghi tên cơ quan đã ra quyết định khởi tố vụ án

[6] Nêu rõ lý do của việc đề nghị khởi tố bị can theo quy định tại Điều 179 và Điều 433 của BLTTDS

[7] Ghi đầy đủ thông tin của bị can, pháp nhân thương mại theo quy định tại Điều 433 Bộ luật tố tụng hình sự (gồm: tên pháp nhân, địa chỉ trụ sở chính, số đăng ký kinh doanh, quốc tịch, họ và tên người đại diện theo pháp luật,…)

[8] Trường hợp Phó Chủ tịch được Chủ tịch ủy quyền ký thay, ghi:

“KT. CHA MẸ

PHÓ TỔNG THỐNG”

4. Tiến hành khởi tố bị can theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự 2015:

4.1. Quy định về khởi tố bị can:

Điều 179. Khởi tố bị can Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định:

1. Khi có đủ căn cứ xác định một người, pháp nhân đã thực hiện hành vi mà Bộ luật hình sự quy định là tội phạm thì Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can.

2. Quyết định khởi tố bị can ghi rõ thời gian, địa điểm ra quyết định; họ, tên, chức vụ của người ra quyết định; họ, tên, ngày, tháng, năm sinh, quốc tịch, dân tộc, tôn giáo, giới tính, nơi cư trú, nghề nghiệp của bị can; Bị can bị truy tố về tội gì, theo điều, khoản nào của BLHS; thời gian, địa điểm phạm tội và các tình tiết khác của tội phạm.

Trường hợp bị can bị khởi tố về nhiều tội khác nhau thì quyết định khởi tố bị can phải ghi rõ từng tội và điều, khoản được áp dụng của Bộ luật hình sự.

3. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định khởi tố bị can, Cơ quan điều tra phải gửi quyết định khởi tố và tài liệu có liên quan đến việc khởi tố bị can cho Viện kiểm sát cùng cấp để xem xét, phê chuẩn. Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định khởi tố bị can, Viện kiểm sát phải quyết định phê chuẩn hoặc quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố bị can hoặc yêu cầu bổ sung chứng cứ, tài liệu làm căn cứ khởi tố bị can. quyết định phê chuẩn và gửi ngay cho cơ quan điều tra.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu thỏa thuận quyền nuôi con khi không đăng ký kết hôn

Trường hợp Viện kiểm sát yêu cầu bổ sung chứng cứ, tài liệu thì trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận được chứng cứ, tài liệu bổ sung, Viện kiểm sát phải ra quyết định phê chuẩn hoặc hủy bỏ quyết định khởi tố bị can.

4. Trường hợp phát hiện có người thực hiện hành vi mà Bộ luật hình sự quy định là tội phạm chưa khởi tố thì Viện kiểm sát yêu cầu Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can hoặc trực tiếp ra quyết định. khởi tố bị can nếu có yêu cầu nhưng cơ quan điều tra không thực hiện. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định khởi tố bị can, Viện kiểm sát phải gửi quyết định khởi tố bị can cho Cơ quan điều tra để điều tra.

Sau khi nhận hồ sơ và ra kết luận điều tra, nếu Viện kiểm sát phát hiện có người khác thực hiện hành vi mà Bộ luật hình sự quy định là tội phạm trong trường hợp chưa khởi tố thì Viện kiểm sát ra quyết định khởi tố. bị can và trả hồ sơ cho cơ quan điều tra để điều tra bổ sung.

5. Sau khi nhận được quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can hoặc quyết định khởi tố bị can của Viện kiểm sát, Cơ quan điều tra phải giao ngay quyết định khởi tố bị can và quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố cho bị can. bị cáo và giải thích quyền, nghĩa vụ cho bị can.

Như vậy, có thể thấy pháp luật đã quy định rất rõ ràng về việc khởi tố bị can khi Trường hợp có đủ căn cứ xác định một người, pháp nhân đã thực hiện hành vi mà Bộ luật hình sự quy định là tội phạm thì Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can. Quyết định khởi tố bị can phải ghi rõ thời gian, địa điểm ra quyết định; họ, tên, chức vụ của người ra quyết định; họ, tên, ngày, tháng, năm sinh, quốc tịch, dân tộc, tôn giáo, giới tính, nơi cư trú, nghề nghiệp của bị can; Bị can bị truy tố về tội gì, theo điều, khoản nào của BLHS; thời gian, địa điểm phạm tội và các tình tiết khác của tội phạm. Sau khi nhận được quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can hoặc quyết định khởi tố bị can của Viện kiểm sát, Cơ quan điều tra phải giao ngay quyết định khởi tố bị can, quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can cho bị can. giải thích quyền và nghĩa vụ cho bị cáo theo quy định của pháp luật.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin giảm thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất 2022

4.2. Thủ tục khởi tố bị can theo quy định của pháp luật:

Bước 1: Theo đó, cơ quan có thẩm quyền sau khi nhận được quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, cơ quan điều tra phải chụp ảnh, lập danh sách và bản sao người bị khởi tố, lưu vào hồ sơ. hồ sơ vụ án. Việc giao, nhận các quyết định trên được lập biên bản theo quy định tại Điều 133 BLHS 2015.

Bước 2: Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định khởi tố bị can, Cơ quan điều tra phải gửi quyết định khởi tố và tài liệu có liên quan đến việc khởi tố bị can cho Viện kiểm sát cùng cấp để xem xét, phê chuẩn. .

Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định khởi tố bị can, Viện kiểm sát phải quyết định phê chuẩn hoặc quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố bị can hoặc yêu cầu bổ sung chứng cứ, tài liệu để khởi tố bị can. căn cứ để quyết định phê duyệt và gửi ngay cho cơ quan điều tra.

Bước 4: Sau khi nhận được quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can hoặc quyết định khởi tố bị can của Viện kiểm sát (trường hợp Viện kiểm sát tự mình khởi tố bị can nếu nhận thấy hành vi phạm tội của cá nhân, pháp nhân mà Cơ quan điều tra không chấp hành) thì Cơ quan điều tra phải giao ngay quyết định khởi tố bị can, quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và giải thích quyền, nghĩa vụ cho bị can.

Bước 5: Sau khi nhận được quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, Cơ quan điều tra phải chụp ảnh, ghi tên và bản sao người bị khởi tố và lưu vào hồ sơ vụ án.

Trên đây là những thông tin chúng tôi cung cấp về nội dung mẫu đơn yêu cầu ra quyết định khởi tố bị can (92/HS) và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất cùng các thông tin pháp lý khác dựa trên quy định của pháp luật hiện hành. hành tây.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu yêu cầu ra quyết định khởi tố bị can mới nhất năm 2023 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận