Mẫu xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

Tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại được coi là một trong những hình thức kinh doanh phổ biến ở nước ta. Dưới đây là phần phân tích mẫu giấy xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại.

1. Mẫu giấy xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại:

BỘ CÔNG THƯƠNG

CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

(CƠ SỞ CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI)

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————

Con số: …………….

Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

……… , ngày …. tháng …. năm …….

Kính thưa: ………

Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại; ……………………

Trả lời công văn số ngày …. tháng…. năm… tháng (tên thương nhân) về việc đăng ký (thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký) tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại (tại nước ngoài), Cục Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương) xác nhận (tên thương nhân) đăng ký (thay đổi, bổ sung) bổ sung nội dung đăng ký) để tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại (ở nước ngoài) với các nội dung sau:

Tên hội chợ/triển lãm thương mại: …………

– Tên Việt Nam (tên đầy đủ/viết tắt): ………….

– Tên tiếng Anh (tên đầy đủ/viết tắt): ………….

– Thời gian: ……..

– Vị trí : ……..

– Đối tượng (nếu có): ………….

– Các ngành dự kiến ​​tham gia:…….

– Quy mô dự kiến ​​(Số lượng gian hàng hoặc số lượng doanh nghiệp): ….

– Trưng bày hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ để so sánh với hàng thật (nếu có)

Việc cấp giải thưởng, giấy chứng nhận chất lượng, danh hiệu hàng hóa, dịch vụ, giấy chứng nhận uy tín, danh hiệu của thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia hội chợ, triển lãm thương mại (nếu có)……………………

– Việc sử dụng tên Quốc gia Việt Nam hoặc tên tỉnh, thành phố (nếu có) ………….

(Tên thương nhân) có trách nhiệm:

– Thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và các quy định. có liên quan (của nước sở tại) (trường hợp tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài).

– Thực hiện các thủ tục hành chính với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (nếu có) trước khi tổ chức cấp giải thưởng, chứng nhận chất lượng, danh hiệu hàng hóa, dịch vụ và chứng nhận uy tín, danh hiệu hàng hóa, dịch vụ. thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia hội chợ, triển lãm thương mại.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đề xuất dự án đầu tư và hướng dẫn chi tiết nhất năm 2023

– Báo cáo kết quả về Cục Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương) về tình hình thực hiện các nội dung đã đăng ký và các kiến ​​nghị cụ thể./.

Người nhận:

– Như trên;

– Lưu: VT,…

GIÁM ĐỐC

(GIÁM ĐỐC)

(Đã ký và đóng dấu)

2. Quy trình đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại:

2.1. Nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại:

Khi đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại, thương nhân cần đảm bảo các nội dung cơ bản sau:

– Tên, địa chỉ của thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại và tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại;

– Tên và chủ đề của hội chợ, triển lãm thương mại (nếu có);

– Thời gian, địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm;

– Dự kiến ​​quy mô tổ chức hội chợ, triển lãm;

– Tổ chức trưng bày hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; việc tổ chức trao giải thưởng, giấy chứng nhận chất lượng, danh hiệu hàng hóa, dịch vụ, giấy chứng nhận uy tín và danh hiệu của thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia hội chợ, triển lãm thương mại; việc tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại nhân danh tỉnh, thành phố hoặc nhân danh Tổ quốc Việt Nam.

2.2. Hồ sơ đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại:

Theo quy định tại Điều 29 Nghị định 81/2018/NĐ-CP, hồ sơ đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại bao gồm các giấy tờ, tài liệu sau:

+ 01 Bản đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại theo Mẫu số 10 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

+ 01 bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định thành lập hoặc các quyết định khác có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật.

Đây là những tài liệu bắt buộc mà thương nhân cần chuẩn bị trong hồ sơ đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, cơ quan có thẩm quyền sẽ không tiếp nhận và chấp nhận cho thương nhân có nhu cầu.

2.3. Thẩm quyền giải quyết hồ sơ đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại:

Việc xử lý hồ sơ đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương nơi tổ chức đối với hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam; Bộ Công Thương đối với hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin ly hôn tại Lâm Đồng [Ly hôn nhanh tại Lâm Đồng]

2.4. Trình tự đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại:

– Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ.

+ Thương nhân có nhu cầu đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Nghị định 81/2018/NĐ-CP.

+ Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, cá nhân đề nghị nộp hồ sơ theo 02 cách sau:

Gửi hồ sơ đăng ký qua đường bưu điện đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

Nộp hồ sơ đăng ký trực tiếp tại trụ sở cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cung cấp.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ.

Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm trả lời xác nhận hoặc không xác nhận bằng văn bản về việc đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

+ Trường hợp từ chối, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phải nêu rõ lý do.

Bước 3: Trả kết quả.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc hội chợ, triển lãm thương mại, thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại phải gửi thông báo bằng văn bản theo Mẫu số 14 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về kết quả tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại theo nội dung đã đăng ký và được xác nhận.

Bước 4: Tổ chức hội chợ, triển lãm.

Sau khi nhận được kết quả hoàn tất việc đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại, thương nhân có quyền tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại.

3. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại:

– Điều 28 Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định về nghĩa vụ của thương nhân trong việc tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm thương mại như sau:

+ Thương nhân tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại có nghĩa vụ đăng ký việc tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng mua bán nhà ở thuộc quyền sở hữu nhà nước

+ Thương nhân tổ chức, tham gia hội chợ phải có trách nhiệm giải quyết khiếu nại, phản ánh của người tiêu dùng hoặc tổ chức, cá nhân về hội chợ, triển lãm thương mại; về hàng hóa trưng bày tại hội chợ, triển lãm thương mại;

Đơn vị tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác cho thương nhân tham gia các thông tin liên quan đến việc tham gia hội chợ, triển lãm thương mại, các hoạt động trong khuôn khổ hội chợ, triển lãm thương mại. thương mại bên cạnh hoạt động trưng bày hàng hóa.

– Theo quy định tại Điều 139 Luật Thương mại 2005, thương nhân tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài có các quyền và nghĩa vụ sau:

+ Thương nhân tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại được tạm xuất, tái nhập hàng hóa và chứng từ hàng hóa, dịch vụ để trưng bày, giới thiệu tại hội chợ, triển lãm thương mại. Đối tượng này được bán, tặng hàng hóa trưng bày, giới thiệu tại hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài; phải nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Thương nhân tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại phải tuân thủ các quy định về tổ chức và tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài.

– Điều 140 Luật Thương mại 2005 cũng quy định về quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ hội chợ, triển lãm thương mại. Đặc biệt:

Thương nhân kinh doanh dịch vụ hội chợ, triển lãm thương mại có quyền yêu cầu bên thuê dịch vụ cung cấp hàng hóa tham gia hội chợ, triển lãm thương mại trong thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng.

+ Được quyền yêu cầu bên thuê dịch vụ cung cấp thông tin về hàng hóa, dịch vụ để tham gia hội chợ, triển lãm thương mại và các phương tiện cần thiết khác theo thỏa thuận trong hợp đồng; quyền được nhận thù lao dịch vụ và các chi phí hợp lý khác.

+ Thương nhân kinh doanh sẽ có nghĩa vụ tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Văn bản pháp lý sử dụng trong bài viết:

Luật Thương mại 2005;

Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận