Mẫu văn bản từ chối nhận di sản thừa kế mới nhất năm 2023

Người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản thừa kế đối với phần tài sản mà mình đã nhận. Trường hợp cá nhân muốn từ chối nhận di sản thừa kế thì phải làm như thế nào? Mẫu văn bản từ chối nhận di sản thừa kế là gì?

1. Mẫu văn bản từ chối nhận di sản thừa kế là gì?

– Theo quy định của Bộ luật Dân sự, thừa kế là việc chuyển tài sản của người đã chết cho người còn sống, tài sản để lại được gọi là di sản. Thừa kế được chia thành thừa kế theo pháp luật và thừa kế theo di chúc.

Thừa kế là tài sản do người chết để lại cho người còn sống. Theo quy định tại Điều 634 Bộ luật Dân sự: “Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong khối tài sản chung với người khác”.

Mẫu văn bản từ chối nhận di sản thừa kế là mẫu tờ khai thông tin từ chối nhận di sản thừa kế trong một số trường hợp nhất định nhằm xác nhận việc từ chối nhận di sản thừa kế.

Mẫu văn bản từ chối nhận di sản thừa kế dành cho các cá nhân có nhu cầu từ chối nhận di sản thừa kế theo pháp luật muốn được công chứng tại các phòng công chứng.

2. Mẫu văn bản từ chối nhận di sản thừa kế:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

————————————

GIẤY TỜ HOÀN TIỀN NHẬN SỞ HỮU TỔNG HỢP

Hôm nay, ngày………….tháng………….20……., tại phòng công chứng……., địa chỉ: Số …………

Tôi là: …………., sinh ngày…………, CMND số …………. do Công an tỉnh ………… cấp ngày……., đăng ký thường trú tại……..

Tôi là người thừa kế theo phần của ông/bà …………..chết ngày…….theo Giấy chứng tử số………….do Ủy ban nhân dân cấp….cấp ngày…. ……

Tài sản mà tôi được thừa kế là:…….

Nay tôi tự nguyện từ chối nhận tài sản nêu trên mà tôi được hưởng.

Tôi xin cam đoan những thông tin cá nhân khai trong văn bản này là đúng sự thật và việc từ chối nhận di sản thừa kế này không nhằm mục đích trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của tôi đối với người khác.

Người từ chối nhận di sản

(Ký và ghi rõ họ tên)

NHÂN CHỨNG CỦA THÔNG BÁO

Hôm nay, ngày……..tháng………………..tại trụ sở Văn phòng công chứng………….

TÔI, nguyễn văn á – Công chứng viên Phòng Công chứng…………, thành phố ………….. ký tên dưới đây:

CÔNG CHỨNG:

Văn bản từ chối nhận di sản thừa kế này do

Ông………….lập;

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin ly hôn tại Hải Phòng [Ly hôn tại TP Hải Phòng]

Ông …………., địa chỉ, chứng minh nhân dân, hộ khẩu thường trú tại:

………….

………….

………….

Tại thời điểm công chứng, người từ chối nhận tài sản thừa kế có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

Nội dung từ chối nhận tài sản thừa kế không vi phạm điều cấm của luật, không vi phạm đạo đức xã hội;

Văn bản từ chối nhận di sản thừa kế này được lập thành … bản chính (mỗi bản chính gồm…… tờ,…….. trang), giao cho người từ chối nhận di sản ….. bản chính; lưu giữ tại Văn phòng công chứng……………………. 01 bản chính.

Số công chứng Sổ số 01 TP/CC-SCC/HĐGD.

3. Hướng dẫn người dân lập mẫu văn bản từ chối nhận di sản thừa kế:

– Điền đầy đủ nội dung vào văn bản từ chối nhận di sản thừa kế

Ghi chú:

+ Nội dung từ chối nhận tài sản thừa kế không vi phạm điều cấm của luật, không vi phạm đạo đức xã hội;

+ Văn bản từ chối nhận di sản thừa kế này được lập thành … bản chính (mỗi bản chính gồm…… tờ,…….. trang), giao cho người từ chối nhận di sản ….. bản chính; lưu giữ tại Văn phòng công chứng……………………. 01 bản chính.

– Người từ chối nhận thừa kế (Ký, ghi rõ họ tên)

4. Một số quy định của pháp luật về từ chối nhận di sản thừa kế:

4.1.Từ chối nhận thừa kế:

Căn cứ Điều 620 Bộ luật dân sự 2015 quy định chi tiết về từ chối nhận di sản như sau:

Tại Điều 620. Từ chối nhận di sản quy định:

1. Người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.

2. Việc từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản và gửi cho người quản lý di sản, những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản để biết.

3. Việc từ chối nhận di sản phải được thể hiện trước thời điểm phân chia di sản.

Như vậy, việc từ chối nhận di sản thừa kế đã được quy định tại Điều 620 BLDS 2015, cụ thể người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản và trừ các trường hợp pháp luật có quy định khác. Việc từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản gửi cơ quan có thẩm quyền. Việc từ chối nhận di sản phải được thể hiện trước thời điểm phân chia di sản. Và thực hiện các thủ tục khác theo quy định của pháp luật.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước mới nhất 2023

4.2. Công chứng văn bản từ chối nhận di sản:

Căn cứ Điều 59 Luật Công chứng số 53/2014/QH13 của Quốc hội quy định về việc công chứng văn bản từ chối nhận di sản quy định:

Tại Điều 59. Công chứng văn bản từ chối nhận di sản

Người thừa kế có thể yêu cầu công chứng văn bản từ chối nhận di sản. Khi yêu cầu công chứng văn bản từ chối nhận di sản, người yêu cầu công chứng phải xuất trình bản sao di chúc đối với trường hợp thừa kế theo di chúc hoặc giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người yêu cầu. công chứng theo quy định của pháp luật về thừa kế; giấy chứng tử hoặc giấy tờ khác chứng minh người để lại di sản đã chết.

Căn cứ vào quy định trên, khi yêu cầu công chứng văn bản từ chối nhận di sản thì cần lập văn bản từ chối nhận di sản nêu trên và thông báo cho những người thừa kế khác được giao nhiệm vụ phân chia di sản biết. văn phòng công chứng hoặc Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi mở thừa kế về việc từ chối nhận di sản. Khi công chứng giấy tờ trên thì cần có bản sao di chúc trong trường hợp thừa kế theo di chúc hoặc giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người yêu cầu công chứng theo quy định của pháp luật về thừa kế và giấy chứng tử hoặc giấy tờ chứng minh khác. rằng người để lại di sản đã chết.

4.3. Con chưa thành niên có được từ chối nhận di sản thừa kế không?

Căn cứ Điều 651 Bộ luật Dân sự 2015 về người thừa kế theo pháp luật:

Tại Điều 651. Người thừa kế theo pháp luật

1. Người thừa kế theo pháp luật được xác định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà ngoại, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết và người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà nội;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: Ông nội, ông ngoại của người chết; bác ruột, cậu ruột, cậu ruột, cô ruột, cô ruột của người chết; cháu ruột của người chết và người chết là bác ruột, cậu ruột, bác ruột, cô ruột, cô ruột; chắt của người chết, nhưng người chết là ông cố nội.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin ly hôn tại Lạng Sơn [Ly hôn nhanh tại Lạng Sơn]

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng di sản nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước vì họ đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Theo đó, có thể thấy những người thừa kế theo pháp luật quy định ở trên pháp luật không quy định con chưa thành niên không được nhận tài sản thừa kế nên theo điểm a khoản 1 như trên thì hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, con đẻ. cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết; thì chừng nào con còn đứng trong hàng thừa kế theo quy định của pháp luật thì mới được hưởng đầy đủ di sản thừa kế theo quy định.

4.4. Có được công chứng văn bản từ chối nhận di sản thừa kế ở tỉnh khác nơi có di sản thừa kế không?

Tại Điều 42. Phạm vi công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản, Luật Công chứng 2014 quy định:

Công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng được công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng, trừ trường hợp văn bản di chúc, văn bản từ chối nhận di sản là bất động sản và văn bản ủy quyền liên quan đến việc thực hiện quyền đối với bất động sản.

Như vậy, căn cứ vào phạm vi công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản quy định trên thì văn bản từ chối nhận di sản là bất động sản không bắt buộc phải được công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có bất động sản. được định vị.

Bài viết trên chúng tôi cung cấp những thông tin về Mẫu văn bản từ chối nhận di sản thừa kế và hướng dẫn soạn thảo văn bản, Hướng dẫn làm Văn bản từ chối nhận di sản thừa kế và hướng dẫn soạn thảo văn bản chi tiết nhất. và các thông tin pháp lý đi kèm dựa trên các quy định của pháp luật hiện hành.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu văn bản từ chối nhận di sản thừa kế mới nhất năm 2023 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận