Mẫu văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

Hiện nay, bảo vệ môi trường được biết đến là một trong những vấn đề quan trọng được tất cả các quốc gia trên thế giới quan tâm. Đánh giá môi trường chiến lược được nhìn nhận dưới góc độ pháp lý như một công cụ hữu hiệu nhằm mang lại cho con người cuộc sống an toàn, tốt đẹp và trong sạch hơn.

1. Văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược gồm những gì?

Đánh giá môi trường chiến lược dưới góc độ pháp lý được hiểu là việc phân tích, dự báo các tác động đến môi trường của các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của các chủ thể nhằm đưa ra các giải pháp phát triển nhằm mục đích giảm thiểu tác động xấu đến môi trường, làm cơ sở và lồng ghép trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững. Mẫu văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược là mẫu tờ trình được lập để trình bày về việc đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược.

Mẫu công văn đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược được lập để báo cáo về việc đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược. Mẫu là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền xem xét về vấn đề thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị, thông tin về báo cáo thẩm định…

2. Mẫu văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————

(đầu tiên)

——-

Số: …

Giấy đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của (2)

(Môn Địa lý)h), ngày… tháng… năm…

Kính gửi: (3)

Chúng tôi là (1), cơ quan soạn thảo (2) theo mục … Phụ lục I Nghị định số /2019/NĐ-CP ngày tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị định Luật Bảo vệ môi trường. (2) thuộc thẩm quyền phê duyệt của (4).

Địa chỉ liên hệ của (1): ….

Điện thoại:…..;Fax:…..;E-mail:……

Chúng tôi xin gửi tới (3) tài liệu bao gồm:

– Chín (09) báo cáo đánh giá môi trường chiến lược;

– Chín (09) bản thảo (2).

Chúng tôi cam kết và bảo đảm tính trung thực, chính xác của các số liệu, tài liệu trong các văn bản trên. Nếu có gì sai sót chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng hợp tác khai thác mỏ cát, khai thác khoáng sản

Đề nghị (3) thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của (2).

Người nhận:

– Như trên;

– …;

– Tiết kiệm: …

(5)

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh, đóng dấu)

3. Hướng dẫn soạn thảo mẫu văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược:

(1) Tên Bộ/Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được giao nhiệm vụ xây dựng chiến lược, quy hoạch;

(2) Tên đầy đủ, chính xác của chiến lược, quy hoạch;

(3) Cơ quan thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược;

(4) Cơ quan phê duyệt chiến lược, quy hoạch;

(5) Đại diện có thẩm quyền của cơ quan lập chiến lược, quy hoạch.

4. Một số quy định về thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược:

4.1. Đối tượng thực hiện đánh giá môi trường chiến lược:

Nhóm chiến lược, quy hoạch phải thực hiện đánh giá môi trường chiến lược bao gồm các đối tượng sau:

– Thứ nhất, chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội các vùng kinh tế – xã hội, vùng kinh tế trọng điểm, hành lang kinh tế, vành đai kinh tế.

– Thứ hai, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt.

– Thứ ba, chiến lược, quy hoạch phát triển khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu công nghiệp.

– Bốn là, chiến lược, quy hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên trên phạm vi hai tỉnh trở lên.

– Năm là, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực cấp quốc gia, vùng, tỉnh có tác động lớn đến môi trường.

– Cuối cùng là điều chỉnh chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của các đối tượng trên.

Như vậy, theo quy định của pháp luật Việt Nam, cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch nêu trên phải thực hiện đánh giá môi trường chiến lược.

4.2. Lợi ích của đánh giá môi trường chiến lược:

Đánh giá môi trường chiến lược có một số lợi ích cụ thể như sau:

– Đánh giá môi trường chiến lược giúp giảm chi phí vì đánh giá môi trường chiến lược là công cụ để loại bỏ sớm các dự án phát triển không khả thi mà sau này có thể bị từ chối vì lý do môi trường. ngôi trường.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN bằng ngoại tệ (Mẫu C1-07b/NS)

– Đánh giá môi trường chiến lược còn giúp tiết kiệm thời gian vì đánh giá môi trường chiến lược là công cụ được sử dụng để sớm giải quyết các xung đột xảy ra trong thực tế.

Đánh giá môi trường chiến lược giúp nâng cao niềm tin của công chúng vào quá trình xây dựng và ra quyết định. Khi được thực hiện tốt, đánh giá môi trường chiến lược cũng có thể giúp huy động sự hỗ trợ của các bên liên quan chính trong việc thực hiện các kết quả.

Đánh giá môi trường chiến lược cải thiện chất lượng của việc ra quyết định của các CQ. Quan điểm phát triển bền vững được xác định là phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững thông qua tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường.

Đánh giá môi trường chiến lược cũng là một trong những công cụ quan trọng giúp con người có cuộc sống tốt đẹp hơn mà không làm ảnh hưởng đến môi trường sinh thái. Chỉ với một chi phí nhỏ nhưng mang lại lợi ích lớn.

– Thực chất của đánh giá môi trường chiến lược là việc thực hiện đánh giá, xác định hiệu quả của các chính sách, kế hoạch, chương trình trên cơ sở vì lợi ích lâu dài của đất nước và xã hội.

4.3. Trình tự thực hiện đánh giá môi trường chiến lược:

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

+ Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp (hoặc qua đường bưu điện) tại Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (Số 18, Huỳnh Thúc Kháng, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội) – nhận giấy biên nhận hồ sơ. và hẹn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính;

+ Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo để tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định;

Trường hợp hồ sơ sau khi bổ sung, hoàn thiện vẫn chưa đáp ứng yêu cầu theo quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và thông báo rõ lý do.

– Bước 2: Xác minh hồ sơ

Trong thời hạn không quá sáu mươi (60) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định hồ sơ trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. Trường hợp không đủ điều kiện, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và thông báo lý do.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu bài phát biểu cảm nghĩ về công ty hay và ý nghĩa nhất

Bước 3: Trả kết quả

Cách thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường Phòng Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả – 18 Huỳnh Thúc Kháng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Thành phần hồ sơ:

– Một (01) văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược theo mẫu quy định tại Phụ lục 1.1 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 quy định về đánh giá môi trường chiến lược. chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

– Chín (09) báo cáo đánh giá môi trường chiến lược và chín (09) dự thảo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch. Trường hợp số lượng thành viên hội đồng thẩm định nhiều hơn chín (09) thành viên thì chủ dự án phải cung cấp thêm số lượng báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của chiến lược, quy hoạch, kế hoạch. Hình thức trang bìa, phụ trang và yêu cầu về cấu trúc, nội dung thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 1.2 và 1.3 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 quy định về đánh giá môi trường chiến lược. , đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Thời hạn giải quyết:

Thời hạn giám định không quá bốn mươi lăm (45) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thời hạn thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược không bao gồm thời gian chủ dự án hoàn thiện hồ sơ báo cáo đánh giá môi trường chiến lược theo kết luận của Hội đồng thẩm định tại phiên họp chính thức.

Thời hạn cơ quan thẩm định báo cáo ĐMC báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về kết quả thẩm định báo cáo ĐMC là mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định. Môi trường chiến lược đã được hoàn thiện trên cơ sở nghiên cứu và ý kiến ​​của hội đồng thẩm định.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận