Mẫu văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư mới nhất 2023

Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư có quyền điều chỉnh mục tiêu, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư, sáp nhập dự án hoặc chia, tách một dự án thành nhiều dự án nhưng phải phù hợp với quy định của pháp luật.

1. Mẫu văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư là gì?

Mẫu công văn đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư là văn bản được lập để đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư, văn bản nêu rõ các thông tin của dự án, lý do đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư. dự án đầu tư..

Mục đích của văn bản đề xuất điều chỉnh dự án đầu tư: nhà đầu tư có quyền điều chỉnh mục tiêu, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư, sáp nhập dự án, chia, tách dự án. thành nhiều dự án, sử dụng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn thành lập doanh nghiệp, hợp tác kinh doanh hoặc các nội dung khác. Vì vậy, văn bản này được chủ đầu tư lập ra nhằm mục đích đề xuất điều chỉnh dự án đầu tư.

2. Mẫu văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư:

Mô hình AI11.a

Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư

(Trường hợp chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư)

(Điều 48 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

(Trường hợp chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư)

Kính gửi:……(Bộ Kế hoạch và Đầu tư/Tên cơ quan đăng ký đầu tư)

Nhà đầu tư đề nghị điều chỉnh dự án trong trường hợp chuyển nhượng một phần (hoặc toàn bộ) dự án đầu tư quy định tại Quyết định phê duyệt (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ đầu tư (nếu có). có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận chủ đầu tư (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh …………(số, ngày cấp, cơ quan cấp) (nếu có) ) với nội dung như sau:

I. CHUYỂN NHƯỢNG NHÀ ĐẦU TƯ

1. Đối với nhà đầu tư cá nhân: (1)

Họ và tên:……Giới tính:..

Sinh ngày:……..Quốc tịch:..

…… (Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân của cá nhân) Số:……; Phạm vi Ngày…….; Phát hành bởi: …

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có): …

Địa chỉ thường trú: ….

Nơi ở hiện nay: ….

Điện thoại: …. Số fax: ……. Email: ….

2. Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức: (2)

Tên doanh nghiệp/tổ chức: ….

…(Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân của tổ chức) Số: ….; Phạm vi Ngày: ………; Cơ quan tài trợ:….

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có):

Địa chỉ văn phòng:

Điện thoại: … Fax: … Email:…… Website (nếu có):

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức, bao gồm: (3)

Tên: ……. Giới tính: …..

Chức danh:…… Sinh ngày: …. Quốc tịch:

…… (Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân của cá nhân) Số:……; Phạm vi ngày……; Phát hành bởi:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản nghiệm thu công việc thi công bê tông nhựa mới nhất

Địa chỉ thường trú:

Nơi ở hiện tại:

Điện thoại: …. Số fax: …. E-mail:

Nhà đầu tư tiếp theo (nếu có): thông tin khai báo tương tự nội dung tại mục 1 và 2 nêu trên

II. CHỦ ĐẦU TƯ NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

1. Đối với nhà đầu tư cá nhân: (1)

Tên / Giới tính:

Sinh ngày: ….. Quốc tịch:

….. (Giấy tờ về tư cách pháp nhân của cá nhân)4 số:……; Phạm vi ngày……; Phát hành bởi:

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có):

Địa chỉ thường trú:

Nơi ở hiện tại:

Điện thoại: …. Số fax: …. E-mail:

2. Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức: (2)

Tên doanh nghiệp/tổ chức: ….

…(Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân của tổ chức)5 số: ….; Phạm vi Ngày: …..; Cơ quan tài trợ:….

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có):

Địa chỉ văn phòng:

Điện thoại: … Fax: … Email: … Website (nếu có):

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức: (3)

Tên: …. Giới tính: …..

Tiêu đề: … Ngày sinh: …. Quốc tịch: ….

….. (Giấy tờ về tư cách pháp nhân của cá nhân) Số:…..; Phạm vi ngày…..; Phát hành bởi:

Địa chỉ thường trú:

Nơi ở hiện tại:

Fax Điện thoại: …. E-mail:

Nhà đầu tư tiếp theo (nếu có): Thông tin khai báo tương tự như nội dung tại mục 1 và 2 nêu trên.

III. NỘI DUNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. Quyết định phê duyệt (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), quyết định phê duyệt (điều chỉnh) chủ đầu tư (nếu có), quyết định phê duyệt (điều chỉnh) đồng thời chủ trương đầu tư. được sự chấp thuận của nhà đầu tư (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh được cấp:

STT Tên giấy tờ Số giấy/Số dự án Phạm vi ngày cơ quan tài trợ Ghi chú

(Còn hoặc hết hạn)

2. Nội dung dự án đầu tư: (4)

– Tên dự án:

– Mục tiêu:

– Tổng mức đầu tư

Quy mô dự án:

– Phát triển:

– Nơi:

– Thời gian thực hiện dự án:

IV. CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN (đối với trường hợp chuyển nhượng một phần dự án)

1. Nội dung dự án dự kiến ​​chuyển giao cho Chủ đầu tư nhận chuyển nhượng:(5)

– Tên dự án:

– Mục tiêu:

– Tổng mức đầu tư

Quy mô dự án:

– Nơi:

– Thời gian thực hiện dự án:

– Hiện trạng triển khai:

2. Nội dung dự án còn lại của Bên nhận chuyển nhượng (6)

– Tên dự án:

– Mục tiêu:

– Tổng mức đầu tư

Quy mô dự án:

– Nơi:

– Thời gian thực hiện dự án:

– Hiện trạng triển khai:

3. Giải trítôivề di chuyểnuhđồng (7)

Lý do và căn cứ đề nghị chuyển nhượng:

Giải trình về việc đáp ứng điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư quy định tại Khoản 1 Điều 46 Luật Đầu tư.

TẠI VÌ. CÁC CỐ VẤN KHÁC (nếu có):

Nhà đầu tư kê khai theo mẫu hướng dẫn tại Biểu AI11.h Phụ lục này.

VII. CHỦ ĐẦU TƯ CAM KẾT:

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ, tài liệu gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước mới nhất 2023

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định tại Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

3. Cam kết chịu mọi chi phí và rủi ro nếu việc chuyển nhượng dự án không được chấp thuận.

VIII. TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM

1. Văn bản kèm theo Khoản 5 Điều 48 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.

2. Các giấy tờ liên quan khác (nếu có).

Nhà đầu tư nhận tiền chuyển nhượng

Từng chủ đầu tư ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có).

…., ngày tháng năm …

Nhà đầu tư có thể chuyển nhượng

Từng chủ đầu tư ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có).

3. Hướng dẫn lập mẫu văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư:

(1) Trường hợp nhà đầu tư là cá nhân thì ghi rõ: họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, mã số thuế, địa chỉ thường trú, chỗ ở hiện tại, số điện thoại;

(2) Trường hợp nhà đầu tư là doanh nghiệp: ghi rõ tên doanh nghiệp, mã số thuế, địa chỉ trụ sở chính, điện thoại, fax, thư điện tử;

(3) Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức;

(4) Ghi rõ các nội dung của dự án đầu tư: Tên dự án, Mục tiêu, Tổng vốn đầu tư; Quy mô dự án; Tiến độ, Vị trí; Thời hạn của dự án;

(5) Nội dung dự án chuyển giao cho Bên nhận chuyển nhượng: Tên dự án, Mục tiêu, Tổng vốn đầu tư; Quy mô dự án; Tiến độ, Vị trí; Thời hạn của dự án;

(6) Nội dung dự án còn lại của Nhà đầu tư chuyển nhượng: Tên dự án, Mục tiêu, Tổng vốn đầu tư; Quy mô dự án; Tiến độ, Vị trí; Thời hạn của dự án;

(7) Giải trình về việc chuyển nhượng.

4. Quy định về điều chỉnh dự án đầu tư:

4.1 Nội dung điều chỉnh dự án đầu tư:

Được quy định tại Khoản 1 Điều 43 Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư

“thứ nhất. Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư có quyền điều chỉnh dự án để bổ sung các nội dung quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 41 của Luật Đầu tư.”

theo đó Nhà đầu tư được điều chỉnh dự án bao gồm các nội dung sau tại Khoản 1, 2, 3 Điều 41 Luật Đầu tư:

Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư có quyền điều chỉnh mục tiêu, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư, sáp nhập dự án hoặc chia, tách một dự án thành nhiều dự án, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư góp vốn thành lập doanh nghiệp, hợp tác kinh doanh hoặc các nội dung khác và phải phù hợp với quy định của pháp luật.

– Nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

– Nhà đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin miễn giảm thuế xây dựng nhà ở tư nhân mới nhất

Thay đổi mục tiêu đã được xác định trong văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư; bổ sung các đối tượng thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư;

Thay đổi quy mô sử dụng đất trên 10% hoặc trên 30 héc ta, thay đổi địa điểm đầu tư;

Thay đổi tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên làm thay đổi quy mô dự án đầu tư;

Kéo dài tiến độ thực hiện dự án đầu tư trong khi tổng thời gian đầu tư dự án vượt quá 12 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư;

Điều chỉnh thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;

Thay đổi công nghệ đã được thẩm định, lấy ý kiến ​​trong quá trình chấp thuận chủ trương đầu tư;

– Thay đổi nhà đầu tư đối với dự án đầu tư đã được phê duyệt chủ trương đầu tư đồng thời với việc chấp thuận chủ đầu tư trước khi đưa dự án vào khai thác, vận hành hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có).

4.2. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư:

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư quy định tại Khoản 2 Điều 43 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP như sau:

– Trường hợp điều chỉnh nội dung dự án đầu tư theo quy định tại Khoản 3 Điều 41 Luật Đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tương ứng tại Điều 44 . , 45 và 46 của Nghị định này. Căn cứ Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có);

– Khi điều chỉnh nội dung dự án đầu tư không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 41 Luật Đầu tư, nhà đầu tư không phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.

– Đối với dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 41 Luật Đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục tiếp theo: tiếp tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) theo quy định tại Điều 47 Nghị định này.

– Trường hợp việc đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư dẫn đến dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư thì nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư. theo quy định tại Mục 2 Chương IV Nghị định này trước khi điều chỉnh dự án đầu tư. Trong trường hợp này, cơ quan chấp thuận chủ trương đầu tư xem xét nội dung điều chỉnh để chấp thuận chủ trương đầu tư.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư mới nhất 2023 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận