Mẫu trả lời đơn kiến nghị, phản ánh của công dân mới nhất

Mẫu trả lời kiến ​​nghị, phản ánh của công dân mới nhất. Tình trạng làm đơn, khiếu nại của công dân. Tiếp nhận và trả lời đơn, thư khiếu nại của công dân.

Việt Nam là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa. Mọi chủ trương, chính sách của Đảng đều dựa trên tinh thần bảo vệ quyền công dân, quyền con người. Một trong những quyền đặc trưng, ​​cơ bản của công dân trong quản lý, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước là quyền kiến ​​nghị, khiếu nại. Đây là mẫu trả lời kiến ​​nghị, phản ánh mới nhất của công dân.

Luật sư Tư vấn luật miễn phí qua tổng đài điện thoại:

1. Nội dung trả lời kiến ​​nghị, khiếu nại mới nhất của công dân:

TÊN CƠ QUAN CẤP (1)

Số:……../……..-……..

Về trả lời kiến ​​nghị của công dân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

…………, ngày ….., tháng……, năm 20….

Kính thưa: Ông bà ……………………………. (2)

Ngày tháng năm………(3),…………………….(đầu tiên) nhận được đơn kêu cứu của ông/bà…………………… (2)

Nội dung chính của đơn: ……………………………………………………. (4)

Sau khi xem xét nội dung đơn và các quy định có liên quan đến việc giải quyết, ………….(đầu tiên)………… trả lời như sau:

“……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

……………………..…”

Đây là câu trả lời của…………………….(đầu tiên) đối với đơn kiến ​​nghị của Ông/Bà……………………………………………………….(2)…………………….

Người nhận:

– Như trên;

–……………………..;

-………………………;

– Lưu: VT, NV.

…………………….(5)

CHỨC VỤ

(Ký và ghi rõ họ tên)

2. Tình trạng kiến ​​nghị, khiếu nại của công dân:

– Công dân Việt Nam là một cá nhân hay một con người cụ thể có quốc tịch Việt Nam, có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, quyền công dân cũng như quyền công dân ngày càng được chú trọng. và bảo vệ hơn, căn cứ để xác định một công dân Việt Nam là quốc tịch của người đó.

Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của dân, do dân, vì dân. Mọi hoạt động, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đều nhằm mục đích phục vụ quyền lợi của công dân, đem lại cuộc sống tốt đẹp cho nhân dân. Có thể khẳng định rằng, ở nước ta, quyền công dân, quyền con người rất quan trọng, nó là cơ sở cho mọi sự phát triển từ kinh tế đến văn hóa, chính trị. Vì vậy, trong mọi trường hợp, công dân thấy đường lối, chính sách, hoạt động quản lý của Nhà nước ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì có quyền kiến ​​nghị, phản ánh.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin nghỉ phép bằng tiếng Anh mới nhất năm 2022

– Nhà nước Việt Nam luôn đưa ra những chủ trương, chính sách mang tính dân quyền, bảo đảm phục vụ tối đa quyền và lợi ích của người dân. Các chính sách dân sinh, xây dựng các dịch vụ công được Nhà nước thực hiện thường xuyên. Nhà nước ta luôn khẳng định mục tiêu lớn nhất trong quá trình phát triển xã hội, xây dựng đất nước là bảo đảm môi trường phát triển lành mạnh, toàn diện cho người dân. Tuy nhiên, trên thực tế khi thực hiện công tác lâu dài này, một bộ phận bộ máy quản lý Nhà nước đã mắc sai sót dẫn đến thiệt hại, ảnh hưởng tiêu cực đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. . Trong những tình huống như vậy, người dân phải làm đơn kiến ​​nghị và khiếu nại.

– Kiến nghị, phản ánh của công dân có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc đối với quyền công dân của cá nhân và cơ quan Nhà nước. Như sau:

+ Đối với công dân: Kiến nghị, phản ánh giúp người dân bảo vệ quyền và lợi ích của mình. Thậm chí, khiếu nại cũng là một trong những hình thức để công dân thực hiện quyền công dân của mình. Đơn kiến ​​nghị, phản ánh là tiếng nói của người dân về những bức xúc, không đồng tình với chủ trương, chính sách, phương thức điều hành của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Khi người dân lên tiếng, cơ quan chức năng sẽ phải vào cuộc, xử lý, từ đó có biện pháp hỗ trợ kịp thời để bảo vệ quyền lợi của công dân. Hơn nữa, việc kiến ​​nghị, phản ánh giúp người dân giành lại quyền lợi của mình, giúp Nhà nước phát hiện những sai phạm, hạn chế trong quản lý nhà nước. Điều này góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

+ Đối với Nhà nước: Đơn kiến ​​nghị, phản ánh giúp Nhà nước nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Từ đó đưa ra các phương án hỗ trợ kịp thời để quyền công dân của mọi người dân được đảm bảo. Bộ máy quản lý nhà nước chỉ có thể đảm bảo và vận hành tốt khi những khuyết điểm, khuyết điểm của nó được ngăn chặn kịp thời. Đơn kiến ​​nghị, phản ánh là một trong những phương pháp khách quan, rõ ràng nhất để Nhà nước phát hiện những bất cập đó.

Có thể nói, kiến ​​nghị, phản ánh là phương thức bảo đảm sự quản lý khách quan, toàn diện của Nhà nước đối với đời sống của nhân dân; phương tiện chuyển tải nguyện vọng của người dân đến chính quyền về quyền lợi của mình. Giá trị đặc biệt nhất, nó giúp Nhà nước và nhân dân có chung tiếng nói, chung chiến tuyến, từ đó cùng nhau phát triển đất nước, đưa Việt Nam đi lên.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu giấy chứng nhận ưu tiên dân tộc thiểu số để tuyển sinh

– Hiện nay, việc kiến ​​nghị, khiếu kiện của người dân ngày càng nhiều. Bởi các chính sách do Nhà nước đưa ra, ở một giai đoạn vận hành nhất định có những sự cố, hạn chế ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của công dân. Vì vậy. Người dân kiến ​​nghị, phản ánh đề nghị các cấp có thẩm quyền có biện pháp hỗ trợ kịp thời, khắc phục những hạn chế còn tồn tại, nhằm bảo vệ và phục vụ lợi ích của người dân. người đến mức tối đa có thể. Các kiến ​​nghị, phản ánh ở các địa phương ngày càng nhiều, đây là cơ sở để Nhà nước vận hành lại công tác quản lý của mình.

3. Tiếp nhận, trả lời kiến ​​nghị, khiếu nại của nhân dân:

Kiến nghị là quyền của công dân nhằm giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Tuy nhiên, đơn kiến ​​nghị, phản ánh là hình thức quy phạm pháp luật. Nếu một số yêu cầu không được đáp ứng, kiến ​​​​nghị sẽ không được tiếp nhận và chấp nhận. Cụ thể, tại khoản 2 Điều 6 Thông tư 05/2021/TT-TTCP quy định về phân loại đơn đủ điều kiện xử lý và đơn không đủ điều kiện xử lý thì Đơn yêu cầu đủ điều kiện thụ lý là đơn đáp ứng các yêu cầu sau đây:

+ Đơn được viết bằng tiếng Việt. Một trong những yêu cầu cơ bản và quan trọng nhất của đơn khởi kiện là nội dung đơn khởi kiện phải được viết bằng tiếng Việt. Nếu đơn bằng tiếng nước ngoài thì phải kèm theo bản dịch công chứng. Cùng với đó, cũng giống như thể thức trình bày của các loại đơn khác, đơn khởi kiện phải ghi rõ ngày, tháng, năm nộp đơn; họ, tên, địa chỉ của người làm đơn; chữ ký hoặc điểm chỉ của người nộp đơn.

+ Đơn kiến ​​nghị, phản ánh trong đó nêu rõ nội dung kiến ​​nghị, phản ánh. Đây là nội dung quan trọng nhất của loại đơn này. Đơn yêu cầu phải trình bày vấn đề một cách rõ ràng, khách quan thì cơ quan có thẩm quyền mới thụ lý, xem xét nội dung yêu cầu của công dân. Để Nhà nước hiểu hết nguyện vọng và mối quan tâm của mình, đương sự phải trình bày rõ ràng, chính xác. Nói cách khác, nội dung kiến ​​nghị, phản ánh phải được trình bày đầy đủ.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đăng ký kiểm dịch thực vật và hướng dẫn cách viết

Ngược lại, các Đơn khởi kiện không đủ điều kiện để xử lý bao gồm:

+ Hồ sơ không đáp ứng các yêu cầu đối với hồ sơ đủ điều kiện thụ lý. Đó là hình thức trình bày không theo chuẩn mực chung của hệ thống pháp luật, nội dung trả lời không rõ ràng, xác thực.

+ Đơn gửi đến nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong đó có cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc người có thẩm quyền giải quyết: Đơn chỉ cần gửi đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. sự cho phép. Trường hợp cơ quan đó không trả lời thỏa đáng cho công dân, không giải đáp được nguyện vọng của người dân thì cá nhân tiếp tục gửi kiến ​​nghị lên cơ quan cấp trên.

– Hồ sơ đã được hướng dẫn theo khoản 1 Điều 8 Thông tư này.

– Đơn có nội dung chống lại đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đơn có nội dung chia rẽ, mất đoàn kết, dân tộc, tôn giáo; Đơn có lời lẽ thô tục, bôi nhọ, xúc phạm danh dự, uy tín của cá nhân, cơ quan, tổ chức, đơn vị. Nhà nước luôn tôn trọng ý kiến ​​của nhân dân, tiếp nhận khiếu nại, kiến ​​nghị của nhân dân trên tinh thần ghi nhận và tiếp thu. Tuy nhiên, khuyến nghị đó phải có căn cứ, phải đảm bảo ý chí thúc đẩy sự phát triển của Nhà nước và lợi ích chính đáng của người dân. Những kiến ​​nghị có tính chất xuyên tạc, chia rẽ nội bộ dân tộc, chống lại đường lối của Đảng thì không tiếp nhận. Kể cả những người làm đơn này cũng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

+ Đơn bị rách nát, chữ viết bị tẩy xóa, không rõ ràng, không đọc được. Như đã phân tích, hình thức của đơn phải được đảm bảo thì đơn mới được chấp nhận. Một lá đơn không đảm bảo tính thẩm mỹ và hình thức cơ bản, chắc chắn sẽ không được chấp nhận.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu trả lời đơn kiến nghị, phản ánh của công dân mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận