Mẫu tờ trình xin kinh phí mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất

Mục đích viết báo cáo? Mẫu đơn xin tài trợ mới nhất? Một số lưu ý về báo cáo mua sắm thiết bị? Hướng dẫn cách viết giấy đề nghị cấp vốn mua thiết bị?

Việc mua sắm trang thiết bị trong hoạt động của tổ chức phải được quản lý và sử dụng có hiệu quả. Trong đó, các đối tượng có quyền làm đơn đề nghị cấp kinh phí gửi cấp trên quản lý. Mục đích để xác định các trang thiết bị, phương tiện cần trang bị cho đơn vị công tác. Cũng như giá trị, bảng tổng hợp chi phí cần được duyệt, tiến hành sử dụng thực tế. Báo cáo chỉ ra các bước và công việc cần thực hiện nhằm đồng bộ hóa công tác quản lý và sử dụng hiệu quả các quỹ trong doanh nghiệp. Đặc biệt là sự phê duyệt của cấp trên để các khoản kinh phí được sử dụng đúng mục đích và nhu cầu của đơn vị.

Tư vấn pháp luật trực tuyến Miễn phí qua tổng đài:

1. Mục đích viết báo cáo:

Mẫu giấy đề nghị cấp vốn mua sắm trang thiết bị dùng trong hoạt động kinh doanh. Trong đó báo cáo do cấp dưới lập, trong nhu cầu mua sắm trang thiết bị cho đơn vị mình. Đây là biểu mẫu dùng để đề nghị cấp kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ cho một công việc cụ thể của cơ quan. Các thiết bị cần mua phải được liệt kê cụ thể, cũng như chi phí tương ứng. Từ đó tính toán chi phí hợp lý và kinh phí cần được cấp trên phê duyệt.

Mục đích của báo cáo là để có được tài trợ từ tổ chức cho chi tiêu ngân sách cần thiết. Trong việc mua sắm trang thiết bị, phương tiện cần thiết cho hoạt động của đơn vị. Có thể là đảm bảo các nhu cầu cần thiết cho sinh hoạt và làm việc tại đơn vị. Hoặc phục vụ trực tiếp lợi ích, hiệu quả của đơn vị.

Mẫu biên bản do đơn vị, cơ quan, tổ chức thực hiện. Thông thường, người lập báo cáo là người đứng đầu một bộ phận, phòng ban trong tổ chức. Bảo đảm các hoạt động của đơn vị mình trong hoạt động chung của tổ chức. Nói chung, người đệ trình được xác định là người đề xuất.

Nói chung, người đề nghị là người có thẩm quyền và trách nhiệm trong đơn vị. Thực hiện các nhu cầu và đề xuất với ban lãnh đạo. Qua đó thể hiện nhu cầu tiếp cận trang thiết bị, phương tiện đảm bảo thực hiện công việc. Dưới đây là các mẫu được xác định cho những người đề xuất chung để bất kỳ ai có nhu cầu đề xuất mua thiết bị và phương tiện đều có thể thực hiện.

2. Mẫu tờ trình chung của người đề xuất:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BÁO CÁO

Yêu cầu tài trợ …………

xem thêm: báo cáo là gì? Mẫu biên bản nội bộ trình cấp trên mới nhất 2022

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản họp công đoàn cơ sở và hướng dẫn soạn thảo

Thân mến:

– Khả năng lãnh đạo …………

Căn cứ Quyết định ………… của Công ty.

Căn cứ vào tình hình thực tế: …………

Mục đích ………, Tên khoa/đơn vị Vui lòng gửi tới ………… chính sách sử dụng quỹ vào:

……………………………………………………

[Tên phòng ban/đơn vị] kính đề nghị Ban lãnh đạo Công ty tạo điều kiện hỗ trợ về tài chính…………

STT mục chi phí Số lượng Đơn giá (ước tính) thành tiền

Tổng chi phí là: ………… (Chèn từ)

xem thêm: Mẫu báo cáo thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Ban lãnh đạo Công ty

Ngày ………. tháng ………. năm ……..

người đề xuất

(Ký họ và tên)

3. Đơn đề nghị cấp kinh phí mua thiết bị:

Mẫu báo cáo này do trưởng các phòng, ban, đơn vị lập. Đề xuất với lãnh đạo về nhu cầu kinh phí cho đơn vị mình. Nhằm mục đích sử dụng việc mua sắm các thiết bị, phương tiện cần thiết.

Hình thức trình bày:

TÊN CƠ QUAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————

Con số: ……../………. …………., ngày tháng năm…..

BÁO CÁO
Về việc xin kinh phí mua thiết bị

Thân mến:

Căn cứ tình hình thực tế tại…….Căn cứ quyết định số…../QĐ-…ngày…..tháng…..…. của… về….

Do nhu cầu cấp bách hiện nay tại đơn vị xét thấy cần thiết phải mua sắm các trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho công việc……-…. kính trình …………..xin sử dụng ngân sách hàng năm …………. triển khai, thực hiện việc mua sắm trang thiết bị, phương tiện, cụ thể như sau:

– …………..

xem thêm: Mẫu tờ trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu mới nhất năm 2022

– …………..

–……………………

Tổng cộng: ………. đồng (Bằng chữ: ………….)

Rất mong được sự chấp thuận của…

4. Một số lưu ý khi viết đơn xin tài trợ:

– Nội dung phiếu trình:

Nội dung mẫu thực hiện trong đề xuất nhu cầu và mong muốn được tài trợ trong nội bộ tổ chức. Đáp ứng nhu cầu đảm bảo hiệu quả hoạt động. Vì vậy, cần xây dựng theo hướng trình bày, mong muốn cũng như cung cấp thông tin liên quan đến giá trị chi phí.

Thể hiện ở sự cần thiết của hoạt động mua sắm trang thiết bị. Qua đó đảm bảo hiệu quả cho nhu cầu sử dụng của đơn vị. Những thiết bị này cần được trang bị như một nhu cầu không thể thiếu, gắn liền với hiệu quả làm việc tại tổ chức.

Mẫu đơn đề nghị cấp kinh phí mua sắm thiết bị phải được trình bày khoa học, rõ ràng. Đảm bảo việc truyền tải nội dung phải chính xác. Trong đó, thể hiện ở nhu cầu phê duyệt kinh phí cho các mục đích mua sắm cụ thể. Có như vậy cấp trên, lãnh đạo mới nắm bắt đúng nội dung yêu cầu. Cũng như tiến hành đánh giá, xem xét để quyết định có phê duyệt kinh phí hoạt động cho tổ chức hay không.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng ký gửi hàng hóa và hướng dẫn cách soạn thảo

xem thêm: Mẫu tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu

– Đơn vị viết Báo cáo:

Căn cứ nhu cầu cần thiết của đơn vị và hiệu quả thực tế có thể đáp ứng cho hoạt động của tổ chức. Đơn vị viết báo cáo là tổ chức có nhu cầu cung cấp thiết bị, phương tiện sử dụng. Vì vậy, cần thể hiện đúng nhu cầu, tính cấp thiết sử dụng và hướng tới sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí được cấp.

Phải thể hiện nội dung đề xuất xin tài trợ. Phải có lý do thuyết phục để xin tài trợ và nêu rõ số tiền hỗ trợ cần thiết. Xác định các thiết bị và phương tiện cần thiết để trang bị cho tổ chức. Cũng như phản ánh giá thành của từng thiết bị dựa trên tính toán và cân đối nhu cầu mua sắm.

– Khi nào đề xuất có hiệu lực?

Đơn đề nghị tài trợ được xem xét ngoài nội dung tiêu chuẩn, mẫu biểu thực hiện phải kèm theo các giấy tờ cần thiết chứng minh số tiền tài trợ. Như những thông tin tham khảo về giá trị của thiết bị trên thị trường. Báo cáo cần có xác nhận và chữ ký của thủ trưởng đơn vị thì mới có giá trị.

– Phải căn cứ vào thực tế cần mua cho đơn vị:

Đối với cơ quan nhận báo cáo, sau khi nhận được đề nghị cấp kinh phí mua sắm thiết bị phải cử đoàn kiểm tra, rà soát thực tế tại từng đơn vị. Đảm bảo đúng nhu cầu sử dụng khi các thiết bị đó thực sự cần thiết trong hoạt động của đơn vị. Sau đó xem xét liệu bài nộp có thể được xem xét hay không. Vì có khá nhiều tổ chức lợi dụng report để xin tiền hỗ trợ vào mục đích bất chính, trục lợi cá nhân.

5. Cách viết Giấy đề nghị cấp vốn, mua sắm thiết bị:

Tương tự như các văn bản khác trong hồ sơ xin tài trợ cũng phải đảm bảo về hình thức và nội dung thực hiện. Cách tiếp cận nào về hình thức của một văn bản hành chính nhà nước. Bao gồm:

xem thêm: Mẫu giấy đề nghị sửa chữa cơ sở vật chất chi tiết nhất

– Khẩu hiệu quốc gia: Ở góc trên bên phải là tên cơ quan, số báo cáo. Góc trái là:

CHXHCNVN

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

– Thời gian viết báo cáo: Ngày viết báo cáo. Xác định thời gian viết báo cáo để thực hiện mục đích đã đề ra. Trợ giúp thông tin về các khoảng thời gian và xác định ý nghĩa của việc lập báo cáo.

– Tên báo cáo: BÁO CÁO VỀ …….

Xác định nội dung, mục đích viết báo cáo thực hiện đề nghị? Báo cáo do cấp dưới lập để đề nghị cấp trên cấp kinh phí. Trong đó thực hiện mục đích mua sắm trang thiết bị, phương tiện sử dụng trong hoạt động của đơn vị.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin tạm hoãn, miễn nghĩa vụ quân sự mới nhất 2022

– Đối tượng, đơn vị nhận kiến ​​nghị:

Kính gửi Mục: …..

xem thêm: Mẫu tờ trình thẩm định báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình

Gửi cho chủ thể nhận báo cáo, đồng thời là chủ thể có thẩm quyền xem xét đề nghị giải quyết. Các chủ thể này thực hiện thẩm quyền của mình theo quy định của pháp luật.

– Nêu căn cứ đề nghị tài trợ:

cơ sở thuyết phục để thúc đẩy nhu cầu mua thiết bị được đáp ứng. Phải chỉ ra được sự cần thiết cũng như vai trò cần thiết và thực tế của đơn vị. Đặc biệt là những thiết bị đáp ứng nhu cầu sản xuất, hay phục vụ chất lượng và nhu cầu thiết yếu của người lao động.

Ví dụ: Căn cứ quyết định….của công ty;

Căn cứ vào tình hình thực tế:….

– Nội dung báo cáo:

Trong phần này cần trình bày rõ lý do lập báo cáo và mục đích sử dụng kinh phí. Đưa ra những đề xuất, kiến ​​nghị để cấp trên cho phép, hỗ trợ tạo điều kiện cho đề xuất được thực hiện.

Mục đích …. Gửi đi…. Chính sách là sử dụng tiền vào: …. kính đề nghị ban lãnh đạo công ty tạo điều kiện hỗ trợ về kinh phí…. Ghi rõ khoản mục chi phí, số lượng, đơn giá theo dự kiến, thành tiền. Cần trình bày nhu cầu mua sắm, giá cả thị trường của từng loại và tổng mức kinh phí cần cung cấp.

xem thêm: Mẫu đơn đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở chi tiết nhất

Sau đó người đề nghị ký và ghi rõ họ tên. Việc đảm bảo thực hiện đúng nhu cầu, là ý chí của người thực hiện đề xuất.

Khi viết yêu cầu tài trợ, hãy ghi nhớ những điểm sau:

– Đơn xin tài trợ cần được trình bày rõ ràng, sạch sẽ và dễ nhìn. Bảo đảm về hình thức và nội dung đối với các giấy tờ thủ tục hành chính. Phải có bố cục hợp lý, trình tự nội dung, triển khai mạch lạc. Đây là văn bản hành chính do các cơ quan, tổ chức trong đơn vị mình lập. Vì thế:

– Ngôn ngữ sử dụng trong đơn xin tài trợ phải nhất quán và dễ hiểu. Triển khai nhu cầu và trình bày lý do, nội dung.

Thông tin cung cấp trong báo cáo phải chính xác và thuyết phục. Có phân tích, lập luận để làm nổi bật đề nghị. Các lập luận đưa ra trong đơn xin tài trợ phải có chọn lọc và có độ tin cậy cao. Đặc biệt, nó phải thể hiện được sự cần thiết và cần thiết để sử dụng vốn đúng mục đích.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu tờ trình xin kinh phí mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận