Mẫu tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình

Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình là một khâu rất quan trọng trong việc đánh giá chất lượng và các vấn đề liên quan của công trình. Dưới đây là mẫu báo cáo thẩm định dự án đầu tư xây dựng mời các bạn tham khảo!

1. Thế nào là thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình?

Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình là quá trình đánh giá, định giá và xác định tính khả thi của dự án đầu tư xây dựng công trình trước khi được đầu tư và thực hiện. Công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng thường do các chuyên gia, kỹ sư, kế toán, nhà chuyên môn có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng thực hiện.

Trình tự thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình bao gồm việc đánh giá các yếu tố kinh tế, kỹ thuật, môi trường, pháp lý và xã hội có liên quan đến dự án. Các bước chính trong quy trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình có thể bao gồm:

đầu tiên, Đánh giá nhu cầu và tính khả thi của dự án: Xác định nhu cầu thực tế của dự án, đánh giá tính khả thi và tiềm năng kinh tế của dự án, đồng thời đánh giá các khía cạnh kỹ thuật, môi trường, xã hội và pháp lý của dự án.

Thứ hai, Định giá dự án: Xác định tổng mức đầu tư cần thiết cho dự án, bao gồm chi phí xây dựng, vận hành và bảo trì cũng như các khoản phí, thuế và lãi liên quan.

Thứ ba, Đánh giá các lợi ích và rủi ro của dự án: Đánh giá các lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường của dự án, cũng như đánh giá các rủi ro tiềm tàng của dự án và các biện pháp giảm thiểu rủi ro.

Thứ Tư, Xác định các phương án đầu tư: Đưa ra các phương án đầu tư khác nhau cho dự án, đánh giá và so sánh dựa trên các tiêu chí đã đề ra, để lựa chọn phương án đầu tư tối ưu nhất.

Thứ năm, Lập báo cáo thẩm định dự án: Tổng hợp kết quả thẩm định dự án thành một báo cáo hoàn chỉnh, cung cấp thông tin chi tiết về tính khả thi, lợi ích, rủi ro và các phương án đầu tư.

2. Mẫu báo cáo thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình:

Mẫu số 01: Báo cáo thẩm định dự án, đề án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế cơ sở điều chỉnh

Xem thêm bài viết hay:  Phân tích giá trị hiện thực trong đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh

(Ban hành kèm theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP)

TÊN TỔ CHỨC
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Con số: ………….

…………., ngày tháng năm …..

BÁO CÁO

Thẩm định dự án đầu tư xây dựng hoặc thiết kế cơ sở

Kính thưa: (Cơ quan chuyên môn về xây dựng).

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019 /QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan;

(Tên chủ đầu tư) trình (cơ quan chuyên môn về xây dựng) thẩm định thiết kế xây dựng và triển khai sau thiết kế cơ sở

I. THÔNG TIN TỔNG QUAN DỰ ÁN (CÔNG TRÌNH)

1. Tên dự án: …………………………………………………….

2. Nhóm dự án: …………………………………………………….

3. Loại, cấp công trình: …………………………………………………….

4. Người quyết định đầu tư:……………………..

5. Tên chủ đầu tư (nếu có) và thông tin liên hệ (địa chỉ, điện thoại,…): …………..

6. Địa điểm xây dựng: …………………………………………………….

7. Giá trị tổng mức đầu tư: ……………………………………………………

8. Vốn đầu tư:………………………………………………

9. Thời gian thực hiện: …………………………………………………….

10. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: …………..

11. Nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi: ………………

12. Thông tin khác (nếu có):……………………..

II. DANH MỤC HỒ SƠ NỘP BÁO CÁO

1. Văn bản pháp luật:

– Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình (đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công) hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công). sử dụng vốn khác);

– Quyết định tuyển chọn phương án thiết kế kiến ​​trúc thông qua thi tuyển hoặc xét tuyển theo quy định và phương án thiết kế kèm theo (nếu có);

– Quyết định lựa chọn nhà thầu lập dự án;

– Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (quy hoạch 1/2000 đối với khu công nghiệp có quy mô trên 20 héc ta) được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc giấy phép quy hoạch của dự án;

– Văn bản thẩm định hoặc ý kiến ​​về giải pháp phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

– Thỏa thuận về độ cao tĩnh không (nếu có);

– Thông tin tài liệu, dữ liệu về hạ tầng kỹ thuật đô thị;

Xem thêm bài viết hay:  Mất năng lực hành vi dân sự là gì? Quy định về người mất năng lực hành vi dân sự?

– Các văn bản pháp lý khác có liên quan (nếu có).

2. Hồ sơ khảo sát, thiết kế, tổng mức đầu tư (dự toán):

– Hồ sơ khảo sát xây dựng để lập dự án;

– Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm tổng mức đầu tư hoặc khái toán);

– Thiết kế cơ sở bao gồm bản vẽ và thuyết minh.

3. Hồ sơ năng lực của nhà thầu:

– Thông tin về năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu lập dự án, thiết kế cơ sở;

– Chứng chỉ hành nghề và thông tin năng lực của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, nhà thầu thiết kế của nhà thầu thiết kế.

(Tên tổ chức) trình (cơ quan chủ trì thẩm định) thẩm định dự án đầu tư xây dựng (Tên dự án) với các nội dung trên./.

Người nhận:
– Như trên;
– Cơ quan quyết định chủ trương đầu tư dự án;
– Các cơ quan khác có liên quan;
– Cứu: ……………

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Tên đại diện

3. Hướng dẫn viết báo cáo thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình:

Viết báo cáo thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình là quá trình trình bày các nội dung cần thiết về dự án, bao gồm các thông tin về tính khả thi, lợi ích, rủi ro và phương án đầu tư. Sau đây là hướng dẫn viết báo cáo thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình:

– Tiêu đề: Đặt tiêu đề báo cáo thẩm định dự án đầu tư xây dựng rõ ràng, ngắn gọn.

– Giới thiệu dự án: Trình bày phần giới thiệu về dự án đầu tư xây dựng gồm tên dự án, địa điểm, mục tiêu, phạm vi, quy mô của dự án.

– Nhu cầu và tính khả thi của dự án: Mô tả chi tiết nhu cầu của dự án, đánh giá tính khả thi về mặt kỹ thuật, môi trường, xã hội và pháp lý của dự án. Cung cấp dữ liệu và thông tin chứng minh tính khả thi của dự án, bao gồm các nghiên cứu, báo cáo, đánh giá và các số liệu hỗ trợ.

– Định giá dự án: Trình bày các chi phí dự kiến ​​của dự án, bao gồm chi phí xây dựng, vận hành và bảo trì cũng như các khoản phí, thuế và lãi liên quan. Cung cấp dữ liệu cụ thể và phân tích chi tiết về định giá dự án, bao gồm phương pháp định giá, các giả định và kết quả.

Xem thêm bài viết hay:  Phải làm sao khi chồng thường hay nhắc lại chuyện quá khứ?

– Lợi ích và rủi ro của dự án: Đánh giá lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường của dự án, cũng như đánh giá các rủi ro tiềm tàng của dự án và các biện pháp giảm thiểu rủi ro. Cung cấp dữ liệu chi tiết, số liệu và phân tích về lợi ích và rủi ro của dự án.

– Phương án đầu tư: Đưa ra các phương án đầu tư khác nhau cho dự án, đánh giá và so sánh dựa trên các tiêu chí đã đề ra, để lựa chọn phương án đầu tư tối ưu nhất.

4. Biểu phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng:

Biểu phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở

(Ban hành theo Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính)

1. Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng:

Tổng mức đầu tư dự án

(tỷ đồng)

15

25

50

100

200

500

1.000 yên

2.000 yên

5.000 won

10.000

Tỉ lệ %

0,0190

0,0170

0,0150

0,0125

0,0100

0,0075

0,0047

0,0025

0,0020

0,0010

2. Phí thẩm định tCHÀOHở? kế hoạch cơ bản (đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, dự án PPP và dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn khác): Phí thẩm định thiết kế cơ sở bằng 50% mức phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng tại điểm 1 của biểu phí.

5. Căn cứ pháp lý:

– Luật Đầu tư 2020 số 61/2020/QH14 quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài, Luật áp dụng đối với nhà đầu tư và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

– Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

– Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

– Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình. nộp.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận