Mẫu tờ trình đề nghị xét hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo

Để bài thuyết trình trở nên hoàn hảo, ngoài tính mới lạ, nội dung hay, cách trình bày logic, khoa học thì còn cần một trang bìa đẹp. Sau đây là tổng hợp các mẫu đơn đề nghị xét hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo.

1. Mẫu đơn đề nghị xét hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo?

Đơn đề nghị xét hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo là văn bản chính thức đề nghị xét hưởng phụ cấp thâm niên cho thầy giáo, cô giáo dựa trên kinh nghiệm nhiều năm công tác trong ngành giáo dục.

2. Nội dung đề nghị xét hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo:

Dưới đây là mẫu yêu cầu trợ cấp giáo viên thâm niên mà bạn có thể cần:

[Tên đơn vị]

[Địa chỉ]

[Số điện thoại]

[Ngày tháng năm]

ĐỀ NGHỊ XÉT phụ cấp thâm niên nhà giáo

Kính thưa: [Tên cơ quan nhận đơn]

Tôi là [Họ và tên], [Chức vụ] TRONG [Tên đơn vị], đề nghị cơ quan tiếp nhận xét phụ cấp thâm niên cho tôi trên cơ sở thâm niên công tác nhiều năm trong ngành giáo dục. Tôi gửi đơn này nêu rõ lý do và căn cứ yêu cầu của tôi như sau:

1. Thông tin cá nhân:

– Họ và tên: [Họ và tên]

– Ngày sinh: [Ngày tháng năm sinh]

– Giới tính: [Nam/Nữ]

– Vị trí hiện tại: [Chức vụ]

– Đơn vị công tác: [Tên đơn vị]

– Thời gian công tác tại đơn vị hiện tại: [Số năm]

2. Nội dung yêu cầu: Tôi kính đề nghị cơ quan tiếp nhận đơn xem xét hưởng phụ cấp thâm niên nghề cho tôi vì lý do sau:

– Tôi có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong ngành giáo dục, góp phần tích cực vào việc thực hiện mục tiêu giáo dục của đơn vị.

– Bản thân đã đạt kết quả và thành tích tốt trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hoạt động ngoại khóa, hoạt động đoàn thể, hoạt động tư vấn, hoạt động hướng nghiệp, hoạt động tuyên truyền giáo dục. chính trị.

– Bản thân có tham gia các tổ chức đoàn thể, đoàn thể và đạt thành tích xuất sắc trong các hoạt động

3. Mẫu đơn đề nghị xét hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO………….

TRƯỜNG HỌC…………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——-o0o———

Số: /TTr- LTR ….…….ngày tháng năm

BÁO CÁO
Về đề xuất tăng phụ cấp thâm niên công vụ

Kính thưa: – Trưởng phòng Nội vụ huyện………….

– Hội đồng lương huyện ………….

Xem thêm bài viết hay:  Tạp chí Vogue là gì? Sự phát triển của Vogue trong giai đoạn hiện nay?

Căn cứ Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo; Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2011 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng xét hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo ngày….. tháng.. năm….. của trường…….

Nay trường……..làm tờ trình gửi Sở Nội vụ; Hội đồng lương huyện…….. xét nâng phụ cấp thâm niên nghề cho ông …. – ….., hồ sơ gồm:

1. Đơn đề nghị nâng phụ cấp thâm niên nghề của ông………….

2. Biên bản họp kiểm điểm của cơ quan, đơn vị.

3. Bản chụp quyết định hưởng trợ cấp của ông………….

Người nhận:

– Như k/g;

– Lưu: VT.

KT.Hiệu trưởng

PHÓ TỔNG THỐNG

4. Cách trình bày mẫu tờ trình đề nghị xét hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo:

4.1. Cách trình bày bìa chính và bìa phụ:

Bìa chính của đơn đề nghị xét phụ cấp thâm niên là phần đầu tiên của tài liệu, thường nằm ở đầu trang. Dưới đây là cách trình bày trang bìa chính của hồ sơ xét hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo:

[Đặt logo hoặc tên cơ quan/đơn vị của tờ trình ở góc trên bên trái]

[Đặt tên đơn vị/nơi làm việc của người đề nghị ở giữa và in đậm]

[Đặt tiêu đề “TỜ TRÌNH ĐỀ NGHỊ XÉT HƯỞNG PHỤ CẤP THÂM NIÊN NHÀ GIÁO” ở giữa và in đậm]

[Đặt số thứ tự tờ trình (nếu có) ở phía trên bên phải]

[Đặt địa chỉ cơ quan/đơn vị của người đề nghị ở góc dưới bên trái]

[Đặt ngày tháng năm của tờ trình ở góc dưới bên phải]

Ngoài ra, cần chú ý sử dụng phông chữ rõ ràng, cỡ chữ phù hợp và các yếu tố trên trang bìa chính được căn chỉnh đồng đều. Nếu có biểu trưng, ​​biểu tượng của cơ quan/đơn vị thì bố trí ở vị trí thích hợp trên trang bìa chính để tạo sự chuyên nghiệp và thẩm mỹ cho báo cáo.

Bìa phụ đề nghị xét hưởng phụ cấp thâm niên là phần đầu tiên của tờ trình, có vai trò quan trọng gửi cơ quan quản lý nhà giáo đề nghị xét hưởng phụ cấp thâm niên. Dưới đây là nội dung trình bày phụ lục hồ sơ xét hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo:

 1. Trên cùng bên trái: Tiêu đề “BÌA BỔ SUNG CỦA GIÁO VIÊN ĐƯỢC ĐỀ XUẤT Trợ cấp CƠ QUAN” được in đậm và căn trái.
 2. Trên cùng bên phải: Thông tin về cơ quan hoặc trường đăng ký, bao gồm tên cơ quan/trường, địa chỉ, số điện thoại, số fax, email và logo của cơ quan/trường (nếu có).
 3. Tiếp theo là một dòng ghi rõ đối tượng viết đơn, ví dụ: “Đơn đề nghị xét hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo”.
 4. Dòng tiếp theo ghi rõ họ tên, chức danh, số điện thoại, email, địa chỉ liên lạc của ứng viên.
 5. Dòng tiếp theo ghi địa chỉ người gửi (nếu khác địa chỉ nơi nộp).
 6. Đầu trang bên dưới: Vị trí và ngày nộp đơn.
 7. Nội dung của bìa phụ gồm các phần: Giới thiệu tóm tắt về hồ sơ đề nghị xét hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo, trong đó có lý do đề nghị và các yêu cầu cụ thể liên quan đến việc xét hưởng phụ cấp thâm niên.
 8. Ký tên, chức danh và đóng dấu của người nộp đơn.
Xem thêm bài viết hay:  Amin là gì? Phân loại, tính chất và ứng dụng của Amine?

Lưu ý: Nên kiểm tra tính chính xác của thông tin trên thư xin việc trước khi nộp hồ sơ và đảm bảo thông tin đó phù hợp với quy định của cơ quan/trường học nơi bạn nộp hồ sơ.

4.2. Cách trình bày thông tin trên khung bìa:

Khung bìa hồ sơ đề nghị hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo của bạn là một phần quan trọng trong bài thuyết trình đề nghị của bạn. Dưới đây là mẫu cách trình bày thông tin trên khung bìa của đơn đề nghị xét hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo:

[Địa chỉ của bạn]

[Ngày tháng năm]

Kính thưa: [Tên cơ quan, đơn vị]

ĐỀ NGHỊ XÉT phụ cấp thâm niên nhà giáo

Kính thưa: [Tên cơ quan, đơn vị]

Tôi là: [Họ và tên của bạn] Chức vụ: [Chức vụ hiện tại của bạn] Đơn vị công tác: [Tên đơn vị công tác của bạn]

Nội dung đề nghị: Tôi xin trình bày đề nghị xét hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo với nội dung như sau:

 1. Lý do được đề xuất: [Nêu lý do hoặc cơ sở pháp lý để đề nghị xét hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo]
 2. Thời gian làm việc: [Nêu số năm, tháng, ngày bạn đã công tác trong ngành giáo dục]
 3. Thành tựu và đóng góp: [Nêu các thành tích, đóng góp của bạn trong công tác giáo dục, như giảng dạy xuất sắc, nghiên cứu khoa học, hoạt động đoàn thể, huấn luyện, giảng dạy các môn học chuyên ngành, v.v.]
 4. bằng chứng có nghĩa là: [Liệt kê các phương tiện chứng minh cho các thành tích và đóng góp của bạn, ví dụ như bản sao công văn, giấy khen, bằng khen, chứng chỉ, v.v.]
 5. Đề nghị: Tôi đề nghị cơ quan, đơn vị xem xét chấp thuận đề nghị của tôi về việc xét hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo để thể hiện công lao dạy dỗ và đào tạo thế hệ trẻ của các thầy cô giáo.
Xem thêm bài viết hay:  Tiểu cầu là gì? Vai trò, chức năng tiểu cầu? Số lượng tiểu cầu?

Trân trọng!

[Họ và tên của bạn] [Chữ ký của bạn] [Số điện thoại liên hệ của bạn] [Email liên hệ của bạn]

4.3. Trình bày kích thước bìa:

Dưới đây là ví dụ về cách thể hiện kích thước trang bìa của hồ sơ đề nghị xét phụ cấp thâm niên nhà giáo:

[Địa chỉ của bạn] [Ngày tháng năm]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN HƯỞNG phụ cấp thâm niên nhà giáo

Kính thưa: [Tên cơ quan hoặc đơn vị nhận đơn]

Tôi là [Họ và tên]là một giáo viên tại [Tên trường hoặc cơ quan công tác]. Tôi kính đề nghị cơ quan/bộ phận quản lý giáo viên xét phụ cấp thâm niên cho tôi với thông tin cụ thể như sau:

 1. Thông tin cá nhân:
 • Họ và tên: [Họ và tên]
 • Ngày sinh: [Ngày tháng năm sinh]
 • Chức vụ hiện nay: [Chức danh công tác hiện tại]
 • Đơn vị công tác: [Tên trường hoặc đơn vị công tác]
 • Số năm phục vụ: [Số năm đã công tác trong ngành giáo dục]
 1. Lý do được đề xuất:
 • tôi đã xong [số năm] số năm công tác trong ngành giáo dục, đủ điều kiện xét hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo theo quy định của pháp luật hiện hành.
 • Bản thân đã có thành tích trong công tác giảng dạy và quản lý giáo dục, được cấp trên và tập thể giáo dục ghi nhận, đánh giá cao.
 1. Gợi ý:
 • Kính đề nghị cơ quan/bộ phận quản lý nhà giáo xem xét, giải quyết hồ sơ đề nghị xét hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo của tôi.
 • Kính đề nghị cơ quan/bộ phận quản lý giáo viên thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ của tôi trong thời gian sớm nhất.
 1. Bằng chứng kèm theo:
 • Bản sao công văn xác nhận số năm đi học của tôi.
 • Các chứng cứ khác (nếu có) như bản sao các quyết định.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu tờ trình đề nghị xét hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận