Mẫu tờ trình đề nghị thanh toán tiền mới nhất và chuẩn nhất

Trong quá trình làm việc, người lao động thường được giao thực hiện một số nhiệm vụ, công việc nhất định cho doanh nghiệp như mua hàng hóa, chi tiêu trong công việc… Có trường hợp người lao động sẽ phải tự bỏ tiền túi ra để đảm bảo công việc trước rồi mới yêu cầu cấp trên. công ty, cơ quan, đơn vị để thanh toán sau. Dưới đây là một số Mẫu yêu cầu thanh toán tiêu chuẩn và cập nhật nhất.

1. Mẫu giấy đề nghị thanh toán chuẩn và mới nhất:

1.1. Mẫu giấy đề nghị nộp tiền cho doanh nghiệp theo Thông tư 200/2014/TT-BTC mới nhất, chuẩn nhất:

Đối với các doanh nghiệp nói chung, khi lập Giấy đề nghị thanh toán, người yêu cầu sẽ sử dụng Mẫu số 05-TT ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính. ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2014 Hướng dẫn Kế toán Doanh nghiệp. Như sau:

Đơn vị: …………

Địa chỉ: ……………………

Mẫu số 05 – TT
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)

GIẤY PHIẾU THANH TOÁN

…Ngày…. Có thể….

Kính thưa:…………

Họ và tên người yêu cầu thanh toán: ………….

Bộ phận (Hoặc địa chỉ):…………..

Nội dung thanh toán:………

Số tiền bằng chữ):………….

(Kèm theo… chứng từ gốc).

Người yêu cầu thanh toán

(Ký, ghi rõ họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)

Được chấp nhận bởi

(Ký, ghi rõ họ tên)

1.2. Mẫu giấy đề nghị nộp tiền cho doanh nghiệp theo Thông tư 133/2016/TT-BTC mới nhất, chuẩn nhất:

Hiện tại, Giấy đề nghị nộp tiền tại doanh nghiệp nhỏ và vừa được lập theo Mẫu số 05-TT ban hành kèm theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/02 của Bộ Tài chính. Tháng 8/2016 Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa:

Đơn vị: …………

Địa chỉ: ……………………

Mẫu số 05 – TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Bộ Tài chính)

GIẤY PHIẾU THANH TOÁN

…Ngày…. Có thể….

Kính thưa:…………

Họ và tên người yêu cầu thanh toán: ………….

Bộ phận (Hoặc địa chỉ):………….

Nội dung thanh toán:………

Số tiền bằng chữ):………

(Kèm theo… chứng từ gốc).

Người yêu cầu thanh toán

(Ký, ghi rõ họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)

Được chấp nhận bởi

(Ký, ghi rõ họ tên)

1.3. Mẫu giấy đề nghị tạm ứng cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập chuẩn nhất, mới nhất theo Thông tư 107/2017/TT-BTC:

Khác với doanh nghiệp lập theo mẫu số 05 – TT dành cho cơ quan nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập (Trừ đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư được vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp, áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp) khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định hiện hành ; Các tổ chức, đơn vị khác không sử dụng ngân sách nhà nước hoặc không sử dụng ngân sách nhà nước lập Giấy đề nghị tạm ứng theo mẫu số C43 – BB ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính. ban hành ngày 10 tháng 10 năm 2017 Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp. Như sau:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin phép bản quyền trên youtube và hướng dẫn viết đơn chi tiết nhất

Đơn vị:…………

Mã QHNS:………….

Mẫu số C43 – BB

(Ban hành kèm theo Thông tư 107/2017/TT-BTC

ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tài chính)

GIẤY TIỀN TRƯỚC

Ngày tháng năm …….

– Tên người nộp tiền:……………………

– Bộ phận (hoặc địa chỉ):……………

– Giấy đề nghị tạm ứng theo bảng dưới đây:

Giải thích

Lượng tiền

MỘT

Đầu tiên

I. Số tiền tạm ứng

1. Các khoản tạm ứng kỳ trước chưa thanh toán hết

2. Tạm ứng kỳ này:

– Phiếu chi số ………….ngày …………

– Phiếu chi số ………….ngày …………

– …

II. Số tiền đề nghị thanh toán

1. Văn bản số ………….ngày……………..

2. …………..

III. Số tiền tạm ứng thừa đề nghị trả lại

IV. Số tiền còn thiếu đề nghị chi bổ sung

thủ trưởng đơn vị (Ký, ghi rõ họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)

Kế toán thanh toán (Ký, ghi rõ họ tên)

người đề xuất

(Ký, ghi rõ họ tên)

xem thêm: báo cáo là gì? Mẫu biên bản nội bộ trình cấp trên mới nhất 2022

2. Hướng dẫn điền đơn đề nghị nộp tiền theo mẫu của Bộ Tài chính:

Hiện nay, giấy đề nghị thanh toán đối với từng cơ quan, đơn vị sự nghiệp cũng như doanh nghiệp được lập theo các biểu mẫu tương ứng do Bộ Tài chính quy định. Theo đó, việc điền vào mẫu yêu cầu thanh toán đã trở nên dễ dàng hơn đối với người gửi bởi khi đến phần yêu cầu thanh toán, người gửi chỉ cần điền các thông tin cơ bản, bắt buộc theo yêu cầu. của biểu mẫu. Biểu mẫu dành cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tuy khác nhau nhưng đều thể hiện chung một nội dung chung. Theo đó, người làm đơn cần lưu ý cách điền một số thông tin sau:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin giảm án tử hình và hướng dẫn soạn đơn chi tiết nhất

– Điền tên đơn vị, bộ phận và địa chỉ đề nghị thanh toán vào góc trên cùng bên trái của biểu mẫu;

– Tại mục “Kính gửi”, người lập yêu cầu sẽ ghi rõ họ tên, chức vụ của người có thẩm quyền phê duyệt yêu cầu thanh toán. Thông thường ở phần địa chỉ sẽ ghi tên, chức vụ của Giám đốc, Tổng giám đốc hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập;

– Điền đầy đủ thông tin của người yêu cầu thanh toán như: Thông tin về họ tên, chức vụ cũng như bộ phận công tác;

– Nội dung thanh toán: người yêu cầu cần ghi rõ nội dung thanh toán, số tiền thanh toán là bao nhiêu? Thanh toán nhằm mục đích gì? Nội dung ghi rõ ràng, đầy đủ thông tin, kèm theo phiếu thu hoặc bản chính giấy nộp tiền; hóa đơn chứng từ; báo cáo về đơn mua hàng và thanh toán; Kế hoạch công tác kèm theo (có nội dung chi) làm căn cứ, cơ sở duyệt chi là đúng.

– Thông tin về số tiền nộp: ghi rõ số tiền cả bằng số và bằng số để đảm bảo tính thống nhất về nội dung số tiền nộp.

Ngoài ra, người yêu cầu thanh toán cần nêu rõ phương thức nhận thanh toán từ kế toán và người điều hành doanh nghiệp. Phương thức thanh toán ở đây có thể là thanh toán bằng tiền mặt hoặc thanh toán qua chuyển khoản. Nếu người yêu cầu thanh toán yêu cầu thanh toán bằng chuyển khoản thì phải ghi rõ các thông tin về tài khoản như: Số tài khoản, Chủ tài khoản, Ngân hàng-Chi nhánh ngân hàng.

Lưu ý, để chứng minh yêu cầu thanh toán mà người nộp hồ sơ đã chi, cần kèm theo các hóa đơn gốc, chứng từ thể hiện việc thực hiện nhiệm vụ mua hàng, chi cho doanh nghiệp. các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập.

Sau khi điền đầy đủ các thông tin trên Giấy đề nghị thanh toán, người lập Giấy đề nghị cần gửi cho bộ phận kế toán trưởng và người điều hành doanh nghiệp như Giám đốc, Tổng giám đốc để phê duyệt. Bộ phận kế toán cũng như người điều hành doanh nghiệp sẽ xem xét và duyệt thanh toán cho người yêu cầu khi nội dung chính xác và phù hợp.

xem thêm: Mẫu báo cáo thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình

3. Yêu cầu thanh toán được thực hiện khi nào?

Giấy đề nghị thanh toán tiền là văn bản yêu cầu thanh toán thường được sử dụng khi người yêu cầu đã ứng trước một số tiền nhất định để phục vụ công việc của các đơn vị, cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp. Cụ thể, yêu cầu thanh toán này thường được thực hiện trong các trường hợp sau:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu quyết định bổ nhiệm bằng tiếng Anh và song ngữ mới nhất

– Người lao động đã trả lương hoặc trả bằng tiền của mình cho một công việc nhất định mà không được trả lương hoặc không nhận được tiền tạm ứng của người sử dụng lao động;

– Yêu cầu công ty thanh toán các khoản chi phí kèm theo chứng từ (nếu có);

– Lập giấy đề nghị thanh toán tiền để làm thủ tục thanh toán, làm căn cứ thanh toán và ghi sổ kế toán làm căn cứ hạch toán.

xem thêm: Mẫu tờ trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu mới nhất năm 2022

4. Ai chịu trách nhiệm thực hiện yêu cầu thanh toán?

Như chúng tôi đã phân tích các trường hợp làm đơn xin trả tiền, có thể thấy người được giao nhiệm vụ như mua hàng hóa, chi hoạt động cho doanh nghiệp sau khi hoàn thành các nhiệm vụ mua hàng. Số hàng hóa, khoản chi đó sẽ có quyền làm giấy đề nghị thanh toán/tạm ứng để bộ phận kế toán cũng như thủ trưởng cơ quan/doanh nghiệp xem xét và hoàn trả số tiền mà mình đã thực hiện. nghĩa vụ thanh toán.

Sau đó, giấy đề nghị thanh toán được chuyển cho kế toán trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xem xét, có ý kiến ​​đề nghị Giám đốc/Tổng giám đốc (hoặc người được ủy quyền) hoặc thủ trưởng cơ quan. Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập duyệt chi. Theo đó, cá nhân/bộ phận chịu trách nhiệm thanh toán sẽ căn cứ vào quyết định của người có thẩm quyền duyệt chi, kế toán lập phiếu chi kèm theo giấy đề nghị thanh toán và chuyển cho thủ quỹ. thủ tục giải ngân vốn.

Văn bản pháp lý sử dụng trong bài viết:

– Thông tư số 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 22/12/2014 hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp;

– Thông tư số 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 26/08/2016 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa;

– Thông tư số 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 10/10/2017 Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu tờ trình đề nghị thanh toán tiền mới nhất và chuẩn nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận