Mẫu tờ trình đề nghị công nhận Chi ủy, Chi bộ Đảng mới nhất

Mẫu đề nghị công nhận Đảng bộ, chi bộ là văn bản chính thức được sử dụng trong quá trình tổ chức, thành lập và công nhận Đảng bộ, chi bộ các cấp của các bộ, đơn vị trực thuộc Đảng. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp Mẫu đề nghị công nhận Đảng bộ, chi bộ mới nhất và các thông tin liên quan về đảng viên, điều kiện, số lượng đảng viên của chi bộ. Xin vui lòng tham khảo.

1. Mẫu đề nghị công nhận Đảng bộ, chi bộ mới nhất:

ỦY BAN ………….

BỘ ………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………….., ngày tháng năm…

BÁO CÁO

V/v Công nhận Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư

Chi nhánh Văn phòng xã…….. nhiệm kỳ…….

Kính thưa: Ban Thường vụ Đảng ủy xã……..

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam,

Căn cứ kết quả cuộc họp ………… ngày ………….

Chi bộ Cơ quan đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan xét, công nhận Đảng ủy cơ quan và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ, cụ thể như sau:

1. Đồng chí ………….- Bí thư chi bộ

2. Đồng chí…… – Phó Bí thư Chi bộ

3. Đ/c ………….- Chi ủy viên

Vì vậy, Đảng ủy Chi bộ Cơ quan đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xem xét, công nhận chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ./.

Xin chân thành cảm ơn!

xem thêm: Quy chế tổ chức sinh hoạt chi bộ hàng tháng

2. Ủy viên chi nhánh là gì?

Đảng bộ là cơ quan quan trọng của Đảng, có nhiệm vụ lãnh đạo các chi bộ cơ sở. Chi bộ cơ sở được tổ chức tại nơi làm việc hoặc nơi cư trú của đảng viên, phải có ít nhất 3 đảng viên chính thức. Khi chi bộ có ít nhất 9 đảng viên chính thức thì tiến hành bầu 3 đồng chí. Trường hợp số đảng viên trong chi bộ đông hơn thì số đảng viên được bầu không quá 7 người.

xem thêm: Mẫu giải quyết chi nhánh hàng tháng mới và chuẩn nhất

3. Điều kiện công nhận chi hội viên:

Theo Hướng dẫn số 01-HD/TW, chi bộ có một số nhiệm vụ cụ thể sau:-

– Thẩm tra lý lịch của người vào Đảng: Chi bộ kiểm tra, đóng dấu giáp lai vào các trang lý lịch của người vào Đảng trước khi chi ủy nhận xét và cấp ủy cơ sở xác nhận, ký tên, đóng dấu. Chi bộ cần có công văn gửi cấp ủy cơ sở hoặc cơ quan có trách nhiệm đề nghị thẩm tra lý lịch người xin vào Đảng. Sau khi tổng hợp kết quả xác minh, chi bộ ghi nội dung xác nhận, ký tên, đóng dấu vào lý lịch của người vào Đảng.

– Xét kết nạp và tổ chức kết nạp quần chúng vào Đảng: Chi bộ xét kết nạp Đảng cho quần chúng thông qua các hồ sơ như đơn xin vào Đảng, lý lịch, giấy giới thiệu đảng viên chính thức, nghị quyết. quyết định giới thiệu đoàn viên và bản tổng hợp ý kiến ​​nhận xét nơi người vào Đảng, sinh hoạt và cấp ủy, chi bộ nơi người đó cư trú. Chi bộ ra nghị quyết khi có 2/3 số đảng viên chính thức trở lên đồng ý đề nghị cấp ủy cấp trên xem xét, quyết định kết nạp Đảng.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu giấy biên nhận tiền mặt file Word mới nhất năm 2023

– Phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ đảng viên dự bị: Chi ủy, đảng bộ cơ sở nơi đảng viên chuyển đến ghi nhận xét vào bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị và kèm theo bản nhận xét đảng viên dự bị của đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ. Cấp ủy, chi bộ nơi chuyển đến phân công đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ.

– Quản lý hồ sơ, danh sách đảng viên: Chi bộ có trách nhiệm quản lý hồ sơ, danh sách đảng viên theo đúng quy định.

– Thực hiện các công việc liên quan đến sinh hoạt đảng và chuyển sinh hoạt đảng

xem thêm: Tiểu ban là gì? Trách nhiệm công việc khi chi nhánh không có chi nhánh?

4. Vai trò, nhiệm vụ của chi bộ:

Hướng dẫn số 01-HD/TW của Theo đề ra một số quy định cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, trong đó có nhiệm vụ cụ thể của chi bộ. Như sau:

1. Thẩm tra lý lịch của người vào Đảng:

– Chi bộ phải kiểm tra và đóng dấu giáp lai vào các trang lý lịch của người vào Đảng trước khi chi ủy nhận xét và cấp ủy cơ sở xác nhận, ký tên, đóng dấu.

– Chi bộ phải có công văn gửi đảng ủy cơ sở hoặc cơ quan có trách nhiệm đề nghị thẩm tra lý lịch người xin vào Đảng.

– Tổng hợp kết quả xác minh, ghi nội dung xác nhận, ký tên, đóng dấu vào lý lịch của người vào Đảng.

2. Xét kết nạp và tổ chức kết nạp Đảng:

– Chi bộ phải xét kết nạp Đảng cho người xin vào Đảng thông qua các hồ sơ như đơn xin vào Đảng, lý lịch, giấy giới thiệu đảng viên chính thức, nghị quyết giới thiệu đoàn viên và bản tóm tắt kết nạp Đảng. ý kiến. nhận xét người vào Đảng, sinh hoạt ở cấp ủy, chi bộ nơi cư trú.

– Chi bộ phải ra nghị quyết khi có 2/3 số đảng viên chính thức trở lên đồng ý đề nghị cấp ủy cấp trên xem xét, quyết định kết nạp Đảng.

3. Chi bộ phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ đảng viên dự bị. Chi bộ, đảng bộ cơ sở nơi đảng viên chuyển đến đánh giá bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị và gửi bản nhận xét đảng viên dự bị cho đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ. Cấp ủy, chi bộ nơi đảng viên chuyển đến sẽ phân công đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu báo cáo kết quả thử việc 2023 và hướng dẫn cách viết

4. Chi bộ phải quản lý hồ sơ, danh sách đảng viên theo đúng quy định.

5. Chi bộ phải triển khai các công việc liên quan đến sinh hoạt đảng, chuyển sinh hoạt đảng của đảng viên. Đảng bộ, chi bộ trực tiếp làm thủ tục giới thiệu và ghi nhận xét vào bản nhận xét đảng viên, sau đó phân công đồng chí bí thư hoặc phó bí thư cấp ủy ký giấy giới thiệu sinh hoạt đảng. Đảng ủy cơ sở, chi ủy, chi bộ cơ sở làm thủ tục giới thiệu, nhận xét và đóng dấu xác nhận vào bản kiểm điểm đảng viên. Nếu đảng viên bị mất hồ sơ thì xem xét cấp lại và chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên. còn phải quản lý sổ sinh hoạt đảng và ký giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng đối với bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ cấp ủy.

xem thêm: Điều kiện, thủ tục thành lập chi bộ Đảng mới nhất năm 2023

5. Quy chế bầu cấp ủy tại đại hội chi bộ:

Theo Quy định 29-QĐ/TW năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương hướng dẫn bầu cấp ủy, bí thư, phó bí thư (kể cả chi bộ cơ sở), chi bộ có ít nhất 9 đảng bộ. Đảng viên chính thức trở lên được bầu vào cấp ủy, quy trình bầu cấp ủy thực hiện theo quy định của Đảng. Sau khi bầu chi ủy, chi bộ tiến hành bầu bí thư, phó bí thư trong số đảng viên trong chi bộ. Nếu chi bộ có dưới 9 đảng viên chính thức thì chỉ bầu bí thư, nếu cần bầu thêm phó bí thư.

Nếu trong lần bầu cử lần thứ ba không có đồng chí nào đủ phiếu bầu làm bí thư thì cấp uỷ cấp trên căn cứ vào tình hình cụ thể của chi bộ để cử một đồng chí trong số đảng viên. ủy viên hoặc đảng viên (nơi chưa có chi ủy) làm bí thư điều hành hoạt động của chi bộ.

Khi cần thiết, cấp uỷ cấp trên có thể trực tiếp chỉ định bí thư, phó bí thư và chi uỷ viên cho chi bộ. Tuy nhiên, việc bầu chi ủy phải được tiến hành trước và không được bầu chi ủy, bí thư, phó bí thư trên cùng một lá phiếu. Điều này được quy định tại Khoản 9, Điều 19, Quy chế bầu cử trong Đảng.

xem thêm: Mẫu biên bản sinh hoạt chi bộ và hướng dẫn cách viết

6. Số lượng thành viên trong chi hội:

Số lượng cấp ủy viên trong chi bộ được quy định để đảm bảo vai trò lãnh đạo của chi bộ trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và nhiệm vụ công tác của cơ quan, đơn vị. Theo quy định của Ban TVTU, số lượng cấp ủy viên ở xã, phường, thị trấn không được quá 15 đồng chí, trong đó số lượng phó bí thư chỉ từ 1-2 đồng chí.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hồ sơ đề xuất chào hàng cạnh tranh mới nhất năm 2023

Đối với các chi, Đảng bộ cơ sở khác, số cấp ủy viên các cấp không quá 15 đồng chí. Đảng bộ có từ 9 uỷ viên trở lên thì bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ. Nếu cấp uỷ có dưới 9 cấp uỷ viên thì chỉ bầu bí thư, phó bí thư nếu thấy cần thiết.

Nếu chi bộ cơ sở có dưới 9 đảng viên chuyên trách thì chỉ bầu bí thư, nếu cần bầu thêm phó bí thư. Nếu chi bộ có đông đảng viên thì số lượng cấp uỷ viên của chi bộ không quá 7 đồng chí và chỉ bầu một phó bí thư. Việc hạn chế cấp ủy viên các cấp góp phần bảo đảm hiệu quả, kỷ luật của quá trình lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, đơn vị của Đảng.

Số lượng cấp ủy viên trong chi bộ được quy định để đảm bảo vai trò lãnh đạo của chi bộ trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và nhiệm vụ công tác của cơ quan, đơn vị. Theo quy định của Ban TVTU, số lượng cấp ủy viên ở xã, phường, thị trấn không được quá 15 đồng chí, trong đó số lượng phó bí thư chỉ từ 1-2 đồng chí.

Đối với các chi, Đảng bộ cơ sở khác, số cấp ủy viên các cấp không quá 15 đồng chí. Đảng bộ có từ 9 uỷ viên trở lên thì bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ. Nếu cấp uỷ có dưới 9 cấp uỷ viên thì chỉ bầu bí thư, phó bí thư nếu thấy cần thiết.

Nếu chi bộ cơ sở có dưới 9 đảng viên chuyên trách thì chỉ bầu bí thư, nếu cần bầu thêm phó bí thư. Nếu chi bộ có đông đảng viên thì số lượng cấp uỷ viên của chi bộ không quá 7 đồng chí và chỉ bầu một phó bí thư. Việc hạn chế cấp ủy viên các cấp góp phần bảo đảm hiệu quả, kỷ luật của quá trình lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, đơn vị của Đảng.

Văn bản pháp lý sử dụng trong bài viết:

– Quy định 29-QĐ/TW năm 2016

– Quy chế bầu cử trong Đảng

– Hướng dẫn số 01-HD/TW

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu tờ trình đề nghị công nhận Chi ủy, Chi bộ Đảng mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận