Mẫu tờ trình chuẩn y kết quả đại hội Chi bộ, Đảng bộ

Để tờ trình thông qua kết quả đại hội chi bộ, đảng bộ được hoàn hảo, ngoài việc có tờ trình thông qua kết quả đại hội chi bộ, đảng bộ thì phải có tính mới, nội dung hay, trình bày logic. Khoa học cũng cần vỏ bọc đẹp đẽ. Sau đây là tuyển tập các mẫu biên bản xét duyệt kết quả đại hội chi bộ, Đảng bộ đẹp.

1. Mẫu phiếu thông qua kết quả đại hội chi bộ, đảng bộ?

Báo cáo thông qua kết quả đại hội chi bộ, Đảng bộ là tài liệu được sử dụng trong quá trình tổ chức đại hội chi bộ của Đảng cộng sản Việt Nam. Đây là tài liệu quan trọng dùng để ghi chép thông tin về Đảng viên, đánh giá hoạt động của Chi bộ và đề xuất những biện pháp cải tiến trong công tác Đảng.

2. Nội dung trong Mẫu báo cáo xin thông qua kết quả đại hội chi bộ, đảng bộ:

Mẫu thông qua kết quả đại hội chi bộ, Đảng bộ thường bao gồm các phần chính sau:

 1. Tiêu đề: Ghi rõ tên tổ chức (chi bộ), cấp bộ (đảng bộ cơ sở, đảng bộ trực thuộc đảng ủy), đề cương báo cáo.
 2. Phần mở đầu: Giới thiệu về quá trình hoạt động của Chi bộ từ sau Đại hội đến nay, bao gồm những kết quả đạt được, những khó khăn, thách thức, cơ hội và định hướng phát triển trong giai đoạn tới.
 3. Phần đánh giá: Đánh giá hoạt động của chi bộ dựa trên các tiêu chí của Đảng, bao gồm công tác tổ chức, cán bộ, sinh hoạt chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, rèn luyện, kiểm tra, giám sát, tổ chức. sinh hoạt chi bộ, lãnh đạo, khối đại đoàn kết và các hoạt động khác của chi bộ.
 4. Đề xuất: Nêu rõ biện pháp hoàn thiện, mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động của chi bộ trong thời gian tới, trong đó có hướng dẫn về công tác cán bộ, công tác đào tạo, tuyên truyền, xây dựng Đảng viên, khối đại đoàn kết, công tác kiểm tra, giám sát và các công tác khác.
 5. Kết luận: Tóm tắt nội dung báo cáo, đánh giá chung về hoạt động của chi bộ, đề xuất kết quả của các kỳ đại hội chi bộ và Đảng bộ.
 6. Phần ký: Ghi rõ họ tên, chức vụ và chữ ký của lãnh đạo Chi cục hoặc người lập biên bản.

3. Mẫu báo cáo thông qua kết quả đại hội chi bộ, đảng bộ:

BÊN A

SỞ BÍP

Con số: 123-TT/CB

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

T, ngày 20 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO

Tờ trình thông qua kết quả bầu Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2021 – 2024

Kính thưa: Thường trực Quận ủy/Đảng bộ (ghi rõ tên)

Thực hiện Kế hoạch số 234-KH/DU ngày 10/11/2020 và Hướng dẫn số 345-HD/DU ngày 20/10/2020 của Đảng ủy M về tổ chức đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2021-2024. Bộ B đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2021 – 2024 với tinh thần Đoàn kết, Trí tuệ và Đổi mới

Xem thêm bài viết hay:  Phân tích nhân vật bà cô đoạn trích Trong lòng mẹ kèm dàn ý

1. Kết quả bầu cử cấp ủy

TT Họ và tên Chức vụ chính quyền, đoàn thể Đầu tiên nguyễn văn á Thư ký 2 Nguyễn Văn B Phó thư ký 3 Nguyễn Văn C Ủy viên 4 Nguyễn Văn Đ Ủy viên 5 Nguyễn Văn Ê Ủy viên

2. Ví kết quả bầu chọn

TT Họ và tên Chức vụ chính quyền, đoàn thể Đầu tiên nguyễn thị á Thư ký

3. Kết quả bầu Phó Bí thư Chi bộ

TT Họ và tên Chức vụ chính quyền, đoàn thể Đầu tiên nguyễn thị b Phó thư ký

Kèm theo Báo cáo này có các tài liệu sau:

– Biên bản bầu cử cấp ủy nhiệm kỳ 2021 – 2024

– Biên bản bầu Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2021-2024

– Danh sách trích ngang, tiểu sử của từng thành viên.

Kính đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy/Thành ủy… xem xét, ra quyết định phê duyệt./.

Người nhận:

– Là người nhận

– Lưu chi nhánh

Chi nhánh T/M

BẢO VỆ

(Ký và ghi rõ họ tên)

4. Cách thức trình bày Phiếu trình thông qua kết quả đại hội chi bộ, đảng bộ:

4.1. Cách trình bày bìa chính và bìa phụ:

Bìa chính của mẫu phiếu thông qua kết quả đại hội chi bộ, Đảng bộ là một phần quan trọng thể hiện tính chuyên nghiệp và đúng đắn của văn bản này. Sau đây là mẫu cách trình bày trang bìa chính cho tờ trình thông qua kết quả đại hội chi bộ, đảng bộ:

[LOGO ĐẢNG BỘ] ĐẠI HỘI [Tên Đơn vị] KẾT QUẢ CHUẨN [Ngày tháng năm] Con số: [Số tờ trình]

Tên bài: [Tên đơn vị] Đơn vị được phê duyệt: [Tên đơn vị được chuẩn y] Thời gian họp: [Thời gian tổ chức đại hội] Địa điểm gặp mặt: [Địa điểm tổ chức đại hội]

Nội dung trình bày:

 1. Giới thiệu tóm tắt về Đại hội chi bộ, Đảng bộ.
 2. Đề cử, bầu cử và kết quả bầu cử các chức danh trong Chi nhánh.
 3. Kết quả chuẩn y Ban Thường vụ chi bộ, Đảng bộ đối với các đề cử và bầu cử tại Đại hội.
 4. Kiến nghị, đề xuất của Ban Thường vụ chi bộ, Đảng bộ.

Trân trọng yêu cầu: [Tên chức danh] [Chữ ký của người đại diện đơn vị] [Đã ghi rõ họ tên]

Lưu ý: Bìa chính của báo cáo thông qua kết quả Đại hội chi bộ, Đảng bộ cần có dấu thông qua của Ban Thường vụ chi bộ, Đảng bộ hoặc do đại diện đơn vị nộp.

Bìa phụ Mẫu phiếu thông qua kết quả đại hội chi bộ, Đảng bộ là một phần quan trọng của báo cáo và cần được trình bày theo đúng tiêu chuẩn, nguyên tắc của đơn vị, tổ chức, công ty. Dưới đây là một số hướng dẫn về cách trình bày phụ đề Mẫu báo cáo xin thông qua kết quả Đại hội chi bộ, Đảng bộ:

 1. Tiêu đề: Đặt tiêu đề “BÌA SIÊU” hoặc “BÌA BỔ SUNG CHO KẾT QUẢ CHUẨN CỦA ĐẢNG VÀ ĐẠI HỘI ĐẢNG VIÊN” ở đầu trang bìa phụ, đánh đúp hoặc in đậm cho nổi bật.
 2. Đơn vị, tổ chức, công ty: Ghi rõ tên đơn vị, tổ chức, công ty của bạn ở dòng tiếp theo dưới tiêu đề “BÌA SIÊU BỀN”, cũng có thể in đậm hoặc gạch chân 2 lần cho nổi bật.
 3. Biểu tượng: Nếu có, bạn có thể đặt biểu tượng đơn vị, tổ chức, công ty của mình ở bên trái hoặc bên phải của trang bìa.
 4. Thông tin về đại hội: Ghi rõ thông tin về đại hội của chi bộ, đảng bộ gồm tên đại hội, thời gian, địa điểm, số lượng đảng viên tham dự.
 5. Tên văn bản: Đặt tên Biểu mẫu phê chuẩn kết quả đại hội chi bộ, đảng bộ ở giữa trang bìa phụ, in đậm hoặc gạch ngang đôi cho nổi bật.
 6. Tên người trình bày: Chỉ định tên của người trình bày. Mẫu phê chuẩn kết quả đại hội chi bộ, đảng bộ ở dòng tiếp theo có tên văn bản.
 7. Thông tin liên hệ: Để lại thông tin liên hệ của đơn vị, tổ chức, công ty ở cuối bìa bao gồm địa chỉ, số điện thoại, email hoặc website.
 8. Thiết kế: Thiết kế của trang bìa phụ phải đơn giản, trang trọng và hài hòa với phần trình bày chính. Có thể sử dụng màu sắc, hình ảnh hoặc đồ họa thích hợp để làm.
Xem thêm bài viết hay:  Mẫu bảng báo giá đẹp, đơn giản file Word, Excel mới nhất

4.2. Trình bày kích thước bìa:

Để trình bày kích thước trang bìa của tờ trình thông qua kết quả đại hội chi bộ, đảng bộ, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Định dạng giấy

Sử dụng khổ giấy A4 (210mm x 297mm) hoặc khổ giấy lớn hơn tùy theo yêu cầu của đơn vị, tổ chức tổ chức đại hội chi bộ, Đảng bộ.

Bước 2: Định dạng bố cục

– Lề trái: 3cm.

– Lề phải: 2cm.

– Lề trên: 2cm.

– Lề dưới: 2cm.

– Để đơn giản, bạn có thể sử dụng chế độ nằm ngang (landscape) cho tờ phê duyệt, để trình bày nhiều thông tin hơn.

Bước 3: Trình bày thông tin

– Tiêu đề: “BÀI BÁO KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ VÀ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ”.

– Bên trái: Logo của đơn vị, tổ chức.

– Ngay dưới biểu trưng: Tiêu đề “Đại hội chi bộ, Đảng bộ” và tên đơn vị, tổ chức.

– Nội dung: Trình bày kết quả Đại hội chi bộ, Đảng bộ theo quy định của tổ chức.

– Chữ ký và chức danh của người trình bày.

– Phía dưới bên phải: Địa điểm, ngày tháng năm tổ chức Đại hội chi bộ và Đảng bộ.

Bước 4: Thiết kế

– Sử dụng font chữ chuyên nghiệp, dễ đọc, không sử dụng quá nhiều màu sắc phức tạp để tránh làm mất đi tính chuyên nghiệp của tờ trình phê duyệt.

Hãy chú ý đến kích thước của văn bản và khoảng cách giữa các đoạn để đảm bảo tính thẩm mỹ và dễ đọc.

Xem thêm bài viết hay:  Phong tục tập quán là gì? Nguồn gốc, ý nghĩa và lấy ví dụ?

Bước 5: Kiểm tra và chỉnh sửa

– Trước khi in hoặc sao chụp biên bản xét duyệt, đề nghị kiểm tra kỹ các thông tin trình bày, đảm bảo chính xác và phù hợp với quy định của đơn vị, tổ chức.

– Nếu cần thiết, sửa chữa báo cáo phê duyệt.

4.3. Cách trình bày thông tin trên khung bìa:

Khung bìa Mẫu thông qua kết quả đại hội chi bộ, Đảng bộ là một phần quan trọng trong việc trình bày thông tin và tổng hợp kết quả đại hội chi bộ, Đảng bộ. Sau đây là cách trình bày thông tin trên khung bìa Mẫu biên bản thông qua kết quả đại hội chi bộ, Đảng bộ:

 1. Tiêu đề: Điền đúng, rõ ràng tiêu đề của báo cáo, ví dụ: “Phiếu thông qua kết quả Đại hội chi bộ, Đảng bộ lần thứ XXXX”.
 2. Logo: Đặt logo của Đảng hoặc tổ chức liên quan ở phía trên bên trái của khung bìa.
 3. Thông tin về đơn vị tổ chức: Ghi tên đơn vị tổ chức đại hội chi bộ, Đảng bộ, thông tin về địa điểm, thời gian đại hội, tên chi bộ.
 4. Tóm tắt kết quả đại hội: Trình bày tóm tắt ngắn gọn kết quả đại hội của chi bộ, Đảng bộ, trong đó có những thông tin chính như số đại biểu tham dự, số đại biểu được bầu làm Chi ủy viên. bộ, kết quả bầu Ban Chấp hành Chi bộ và mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong giai đoạn tiếp theo.
 5. Hình ảnh: Có thể thêm các hình ảnh minh họa về đại hội chi bộ, đảng bộ để khung bìa sinh động, hấp dẫn.
 6. Đơn vị tổ chức đại hội: Ghi rõ thông tin về đơn vị, tổ chức tổ chức Đại hội chi bộ, Đảng bộ bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, biểu tượng của đơn vị, tổ chức đó.
 7. Thời gian phê duyệt: Ghi rõ thời gian phê duyệt báo cáo này, bao gồm ngày, tháng, năm.
 8. Chữ ký và dấu của người duyệt: Để khẳng định tính chính xác và độ tin cậy của báo cáo cần có chữ ký và dấu của đại diện đơn vị, tổ chức duyệt.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu tờ trình chuẩn y kết quả đại hội Chi bộ, Đảng bộ của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận