Mẫu tờ trình bầu bổ sung ban chấp hành công đoàn mới nhất

Ban chấp hành công đoàn là gì? Hệ thống công đoàn? Nội dung tờ trình bầu bổ sung Ban chấp hành công đoàn? Nhiệm vụ, quyền hạn của ban chấp hành công đoàn các cấp? Mẫu phiếu đề cử ban chấp hành công đoàn khóa mới mới nhất?

Tờ trình đề nghị bầu bổ sung Ban chấp hành công đoàn được sử dụng trong trường hợp công đoàn cơ sở đề nghị bầu bổ sung ủy viên ban chấp hành hoặc bầu bổ sung các chức danh khác của Ban chấp hành công đoàn như chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và từ đó họ có đầy đủ tư cách pháp lý để có thể đi vào hoạt động ổn định với các quyền và nghĩa vụ theo quy định. Vậy mẫu phiếu bầu ban chấp hành công đoàn khóa mới mới nhất như thế nào?

Cơ sở pháp lý: Luật Công Đoàn 2012

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài Trực tuyến 24/7:

1. Quy định về Ban chấp hành công đoàn:

1.1. Công đoàn là gì?

Tại Điều 1 Luật Công đoàn 2012 quy định:

Công đoàn là tổ chức chính trị – xã hội rộng rãi của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên của hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của nhân dân Việt Nam. sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động) cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế – xã hội, tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền, vận động người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Như vậy, theo quy định của pháp luật, công đoàn thực chất là đại diện của giai cấp công nhân, có tính chất quần chúng, đồng thời là thành viên của hệ thống chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, có vai trò quan trọng với Nhà nước, phối hợp với xã hội. – Các tổ chức chính trị, tổ chức xã hội khác nhằm chăm lo, bảo vệ quyền lợi của người lao động hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước. Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Công đoàn được thành lập trên cơ sở tự nguyện và người lao động Việt Nam làm việc trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn.

Xem thêm bài viết hay:  Gợi ý quà tặng sinh nhật cho nữ (mẹ, vợ, bạn gái, người yêu)

1.2. Ban chấp hành công đoàn là gì?

Ban Chấp hành Công đoàn là người đại diện cho đoàn viên, người lao động ở cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; là cơ quan đại diện bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động.

2. Hệ thống công đoàn:

Điều 7 Luật Công đoàn 2012 quy định:

“Hệ thống công đoàn bao gồm Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và công đoàn các cấp theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam”.

xem thêm: Thủ tục thay đổi, miễn nhiệm, từ chức chủ tịch công đoàn công ty

Như vậy, trong hệ thống công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là cấp cao nhất và hệ thống công đoàn gồm 4 cấp. Cấp thứ nhất là cấp Trung ương, ở cấp này chỉ có Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Sau đó là cấp tỉnh, ngành trung ương, cấp này bao gồm Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trung tâm và các công đoàn ngành trung ương và tương tự. Cấp thứ ba là cấp trên trực tiếp ở cơ sở. Cấp này có liên đoàn lao động cấp huyện, công đoàn ngành cơ sở, công đoàn khu công nghiệp, công đoàn tổng công ty và các công đoàn cơ sở khác. . Cấp cuối cùng là cấp cơ sở bao gồm công đoàn cơ sở và nghiệp đoàn cơ sở.

5 năm đại hội công đoàn các cấp tiến hành một lần (trừ trường hợp đặc biệt khác) do Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn quyết định và tổ chức. Nhiệm vụ của Đại hội Công đoàn như sau:

– Tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn nhiệm kỳ qua;

– Lập và thông qua phương hướng nhiệm kỳ tới và đề ra nhiệm vụ nhiệm kỳ tới.

– Thảo luận, đóng góp ý kiến ​​vào văn kiện đại hội công đoàn cấp trên.

– Bầu ban chấp hành công đoàn và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên.

– Thông qua Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Đối với hội nghị đại biểu, đại hội công đoàn các cấp được tiến hành nếu cấp trên trực tiếp đồng ý và xét thấy cần thiết. Trường hợp không tổ chức được thì họp ban chấp hành công đoàn mở rộng nếu được sự đồng ý của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Nhiệm vụ của các hội nghị này là:

xem thêm: Công đoàn là gì? Vai trò của tổ chức này đối với người lao động là gì?

– Kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết đại hội, bổ sung phương hướng, nhiệm vụ và thông qua chương trình, kế hoạch hành động của công đoàn.

Xem thêm bài viết hay:  Đất ở nông thôn là gì? Đất ở nông thôn được xây mấy tầng?

– Bầu bổ sung Ban chấp hành công đoàn và đại biểu đi dự đại hội, hội nghị đại biểu công đoàn cấp trên (nếu có).

Như vậy, việc bầu bổ sung Ban chấp hành công đoàn sẽ được tiến hành khi tiến hành hội nghị đại biểu hoặc đại hội công đoàn các cấp.

3. Nội dung tờ trình bầu bổ sung Ban chấp hành công đoàn:

Tờ trình bầu bổ sung Ban chấp hành công đoàn gồm các nội dung sau:

– Thông tin Liên đoàn Lao động và Công đoàn cơ sở,

– Quốc hiệu, tiêu ngữ

– Tên báo cáo. Ví dụ Tờ trình thông qua bầu bổ sung BCH công đoàn cơ sở nhiệm kỳ…

– Nêu rõ căn cứ để lập tờ trình bầu bổ sung Ban chấp hành công đoàn (ví dụ căn cứ vào Điều lệ công đoàn Việt Nam,…)

xem thêm: Thủ tục không tham gia công đoàn cơ sở

– Ghi rõ căn cứ vào biên bản bầu ban chấp hành công đoàn và kết quả bầu cử.

– Nội dung gợi ý:

+ Đề nghị Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động cấp quận, huyện quản lý Công đoàn cơ sở công nhận các chức danh bầu bổ sung như: Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn, Chủ tịch, Phó Chủ tịch…

+ Thông tin họ và tên của các cá nhân, chức danh được bầu bổ sung.

4. Nhiệm vụ, quyền hạn của ban chấp hành công đoàn các cấp:

Ban chấp hành công đoàn các cấp có Nhiệm vụ và quyền hạn chính sau đây:

– Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên và người lao động theo phân cấp.

– Tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn cùng cấp.

– Thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng và của Công đoàn cấp trên.

xem thêm: Chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn cơ sở

– Chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn hoạt động công đoàn cấp dưới.

– Quyết định thành lập, quyết định sáp nhập, quyết định chia, hợp nhất, giải thể, nâng cấp, hạ cấp công đoàn cấp dưới và công nhận ban chấp hành công đoàn cấp dưới.

– Bầu Đoàn Chủ tịch (đối với BCH Tổng Liên đoàn), bầu Ban Thường vụ (đối với BCH Công đoàn từ 9 ủy viên trở lên); bầu các chức danh trong ban chấp hành, ủy ban kiểm tra và chủ nhiệm ủy ban kiểm tra công đoàn cùng cấp.

– Đào tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cán bộ công đoàn hoạt động; có trách nhiệm hướng dẫn, giúp đỡ, bảo vệ cán bộ công đoàn khi bị xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp; Ban chấp hành công đoàn cấp trên có trách nhiệm đại diện, hỗ trợ, giúp đỡ ban chấp hành công đoàn cơ sở thương lượng tập thể, thực hiện quyền tổ chức và lãnh đạo đình công theo quy định của pháp luật.

Xem thêm bài viết hay:  Bài thu hoạch về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN

– Tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn của cán bộ, công đoàn viên tại hội nghị Ban Chấp hành.

– Định kỳ báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động công đoàn cùng cấp với cấp uỷ cùng cấp (nếu có), báo cáo công đoàn cấp trên và thông báo cho công đoàn cấp dưới biết.

– Chịu trách nhiệm quản lý tài chính, tài sản và các hoạt động kinh tế của công đoàn

5. Mẫu đơn đề nghị bầu bổ sung ban chấp hành công đoàn mới nhất:

Liên đoàn Lao động….(1) Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

xem thêm: Công đoàn cơ sở là gì? Chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn cơ sở?

Đoàn cơ sở…..(2) độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số: …../TTr-CĐCS ….ngày……tháng….năm…

BÁO CÁO
Về việc thông qua bầu bổ sung BCH Công đoàn cơ sở

Kỳ hạn…… – …………(3)

Kính gửi: Liên đoàn Lao động Quận/Huyện……..(4)…………..

– Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ……(5).
– Căn cứ kết quả bầu bổ sung Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở (Ủy viên Ban Chấp hành, chức danh Phó Chủ tịch, Chủ tịch) Công đoàn cơ sở…………………….. ngày…../. …./……

Ban Chấp hành CĐCS…………………… kính đề nghị Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện……………………. chuẩn y bổ sung BCH Công đoàn (Ủy viên BCH, chức danh Phó Chủ tịch, Chủ tịch) Công đoàn cơ sở……………………. cho các đồng chí sau:

Đ/c:…………………….: Chủ tịch Công đoàn cơ sở
Đ/c:…………………….: Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở
Đ/c:…………………….: Ủy viên BCH Công đoàn cơ sở

xem thêm: Mức lương tối thiểu mà công đoàn cơ sở được thu quỹ là bao nhiêu?

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở ………….. rất mong được sự chấp thuận của Liên đoàn Lao động Quận để đồng chí có đủ tư cách pháp nhân và hoàn thành xuất sắc công tác. công việc được giao.

Nơi nhận: TM. Ban chấp hành

– Như trên; chủ tịch

– Lưu: CCCS

Hướng dẫn:

(1) Tên Liên đoàn lao động. Đơn cử như Liên đoàn Lao động TP Hà Nội

(2) Tên đoàn cơ sở.

(3) Số nhiệm kỳ đại hội công đoàn. Ví dụ Nhiệm kỳ 2023-2028

xem thêm: Phụ cấp chức vụ đối với giáo viên được bầu làm Chủ tịch công đoàn cơ sở

(4) Tên Liên đoàn Lao động cấp huyện. Đơn cử như Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

(5) Tên và số mã số công đoàn Việt Nam. Tấm gương Công đoàn Việt Nam khóa XII năm 2020

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu tờ trình bầu bổ sung ban chấp hành công đoàn mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận