Mẫu tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân số 05/KK-TNCN

Hiện nay theo quy định của pháp luật thì mọi cá nhân có phát sinh thu nhập chịu thuế đều phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Dưới đây là Tờ khai khấu trừ thuế TNCN mẫu số 05/KK-TNCN theo Thông tư 92/2015/TT-BTC.

1. Mẫu tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân là gì?

Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân dưới góc độ pháp lý được hiểu là hoạt động do cá nhân hoặc doanh nghiệp thực hiện có nghĩa vụ trả lương, thu nhập cho người lao động thì khấu trừ thuế thu nhập. cá nhân tương ứng với tiền lương của người lao động trước khi thanh toán cho họ.

Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân là biểu mẫu khấu trừ thuế thu nhập cá nhân mới nhất dùng cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Mẫu khấu trừ thuế thu nhập cá nhân được sử dụng cho mục đích tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng cho cá nhân. nhân và trả thu nhập doanh nghiệp cho cá nhân không cư trú

xem thêm: Tiền lương làm thêm, làm thêm có phải chịu thuế thu nhập cá nhân không?

2. Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân:

Mẫu số 05/KK-TNCN: Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân được ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân. cư dân có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế 71/2014/QH13 và Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân có các nội dung cơ bản sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————

MẪU TỜ KHAI THUẾ TNCN

(Đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công)

[01] Kỳ tính thuế: Tháng…..năm……. hoặc Quý……năm……..

[02] Lần đầu tiên: [03] Bổ sung:

[04] Tên người nộp thuế….

[05] Mã số thuế:

[06] Địa chỉ: …

[07] Huyện: … [08] Tỉnh/TP: ….

[09] Điện thoại:….[10] Số fax: … [11] Email: …

[12] tên đại lý thuế (nếu có)…

[13] Mã số thuế:

[14] Địa chỉ:

[15] Huyện: … [16] Tỉnh/thành phố: …

[17] Điện thoại: … [18] Số fax: … [19] Email: …

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số: …Ngày: …

Đơn vị tiền tệ: Đồng Việt Nam

STTmục tiêumã mục tiêuĐơn vịSố người/Số tiềnĐầu tiênTổng số lao động:21Mọi ngườiTrong đó: Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động22Mọi người2Tổng số cá nhân đã khấu trừ thuế [23]=[24]+[25]23Mọi người2.1Cá nhân cư trú24đồng2.2Cá nhân không cư trú25đồng3Tổng thu nhập chịu thuế (TNCN) trả cho cá nhân [26]=[27]+[28]23Mọi người3.1cá nhân cư trú27đồng3.2Cá nhân không cư trú28đồng4.Tổng số thuế TNDN đã nộp đối với cá nhân bị khấu trừ thuế [29]=[30]+[31]29đồng4.1cá nhân cư trú30đồng4.2Cá nhân không cư trú31đồng5Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ [32]=[33]+[34]32đồng5.1cá nhân cư trú33đồng5.2Cá nhân không cư trú34đồng6Tổng số thuế TNDN từ phí mua bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm không bắt buộc khác của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động35đồng7Tổng số thuế TNCN được khấu trừ trên phí mua bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm không bắt buộc khác của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động36đồng
Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin thành lập Hội cựu Giáo chức và hướng dẫn thủ tục thành lấp mới nhất

Tôi xin cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: …

Chứng chỉ hành nghề số:………..

Ngày tháng năm …….

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức danh và đóng dấu (nếu có)

xem thêm: Thu nhập từ lãi cho vay có phải chịu thuế thu nhập cá nhân?

3. Hướng dẫn viết tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân:

– Ghi chính xác các thông tin cá nhân của người nộp thuế như họ tên, địa chỉ, mã số thuế;

– Ghi rõ tên, địa chỉ, mã số thuế của đại lý thuế;

– Những lưu ý khi kê khai tờ khai thuế TNCN với thu nhập từ tiền lương, tiền công

+ Tờ khai này chỉ áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công cho cá nhân trong tháng/quý không phân biệt có khấu trừ thuế hay không khấu trừ thuế.

+ Kỳ khai thuế theo tháng áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập có tổng doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề trên 50 tỷ đồng hoặc đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập. Chọn khai thuế hàng tháng.

+ Kỳ khai thuế theo quý áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập có tổng doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống, bao gồm cả tổ chức, cá nhân. trả các khoản thu nhập không phát sinh doanh thu bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

xem thêm: Cách tính số tiền được hoàn và thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

4. Một số quy định về thuế thu nhập cá nhân:

Đối tượng thuộc trường hợp khấu trừ thuế TNCN này sẽ được cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN, cụ thể đối tượng được cấp bao gồm:

– Cá nhân trực tiếp đề nghị được cấp hồ sơ khấu trừ thuế TNCN sẽ được doanh nghiệp cấp.

Lưu ý: Nếu không có yêu cầu, doanh nghiệp quản lý sẽ không cấp.

– Trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán thuế TNCN thì doanh nghiệp quản lý không được cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN.

Tuy nhiên, trừ một số trường hợp ngoại lệ như người lao động không có hợp đồng lao động với doanh nghiệp hoặc hợp đồng có thời hạn dưới 3 tháng thì doanh nghiệp quản lý sẽ không được cấp giấy xác nhận khấu trừ thuế TNCN. cá nhân cố định chỉ được cấp chứng từ riêng cho từng lần khấu trừ thuế.

Xem thêm bài viết hay:  Nộp phạt giao thông tại chỗ có được cầm biên lai nộp phạt?

Hoặc có thể doanh nghiệp quản lý sẽ cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN có thời hạn sử dụng nhiều lần trong một kỳ tính thuế.

Đối với trường hợp cá nhân có hợp đồng lao động xác định thời hạn trên 3 tháng thì doanh nghiệp quản lý sẽ phải cấp cho cá nhân chứng từ để kỳ tính thuế.

4.1. Đối với thu nhập của cá nhân không cư trú:

Tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp quản lý phải trả thu nhập chịu thuế cho cá nhân không cư trú sẽ có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN trước khi trả thu nhập.

4.2. Đối với thu nhập của cá nhân cư trú:

– Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên thì tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp chủ quản khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần, kể cả trường hợp cá nhân ký hợp đồng. hợp đồng từ ba tháng trở lên ở nhiều nơi.

Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên nhưng đã nghỉ việc trước khi kết thúc hợp đồng lao động thì tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp quản lý sẽ trả thu nhập vẫn bị khấu trừ thuế TNCN theo biểu thuế lũy tiến từng phần.

Đối với cá nhân là người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam thì tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp quản lý trả thu nhập căn cứ vào thời gian làm việc thực tế tại Việt Nam của người nộp thuế. Thời gian này được ghi trong Hợp đồng hoặc văn bản cử đi công tác để thực hiện tạm khấu trừ thuế theo Biểu lũy tiến từng phần (đối với cá nhân có thời gian làm việc tại Việt Nam từ 183 ngày trong năm tính thuế). ) hoặc theo Biểu thuế đầy đủ (đối với cá nhân làm việc dưới 183 ngày tại Việt Nam trong năm tính thuế).

Doanh nghiệp bảo hiểm, công ty quản lý quỹ hưu trí có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN đối với khoản tiền tích lũy đã mua bảo hiểm không bắt buộc, khoản tiền tích lũy đã đóng quỹ hưu trí tự nguyện theo hướng dẫn tại Khoản 6 Điều 7 Thông tư này.

– Thu nhập từ hoạt động đại lý bảo hiểm, xổ số, bán hàng đa cấp

Công ty xổ số kiến ​​thiết, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp trả thu nhập cho cá nhân làm việc tại đại lý xổ số, bảo hiểm, tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp sẽ chịu trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN. trước khi trả thu nhập cho cá nhân.

– Thu nhập từ đầu tư vốn

Tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đang quản lý thu nhập từ đầu tư vốn có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN trước khi trả thu nhập cho cá nhân, trừ trường hợp cá nhân tự kê khai thuế.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đăng ký HĐ của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài mới nhất

Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán trong mọi trường hợp chuyển nhượng chứng khoán sẽ được khấu trừ thuế theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng trước khi thanh toán cho bên chuyển nhượng.

– Thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn góp của cá nhân không cư trú thì tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp quản lý hoạt động chuyển nhượng phần vốn góp của cá nhân không cư trú có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN với thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng của vốn góp.

– Với thu nhập từ việc trúng thưởng, tổ chức trả thưởng sẽ có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN trước khi trả thưởng cho cá nhân trúng thưởng.

– Thu nhập từ hoạt động bản quyền, nhượng quyền thương mại tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp quản lý thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN trước khi trả thu nhập. Số thuế khấu trừ sẽ được xác định bằng phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng theo từng hợp đồng chuyển nhượng nhân với thuế suất 5%. Trường hợp hợp đồng có giá trị lớn và được thanh toán nhiều lần thì lần đầu thanh toán, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp quản lý thu nhập trừ 10 triệu đồng vào giá trị thanh toán. Phần còn lại phải nhân với thuế suất 5% để khấu trừ thuế. Các lần thanh toán tiếp theo sẽ phải khấu trừ thuế TNCN tính trên tổng số tiền của từng lần thanh toán.

Tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp quản lý có trách nhiệm trả tiền lương, tiền công và các chi phí khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng với tổng thu nhập là 2.000.000 đồng. 000 đồng/lần trở lên phải khấu trừ thuế theo thuế suất 10% trên thu nhập trước khi trả cho người lao động.

Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tại nguồn được quy định cụ thể tại Điều 28, Nghị định 65/2013/NĐ-CP. Theo quy định này, khấu trừ thuế TNCN tại nguồn là việc tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trả thu nhập trừ số phải nộp vào thu nhập thực tế của cá nhân trước khi trả thu nhập. .

Thuế TNCN khấu trừ tại nguồn là một hình thức thuế thu nhập mà cơ quan quản lý thuế thu bằng cách khấu trừ trực tiếp vào số tiền mà tổ chức trả thu nhập trả cho người nhận thu nhập.

Cơ sở pháp lý:

– Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế 71/2014/QH13 và Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân số 05/KK-TNCN của website thcstienhoa.edu.vn