Mẫu tờ khai hủy bỏ di chúc và hướng dẫn thủ tục hủy di chúc

Mẫu tuyên bố hủy bỏ di chúc là gì? Tờ khai hủy tờ khai? Hướng dẫn cách lập Tờ khai hủy bỏ di chúc? Thủ tục hủy di chúc?

Di chúc là hành vi pháp lý đơn phương của người lập di chúc nên di chúc phải tuân theo điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự nói chung và điều kiện có hiệu lực của di chúc nói riêng. Do đó, người muốn định đoạt tài sản của mình theo di chúc thì phải tuân theo các quy định của pháp luật về thừa kế theo di chúc. Người lập di chúc có quyền để lại di sản là di sản của mình cho bất kỳ ai căn cứ vào tình cảm, ý chí của họ. Theo quy định của Bộ luật Dân sự, có hai hình thức di chúc là di chúc miệng và di chúc bằng văn bản. Tôi muốn hủy bỏ di chúc thì phải làm thế nào?

1. Mẫu tuyên bố hủy bỏ di chúc là gì?

Di chúc là hành vi pháp lý đơn phương của người lập di chúc nên di chúc phải tuân theo điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự nói chung và điều kiện có hiệu lực của di chúc nói riêng.

Tuyên bố hủy bỏ di chúc là tuyên bố có thông tin, nội dung về việc tuyên bố hủy bỏ di chúc được đề nghị xem xét.

Mẫu tuyên bố hủy bỏ di chúc là mẫu đơn được lập ra để tuyên bố hủy bỏ di chúc đã lập trước đó. Mẫu tờ khai nêu rõ thông tin người yêu cầu hủy bỏ di chúc, được cơ quan công chứng chứng thực như ý mời bạn đọc tham khảo chi tiết và tải về bản di chúc tại đây.

2. Mẫu văn bản tuyên bố hủy bỏ di chúc:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
____________

CÔNG BỐ Di chúc

Hôm nay, ngày……tháng………………. (Ngày … tháng … năm …..), hồi…….giờ……phút, tại Phòng Công chứng số……

Chúng tôi ký tên dưới đây:……..

Anh ta:……….

xem thêm: Có được hủy di chúc không? Thủ tục hủy di chúc đã lập ?

Ngày sinh:…..

Chứng minh nhân dân số:…….

Địa chỉ thường trú:…….

Bà:……

Ngày sinh:……

Chứng minh nhân dân số:……..

Địa chỉ thường trú:….

Chúng tôi xác nhận rằng chúng tôi vẫn còn tinh thần minh mẫn, minh mẫn (sức khỏe của chúng tôi còn được xác nhận qua giấy chứng nhận sức khỏe do ….cấp ngày ………… đính kèm).

xem thêm: Một số vấn đề cơ bản về di chúc

Nguyên ngày……. tháng…….năm….., chúng tôi đã lập di chúc……số chứng nhận:……. ngày…..tháng……năm………… Theo nội dung di chúc trên, chúng tôi đã để lại số nhà: ….cho……

Bằng văn bản này, chúng tôi xin tuyên bố hủy bỏ di chúc do chúng tôi lập ngày……tháng…….năm…………. được chứng thực bởi……số…………..kể từ ngày chúng tôi ký vào bản Tuyên bố hủy bỏ Di chúc này và được Phòng Công chứng số……. chứng nhận thì di chúc trên không còn giá trị. Để làm chứng cho việc hủy bỏ di chúc của chúng tôi, chúng tôi đã mời hai người làm chứng:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin nghỉ phép bằng tiếng Anh mới nhất năm 2022

Anh ta:…………

Ngày sinh:……..

Chứng minh nhân dân số:……..

Địa chỉ thường trú:……

Bà:………….

Ngày sinh:…….

xem thêm: Tôi có quyền hủy di chúc của bố mẹ tôi không?

Chứng minh nhân dân số:…….

Địa chỉ thường trú:……

Hai người làm chứng trên do chúng tôi lựa chọn và mời, họ không phải là người thừa kế theo di chúc hay theo pháp luật của chúng tôi, không phải là người có quyền và nghĩa vụ tài sản liên quan đến nội dung. hủy bỏ di chúc nói trên và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

Chúng tôi đã nghe người làm chứng đọc lại nội dung Văn bản hủy bỏ di chúc do Phòng công chứng số…………. phù hợp với ý chí và nguyện vọng của chúng ta. Chúng tôi không sửa đổi hay thêm bớt bất cứ điều gì.

Việc tuyên bố hủy di chúc được lập thành 03 (ba) bản, mỗi bản………….trang, Văn phòng công chứng số…………… lưu 01 bản.

Chứng kiến

(Ký và ghi rõ họ tên)

người lập di chúc

xem thêm: Hình thức di chúc

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn lập mẫu văn bản tuyên bố hủy bỏ di chúc:

– Điền đầy đủ các thông tin trong tờ khai như trên

Trình bày nội dung:

Chúng tôi xác nhận rằng chúng tôi vẫn còn tinh thần minh mẫn, minh mẫn (sức khỏe của chúng tôi còn được xác nhận qua giấy chứng nhận sức khỏe do ….cấp ngày ………… đính kèm).

Trước đây vào ngày …..tháng………………, chúng tôi đã lập di chúc..giấy chứng nhận số:…..ngày…..tháng……………… Theo nội dung của di chúc. Trên chúc thọ chúng tôi có để lại số nhà:…….cho…..

Bằng văn bản này, chúng tôi xin tuyên bố hủy bỏ di chúc do chúng tôi lập ngày……tháng…….năm…………. được chứng nhận bởi……. số…………..kể từ ngày chúng tôi ký vào văn bản hủy bỏ Di chúc này và được Phòng Công chứng số……. chứng nhận thì bản di chúc trên không còn giá trị. Để làm chứng cho việc hủy bỏ di chúc của chúng tôi, chúng tôi đã mời hai người làm chứng (là)

– Người làm chứng (Ký, ghi rõ họ tên)

– Người lập di chúc (Ký, ghi rõ họ tên)

xem thêm: Di chúc không công chứng có được không?

– Việc tuyên bố hủy di chúc được lập thành 03 (ba) bản, mỗi bản…….trang, Phòng công chứng số……. lưu 01 bản.

4. Thủ tục hủy bỏ di chúc:

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015 quy định như sau:

4.1. Quy định chung về di chúc:

Tại Điều 630. Di chúc hợp pháp

1. Di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép;

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản cưỡng chế thu tiền, tài sản để thi hành xử phạt VPHC mới nhất

b) Nội dung di chúc không vi phạm điều cấm của pháp luật, trái đạo đức xã hội; hình thức của di chúc không trái với quy định của pháp luật.

2. Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý khi lập.

3. Di chúc của người có khuyết tật về thể chất, của người không biết chữ phải được lập thành văn bản có người làm chứng và được công chứng, chứng thực.

xem thêm: Di chúc đã lập rồi, hủy di chúc cũ lập lại có được không?

4. Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp nếu có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này.

5. Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người lập di chúc miệng thể hiện di chúc cuối cùng trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người lập di chúc miệng trình di chúc miệng, người làm chứng ghi bản sao, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người lập di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng.

Tại Điều 625. Người lập di chúc

1. Người đã thành niên có đủ điều kiện quy định tại điểm a khoản 1 Điều 630 của Bộ luật này có quyền lập di chúc định đoạt tài sản của mình.

2. Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tuổi

4.2. Sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc:

BLDS 2015 quy định:

Điều 640. Sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc

1. Người lập di chúc có quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc đã lập bất cứ lúc nào.

xem thêm: Luật sư tư vấn về hủy di chúc

2. Trong trường hợp người lập di chúc bổ sung vào di chúc thì phần di chúc đã lập và phần bổ sung có hiệu lực pháp luật như nhau; nếu phần của di chúc và phần bổ sung mâu thuẫn với nhau thì chỉ phần bổ sung có hiệu lực pháp luật.

3. Trường hợp người lập di chúc thay thế bản di chúc mới thì bản di chúc trước đó bị hủy bỏ.

Hiện nay, chưa có quy định cụ thể về trình tự và phương thức hủy bỏ di chúc. Chỉ có quy định về các phương thức hủy bỏ di chúc, bao gồm:

– Hủy bỏ di chúc có công chứng

Là việc người lập di chúc thể hiện công khai ý chí của mình bằng văn bản. Ghi rõ việc người lập di chúc không công nhận giá trị của di chúc mà mình đã lập trước đó.

Người lập di chúc có thể hủy bỏ di chúc bằng những hành vi cụ thể nhằm hủy bỏ toàn bộ nội dung di chúc đã được lập. Ví dụ: Xé, đốt hoặc tiêu hủy theo cách khác làm cho di chúc không còn tồn tại trên thực tế.

Xem thêm bài viết hay:  Thủ tục xin sao lục hồ sơ địa chính, trích lục hồ sơ địa chính

– Mặc nhiên hủy bỏ di chúc: Là trường hợp người lập di chúc đã định đoạt tài sản đó theo di chúc. Nhưng sau đó định đoạt tài sản bằng một hành vi hợp pháp khác. Ví dụ: Cho, mua, bán, cầm cố hoặc sử dụng tài sản để bảo đảm cho một nghĩa vụ mà sau đó đã được xử lý. Thì hành vi này cũng được coi là hủy bỏ mặc nhiên (hủy bỏ gián tiếp) di chúc đã lập.

Căn cứ quy định trên thì việc hủy bỏ di chúc phải tuân theo quy định về trường hợp hủy bỏ di chúc. Người lập di chúc có thể hủy bỏ di chúc bằng những hành vi cụ thể nhằm hủy bỏ toàn bộ nội dung di chúc đã được lập. Ví dụ: Xé, đốt hoặc tiêu hủy theo cách khác làm cho di chúc không còn tồn tại trên thực tế.

xem thêm: Thủ tục hủy di chúc đã công chứng ? Tôi nộp hồ sơ ở đâu?

4.3. Chủ thể có quyền lập di chúc:

Những người thuộc các trường hợp sau đây có quyền lập di chúc:

+ Người đã thành niên có quyền lập di chúc, trừ trường hợp người đó mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức và làm chủ hành vi của mình.

+ Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi có thể lập di chúc nếu được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân về việc để lại tài sản cho người khác trước khi chết. Nếu đủ điều kiện lập di chúc như trên thì người lập di chúc có thể chỉ định người thừa kế và phân chia tài sản của mình mà không cần phải có sự đồng ý của bất kỳ ai.

– Điều kiện để di chúc được coi là hợp pháp

+ Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép;

Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; hình thức của di chúc không trái với quy định của pháp luật.

+ Về hình thức của di chúc: Di chúc phải được lập thành văn bản, nếu không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc miệng.

Trên đây là những thông tin chúng tôi cung cấp về Mẫu tờ khai hủy bỏ di chúc và hướng dẫn thủ tục hủy bỏ di chúc mới nhất cùng các thông tin pháp lý khác liên quan đến việc hủy bỏ di chúc.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu tờ khai hủy bỏ di chúc và hướng dẫn thủ tục hủy di chúc của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận