Mẫu tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp xã hội dùng cho cá nhân, hộ gia đình mới nhất

Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp xã hội dùng cho cá nhân, hộ gia đình là gì? Mẫu tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp xã hội dùng cho cá nhân, hộ gia đình mới nhất? Hướng dẫn mẫu tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp xã hội dùng cho cá nhân, hộ gia đình?

Trợ cấp xã hội hàng tháng là chính sách của nhà nước áp dụng đối với số đối tượng, hộ gia đình đặc biệt, nhằm giúp họ vượt qua các khó khăn trong cuộc sống. Thủ tục pháp lý để được hưởng trợ cấp là tờ khai trợ giúp xã hội, đây là cơ sở quan trọng để cơ quan có thẩm quyền xem xét việc trợ giúp. Trong phạm vi bài viết dưới đây, Luật Dương Gia sẽ hướng dẫn viết tờ khai theo mẫu áp dụng với các đối tượng cụ thể theo luật định.

Cơ sở pháp lý:

Văn bản hợp nhất số 762/ VBHN-BLĐTBXH ngày 28/2/2019 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về Nghị định của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

Luật sư tư vấn luật qua điện thoại trực tuyến miễn phí:

1. Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp xã hội dùng cho cá nhân, hộ gia đình là gì?

Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp xã hội dùng cho cá nhân, hộ gia đình là văn bản được gửi tới Ủy ban nhân dân cấp xã để được hưởng trợ giúp xã hội theo quy định của pháp luật đối với một số đối tượng nhất định.

Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp xã hội dùng cho cá nhân, hộ gia đình dùng để trình bày các thông tin cơ bản về người hưởng trợ cấp, là căn cứ để chủ thể có thẩm quyền xem xét, nắm bắt tình hình để quyết định cho phép hưởng trợ cấp xã hội hay không.

2. Mẫu tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp xã hội dùng cho cá nhân, hộ gia đình mới nhất:

Trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng và Người từ 16 tuổi đến 22 tuổi không có người nuôi dưỡng mà đang học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Xem thêm: Bảo trợ xã hội là gì? Đối tượng được hưởng bảo trợ xã hội là ai?

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ TRỢ GIÚP XÃ HỘI

Phần 1 THÔNG TIN CỦA ĐỐI TƯỢNG

1. Họ và tên (Viết chữ in hoa):

Ngày/tháng/năm sinh: … / … / …. Giới tính: …………..Dân tộc: …

Giấy CMND hoặc Căn cước công dân số ………… Cấp ngày …/ … / …. Nơi cấp: ………

2. Hộ khẩu thường trú:

Hiện đang ở với ai và địa chỉ nơi ở? ………

3. Tình trạng đi học

Xem thêm: Điều kiện để được hưởng trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật

□ Chưa đi học (Lý do:……….)

□ Đã nghỉ học (Lý do:…….)

□ Đang đi học (Ghi cụ thể):….)

4. Có thẻ BHYT không?                □ Không               □ Có

5. Đang hưởng chế độ nào sau đây:

Trợ cấp BHXH hàng tháng: ………..đồng. Hưởng từ tháng ………… / …………

Trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng: ………..đồng. Hưởng từ tháng ………/ …………

Trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng:………. đồng. Hưởng từ tháng……../……….

Xem thêm: Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân – Mẫu số 02/QTT-TNCN mới nhất 2022

Trợ cấp, phụ cấp hàng tháng khác:…….. đồng. Hưởng từ tháng ……………/ ……

6. Thuộc hộ nghèo không?           □ Không          □ Có

7. Có khuyết tật không?             □ Không            □ Có

– Giấy xác nhận khuyết tật số ………….Ngày cấp:………………. Nơi cấp …………………

– Dạng tật: ………

– Mức độ khuyết tật: ……

8. Thông tin về mẹ của đối tượng …

9. Thông tin về cha của đối tượng ……

Xem thêm: Mẫu tờ khai đăng ký kết hôn và cách viết chuẩn nhất năm 2022

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khai không đúng, tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn.

Thông tin người khai thay

Giấy CMND hoặc Căn cước công dân số:…….

Ngày cấp: …………………………………………

Nơi cấp: …………………………………………..

Mối quan hệ với đối tượng: …………………….

Địa chỉ: ……………………………………………Ngày …. tháng …. năm 20…

NGƯỜI KHAI

Xem thêm: Mẫu tờ khai đăng ký lại khai sinh mới nhất theo thông tư 04/2020

(Ký, ghi rõ họ tên )

Trường hợp khai thay phải ghi đầy đủ thông tin người khai thay)

Phần 2

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn đã tiếp nhận hồ sơ, đối chiếu các giấy tờ kèm theo và xác nhận thông tin cá nhân nêu trên của Ông (bà)……. là đúng./.

CÁN BỘ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
(Ký, ghi rõ họ tên)

..Ngày …. tháng …. năm 20..

CHỦ TỊCH

Xem thêm: Các biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú

(Ký tên, đóng dấu)

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin cấp lại bằng tốt nghiệp trung học phổ thông bị mất

Phần 3

KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ GIÚP XÃ HỘI

Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội xã/phường/thị trấn: ………đã xem xét hồ sơ, xác minh thông tin cá nhân của………… và họp ngày …. tháng …. năm ….. thống nhất kết luận như sau (Ghi cụ thể diện chính sách, chế độ hưởng, thời gian):……

Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết chế độ chính sách cho đối tượng theo quy định./.

Ngày …. tháng …. năm 20…

THƯ KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TỊCH
(Ký, đóng dấu)

Xem thêm: Mẫu tờ khai ghi chú ly hôn, hướng dẫn thủ tục ghi chú ly hôn

Trẻ em bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo; người bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo không còn khả năng lao động mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng, trợ cấp hàng tháng khác.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ TRỢ GIÚP XÃ HỘI

(Áp dụng đối với đối tượng quy định tại Khoản 3 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP)

Phần 1

THÔNG TIN CỦA ĐỐI TƯỢNG

Xem thêm: Mẫu tờ khai đăng ký thuế nộp thay cho nhà thầu nước ngoài (Mẫu 04.1-ĐK-TCT)

1. Họ và tên (Viết chữ in hoa): …

Ngày/tháng/năm sinh: … / … / …. Giới tính: …………..Dân tộc: …

Giấy CMND hoặc Căn cước công dân số ………… Cấp ngày …/ … / …. Nơi cấp: ……..

2. Hộ khẩu thường trú: ………

Hiện đang ở với ai và địa chỉ nơi ở? ………

3. Tình trạng đi học

□ Chưa đi học (Lý do:………)

□ Đã nghỉ học (Lý do:……)

Xem thêm: Mẫu tờ khai đăng ký khai tử và cách viết tờ khai đăng ký khai tử

□ Đang đi học (Ghi cụ thể):…………..)

4. Có thẻ BHYT không?            □ Không            □ Có

5. Đang hưởng chế độ nào sau đây:

Trợ cấp BHXH hàng tháng: ……..đồng. Hưởng từ tháng ………… / …………

Trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng: ……..đồng. Hưởng từ tháng ………/ …………

Trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng:…………. đồng. Hưởng từ tháng……../……….

Trợ cấp, phụ cấp hàng tháng khác:….. đồng. Hưởng từ tháng ……………/ ……

6. Thuộc hộ nghèo không?           □ Không          □ Có

Xem thêm: Chế độ mai táng phí cho người đang hưởng trợ cấp xã hội chết

7. Thời điểm phát hiện nhiễm HIV ………

8. Có khuyết tật không?               □ Không          □ Có

– Giấy xác nhận khuyết tật số………….. Ngày cấp…………..: Nơi cấp …………………….

– Dạng tật: ……

– Mức độ khuyết tật: ………

9. Khả năng tham gia lao động (Ghi cụ thể) ………

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khai không đúng, tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn.

Thông tin người khai thay

Xem thêm: Trợ cấp xã hội cho người khuyết tật vận động

Giấy CMND hoặc Căn cước công dân số:…….

Ngày cấp: …………………………………………

Nơi cấp: …………………………………………..

Mối quan hệ với đối tượng: …………………….

Địa chỉ: ……………………………………………Ngày …. tháng …. năm 20…

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên.

Trường hợp khai thay phải ghi đầy đủ thông tin người khai thay)

Xem thêm: Mẫu tờ khai quyết toán thuế TNCN (04/CNV-TNCN) chi tiết nhất

 Phần 2

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn đã tiếp nhận hồ sơ, đối chiếu các giấy tờ kèm theo và xác nhận thông tin cá nhân nêu trên của Ông (bà)………. là đúng./.

Ngày …. tháng …. năm 20…

CÁN BỘ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
(Ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)

 Phần 3

Xem thêm: Mẫu đơn xin hưởng trợ cấp xã hội và hướng dẫn viết đơn mới nhất

KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ GIÚP XÃ HỘI

Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội xã/phường/thị trấn: …… đã xem xét hồ sơ, xác minh thông tin cá nhân của……  và họp ngày …. tháng …. năm ….. thống nhất kết luận như sau (Ghi cụ thể diện chính sách, chế độ hưởng, thời gian):……

Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết chế độ chính sách cho đối tượng theo quy định./.

Ngày …. tháng …. năm 20… THƯ KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TỊCH
(Ký, đóng dấu)

Người thuộc hộ nghèo không có chồng hoặc không có vợ; có chồng hoặc vợ đã chết; có chồng hoặc vợ mất tích theo quy định của pháp luật và đang nuôi con dưới 16 tuổi hoặc đang nuôi con từ 16 tuổi đến 22 tuổi nhưng người con đó đang học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất (sau đây gọi chung là người đơn thân nghèo đang nuôi con).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ TRỢ GIÚP XÃ HỘI

Phần 1

Xem thêm: Thủ tục, hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp xã hội khi con bị di tật

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin ly hôn tại Cao Bằng [Ly hôn nhanh tại Cao Bằng]

THÔNG TIN CỦA ĐỐI TƯỢNG

1. Họ và tên (Viết chữ in hoa): ……

Ngày/tháng/năm sinh: … / … / …. Giới tính: …………..Dân tộc: ………

Giấy CMND hoặc Căn cước công dân số ………… Cấp ngày …/ … / …. Nơi cấp: …….

2. Hộ khẩu thường trú: …

Hiện đang ở với ai và địa chỉ nơi ở? ……

3. Có thẻ BHYT không?                □ Không      □ Có

4. Thuộc hộ nghèo không?           □ Không       □ Có

Xem thêm: Trẻ em bị hội chứng down có được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng không?

5. Tình trạng hôn nhân? (Ghi rõ: Không có chồng/vợ; có chồng/vợ đã chết hoặc mất tích theo quy định)

6. Số con đang nuôi ………….người. Trong đó dưới 16 tuổi………. người; từ 16 đến 22 tuổi đang học phổ thông, học nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học………. người.

7. Thông tin về con thứ nhất (Ghi cụ thể họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi ở, tình trạng đi học, chế độ chính sách đang hưởng) ……………………………………………………….

8. Thông tin con thứ hai trở đi (Khai đầy đủ thông tin như con thứ nhất)…………………

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khai không đúng, tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn.

Ngày …. tháng …. năm 20…

Thông tin người khai thay

Giấy CMND hoặc Căn cước công dân số:…….

Xem thêm: Người đơn thân nghèo đang nuôi con có được hưởng trợ cấp xã hội?

Ngày cấp: …………………………………………

Nơi cấp: …………………………………………..

Mối quan hệ với đối tượng: …………………….

Địa chỉ: ……………………………………………

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên. Trường hợp khai thay phải ghi đầy đủ thông tin người khai thay)

Phần 2

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

Xem thêm: Trợ cấp xã hội cho người khuyết tật

Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn đã tiếp nhận hồ sơ, đối chiếu các giấy tờ kèm theo và xác nhận thông tin cá nhân nêu trên của Ông (bà)…. là đúng./.

Ngày …. tháng …. năm 20…

CÁN BỘ TIẾP NHẬN HỒ SƠ

(Ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)

Phần 3

KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ GIÚP XÃ HỘI

Xem thêm: Mẫu tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế (mẫu số 08-MST)

Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội xã/phường/thị trấn: ……… đã xem xét hồ sơ, xác minh thông tin cá nhân của………  và họp ngày …. tháng …. năm ….. thống nhất kết luận như sau (Ghi cụ thể diện chính sách, chế độ hưởng, thời gian):………

Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết chế độ chính sách cho đối tượng theo quy định./.

Ngày …. tháng …. năm 20…

THƯ KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TỊCH

(Ký, đóng dấu)

Trẻ em khuyết tật, người khuyết tật thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội 

Xem thêm: Bệnh nhân ung thư có được Nhà nước hỗ trợ, trợ cấp xã hội?

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ TRỢ GIÚP XÃ HỘI

Phần 1

THÔNG TIN CỦA ĐỐI TƯỢNG

1. Họ và tên (Viết chữ in hoa): …

Ngày/tháng/năm sinh: … / … / …. Giới tính: …………..Dân tộc: ……

Xem thêm: Hủy tờ khai hải quan

Giấy CMND hoặc Căn cước công dân số ………… Cấp ngày …/ … / …. Nơi cấp: ………

2. Hộ khẩu thường trú: ……

Hiện đang ở với ai và địa chỉ nơi ở? ……

3. Tình trạng đi học

□ Chưa đi học (Lý do:……)

□ Đã nghỉ học (Lý do:………)

□ Đang đi học (Ghi cụ thể):………..)

4. Có thẻ BHYT không?            □ Không □ Có

Xem thêm: Mẫu đơn xin trợ cấp khó khăn và hướng dẫn cách viết đơn

5. Đang hưởng chế độ nào sau đây:

Lương hưu/Trợ cấp BHXH hàng tháng: ……..đồng. Hưởng từ tháng …… / ……

Trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng: ………..đồng. Hưởng từ tháng ………/ …………

Trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng:……. đồng. Hưởng từ tháng……../……….

Trợ cấp, phụ cấp hàng tháng khác:….. đồng. Hưởng từ tháng ……………/ ……

6. Thuộc hộ nghèo không?           □ Không           □ Có

7. Giấy xác nhận khuyết tật số ………….Ngày cấp……………….: Nơi cấp ……………….

– Dạng tật: ……

Xem thêm: Thủ tục chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú

– Mức độ khuyết tật:

8. Có tham gia làm việc không?           □ Không        □ Có

a) Nếu có thì đang làm gì ……….., thu nhập hàng tháng ………đồng

b) Nếu không thì ghi lý do: …

9. Tình trạng hôn nhân: …

10.Số con (Nếu có):… người. Trong đó, dưới 36 tháng tuổi: ………….người.

11. Khả năng tự phục vụ? ……

12. Cá nhân/hộ gia đình đang trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng: …

Xem thêm: Các chế độ, chính sách trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khai không đúng, tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn

.Ngày …. tháng …. năm 20…

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản họp kết luận dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật mới nhất

Thông tin người khai thay

Giấy CMND hoặc Căn cước công dân số:…….

Ngày cấp: ………

Nơi cấp: ………….

Mối quan hệ với đối tượng: ………………….

Địa chỉ: ………

Xem thêm: Mẫu tờ khai xác nhận tình trạng hôn nhân và hướng dẫn mới nhất năm 2022

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên. Trường hợp khai thay phải ghi đầy đủ thông tin người khai thay)

Phần 2

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn đã tiếp nhận hồ sơ, đối chiếu các giấy tờ kèm theo và xác nhận thông tin cá nhân nêu trên của Ông (bà)……………. là đúng./.

Ngày …. tháng …. năm 20…

CÁN BỘ TIẾP NHẬN HỒ SƠ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xem thêm: Mẫu tờ khai phí, lệ phí (Mẫu số 01/PHLP) và hướng dẫn viết tờ khai chi tiết nhất

CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)

Phần 3

KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ GIÚP XÃ HỘI

Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội xã/phường/thị trấn: ………… đã xem xét hồ sơ, xác minh thông tin cá nhân của…………… và họp ngày …. tháng …. năm ….. thống nhất kết luận như sau (Ghi cụ thể diện chính sách, chế độ hưởng, thời gian):……

Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết chế độ chính sách cho đối tượng theo quy định./.

Ngày …. tháng …. năm 20…

THƯ KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TỊCH

(Ký, đóng dấu)

Hộ gia đình có người khuyết tật.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 —————

TỜ KHAI HỘ GIA ĐÌNH CÓ NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Phần 1

THÔNG TIN CỦA HỘ GIA ĐÌNH

1. Họ và tên chủ hộ (Viết chữ in hoa): ……

Ngày/tháng/năm sinh: … / … / …. Giới tính: …………..Dân tộc: ………

Giấy CMND hoặc Căn cước công dân số ………… Cấp ngày …/ … / …. Nơi cấp: ………

2. Hộ khẩu thường trú của hộ: ……

Nơi ở hiện nay của hộ (Ghi rõ địa chỉ) ………

3. Số người trong hộ: …… người (Trong đó người khuyết tật  ….. người). Cụ thể:

– Khuyết tật đặc biệt nặng … người (Đang sống tại hộ ……. người)

– Khuyết tật nặng ……..người (Đang sống tại hộ …. người)

– Khuyết tật nhẹ …………..người (Đang sống tại hộ ……. người)

4. Hộ có thuộc diện nghèo không?      □ Không          □ Có

5. Nhà ở (Ghi cụ thể loại nhà ở kiên cố, bán kiên cố, nhà tạm): …

Có ai trong hộ đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng trong cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội không? (Nếu có ghi cụ thể họ tên, lý do, thời gian hưởng):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khai không đúng tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn.

Giấy CMND hoặc Căn cước công dân số:…….

Ngày cấp: …………………………………………

Nơi cấp: …………………………………………..

Mối quan hệ với đối tượng: …………………….

Địa chỉ: ……………………………………………

Ngày …. tháng …. năm 20…

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên. Trường hợp khai thay phải ghi đầy đủ thông tin người khai thay)

Phần 2

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn đã tiếp nhận hồ sơ, đối chiếu các giấy tờ kèm theo và xác nhận thông tin cá nhân nêu trên của Ông (bà)…………. là đúng./.

Ngày …. tháng …. năm 20…

CÁN BỘ TIẾP NHẬN HỒ SƠ

(Ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)

 Phần 3

KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ GIÚP XÃ HỘI

Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội xã/phường/thị trấn: ……… đã xem xét hồ sơ, xác minh thông tin cá nhân của………… và họp ngày …. tháng …. năm ….. thống nhất kết luận như sau:

Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết chế độ chính sách cho đối tượng theo quy định./.

Ngày …. tháng …. năm 20…

THƯ KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TỊCH

(Ký, đóng dấu)

3. Hướng dẫn mẫu tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp xã hội dùng cho cá nhân, hộ gia đình:

– Các thông tin của đối tượng phải được ghi đầy đủ về họ tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, hộ khẩu thường trú, đang hưởng chế độ xã hội nào,..

– Tùy vào các mẫu đơn tương ứng với các đối tượng mà cách viết khác nhau, tuy nhiên ở các mục xác nhận của ủy ban nhân dân xã, kết quả của hội đồng xét duyệt sẽ không phải là nội dung mà đối tượng được viết.

– Người khai phải ký và ghi rõ họ tên, nếu người khai thay cũng phải ký và ghi rõ họ tên của mình.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp xã hội dùng cho cá nhân, hộ gia đình mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận