Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 200 mới nhất

Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 200 mới nhất. Tải mẫu thuyết minh báo cáo tài chính, hướng dẫn lập thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 200 của bộ tài chính chuẩn nhất.

Từ ngày 01/01/2015, tất cả các doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp nhỏ muốn áp dụng chế độ dành cho doanh nghiệp lớn sẽ áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Luật sư tư vấn pháp luật thuế, lập kế hoạch thuế, nộp thuế:

Sau đây Luật Dương Gia xin cung cấp mẫu trình bày báo cáo tài chính và cách ghi thuyết minh báo cáo tài chính được sử dụng cho các đối tượng áp dụng Thông tư 200/2014/TT-BTC.

1. Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính:

Tải thuyết minh báo cáo tài chính

Đơn vị báo cáo:……..

Mẫu số B 09 – DN

Địa chỉ nhà:……..

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Năm ….

Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn.

2. Lĩnh vực kinh doanh.

3. Ngành, nghề kinh doanh.

4. Chu kỳ sản xuất kinh doanh bình thường.

xem thêm: Báo cáo tài chính là gì? Các loại báo cáo tài chính?

5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.

6. Cơ cấu tổ chức

– Danh sách các công ty con;

– Danh sách các công ty liên doanh, liên kết;

– Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc.

7. Tuyên bố về khả năng so sánh của các thông tin trên báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như thay đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập, nêu rõ thời gian so sánh…)

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày…./…./….kết thúc ngày…./…./…).

xem thêm: Vi phạm quy định về thời hạn báo cáo thống kê, tài chính

2. Đồng tiền sử dụng trong kế toán. Trường hợp có thay đổi đồng tiền hạch toán so với năm trước thì giải trình rõ lý do và ảnh hưởng của việc thay đổi.

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng

2. Tuyên bố Tuân thủ Chuẩn mực Kế toán và Hệ thống Kế toán

IV. Chính sách kế toán áp dụng (trường hợp hoạt động liên tục:

1. Nguyên tắc chuyển đổi báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (Trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với Đồng Việt Nam); Ảnh hưởng (nếu có) do chuyển đổi Báo cáo tài chính từ ngoại tệ sang Đồng Việt Nam.

2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.

3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất thực) dùng để chiết khấu các dòng tiền.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu quyết định khởi tố bị can đối với pháp nhân mới nhất 2022

xem thêm: Kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp

4. Nguyên tắc ghi nhận tiền và các khoản tương đương tiền.

5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính

a) Chứng khoán kinh doanh;

b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;

c) Vốn vay;

đ) Đầu tư vào công ty con; liên doanh, liên kết;

đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;

e) Phương pháp kế toán các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.

xem thêm: Công ty con của doanh nghiệp nước ngoài có phải nộp báo cáo tài chính không?

6. Nguyên tắc kế toán các khoản phải thu

7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

– Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho;

– Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho;

– Phương pháp kế toán hàng tồn kho;

– Phương pháp trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

8. Nguyên tắc ghi nhận và trích khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính và bất động sản đầu tư:

9. Nguyên tắc kế toán hợp đồng hợp tác kinh doanh.

xem thêm: Lấy báo cáo tài chính hợp nhất ở đâu

10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.

11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.

12. Nguyên tắc hạch toán nợ phải trả

13. Nguyên tắc ghi nhận các khoản vay và nợ thuê tài chính.

14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa chi phí đi vay.

15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.

16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận dự phòng phải trả.

17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện.

xem thêm: Báo cáo tài chính công ty mẹ, công ty con

18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.

19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

– Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi và vốn khác của chủ sở hữu.

– Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.

– Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá hối đoái.

– Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận không chia.

20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

– Việc bán hàng;

xem thêm: Thời hạn lập báo cáo tài chính đối với công ty mới cổ phần hóa

– Doanh thu cung cấp dịch vụ;

– Doanh thu hoạt động tài chính;

– Doanh thu hợp đồng xây dựng.

– Thu nhập khác

21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.

23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.

24. Nguyên tắc hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

xem thêm: Một bộ báo cáo tài chính đầy đủ bao gồm những gì? Thời gian nộp?

25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu giấy ủy quyền lĩnh thay lương, uỷ quyền nhận lương thay

26. Nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

V. Chính sách kế toán áp dụng (trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

1. Tài sản dài hạn và nợ dài hạn có được phân loại lại thành tài sản ngắn hạn?

2. Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thống kê có thể nhận thức đượcgiá trị có thể thu hồi, giá trị hợp lý, giá trị hiện tại, giá hiện tại, v.v.)

3. Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:

– Điều khoản;

– Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá hối đoái (vẫn phản ánh trên Bảng cân đối kế toán – nếu có).

xem thêm: Các vấn đề với báo cáo tài chính của một đơn vị kế toán doanh nghiệp

2. Đối tượng áp dụng Thông tư 200/2014/TT-BTC:

– Tất cả các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam đều phải lập báo cáo tài chính doanh nghiệp hàng năm.

– Công ty mẹ, tổng công ty có đơn vị trực thuộc ngoài việc phải lập BCTC của Công ty còn phải lập BCTC tập đoàn, Tổng công ty.

– Doanh nghiệp được xếp loại “Doanh nghiệp lớn” áp dụng mẫu báo cáo tài chính theo Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn tại bài viết này.

3. Cách viết thuyết minh báo cáo tài chính:

* Cơ sở lập Thuyết minh báo cáo tài chính

– Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm báo cáo.

– Căn cứ sổ kế toán tổng hợp

– Căn cứ vào sổ, thẻ kế toán chi tiết hoặc bảng tổng hợp chi tiết có liên quan.

– Căn cứ vào thuyết minh báo cáo tài chính năm trước

xem thêm: Thời điểm lập báo cáo tài chính quyết toán vốn nhà nước

– Căn cứ vào tình hình thực tế của doanh nghiệp và các tài liệu khác có liên quan

* Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

– Hình thức sở hữu vốn: Loại hình công ty là gì, là công ty trong nước hay nước ngoài hay có vốn đầu tư nước ngoài. Nếu là công ty nước ngoài thì phải ghi rõ quốc tịch và tỷ lệ góp vốn.

– Lĩnh vực kinh doanh: Ghi rõ là sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương mại, dịch vụ, xây lắp hoặc tổng hợp nhiều lĩnh vực kinh doanh.

– Ngành nghề kinh doanh: Ghi rõ hoạt động kinh doanh chính.

– Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường: Ghi rõ thời gian cụ thể.

– Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến BCTC: Nêu những đặc điểm hoạt động có ảnh hưởng.

* Cơ cấu doanh nghiệp

xem thêm: Một số vấn đề về kiểm toán báo cáo tài chính

– Danh sách công ty con: Trình bày chi tiết tên, địa chỉ, tỷ lệ quyền biểu quyết, tỷ lệ vốn góp, tỷ lệ sở hữu của công ty mẹ tại từng công ty con;

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản nghiệm thu dây điện và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất.

– Danh sách công ty liên doanh, liên kết: Mô tả chi tiết tên, địa chỉ, tỷ lệ quyền biểu quyết, tỷ lệ vốn góp, tỷ lệ lợi ích của doanh nghiệp trong từng công ty liên doanh, liên kết;

– Danh sách các đơn vị hạch toán phụ thuộc: Mô tả chi tiết tên, địa chỉ của từng đơn vị

* Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

– Kỳ kế toán năm: ghi rõ kỳ kế toán năm theo năm dương lịch bắt đầu từ…

– Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: ghi rõ Đồng Việt Nam hoặc đơn vị tiền tệ khác được lựa chọn theo quy định của Luật kế toán.

* Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

– Hệ thống kế toán áp dụng: Ghi rõ doanh nghiệp áp dụng hệ thống kế toán nào

xem thêm: Tỷ lệ nộp phạt báo cáo tài chính thuế mới nhất

– Chế độ kế toán doanh nghiệp, chế độ kế toán đặc thù doanh nghiệp được Bộ Tài chính chấp thuận bằng văn bản, chế độ kế toán doanh nghiệp xây lắp hoặc kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ.

* Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán

– Ngân hàng lựa chọn tỷ giá áp dụng hạch toán;

– Tỷ giá áp dụng khi ghi nhận, đánh giá lại tài sản;

– Tỷ giá áp dụng khi ghi nhận, đánh giá lại nợ phải trả;

– Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong các giao dịch khác.

* Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (hay còn gọi là lãi suất thực tế) dùng để chiết khấu dòng tiền đối với các khoản mục được ghi nhận theo giá trị hiện tại, giá trị phân bổ, giá trị có thể thu hồi… (Lưu ý này chỉ cần thực hiện khi doanh nghiệp đã áp dụng lãi suất) suất chiết khấu dòng tiền):

– Cơ sở xác định lãi suất thực tế (là lãi suất thị trường hoặc lãi suất ngân hàng thương mại hoặc lãi suất cho vay của doanh nghiệp hoặc các căn cứ khác);

xem thêm: Mẫu B04/BCTC: Bản thuyết minh báo cáo tài chính chi tiết nhất

– Lý do chọn lãi suất thực tế.

* Nguyên tắc ghi nhận tiền và các khoản tương đương tiền:

– Ghi rõ tiền gửi ngân hàng là có kỳ hạn hay không kỳ hạn

– Chỉ rõ vàng tiền tệ gồm những loại nào?

– Nêu rõ các khoản tương đương tiền được xác định trên cơ sở nào?

* Nguyên tắc kế toán các khoản phải thu

– Phân loại các khoản phải thu

– Theo dõi kỳ hạn công nợ

xem thêm: Mẫu báo cáo tài chính SME mới nhất

– Nợ vượt khó thu hồi?

– Kế hoạch thu nợ khó đòi

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 200 mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận